Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Lingewaard

Nadere regels voor de graven, asbezorging en gedenkplaatsen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLingewaard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels voor de graven, asbezorging en gedenkplaatsen
CiteertitelRegels graven, asbezorging en gedenkplaatsen 2014
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vervangen door de Nadere regels voor de graven, asbezorging en gedenkplaatsen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Lingewaard 2012, art. 11, lid 2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-03-201625-03-2016intrekking

08-03-2016

Elektronisch Gemeenteblad, 17-03-2016

Onbekend.
15-08-201425-03-2016nieuwe regeling

14-07-2014

Elektronisch Gemeenteblad, 2014, 44249

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels voor de graven, asbezorging en gedenkplaatsen

Het college van de gemeente Lingewaard,

 

gelet op artikel 11, tweede lid van de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Lingewaard 2012,

 

besluit vast te stellen de volgende nadere regels voor de graven, asbezorging en gedenkplaatsen.

ARTIKEL 1. BEGRIPSBEPALINGEN

Deze nadere regels verstaan onder:

 • 1.

  algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van één stoffelijk overschot per laag;

 • 2.

  begraafplaats De Hoeve: de algemene begraafplaats gelegen aan Hoeve in Huissen. De begraafplaats De Hoeve bestaat onder meer uit:

  • -

   de aan de noordzijde hoger gelegen uitbreidingslocatie;

  • -

   de aan de zuidoostzijde gelegen voormalige katholieke begraafplaats “Het Zand”;

 • 3.

  begraafplaats De Teselaar: de algemene begraafplaats gelegen aan Teselaar in Bemmel;

 • 4.

  begraafplaats Gendt: de algemene begraafplaats gelegen aan Zandvoortsestraat 1 in Gendt;

 • 5.

  begraafplaats Huissen-Stad: de juridisch gesloten algemene begraafplaats gelegen aan Achter de Gracht 3 in Huissen;

 • 6.

  gedenkplaats: een plaats op de begraafplaats om één of meerdere overledenen te gedenken die elders zijn begraven, bijgezet of de as van is verstrooid of dood zijn verklaard na vermissing (bijvoorbeeld na een (natuur)ramp);

 • 7.

  grafkelder: een in de vaste grond geplaatste of gebouwde, onder, op of boven maaiveldniveau afgewerkte, betonnen, gemetselde of kunststofconstructie waarin één of meerdere overledenen worden begraven of asbussen worden bijgezet in een particuliere grafkelder;

 • 8.

  laag: aanduiding voor een horizontaal en beneden maaiveld gelegen niveau. Een twee-diep graf heeft twee lagen en een één-diep graf heeft één laag;

 • 9.

  particulier (kinder)graf: een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • -

   het doen begraven en begraven houden van overledenen;

  • -

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

  • -

   het (ondergronds) doen verstrooien van as;

 • 10.

  strooiveld: een door het college aangewezen en afgebakend terreindeel op de begraafplaats waar as van overledenen wordt verstrooid. Een strooiveld heeft de status van een algemeen graf;

 • 11.

  urnengraf: een particulier graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • -

   het bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

  • -

   het (ondergronds) verstrooien van as;

 • 12.

  urnenmuur: een bovengrondse constructie met particuliere nissen, waarin urnen kunnen worden bijgezet;

 • 13.

  urnennis: een particuliere nis waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • 14.

  zandgraf: een particulier of algemeen graf gegraven in de vaste grond.

ARTIKEL 2. INDELING EN UITGIFTE DER GRAVEN

 • 1.

  Twee-diepe graven worden uitsluitend uitgegeven op de hoger gelegen uitbreidingslocatie van begraafplaats De Hoeve.

 • 2.

  Algemene graven worden uitsluitend twee-diep uitgegeven voor de begraving van een stoffelijke overschot per laag en uitsluitend op een door de beheerder aangewezen deel van de hoger gelegen uitbreidingslocatie van begraafplaats De Hoeve.

 • 3.

  Grafkelders worden alleen uitgegeven wanneer naar het oordeel van de beheerder daarvoor voldoende ruimte beschikbaar is en wanneer deze passend is binnen de inrichting en uitstraling van (een deel van) de begraafplaats. Voor het toepassen van het aantal lagen in een grafkelder worden dezelfde uitgangspunten gehanteerd als bij een zandgraf.

 • 4.

  Particuliere graven worden op begraafplaats De Teselaar, begraafplaats Gendt en het lager gelegen deel van begraafplaats De Hoeve uitsluitend één-diep uitgegeven.

 • 5.

  Op begraafplaats Huissen-Stad en “Het Zand” op begraafplaats De Hoeve worden geen nieuwe graven uitgegeven. Er kunnen bij uitzondering alleen nog begravingen of bijzettingen plaatsvinden in reeds uitgegeven particuliere graven waarvan de rechthebbende aantoonbaar maakt dat het verleende recht nog voorziet in:

  • -

   een begraving in een kist van een stoffelijk overschot, of

  • -

   een bijzetting van een asbus, met of zonder urn, of

  • -

   een asverstrooiing.

 • 6.

  In een particulier graf wordt de mogelijkheid gegeven per laag:

  • -

   één stoffelijk overschot in een kist te begraven, of

  • -

   maximaal twee asbussen, met of zonder urn, bij te zetten, of

  • -

   de as van maximaal twee overledenen te verstrooien, of

  • -

   de as van één overledene te verstrooien en één asbus, met of zonder urn, bij te  zetten.

ARTIKEL 3. DE BEZORGING VAN AS

 • 1.

  In een algemeen (zand)graf wordt geen as bijgezet.

 • 2.

  Het is niet toegestaan een asbus, of een (sier)urn met asbus, bovengronds op een graf of op een grafbedekking te plaatsen, behoudens onder de geldende voorwaarden voor een urnengraf.

 • 3.

  Het is niet toegestaan as te verstrooien op een graf of op een grafbedekking.

 • 4.

  Op de begraafplaatsen kunnen voor de bijzetting van as in particuliere urnengraven, urnennissen en graven worden uitgegeven:

  • a.

   In een urnengraf:

   • -

    maximaal twee asbussen, met of zonder urn(en), waarvan maximaal één bovengronds en maximaal één ondergronds, of

   • -

    de as van maximaal twee overledenen worden verstrooid, of

   • -

    één asbus, met of zonder urn, en/ of de as van één overledene worden verstrooid.

  • b.

   In een urnennis:

   • -

    maximaal twee asbussen, met of zonder urn(en).

  • c.

   In een particulier graf, in plaats van een lijkkist per laag:

   • -

    maximaal twee asbussen, met of zonder urn(en), of

   • -

    de as van maximaal twee overledenen worden verstrooid, of

   • -

    één asbus, met of zonder urn, en/ of de as van één overledene worden verstrooid.

  • d.

   Op begraafplaats Huissen-Stad en “Het Zand” van begraafplaats De Hoeve worden geen nieuwe graven uitgegeven voor de bijzetting van as. Er kunnen bij uitzondering alleen nog bijzettingen van as plaatsvinden in reeds uitgegeven particuliere graven waarvan de rechthebbende aantoonbaar maakt dat het verleende recht hier nog in voorziet.

  • e.

   Op begraafplaats De Hoeve wordt voorzien in de mogelijkheid as te verstrooien op een (algemeen) strooiveld.

ARTIKEL 4. GEDENKPLAATSEN

 • 1.

  Door de beheerder kunnen algemene en particuliere gedenkplaatsen worden aangewezen en ingericht.

 • 2.

  Op, in of onder een gedenkplaats kan geen begraving plaatsvinden, as worden bijgezet of as worden verstrooid.

 • 3.

  De particuliere gedenkplaatsen worden uitgegeven voor de duur van 20 jaar.

 • 4.

  De algemene gedenkplaatsen zijn geanonimiseerd, zonder verwijzing naar één of meerdere overledene(n).

ARTIKEL 5. SLOTBEPALINGEN

 • 1.

  Het Uitvoeringsbesluit Graven, Asbezorging en Gedenkplaatsen, door burgemeester en wethouders vastgesteld op 7 februari 2012, is ingetrokken.

 • 2.

  Besluiten van het college die genomen zijn krachtens het oude Uitvoeringsbesluit gelden als besluiten genomen krachtens dit Uitvoeringsbesluit.

 • 3.

  Deze nadere regels treden in werking op de achtste dag na die van bekendmaking op het elektronisch gemeenteblad.

 • 4.

  Deze nadere regels kunnen worden aangehaald als: Regels graven, asbezorging en gedenkplaatsen 2014.

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 14 juli 2014,

De secretaris,

De voorzitter,

TOELICHTING/ BIJLAGE

 

ARTIKEL 3, LID 3.

 

Het verstrooien van as op een grafbedekking mag niet omdat de as zal verwaaien of verregenen en bezoekers van de begraafplaats niet onverwachts of ongewild mogen worden geconfronteerd met het aanzicht van as. As wordt daarom direct onder de grafbedekking verstrooid.