Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Lingewaal

Verordening Burgerinitiatief gemeente Lingewaal 2005

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLingewaal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Burgerinitiatief gemeente Lingewaal 2005
CiteertitelVerordening Burgerinitiatief gemeente Lingewaal 2005
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-03-2005Nieuwe regeling

24-03-2005

Lingewaaljournaal, 17-12-2008

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Burgerinitiatief gemeente Lingewaal 2005

Verordening Burgerinitiatief gemeente Lingewaal 2005

Artikel 1  

In deze verordening wordt verstaan onder:een burgerinitiatiefvoorstel: een schriftelijk voorstel van een initiatiefgerechtigde om een onderwerp of een voorstel over een gemeentelijke aangelegenheid op de agenda van de vergadering van de raad te plaatsen;raad: de gemeenteraad van Lingewaal;college: het college van burgemeester en wethouders van Lingewaal;

Artikel 2  

De raad plaatst een burgerinitiatiefvoorstel op de agenda van zijn vergadering, indien daartoe door een initiatiefgerechtigde een geldig verzoek is ingediend.Geldig is het verzoek dat:

 • a.

  door ten minste 10 initiatiefgerechtigden wordt ondersteund;

 • b.

  niet een onderwerp als bedoeld in artikel 4 bevat, of

 • c.

  voldoet aan de voorwaarden, gesteld in artikel 5.

Artikel 3  

 • 1

  Initiatiefgerechtigd zijn degenen die kiesgerechtigd zijn voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad alsmede ingezetenen van de gemeente van zestien jaar en ouder die met uitzondering van hun leeftijd voldoen aan de vereisten voor het kiesrecht voor de leden van de gemeenteraad.

 • 2

  Voor de beoordeling of aan de vereisten voor initiatiefgerechtigdheid is voldaan, is de toestand op de dag van indiening van het verzoek bepalend.

Artikel 4  

Een burgerinitiatiefvoorstel kan geen betrekking hebben op:

 • a.

  een onderwerp dat niet behoort tot de bevoegdheid van de raad;

 • b.

  vaststelling of wijziging van de begroting;

 • c.

  gemeentelijke belastingen en tarieven;

 • d.

  benoemingen van personen en functioneren van personen;

 • e.

  een vraag over het gemeentelijk beleid;

 • f.

  een onderwerp waartegen een bezwaar- of beroepsprocedure openstaat of heeft opengestaan;

 • g.

  een klacht over een gedraging van het gemeentebestuur;

 • h.

  een voorstel dat strijdig is met hogere regelgeving.

Artikel 5  

 • 1

  Het verzoek ter plaatsing van een burgerinitiatiefvoorstel op de agenda van de vergadering van de raad wordt schriftelijk ingediend bij de voorzitter van de raad.

 • 2

  Het verzoek bevat ten minste:

  • a.

   een nauwkeurige omschrijving van het burgerinitiatiefvoorstel;

  • b.

   een toelichting op het burgerinitiatiefvoorstel;

  • c.

   de achternaam, de voornamen, het adres, de geboortedatum en de handtekening van de verzoeker en zijn plaatsvervanger, en

  • d.

   een lijst met de voornamen, achternamen, adressen, geboortedata en handtekeningen van de initiatiefgerechtigden die het verzoek ondersteunen.

 • 3

  Voor de indiening van het verzoek wordt gebruik gemaakt van het in bijlage 1 van deze verordening opgenomen model.

Artikel 6  

 • 1

  De voorzitter van de raad bericht de raad binnen twee weken na ontvangst of het verzoek voldoet aan het bepaalde in de artikelen 2, 4 en 5.

 • 2

  Indien niet wordt voldaan aan het bepaalde in artikel 2 sub a of artikel 5, lid 2, stelt de voorzitter van de raad de indieners in de gelegenheid om binnen vier weken het verzoek aan te vullen.

 • 3

  De voorzitter van de raad bericht de raad binnen twee weken na afloop van de termijn genoemd in lid 2 over het aangevulde verzoek en of het aangevulde verzoek voldoet aan het bepaalde in de artikelen 2, 4 en 5.

 • 4

  De raad beslist over de behandeling van het verzoek in de eerstvolgende vergadering na indiening van het verzoek dan wel de aanvulling op het verzoek, met dien verstande dat ten minste twee weken is gelegen tussen de dag van indiening van het verzoek dan wel de aanvulling op het verzoek en de dag van de vergadering van de raad.

 • 5

  De raad kan voordat een besluit wordt genomen over het burgerinitiatiefvoorstel het college verzoeken een advies hierover uit te brengen.

 • 6

  Indien het verzoek niet een onderwerp betreft dat tot de bevoegdheid van de raad behoort, kan de raad het verzoek doorzenden naar het college.

 • 7

  De voorzitter van de raad nodigt de verzoeker(s) schriftelijk uit voor de raadsvergadering waarvoor het burgerinitiatiefvoorstel is geagendeerd. De verzoeker(s) of zijn plaatsvervanger heeft tijdens deze vergadering de gelegenheid om zijn burgerinitiatiefvoorstel mondeling nader toe te lichten.

 • 8

  De verzoekers worden door het college op de hoogte gesteld van het besluit van de raad.

Artikel 7  

De burgemeester brengt over elk jaar in het burgerjaarverslag een verslag uit over de werking van het recht van burgerinitiatief in de praktijk.

Artikel 8  

 • 1

  Deze verordening treedt in werking op 31 maart 2005.

 • 2

  De verordening wordt aangehaald als: Verordening Burgerinitiatief gemeente Lingewaal 2005.

Gemeente Lingewaal, 24-03-2005