Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Lingewaal

Verordening Adviesraad sociaal domein Lingewaal 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLingewaal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Adviesraad sociaal domein Lingewaal 2017
CiteertitelVerordening Adviesraad sociaal domein Lingewaal 2017
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening op de Wmo-raad Lingewaal 2012.

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 149 Gemeentewet
 2. artikel 2.1.3 lid 3 Wet maatschappelijke ondersteuning
 3. artikel 22 Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Lingewaal 2015
 4. artikel 17 Verordening Jeugdhulp gemeente Lingewaal 2015

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Lingewaal 2015

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-06-201701-02-2019nieuwe regeling

01-06-2017

Gemeenteblad 2017, 111167

Z-16-14591 / INT 16-08791

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Adviesraad sociaal domein Lingewaal 2017

 

 

Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening en de daarop gebaseerde nadere regelgeving wordt verstaan onder:

 • a.

  Adviesraad sociaal domein: de door de gemeenteraad van Lingewaal ingestelde Adviesraad sociaal domein

 • b.

  college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaal;

 • c.

  de raad: de gemeenteraad van de gemeente Lingewaal

 • d.

  doelgroep: ingezetenen die een aantoonbaar belang hebben bij de voorbereiding van het beleid en het vaststellen van plannen betreffende het sociaal domein in de gemeente Lingewaal;

 • e.

  kartrekker: de voorzitter van een specialistengroep;

 • f.

  sociaal domein: de beleidsvelden die voortvloeien uit de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Jeugdwet;

 • g.

  specialistengroep: aantal leden van de Adviesraad sociaal domein Lingewaal die zich bezig houden met (verdiepen in) een specifiek onderwerp / thema en de Adviesraad sociaal domein Lingewaal op de hoogte houden van de ontwikkelingen m.b.t. het thema / onderwerp;

 • h.

  werkgebied: het grondgebied van de gemeente Lingewaal.

Artikel 2 Doel en reikwijdte

 • a.

  Het doel van de Adviesraad sociaal domein is om met zijn adviezen een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de kwaliteit van het gemeentelijk beleid op het terrein van het sociaal domein en de uitvoering daarvan, door daarbij in het bijzonder aandacht te geven aan het bevorderen van de zelfredzaamheid en participatie van de inwoners van de gemeente Lingewaal.

 • b.

  De verordening regelt de taak, samenstelling en werkwijze van de Adviesraad sociaal domein Lingewaal.

Taken en bevoegdheden

Artikel 3 Taak en bevoegdheden

 • 1.

  Er is binnen het werkgebied van de gemeente één Adviesraad sociaal domein als voortvloeisel uit de verplichting van de gemeente tot burger- en cliëntparticipatie op basis van het sociaal domein.

 • 2.

  De Adviesraad heeft tot taak het college gevraagd en ongevraagd van advies te dienen over voorstellen tot gemeentelijke regelgeving, beleid, plannen en de uitvoering daarvan op het terrein van het sociaal domein

 • 3.

  De Adviesraad sociaal domein functioneert onafhankelijk van de gemeente.

 • 4.

  De Adviesraad sociaal domein is niet bevoegd te adviseren over individuele klachten, bezwaarschriften en andere zaken, die betrekking hebben op individuele personen of individuele organisaties. Evenmin heeft de Adviesraad sociaal domein adviesrecht inzake personeels-en organisatiebeleid en uitvoering van de contracten ten behoeve van de individuele voorzieningen.

 • 5.

  Het college betrekt de adviezen, uitgebracht door de Adviesraad sociaal domein, bij de besluitvorming.

 • 6.

  De Adviesraad sociaal domein is verplicht tot geheimhouding van stukken totdat deze openbaar zijn. Deze geheimhoudingsplicht strekt zich ook uit tot derden die worden geconsulteerd.

 • 7.

  De geheimhouding vervalt niet door de beëindiging van het lidmaatschap van de Adviesraad sociaal domein.

 • 8.

  De Adviesraad sociaal domein brengt voor 1 mei van het volgende kalenderjaar een jaarverslag uit. Hierin zijn ten minste de in het betreffende kalenderjaar gevraagde en ongevraagde adviezen opgenomen.

 • 9.

  De Adviesraad sociaal domein heeft de mogelijkheid om eenmaal per jaar een openbare vergadering uit te schrijven.

Artikel 4 Advisering en adviestermijnen

 • 1.

  Het college betrekt de Adviesraad sociaal domein in een vroegtijdig stadium bij de ontwikkeling van beleid, uitvoering en evaluatie binnen het sociaal domein.

 • 2.

  Het college legt onderwerpen op het terrein van het sociaal domein middels een schriftelijke adviesaanvraag voor aan de Adviesraad sociaal domein. Het college doet dit op een zodanig tijdstip dat de advisering een daadwerkelijke invloed kan hebben op de besluitvorming.

 • 3.

  Het advies wordt uiterlijk twee weken voor de vergadering van de Adviesraad sociaal domein gevraagd en binnen uiterlijk vier weken na de vergadering uitgebracht zodat het van invloed kan zijn op het te nemen besluit.

 • 4.

  De Adviesraad sociaal domein brengt haar advies schriftelijk uit aan het college.

 • 5.

  Het college deelt binnen zes weken na ontvangst van het advies, schriftelijk, aan de Adviesraad sociaal domein mee wat zij met het gevraagde advies doet.

 • 6.

  Het advies van de Adviesraad sociaal domein wordt door het college schriftelijk medegedeeld aan de gemeenteraad.

 • 7.

  In het geval dat het college in een voorstel afwijkt van het advies van de Adviesraad sociaal domein, wordt dit bij het voorstel vermeld. Tevens geeft het college daarbij aan om welke reden(en) wordt afgeweken van het advies van de Adviesraad sociaal domein.

 • 8.

  De Adviesraad sociaal domein krijgt van het college ongevraagd en gevraagd alle stukken die hij voor de uitoefening van zijn taken, zoals in deze verordening omschreven, nodig heeft, tenzij wettelijke voorschriften dit in de weg staan.

 • 9.

  Als de Adviesraad sociaal domein van oordeel is dat een advies niet binnen de van toepassing zijnde termijn kan worden gegeven geeft zij dit, binnen twee weken na de vergadering waarbij de adviesaanvraag is binnengekomen onder opgave van redenen, aan en wordt in overleg met het college zo spoedig mogelijk een nieuwe termijn bepaald.

 • 10.

  Als de Adviesraad sociaal domein besluit een gevraagd advies niet uit te brengen, geeft zij daarvan onverwijld schriftelijk kennis aan het college onder opgave van redenen.

 • 11.

  Het college verstrekt geen informatie aan de Adviesraad sociaal domein over individuele personen.

 • 12.

  De vergaderingen van de Adviesraad sociaal domein zijn niet openbaar. De gevraagde adviezen die door de Adviesraad sociaal domein worden uitgebracht zijn wel openbaar. De verspreiding van deze adviezen gebeurt door het college.

Artikel 5 Werkwijze bij ongevraagd advies

 • 1.

  De Adviesraad sociaal domein kan ongevraagd schriftelijk advies uitbrengen aan het college.

 • 2.

  Het ongevraagd advies van de Adviesraad sociaal domein wordt door het college schriftelijk medegedeeld aan de gemeenteraad.

 • 3.

  Het college deelt binnen zes weken na ontvangst van het advies, schriftelijk, aan de Adviesraad sociaal domein mee wat zij met het ongevraagde advies doet.

 • 4.

  De ongevraagde adviezen die door de Adviesraad sociaal domein worden uitgebracht zijn openbaar. De verspreiding van deze adviezen gebeurt door het college.

Samenstelling

Artikel 6 Samenstelling Adviesraad sociaal domein

 • 1.

  De Adviesraad sociaal domein bestaat uit maximaal 13 en minimaal 7 leden en een onafhankelijk voorzitter.

 • 2.

  Bij de benoeming van de leden van de Adviesraad sociaal domein wordt recht gedaan aan een evenredige afspiegeling van de diverse doelgroepen binnen het sociaal domein om een zo breed mogelijk draagvlak voor de Adviesraad sociaal domein na te streven.

 • 3.

  Het college benoemt en ontslaat de leden en de voorzitter van de Adviesraad sociaal domein.

 • 4.

  De voorzitter is onafhankelijk en heeft gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen, houdt overzicht, is procesgericht en is een bindende factor binnen de Adviesraad sociaal domein.

 • 5.

  De voorzitter, die geen deel uitmaakt van de Adviesraad sociaal domein en geen stemrecht heeft, wordt in samenspraak tussen de gemeente en de Adviesraad sociaal domein via een sollicitatieprocedure geworven.

 • 6.

  De Adviesraad sociaal domein wijst uit haar midden een plaatsvervangend voorzitter (vicevoorzitter) aan.

 • 7.

  De voorzitter wordt bij ziekte of afwezigheid vervangen door de plaatsvervangend voorzitter.

 • 8.

  De leden van de Adviesraad sociaal domein worden op persoonlijke titel benoemd. Zij hebben zitting in de Adviesraad sociaal domein zonder last of ruggenspraak.

 • 9.

  De leden van de Adviesraad sociaal domein zijn onafhankelijk en hebben geen zakelijke binding met de gemeente c.q. de gemeentelijke organisatie.

 • 10.

  De leden van de Adviesraad sociaal domein en de voorzitter zijn inwoner van de gemeente Lingewaal.

 • 11.

  Een lid van de Adviesraad sociaal domein kan niet tevens lid zijn van het college van burgemeester en wethouders, lid van de gemeenteraad of een commissie van de gemeenteraad dan wel medewerker zijn van de gemeente Lingewaal.

Artikel 7 Benoeming en zittingsduur van de voorzitter en de leden

 • 1.

  Benoeming van de leden van de Adviesraad sociaal domein gebeurt bij voorkeur op voordracht van de Adviesraad sociaal domein.

 • 2.

  De zittingsduur van de voorzitter en de leden van de Adviesraad sociaal domein bedraagt maximaal vier jaar.

 • 3.

  De voorzitter en de leden kunnen na afloop van één periode eenmaal voor eenzelfde zittingsperiode worden herbenoemd.

 • 4.

  Het lidmaatschap van de Adviesraad sociaal domein kan tussentijds worden beëindigd:

  • a)

   op eigen bezoek;

  • b)

   door overlijden;

  • c)

   door intrekking van de benoeming door het college wanneer hij of zij de geheimhoudingsplicht, bedoeld in artikel 86 van de gemeentewet schendt of op voorstel van de Adviesraad sociaal domein wegens disfunctioneren van het lid, als dit voorstel bij meerderheidsbesluit en met reden omkleed wordt genomen.

 • 5.

  De leden kunnen te allen tijde ontslag nemen en geven daarvan schriftelijk kennis aan de voorzitter van de Adviesraad sociaal domein. Een afschrift gaat naar het college.

 • 6.

  Als een lid tussentijds aftreedt dan wordt er door de Adviesraad sociaal domein een nieuw lid geworven welke wordt benoemd door het college.

 • 7.

  Aftredende leden blijven, zo mogelijk, hun functie waarnemen totdat in hun opvolging is voorzien. Dit geldt niet ingeval van ontslag op grond van disfunctioneren.

 • 8.

  De Adviesraad sociaal domein stelt een rooster van aftreden op. Daarbij wordt gelet op een goede balans tussen continuïteit en vernieuwing.

Artikel 8 Taken voorzitter

Tot de taken van de voorzitter behoren:

 • a.

  het opstellen van de agenda in samenspraak met de leden van de Adviesraad sociaal domein;

 • b.

  het bepalen van dag en uur van de vergadering;

 • c.

  het leiden van de vergadering;

 • d.

  het peilen van meningen en het mededelen van uitslagen en stemmingen;

 • e.

  draagt zorg voor een jaarlijkse evaluatie van het functioneren binnen de Adviesraad sociaal domein;

 • f.

  het extern vertegenwoordigen van de Adviesraad sociaal domein;

 • g.

  het ondertekenen van uitgaande stukken van de Adviesraad sociaal domein.

Artikel 9 Vergaderingen, middelen en faciliteiten

 • 1.

  De presentiegelden voor de leden van de Adviesraad sociaal domein zijn afgestemd op maximaal 11 vergaderingen per jaar.

 • 2.

  De kartrekkers van de drie specialistengroepen kunnen in aanmerking komen voor een maximale onkostenvergoeding voor de vergaderingen van de betreffende specialistengroep bij hen thuis.

 • 3.

  De maximale onkostenvergoeding, zoals genoemd onder lid 2, bedraagt € 7,50 per overleg en wordt toegekend voor maximaal 22 bijeenkomsten x drie groepen x € 7,50 = totaal maximaal € 495,-- voor de periode tot 1 januari 2019.

 • 4.

  Het college stelt de Adviesraad sociaal domein in staat om haar werkzaamheden naar behoren te kunnen vervullen. Het betreft hier ook informatie die noodzakelijk is om beleid en uitvoering te kunnen begrijpen en om ontwikkelingen en wijzigingen te kunnen volgen. De Adviesraad sociaal domein kan ook zelf om informatie aan het college verzoeken.

 • 5.

  Vanuit het ambtelijk apparaat van de gemeente kan ambtelijke ondersteuning aan de Adviesraad sociaal domein worden geboden.

 • 6.

  De in het vijfde lid bedoelde ambtelijke ondersteuning is geen lid van de Adviesraad sociaal domein.

 • 7.

  De gemeente stelt jaarlijks aan de Adviesraad sociaal domein een budget beschikbaar ter voorziening in de uitvoering van de werkzaamheden en een onkostenvergoeding voor de leden en de voorzitter. De Adviesraad sociaal domein dient jaarlijks voor 1 april een aanvraag en begroting in.

 • 8.

  Het bedrag, bedoeld in zevende lid, wordt door het college vastgesteld.

 • 9.

  Door de gemeente Lingewaal wordt aan de Adviesraad sociaal domein vergaderruimte beschikbaar gesteld.

 • 10.

  De Adviesraad sociaal domein kan in overleg één of meer ambtenaren van de gemeente en/of derden uitnodigen de vergadering (deels) bij te wonen voor het geven van een nadere toelichting op beleidsontwikkelingen.

 • 11.

  De Adviesraad sociaal domein kan derden uitnodigen de vergaderingen bij te wonen voor het geven van toelichting, informatie en / of advies.

Artikel 10 Taken ambtelijke ondersteuning

Tot de taken van de ambtelijke ondersteuning behoren:

 • a.

  het bekend maken van de agenda;

 • b.

  zorgdragen voor de verspreiding van de agenda en vergaderstukken;

 • c.

  het bijwonen van alle vergaderingen en zorgdragen voor de besluitenlijst / notulen;

 • d.

  het mede bewaken van het beschikbaar gestelde budget;

 • e.

  het verzorgen van het archief.

Slotbepalingen

Artikel 11. Onvoorziene zaken

In de gevallen waarin deze Verordening niet voorziet beslist het college, gehoord de Adviesraad.

Artikel 12 Huishoudelijk reglement

Met inachtneming van deze verordening kan de Adviesraad sociaal domein in een huishoudelijk reglement regels stellen ten aanzien van de eigen werkwijze.

Artikel 13 Wijziging of intrekking verordening

Wijziging of intrekking van deze verordening vindt niet plaats dan nadat de Adviesraad sociaal domein daarover is gehoord.

Artikel 14 Overgangsrecht zittende Wmo-leden

 • 1.

  De voorzitter en leden die na inwerkingtreding van deze Verordening zittende zijn in de Wmo- raad worden, zonder nieuwe benoeming, automatisch voorzitter en lid van de adviesraad sociaal domein zoals bedoeld in deze Verordening.

 • 2.

  De zittende periode van benoeming in de Wmo- raad van de zittende leden zoals bedoeld in het eerste lid van dit artikel wordt meegenomen na de inwerkingtreding van deze Verordening.

Artikel 15 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking per 1 juni 2017. Dit onder intrekking van de verordening op de Wmo-raad 2012.

Artikel 16 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening Adviesraad sociaal domein Lingewaal 2017.

Toelichting

Algemeen

De gemeente Lingewaal heeft sinds 2008 een Wmo-raad die het college adviseert over beleid gericht op de Wmo. De Wmo-raad adviseert sinds 2015 / 2016 incidenteel ook over aspecten van jeugdzorg, maar dat behoort formeel niet tot haar taak. De taken van de Wmo-raad en de reikwijdte van haar bevoegdheden zijn vastgelegd in een verordening. Zowel in de Wmo2015 als de Jeugdwet en Participatiewet is voorgeschreven dat er een cliënten- en/of inwonersvertegenwoordiging moet zijn.

 • ۷

  Op basis van de Wmo2015 en de Participatiewet stelt de gemeenteraad bij verordening regels over de wijze waarop cliënten of hun vertegenwoordigers worden betrokken bij de uitvoering van de betreffende wet.۷

 • ۷

  In de Jeugdwet is hierover niets geregeld, maar bij de behandeling in de Tweede Kamer bleek dat het wel de intentie is om net als bij de Wmo, cliënten of hun vertegenwoordigers te betrekken bij het beleid in het kader van de Jeugdwet.

Voor wat betreft de Participatiewet is dit bij Avres geregeld via de cliëntenraad Avres. De gemeente Lingewaal is in deze raad vertegenwoordigd. In het verlengde hiervan wordt er dan ook geen advies gevraagd aan de Adviesraad sociaal domein Lingewaal over beleidsontwikkelingen die een relatie hebben met de Participatiewet.

 

Gelet op de ontwikkelingen in het sociaal domein en het feit dat de gemeente als uitgangspuntpunt 1 gezin, 1 plan heeft pleit er voor om te komen tot een brede Adviesraad sociaal domein. Deze ontwikkeling vormt de basis voor de verordening Adviesraad sociaal domein Lingewaal 2017. In deze verordening worden o.a. de taken, samenstelling en bevoegdheden van de Adviesraad sociaal domein beschreven. ۷

 

Artikelsgewijze toelichting

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

Met sociaal domein wordt in deze verordening de onderwerpen bedoeld uit de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet. Aan onderwerpen binnen deze wetten kan worden gedacht aan basismobiliteit, toegankelijkheid en begeleiding.

 

Artikel 2 Doel en reikwijdte

Behoeft geen nadere toelichting.

 

Artikel 3 Taak en bevoegdheden

De belangrijkste taak van de Adviesraad sociaal domein is te beoordelen of inwoners op basis van het gemeentelijk beleid in het sociaal domein voldoende kunnen meedoen aan de lokale samenleving.

Deze taak kan op twee niveaus worden uitgevoerd:

 • ۷

  Beleidsmatig niveau: meedenken, meepraten en adviseren over voorgenomen beleid.

 • ۷

  Uitvoerend niveau: monitoren en signaleren hoe het vastgestelde gemeentelijk beleid in de praktijk werkt. Dit op basis van signalen die ze vanuit de achterbannen ontvangt.

De Adviesraad sociaal domein heeft de vrijheid om zich te laten voeden door de samenleving. Het is aan de Adviesraad sociaal domein om invulling te geven aan de inhoudelijke voorbereiding van de adviezen en de opstelling van communicatie (brieven / flyers en dergelijke).

 

De Adviesraad sociaal domein heeft geen rol daar waar het gaat om / over individuele casuïstiek dan wel organisaties. Zoals hierboven aangegeven is de belangrijkste taak van de Adviesraad sociaal domein om te beoordelen of inwoners van de gemeente Lingewaal op basis van het gemeentelijk beleid in het sociaal domein voldoende kunnen meedoen aan de lokale samenleving. In het verlengde hiervan heeft zij geen rol in personeels-en organisatiebeleid en uitvoering van de contracten ten behoeve van de individuele voorzieningen.

  

De stukken die ter adviesaanvraag aan de Adviesraad sociaal domein worden aangeboden zijn nog niet vastgesteld door het college en derhalve niet openbaar. Om deze reden is er sprake van geheimhouding.

 

Artikel 4 Advisering en adviestermijn

De Adviesraad sociaal domein wordt tijdig door het college geïnformeerd wanneer er advies wordt gevraagd. De adviezen van de Adviesraad sociaal domein zijn niet bindend. Het college kan afwijken van het advies.

Wanneer afgeweken wordt van het advies van de Adviesraad sociaal domein wordt dit gemotiveerd kenbaar gemaakt aan de Adviesraad sociaal domein . 

De vergadering van de Adviesraad sociaal domein zijn, gelet op de aard van de stukken die ter advisering aan hen worden voorgelegd, niet openbaar.

De Adviesraad sociaal domein kan jaarlijks eenmaal een openbare vergadering uitschrijven waarbij vooraf met de gemeente wordt kortgesloten welke onderwerpen er worden geagendeerd.

 

Artikel 5 Werkwijze bij ongevraagd advies

Dit artikel behoeft geen nadere toelichting.

 

Artikel 6 Samenstelling Adviesraad sociaal domein

 • ۷

  De leden worden benoemd op persoonlijke titel, wat wil zeggen dat de leden niet vervangbaar zijn. De verordening kent geen plaatsvervangende leden.

 • ۷

  De Adviesraad sociaal domein stelt in samenspraak met de gemeente een functieprofiel op voor de functie van voorzitter. Werving vindt plaats via plaatsing van het functieprofiel op zowel de gemeentelijke website als die van de Adviesraad sociaal domein.

 • ۷

  De gesprekken worden gevoerd door een afvaardiging van de Adviesraad sociaal domein. In overleg is er ondersteuning van de gemeente. ۷

 • ۷

  In de Adviesraad sociaal domein mogen geen vertegenwoordigers zitting nemen namens zorginstellingen, corporaties e.d., maar ook geen beroepskrachten van welzijnsstichtingen, vrijwilligerscentrales, etc. die onder het beleid van de gemeente vallen. Dit in verband met mogelijke belangenverstrengeling.

 

Artikel 7 Benoeming en zittingsduur van de voorzitter en de leden

 • ۷

  De leden van de Adviesraad sociaal domein worden benoemd door het college en treden gelijktijdig na een zittingsperiode van vier jaar af en zijn eenmalig gelijk herbenoembaar. Nieuwe leden worden benoemd op basis van een sollicitatiegesprek. Als tussentijds leden aftreden vindt benoeming, door het college, van nieuwe leden plaats op voordracht van de Adviesraad sociaal domein.

 • ۷

  De Adviesraad sociaal domein bepaalt, voordat de vacature voor een nieuw lid wordt opengesteld, aan welke competenties het nieuwe lid dient te voldoen.

 

Artikel 8 Taken voorzitter

De voorzitter leidt de vergaderingen van de Adviesraad sociaal domein. Bij afwezigheid van de voorzitter worden diens taken overgenomen door de vicevoorzitter.

De voorzitter stelt de agenda op in samenspraak met de leden. Dit gebeurt trapsgewijs wat wil zeggen dat de voorzitter samen met een afvaardiging (agendacommissie) de agenda voorbereid.

 

Artikel 9 Vergaderingen, middelen en faciliteiten

 • ۷

  De leden van de Adviesraad sociaal domein ontvangen een vergoeding voor maximaal 11 vergaderingen per jaar. Deze vergoeding wordt op basis van een presentielijst betaalbaar gesteld. Naast de aanwezigheid bij de vergadering is deze vergoeding tevens bestemd voor de inzet van de leden. Als gevolg van de decentralisaties wordt de Adviesraad sociaal domein geconfronteerd met meer taken en ontwikkelingen die ze volgen.

 • ۷

  Het college bepaald de hoogte de hoogte van deze vergoeding, waarbij het aan het college is om te bepalen welke maatstaven hiervoor worden gebruikt.

 • ۷

  Voor de gezamenlijke vergadering wordt gebruik gemaakt van de vergaderruimte in het gemeentehuis. De Adviesraad sociaal domein heeft de beschikking over een sleutel van het oude gemeentehuis. Echter daar er verschillende specialistengroepen actief zijn is dit lastig in gebruik gebleken voor de vergaderingen van de specifieke specialistengroepen. Thuis vergaderen, bij de kartrekker van een specialistengroep, is voor iedereen eenvoudiger.

 • ۷

  De kartrekker van een specialistengroep kan in aanmerking komen voor een maximale onkostenvergoeding van € 7,50 als de vergadering van de specialistengroep bij de kartrekker thuis plaatsvindt. De onkostenvergoeding dient als tegemoetkoming in de kosten van het gastvrouw- / gastheerschap.

 • ۷

  De onkostenvergoeding voor de kartrekkers bij vergaderingen van de specialistengroep bij de kartrekker thuis is tot maximaal 1 januari 2019 van kracht. Deze datum staat gelijk aan de datum van de beoogde bestuurlijke fusie van de gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal.

 • ۷

  Het toe te kennen werkbudget heeft naast de vergoeding voor de leden betrekking op meerdere aspecten.

 • ۷

  Het college stelt een medewerker beschikbaar die kan zorgen voor de (secretariële) ondersteuning van de Adviesraad sociaal domein. Daarnaast zullen regelmatig een of meer beleidsmedewerkers bij de vergaderingen aanwezig zijn om de Adviesraad sociaal domein te informeren over actuele onderwerpen die spelen in het sociaal domein en over onderwerpen waarover het advies van de Adviesraad sociaal domein zal worden gevraagd.

 

Artikel 10 Taken ambtelijke ondersteuning

De kosten van de ambtelijke ondersteuning komen voor rekening van de gemeente Lingewaal. De Adviesraad sociaal domein heeft de mogelijkheid om voor haar vergaderingen gebruik te maken van ruimte in het gemeentehuis. Gebruikmaking van deze ruimte is kosteloos.

 

Artikel 11 Onvoorziene zaken

Dit artikel behoeft geen nadere toelichting.

 

Artikel 12 Huishoudelijk reglement

Dit artikel behoeft geen nadere toelichting.

 

Artikel 13 Wijziging of intrekking van de verordening

Op het moment dat de gemeente van mening is dat de verordening Adviesraad sociaal domein moet worden aangepast dan wel wordt ingetrokken dan wordt de Adviesraad sociaal domein hierbij betrokken.

Met de inwerkingtreding van de verordening Adviesraad sociaal domein wordt de verordening op de Wmo-raad 2012 ingetrokken.

 

Artikel 14 Inwerkingtreding

Dit artikel behoeft geen nadere toelichting.

 

Artikel 15 Citeertitel

Dit artikel behoeft geen nadere toelichting.