Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Lingewaard

Wegsleepverordening gemeente Lingewaard 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLingewaard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingWegsleepverordening gemeente Lingewaard 2012
CiteertitelWegsleepverordening gemeente Lingewaard 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 149
 2. Wegenverkeerswet 1994, art. 173, lid 2
 3. Besluit wegslepen van voertuigen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-05-2012nieuwe regeling

26-04-2012

Gemeentenieuws, 09-05-2012

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Wegsleepverordening gemeente Lingewaard

DE RAAD VAN DE GEMEENTE Lingewaard;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.; 20 maart 2012

overwegende dat het wenselijk is om in voorkomende gevallen op de weg staande voertuigen te kunnen verwijderen, over te brengen en in bewaring te stellen;

gelet op het bepaalde in artikel 149 van de Gemeentewet, artikel 173, tweede lid van de Wegenverkeerswet 1994 en het Besluit wegslepen van voertuigen;

B E S L U I T:

Vast te stellen de volgende verordening:

Wegsleepverordening gemeente Lingewaard 2012

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

a wet: de Wegenverkeerswet 1994;

b RVV 1990: het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

c besluit: het Besluit wegslepen van voertuigen;

d de verordening: de Wegsleepverordening gemeente Lingewaard 2012;

e voertuig: wat hieronder wordt verstaan in artikel 1, onder al RVV 1990;

f motorrijtuig: wat hieronder wordt verstaan in artikel 1, eerste lid, onder c van de wet;

g het college: het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 2 Wegsleepbevoegdheid

 • 1.

  Met inachtneming van hetgeen daarover in de wet, het besluit en deze verordening is bepaald, is het college bevoegd op de weg staande voertuigen weg te slepen.

 • 2.

  Het college maakt gebruik van de bevoegdheid als bedoeld in het eerste lid, indien met een op een weg staand voertuig een bij of krachtens de wet vastgesteld voorschrift wordt overtreden en bovendien verwijdering van het voertuig noodzakelijk is in verband met:

a het belang van de veiligheid op de weg;

b het belang van de vrijheid van het verkeer of;

c het vrijhouden van de aangewezen weggedeelten en wegen.

Artikel 3 Aanwijzing van wegen en weggedeelten waar voertuigen kunnen worden verwijderd, overgebracht en in bewaring gesteld zoals gesteld in artikel 2 lid 2.

Als wegen en weggedeelten, bedoeld in artikel 170, eerste lid, onder c van de wet worden alle wegen en weggedeelten binnen de gemeente aangewezen voor zover ze behoren tot een van de in artikel 2 van het besluit bedoelde soorten van wegen en weggedeelten.

Artikel 4 Plaats bewaring voertuigen en openingstijden

 • 1.

  De plaats (plaatsen) van bewaring van voertuigen wordt (worden) door het college aangewezen.

 • 2.

  De openingstijden van de in het eerste lid bedoelde bewaarplaats voor het afhalen van weggesleepte voertuigen zijn:

a maandag t/m vrijdag van 09.00 uur t/m 18.00 uur;

b op zaterdag en zondag op afspraak.

3.Het college kan een tijdelijke plaats van bewaring aanwijzen in het geval dat een specifieke situatie daartoe aanleiding geeft.

Artikel 5 Kosten overbrengen en bewaren voertuigen

 • 1.

  De eigenaar/houder van het weggesleepte voertuig is de kosten verbonden aan het wegslepen en het bewaren van het voertuig verschuldigd.

 • 2.

  De kosten van het overbrengen van een voertuig naar de bewaarplaats bedragen:

a voorrijkosten: € 72,00 inclusief btw;

b sleepkosten: € 170,00 inclusief btw.

 • 3.

  De kosten van het bewaren van een voertuig bedragen € 22,00 voor het eerste etmaal of een niet voltooid etmaal. Na het eerste etmaal bedragen de kosten voor het bewaren van een voertuig €11,00 per etmaal of een niet voltooid etmaal.

 • 4.

  De in lid 2 onder a en b vermelde bedragen worden jaarlijks per 1 januari geïndexeerd volgens het consumentenprijsindexcijfer dat door het CBS wordt gepubliceerd.

Artikel 6 Overbrengen en in bewaring stellen van motorrijtuigen in het geval van gebleken onvoldoende rijgeschiktheid of rijvaardigheid dan wel het ontbreken van een behoorlijk zichtbare kentekenplaat

Wanneer gebruik wordt gemaakt van de bevoegdheid, bedoeld in artikel 130, vierde lid, 164, zevende lid, en 174, eerste lid van de wet, zijn artikel 1, 4 en 5 van deze verordening van overeenkomstige toepassing.

Artikel 7 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt na publicatie in werking.

Artikel 8 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Wegsleepverordening gemeente Lingewaard 2012.

Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering van 26 april 2012.

Toelichting Wegsleepverordening Gemeente Lingewaard 2012

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • ·

  a. wet: de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994);

 • ·

  b. RVV 1990: het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

 • ·

  c. besluit: het Besluit wegslepen van voertuigen;

 • ·

  d. de verordening: de Wegsleepverordening gemeente Lingewaard 2012;

 • ·

  e. voertuig: wat hieronder wordt verstaan in artikel 1, onder al RVV 1990;

 • ·

  f. motorrijtuig: wat hieronder wordt verstaan in artikel 1, eerste lid, onder c van de wet;

 • ·

  g. het college: het college van burgemeester en wethouders.

Toelichting

In deze bepaling is een aantal begrippen omschreven welke diverse malen in deze verordening terugkomen. De omschrijving van deze begrippen spreekt voor zich. Veelal wordt verwezen naar definities uit bestaande wetgeving.

Ad e. Voertuig

Het begrip 'voertuig', zoals in artikel 1, onder al RVV 1990 is omschreven, is ruim. Hieronder vallen niet alleen motorvoertuigen, maar ook fietsen en bromfietsen, invalidenvoertuigen, trams en wagens. Al deze voertuigen vallen derhalve onder de werking van deze wegsleepverordening.

Ad f. Motorrijtuig

Het begrip 'motorrijtuig' is apart omschreven omdat artikel 6 van de wegsleepverordening alleen betrekking heeft op dit soort voertuigen.

Artikel 2 Wegsleepbevoegdheid

 • 3.

  Met inachtneming van hetgeen daarover in de wet, het besluit en deze verordening is bepaald, is het college bevoegd op de weg staande voertuigen weg te slepen.

 • 4.

  Het college maakt gebruik van de bevoegdheid als bedoeld in het eerste lid, indien met een op een weg staand voertuig een bij of krachtens de wet vastgesteld voorschrift wordt overtreden en bovendien verwijdering van het voertuig noodzakelijk is in verband met:

a het belang van de veiligheid op de weg;

b het belang van de vrijheid van het verkeer of;

c het vrijhouden van de aangewezen weggedeelten en wegen.

Toelichting

Het uitvoeren van de wegsleepregeling is een bevoegdheid van het college.

Het wegslepen van een voertuig moet worden gezien als een bijzondere vorm van bestuursdwang. In de Algemene wet bestuursrecht (Awb) zijn algemene regels gesteld over de toepassing van bestuursdwang. Deze regels zijn voor een groot deel ook van toepassing op het wegslepen van voertuigen. In de WVW 1994 wordt een aantal bepalingen uit de Awb niet van toepassing verklaard. Tegen besluiten tot het wegslepen van voertuigen staat op grond van de Awb bezwaar en vervolgens beroep open.

Artikel 3 Aanwijzing van wegen en weggedeelten waar voertuigen kunnen worden verwijderd, overgebracht en in bewaring gesteld in het belang van het vrijhouden van wegen en weggedeelten

Als wegen en weggedeelten, bedoeld in artikel 170, eerste lid, onder c van de wet worden alle wegen en weggedeelten binnen de gemeenten aangewezen voorzover ze behoren tot een van de in artikel 2 van het besluit bedoelde soorten van wegen en weggedeelten.

Toelichting

De bevoegdheid tot het wegslepen van voertuigen is in de wet zelf geregeld. Voor het wegslepen van voertuigen in het belang van de veiligheid op de weg of de vrijheid van het verkeer hoeven geen wegen en weggedeelten te worden aangewezen. Van deze bevoegdheid kan op alle wegen en weggedeelten binnen de gemeente gebruik worden gemaakt. Voor het wegslepen van voertuigen in het belang van het vrijhouden van wegen en weggedeelten kunnen op grond van artikel 170, eerste lid, aanhef en onder c, en artikel 173, tweede lid, aanhef en onder c WVW 1994 bij gemeentelijke verordening wegen en weggedeelten worden aangewezen. In artikel 2 van het Besluit wegslepen van voertuigen is nader aangegeven om welke soorten van wegen en weggedeelten het kan gaan, zoals onder andere gehandicaptenparkeerplaatsen, taxistandplaatsen, laad- en loshavens, parkeerplaatsen voor vergunninghouders, voetgangersgebieden en dergelijke. Het is aan de gemeenteraad om in deze wegsleepverordening de wegen en weggedeelten aan te wijzen waar het college van burgemeester en wethouders van deze bevoegdheid gebruik kan maken.

Voor de volledigheid wordt nog eens opgemerkt dat een parkeerovertreding, zoals in deze bepaling bedoeld, op zich niet zonder meer voldoende is om over te gaan tot het wegslepen en in bewaring stellen van een voertuig. Per geval zal tevens moeten worden beoordeeld of de specifieke parkeerovertreding het wegslepen en in bewaring stellen van het desbetreffende voertuig ook rechtvaardigt. Indien bijvoorbeeld een voertuig midden in de nacht op een laad- en loshaven wordt geparkeerd terwijl alle winkels en bedrijven dicht zijn, zal het normaal gesproken niet weggesleept mogen worden. Het voertuig zal doorgaans pas mogen worden weggesleept wanneer de winkels en bedrijven weer opengaan of enige tijd daarvoor.

Artikel 4 Plaats bewaring voertuigen en openingstijden

 • 2.

  De plaats (plaatsen) van bewaring van voertuigen wordt (worden) door het college aangewezen.

 • 2.

  De openingstijden van de in het eerste lid bedoelde bewaarplaats voor het afhalen van weggesleepte voertuigen zijn:

a maandag t/m vrijdag van 09.00 uur t/m 18.00 uur;

b op zaterdag en zondag op afspraak.

5.Het college kan een tijdelijke plaats van bewaring aanwijzen in het geval dat een specifieke situatie daartoe aanleiding geeft.

Toelichting

Door het college wordt de plaats van bewaring van voertuigen aangewezen. Het proces voor het vaststellen van een nieuwe verordening kost meer tijd dan een collegebesluit voor het aanwijzen/ veranderen van een plaats van bewaring. Daarom is ervoor gekozen de plaats niet te noemen in deze verordening maar separaat door het college te laten aanwijzen.

Artikel 5 Kosten overbrengen en bewaren voertuigen

 • 5.

  De eigenaar/houder van het weggesleepte voertuig is de kosten verbonden aan het wegslepen en het bewaren van het voertuig verschuldigd.

 • 6.

  De kosten van het overbrengen van een voertuig naar de bewaarplaats bedragen:

a voorrijkosten: € 72,00 inclusief btw;

b sleepkosten: € 170,00 inclusief btw.

 • 7.

  De kosten van het bewaren van een voertuig bedragen € 22,00 voor het eerste etmaal of een niet voltooid etmaal. Na het eerste etmaal bedragen de kosten voor het bewaren van een voertuig €11,00 per etmaal of een niet voltooid etmaal.

 • 8.

  De in lid 2 onder a en b vermelde bedragen worden per 1 januari jaarlijks geïndexeerd volgens het consumentenprijsindexcijfer dat door het CBS wordt gepubliceerd.

Toelichting

In artikel 13 tot en met 15 van het Besluit wegslepen van voertuigen is geregeld welke soorten van kosten die verbonden zijn aan het wegslepen en in bewaring stellen van voertuigen, in rekening kunnen worden gebracht. Het gaat hierbij niet alleen om personele en materiële kosten die direct verband houden met het wegslepen en in bewaring stellen van voertuigen, maar ook om kosten die verbonden zijn aan bekendmaking van beschikkingen, verkoop, eigendomsoverdracht om niet of vernietiging van voertuigen, inclusief de taxatie van deze voertuigen, renteverlies, WA-verzekering en dergelijke.

In de wegsleepverordening hoeven deze kostencomponenten niet allemaal inzichtelijk te worden gemaakt. Volstaan kan worden met een uitsplitsing van de kosten die verbonden zijn aan het wegslepen van voertuigen enerzijds en de bewaring van deze voertuigen anderzijds. Uiteraard dienen de opgenomen kosten wel in overeenstemming te zijn met de genoemde kostencomponenten. De gemeente dient uiteraard wel voor zichzelf en eventueel derden inzicht te hebben in de wijze waarop de genoemde kosten zijn berekend. Deze berekening zal ook in eventuele bezwaar- en beroepsprocedures de gerechtelijke toets moeten kunnen doorstaan.

In het derde lid van deze bepaling, waarin de kosten van bewaring van voertuigen worden geregeld, wordt het begrip 'etmaal' gebruikt. Het etmaal, zoals hier bedoeld, begint op het moment van in bewaring nemen van een voertuig en eindigt 24 uur later.

In lid 4 wordt de basis gelegd voor de indexering. Gesteld wordt dat basis voor indexering het prijsindexcijfer over 2011, zijnde 109,22 (basis = 2006) is.

Artikel 6 Overbrengen en in bewaring stellen van motorrijtuigen in het geval van gebleken onvoldoende rijgeschiktheid of rijvaardigheid dan wel het ontbreken van een behoorlijk zichtbare kentekenplaat

Wanneer gebruik wordt gemaakt van de bevoegdheid, zoals bedoeld in artikel 130, vierde lid, 164, zevende lid, en 174, eerste lid van de wet, zijn artikel 1, 3 en 4 van deze verordening van overeenkomstige toepassing.

Toelichting

Naast de in artikel 170, eerste lid WVW 1994 bedoelde gevallen zijn in deze wet nog twee situaties genoemd, waarin het noodzakelijk kan zijn om een voertuig te laten wegslepen en in bewaring te laten stellen. Achtereenvolgens wordt hier gedoeld op:

 • -

  het niet afgeven van zijn rijbewijs, wanneer dit is ingevorderd, omdat iemand zijn motorrijtuig heeft bestuurd terwijl hij onder invloed was van drogerende stoffen of alcohol en dergelijke (zie artikel 130 en 164 WVW 1994);

 • -

  de situatie dat een motorrijtuig niet beschikt over een behoorlijk zichtbare kentekenplaat terwijl de eigenaar of houder van dat motorrijtuig niet direct te achterhalen is. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan voertuigwrakken die geen kenteken meer hebben of aan situaties dat er sprake kan zijn van het 'knoeien' met kentekens in geval van autodiefstal.

Wanneer in dit soort gevallen een voertuig moet worden weggesleept en in bewaring genomen, is er geen sprake van uitoefening van bestuursdwang. Artikel 170, eerste lid WVW 1994, waarin de bestuursdwangbevoegdheid is geregeld, is dan ook niet van toepassing verklaard in de genoemde gevallen. In feite gaat het om een vorm van inbeslagname van goederen die ook in het strafrecht voorkomt.

Wel heeft de wetgever voor deze gevallen diverse bepalingen uit hoofdstuk X. Bestuursdwang van de WVW 1994 (artikel 170 e.v.) van overeenkomstige toepassing verklaard. Ook in de wegsleepverordening is gekozen om de artikelen over de bewaarplaats(en) van voertuigen en openingstijden (artikel 4) en de kosten van overbrengen en bewaren van voertuigen (artikel 5) voor deze gevallen van overeenkomstige toepassing te verklaren.

Artikel 7 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt de dag na publicatie in werking.

Toelichting

Het besluit wordt gepubliceerd in het Gemeentenieuws en de verordening wordt opgenomen in de Centrale Voorziening voor de Decentrale Regelgeving.

Artikel 8 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Wegsleepverordening gemeente Lingewaard 2012.

Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering van 26 april 2012.

Toelichting

Deze bepaling spreekt voor zich.