Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Lingewaard

Verordening Lijkbezorgingsrechten 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLingewaard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Lijkbezorgingsrechten 2013
CiteertitelVerordening Lijkbezorgingsrechten 2013
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-12-201207-02-2014Nieuwe regeling

13-12-2012

Het Gemeenenieuws

110/2012

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Lijkbezorgingsrechten 2013

 

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  begraafplaats(en): de gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Lingewaard;

 • b.

  graf: een zandgraf of een keldergraf;

 • c.

  grafkelder: een betonnen of gemetselde constructie waarin een of meerdere lijken worden begraven of asbussen worden bijgezet; grafkelders kunnen onderdeel zijn van een bovengrondse muur of wand;

 • d.

  asbus: een bus ter berging van as van een overledene;

 • e.

  urn: een voorwerp ter berging van een of meerdere asbussen;

 • f.

  particulier graf: een graf waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • ·

   het doen begraven en begraven houden van lijken;

  • ·

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

  • ·

   het doen verstrooien van as;

 • g.

  algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van lijken;

 • h.

  particulier urnengraf: een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • ·

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

  • ·

   het doen verstrooien van as;

 • i.

  algemeen urnengraf: een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen bijzetten van asbussen met of zonder urnen;

 • j.

  particuliere urnennis: een nis waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • k.

  particuliere gedenkplaats: een plaats waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend om overledenen te gedenken;

 • l.

  verstrooiingsplaats: een plaats waarop as wordt verstrooid;

 • m.

  particuliere verstrooiingsplaats: een plaats waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend om daarop as te doen verstrooien;

 • n.

  grafbedekking: gedenkteken of grafbeplanting op een graf, gedenkplaats of verstrooingsplaats.

Artikel 2 Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats en

voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats.

Artikel 3 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de

dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 4 Vrijstellingen

De rechten worden niet geheven voor:

a.het lichten van een lijk of asbus op rechterlijk gezag.

Artikel 5 Maatstaf van heffing en belastingtarief

De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze

verordening behorende tarieventabel.

Artikel 6 Belastingjaar

Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk aan het

kalenderjaar.

Artikel 7 Wijze van heffing

De rechten worden geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving,

waaronder mede wordt begrepen een nota of andere schriftuur, waarop het gevorderde

bedrag is vermeld.

Artikel 8 Ontstaan van de belastingschuld

De rechten van de tarieventabel zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de

aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

Artikel 9 Termijnen van betaling

De verschuldigde rechten moeten binnen veertien dagen na de dagtekening van de schriftelijke

kennisgeving worden voldaan.

Artikel 10 Kwijtschelding

Bij de invordering van de lijkbezorgingsrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de

heffing en de invordering van de rechten.

Artikel 12 Overgangsrecht

De “Verordening lijkbezorgingsrechten 2012” van 15 december 2011 wordt ingetrokken met ingang van de

in artikel 13, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing

blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 13 Inwerkingtreding

1 Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

2 De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2013.

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: “Verordening Lijkbezorgingsrechten 2013”.

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering

van 13 december 2012.

 

De griffier, de voorzitter,

Th.G.L. Greep S.P.M. de Vreeze

Bijlage
 •  

Tarieventabel
 • behorende bij de verordening "Lijkbezorgingsrechten 2013”.

Hoofdstuk 1 Verlenen en verlengen van rechten
 • 1.1Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een graf (particulier graf) wordt geheven voor een periode van 20 jaar:

  1.1.1 voor een persoon tot en met 11 jaar € 1.621,00

  1.1.2 voor een persoon van 12 jaar en ouder € 2.582,00

  1.2 Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een urnengraf (particulier urnengraf)

  wordt geheven voor een periode van 20 jaar € 2.073,00

  1.3 Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een urnennis (particuliere urnennis)

  wordt geheven voor een periode van 20 jaar € 2.073,00

  1.4 Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een gedenkplaats (particuliere gedenkplaats)

  wordt geheven voor een periode van 20 jaar € 2.073,00

  1.5 Voor het verlengen van het uitsluitend recht met 10 jaar als

  bedoeld in 1.1.1 t/m 1.5 wordt een bedrag geheven gelijk aan

  de helft (50%) van het bedrag dat wordt geheven voor het verlenen

  van het uitsluitend recht.

Hoofdstuk 2 Begraven
 • 2.1Voor het begraven van een lijk van een persoon van 12 jaar of ouder

  wordt geheven € 886,00

  2.2Voor het begraven van een lijk van een kind van 1 tot en met 11 jaar

  wordt geheven € 426,00

  2.3Voor het begraven van een lijk van een kind beneden 1 jaar

  wordt geheven € 211,00

  2.4Voor het begraven van een lijk voor een doodgeboren kind

  wordt geheven € 91,00

  2.5Voor het na ruimen van een graf begraven van de overblijfselen van een lijk in een particulier graf worden rechten geheven zoals bedoeld in de onderdelen 2.1, 2.2, 2.3 en 2.4.

Hoofdstuk 3 Cremeren (NVT)
 •  

Hoofdstuk 4 Bijzetten van asbussen en urnen
 • 4.1 Voor het bijzetten van een asbus of urn wordt geheven:

  4.1.1 in een urnennis € 886,00

  4.1.2 op urnengraf € 266,00

  4.1.3 in een urnengraf € 886,00

  4.1.4 op een particulier graf € 266,00

  4.1.5 in een particulier graf € 886,00

  4.1.6 in een algemeen graf € 886,00

Hoofdstuk 5 Verstrooien van as
 • 5.1 Voor het verstrooien van as wordt geheven:

  5.1.1 op een particulier graf € 266,00

  5.1.2 in een particulier graf € 886,00

  5.1.3 op een particulier urnengraf € 266,00

  5.1.4 in een particulier urnengraf € 886,00

  5.1.5 op een verstrooiingsplaats € 266,00

Hoofdstuk 6 Grafbedekking en onderhoud (nvt)
 •  

Hoofdstuk 7 Lijkschouwing (nvt)
 •  

Hoofdstuk 8 Inschrijven en overboeken van particulier graf, particuliere urnennis, particuliere gedenkplaats of particuliere verstrooiingsplaats (nvt)
 •  

Hoofdstuk 9 Opgraven en ruimen
  • 9.

   1 Voor het opgraven van een lijk wordt geheven € 1.949,00

  • 9.

   2 Voor het na opgraven weer opnieuw begraven in hetzelfde graf

  wordt geheven € 886,00

  • 9.

   3 Voor het na opgraven weer begraven in een ander graf wordt geheven € 886,00

  • 9.

   4 Voor het opgraven of verwijderen van een asbus en eventueel weer

  terugplaatsen wordt geheven:

  9.4.1 uit een graf € 266,00

  9.4.2 uit een urnennis € 266,00 9.5 Voor het ruimen (schudden) van een graf op verzoek van de belanghebbende

  wordt geheven € 1.949,00

Hoofdstuk 10 Overige diensten (nvt)
 • Behorende bij raadsbesluit van 13 december 2012,

  tot vaststelling van de verordening "Lijkbezorgingsrechten 2013”,

  mij bekend,

  de griffier,

  Th.G.L. Greep