Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Lingewaard

Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Lingewaard 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLingewaard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening cliëntenparticipatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Lingewaard 2015
CiteertitelVerordening cliëntenparticipatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Lingewaard 2015
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening Cliëntenparticipatie Inkomensvoorzieningen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Participatiewet, art. 47

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201506-03-2020nieuwe regeling

04-12-2014

Elektronisch Gemeenteblad, 2014, 78309

96i/2014

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Lingewaard 2015

14RDS00155

 

De raad van de gemeente Lingewaard;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaard d.d. 25 november 2014;

 

gehoord de behandeling tijdens de Politieke Avond d.d. 20 november 2014;

 

gelet op artikel 47 van de Participatiewet;

gezien het advies van WWB Cliëntenraad;

 

besluit:

 

vast te stellen de:

Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Lingewaard 2015

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Cliëntenraad

 • 1

  De personen bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de Participatiewet worden bij de uitvoering van deze wet betrokken door een cliëntenraad. De cliëntenraad draagt een nieuw lid voor aan het college, waarna het college de benoeming van dit lid bekrachtigt met en besluit.

 • 2

  De cliëntenraad is, voor zover redelijkerwijs mogelijk, zodanig samengesteld dat deze een afspiegeling is van de bij de uitvoering van de Participatiewet betrokken personen.

 • 3

  De cliëntenraad bestaat uit ten minste vijf en ten hoogste uit negen personen.

 • 4

  De cliëntenraad benoemt uit zijn midden een voorzitter voor een termijn van twee jaar.

 • 5

  De cliëntenraad komt ten minste vier maal en maximaal acht maal per kalenderjaar in vergadering bij elkaar. Met een hoger frequentie moet het college vooraf instemmen. De ambtelijk contact persoon heeft hiervoor het mandaat, waarbij uitgangspunt dat de daarmee samenhangende kosten binnen het beschikbaar gestelde budget blijven.

 • 6

  Het college kan nadere uitvoeringsafspraken vastleggen.

Artikel 2 Ambtelijk contactpersoon

Het college stelt een ambtenaar van de gemeente aan als ambtelijk contactpersoon om te waarborgen dat de cliëntenraad in staat is zijn taken naar behoren te vervullen.

Hoofdstuk 2 Taken en bevoegdheden van de gemeente, het college, de cliëntenraad en de ambtelijk contactpersoon

Artikel 3 Taken van gemeentebestuur

 • 1

  Het gemeentebestuur vraagt over beleidsvoornemens binnen de Participatiewet van het rijk, de gemeenteraad en het college via de ambtelijk contactpersoon advies aan de cliëntenraad op een dusdanig tijdstip dat dit advies van wezenlijke invloed kan zijn op het te nemen besluit.

 • 2

  Van een tijdstip als bedoeld in het eerste lid is sprake als de adviesaanvraag aan de cliëntenraad wordt toegezonden tijdig voorafgaand aan de datum waarop het college of de gemeenteraad voornemens is het beleid vast te stellen.

 • 3

  Het gemeentebestuur zorgt ervoor dat de cliëntenraad wordt betrokken bij de beleidsontwikkeling.

Artikel 4 Ondersteuning cliëntenraad

Het college zorgt voor adequate ondersteuning van de cliëntenraad. Hiertoe:

 • 1

  stelt het een vergaderruimte ter beschikking;

 • 2

  geeft het de leden van de cliëntenraad toegang tot kantoormiddelen zoals een kopieermachine en een printer in overleg met de ambtelijk contactpersoon;

 • 3

  zorgt het ervoor, met inachtneming van artikel 3, tweede lid, dat adviesaanvragen en conceptbeleid de ambtelijk contactpersoon tijdig bereiken;

 • 4

  stelt het ambtenaren van de gemeente in de gelegenheid een vergadering bij te wonen voor het geven van toelichting of uitleg, als daarom door de cliëntenraad is verzocht;

 • 5

  zorgt het ervoor dat aan de cliëntenraad de nodige informatie wordt verstrekt voor zover dat nodig is voor het naar behoren functioneren van de cliëntenraad;

 • 6

  verstrekt het de informatie, bedoeld onder 5, op een zodanig tijdstip dat daadwerkelijk invloed mogelijk is op de beleidsvorming en besluitvorming, en

 • 7

  ziet het erop toe dat de cliëntenraad, indien van toepassing, wordt geïnformeerd over de redenen van afwijking van het door de cliëntenraad gevraagd of ongevraagd gegeven advies.

Artikel 5 Taken en bevoegdheden van de cliëntenraad

 • 1

  De cliëntenraad brengt gevraagd en ongevraagd advies uit in verband met door het college of de gemeenteraad voorgenomen beleid.

 • 2

  Het advies als bedoeld in het eerste lid wordt tijdig voordat het college of de gemeenteraad voornemens is het beleid vast te stellen uitgebracht door toezending aan het college.

 • 3

  De cliëntenraad heeft geen bevoegdheden in zaken betreffende individuele klachten, bezwaarschriften, andere zaken met betrekking tot een individuele persoon en in zaken betreffende de uitvoering van het beleid.

 • 4

  Ieder lid is bevoegd agendapunten aan te dragen. Dit dient te geschieden tijdig voorafgaand aan de vergadering door toezending aan de secretaris.

Artikel 6 Taken van de ambtelijk contactpersoon

De ambtelijk contactpersoon:

 • 1

  draagt in overleg met de cliëntenraad zorg voor vergaderafspraken en ziet toe op de naleving ervan;

 • 2

  stelt voor aanvang van het kalenderjaar in overleg met de voorzitter van de cliëntenraad een vergaderkalender samen;

 • 3

  stelt in overleg met de voorzitter en/of secretaris van de cliëntenraad voorafgaand aan iedere vergadering de agenda samen;

 • 4

  verzendt de uitnodigingen en, indien van toepassing, conceptbeleid en adviesverzoeken, met inachtneming van artikel 3, tweede lid, tijdig voordat de vergadering plaatsvindt aan de leden; afwijking van dit termijn vindt plaats in overleg met de voorzitter van de cliëntenraad.

 • 5

  ziet erop toe dat adviesvragen en conceptbeleid de leden op een zodanig tijdstip bereiken dat zij hun rol effectief kunnen vervullen. Indien nodig last hij een tussentijds extra overleg in, en

 • 6

  maakt een verslag van de vergaderingen en zendt dit aan de leden.

Artikel 7 Budget cliëntenraad

 • 1

  Ten behoeve van de cliëntenraad wordt jaarlijks een budget beschikbaar gesteld.

 • 2

  Ten laste hiervan kunnen, ter beoordeling van het college, onder meer kosten worden gebracht die verband houden met vergoeding voor deelname aan het overleg met de gemeente, deskundigheidsbevordering, het inwinnen van advies, achterbanraadpleging en organisatiekosten.

 • 3

  Jaarlijks voor 1 april brengt de penningmeester van de cliëntenraad aan het college verslag uit van de activiteiten en bevindingen over het voorgaande jaar. Daarbij wordt in een financieel verslag tevens verantwoording afgelegd over de besteding van een eventueel beschikbaar gesteld budget.

Artikel 8 Vergoeding aan de leden

De leden van de cliëntenraad kunnen per vergadering een bedrag als onkostenvergoeding ontvangen en vergoeding voor deelname aan de vergaderingen. De vergoeding dient voldaan te worden uit het regulier beschikbaar begrotingsbudget. Het college is bevoegd om hierover een besluit te nemen.

Hoofdstuk 3 Slotbepalingen

Artikel 9 Evaluatie

Jaarlijks wordt tussen de cliëntenraad en gemeente geëvalueerd of de gekozen opzet van de cliëntenparticipatie voor de Participatiewet voldoet. De cliëntenraad brengt hiervan verslag uit aan het college.

Artikel 10 Inwerkingtreding, citeertitel en intrekking oude verordening

 • 1

  Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2015.

 • 2

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Lingewaard 2015.

 • 3

  Met de inwerkingtreding van deze verordening wordt de verordening Cliëntenparticipatie Inkomensvoorzieningen (1 juli 2010) ingetrokken.

Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering

van 4 december 2014.

De raad voornoemd,

de voorzitter,

M.H.F. Schuurmans-Wijdeven

de griffier,

Th.G.L. Greep

Toelichting Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Lingewaard 2015

 

Algemeen

Met deze verordening wordt uitvoering gegeven aan artikel 47 van de Participatiewet. Dit artikel draagt de gemeenteraad op bij verordening regels vast te stellen over de wijze waarop personen als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de Participatiewet of hun vertegenwoordigers betrokken worden bij de ontwikkeling van het gemeentelijke beleid. Personen als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de Participatiewet zijn personen:

 • -

  die algemene bijstand ontvangen;

 • -

  als bedoeld in artikel 34a, vijfde lid onderdelen b en c, van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (hierna: WIA), artikel 35, vierde lid, onderdelen b en c, van de WIA en artikel 36, derde lid, onderdelen b en c, van de WIA tot het moment dat het inkomen uit arbeid in dienstbetrekking gedurende twee aaneengesloten jaren ten minste het minimumloon bedraagt en ten behoeve van die persoon in die twee jaren geen loonkostensubsidie als bedoeld in artikel 10d van de Participatiewet is verleend;

 • -

  personen als bedoeld in artikel 10, tweede lid, van de Participatiewet;

 • -

  personen met een nabestaanden- of wezen uitkering op grond van de Algemene nabestaandenwet;

 • -

  personen met een uitkering ingevolge de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers;

 • -

  personen met een uitkering ingevolge de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen;

 • -

  personen zonder uitkering;

 • -

  personen die voor de arbeidsinschakeling zijn aangewezen op een door het college aangeboden voorziening.

 

Om een goede werking van de cliëntenraad te waarborgen worden de leden van de cliëntenraad volledig ondersteund en gefaciliteerd door de gemeente. De regering hecht sterk aan actieve betrokkenheid van burgers die met de Participatiewet te maken krijgen.

Het college kan nadere uitvoeringsafspraken vastleggen waaronder benoemingsprocedures.

 

 

Artikelsgewijze toelichting

 

Enkel die bepalingen die nadere toelichting behoeven worden hier behandeld.

 

Artikel 1. Cliëntenraad

Dit artikel bepaalt hoe de cliëntenparticipatie concreet wordt vorm gegeven.

 

Eerste lid

Omdat het niet mogelijk is om alle personen persoonlijk te betrekken bij het beleid ligt het voor de hand een cliëntenraad samen te stellen die bestaat uit vertegenwoordigers van de doelgroepen zelf of vertegenwoordigers uit belangenorganisaties. De leden van de cliëntenraad dragen een nieuw lid voor aan het college. De voordracht van het nieuwe lid wordt bekrachtigd door het college met een besluit over de benoeming. Het college zal een afgewezen voordracht moeten motiveren.

 

Tweede lid 

Om de actieve betrokkenheid van alle personen goed tot zijn recht te kunnen laten komen, is het van belang dat de cliëntenraad een afspiegeling is van alle in artikel 7, eerste lid, onderdeel a, van de Participatiewet genoemde doelgroepen. Een evenredige vertegenwoordiging van bovengenoemde groepen in de cliëntenraad is daarom het uitgangspunt van deze verordening. Dit voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is. Dit uitgangspunt is in overeenstemming met het VN-verdrag inzake ratificering van de rechten van personen met een handicap. De doelstelling van dit verdrag is het bevorderen, beschermen en waarborgen van het volledige genot door alle personen met een handicap van alle mensenrechten en fundamentele vrijheden op voet van gelijkheid en het bevorderen van de eerbiediging van hun inherente waardigheid (zie het Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden, 2007, nummer 169).

 

Vierde lid

Er is uitdrukkelijk voor gekozen om de cliëntenraad uit zijn midden de voorzitter te benoemen. Daarmee wordt gewaarborgd dat ook de voorzitter voor en namens de benoemde doelgroep handelt. Om te voorkomen dat de belangen die worden vertegenwoordigd door de voorzitter te prominent in beeld komen, is in de functie van een ambtelijk contactpersoon voorzien (zie artikel 2). De ambtelijk contactpersoon verzorgt met de voorzitter de agendering. De voorzitter wordt benoemd voor een termijn van 2 jaar.

 

Vijfde lid

De frequentie van de vergaderingen en daarmee samenhangende vergader vergoeding moet voldaan worden binnen de daarvoor beschikbaar gestelde regulier begrotingsbudget.

 

Artikel 2. Ambtelijk contactpersoon

Op grond van artikel 47, onderdeel b, van de Participatiewet moet worden voorzien in ondersteuning om de cliëntenraad zijn rol effectief te kunnen laten vervullen. Om hierin te kunnen voorzien wordt een ambtelijk contactpersoon aan de cliëntenraad toegevoegd. Deze kan de communicatie tussen college en gemeenteraad enerzijds en de cliëntenraad anderzijds stroomlijnen.

 

Artikel 3. Taken van het gemeentebestuur

Het gemeentebestuur zal over beleidsvoornemens van de gemeenteraad en het college via de ambtelijk contactpersoon advies vragen aan de cliëntenraad op een dusdanig tijdstip dat dit advies van wezenlijke invloed kan zijn op het te nemen besluit. Als de adviesaanvraag tijdig voorafgaand aan de datum waarop het college of de gemeenteraad voornemens is het beleid vast te stellen, wordt toegezonden aan de cliëntenraad, dan kan het advies van de cliëntenraad van wezenlijke invloed zijn op het door de gemeenteraad of het college te nemen besluit.

 

Nadere toelichting artikel 3 lid 3

Het wordt belangrijk geacht dat de cliëntenraad tijdig wordt betrokken bij de totstandkoming van beleid zodat het uitoefenen van invloed op het beleid op die wijze mogelijk is. Daarom is in het derde lid van artikel 3 bepaald dat het college ervoor zorgt dat de cliëntenraad wordt betrokken bij de beleidsontwikkeling.

 

Artikel 4. Ondersteuning cliëntenraad

Om zijn taken effectief te kunnen vervullen is het van belang dat de cliëntenraad wordt gefaciliteerd. Niet alleen vergaderruimte is van belang, maar ook de faciliteiten als kantoor (vergaderruimte) en kantoormiddelen. Het college zorgt voor adequate ondersteuning van de cliëntenraad.

 

Artikel 5. Taken en bevoegdheden van de cliëntenraad

De cliëntenraad is bevoegd gevraagd en ongevraagd advies te geven over het te ontwikkelen beleid. Het advies wordt tijdig voordat het college of de gemeenteraad voornemens is het beleid vast te stellen uitgebracht door toezending aan het college.

Dit artikel regelt tevens uitdrukkelijk dat de cliëntenraad geen bevoegdheid heeft in individuele- en uitvoeringsvraagstukken. De cliëntenraad behartigt de belangen van de cliënten in het algemeen. Individuele leden kunnen wel een adviserende rol hebben naar de individuele belanghebbenden. De cliëntenraad heeft echter geen bemoeienissen met beslissingen van het college jegens een individuele burger en kan als zodanig niet functioneren als gemachtigde of namens een individuele belanghebbende in bezwaar gaan tegen een besluit van het college. Ieder lid van de cliëntenraad is bevoegd agendapunten aan te dragen. Dit moet uiterlijk vijf werkdagen voorafgaand aan de vergadering gebeuren. De agendapunten moeten worden gezonden aan secretaris en ambtelijk contactpersoon .

 

Artikel 6. Taken van de ambtelijk contactpersoon

De ambtelijk contactpersoon vormt de ambtelijke schakel tussen de gemeenteraad en het college en de cliëntenraad. Hij zal erop moeten toezien dat alle partijen informatie tijdig ontvangen of verstrekken, zodat alle partijen hun taak effectief kunnen vervullen. Doordat de ambtelijk contactpersoon (mede) is belast met de agendering en verslaglegging kan hij ervoor waken dat alle partijen naar evenredigheid aan bod komen. De ambtelijk contactpersoon verzendt de uitnodigingen aan de leden tijdig voordat de vergadering plaatsvindt. Een afwijking van dit termijn vindt in overleg met de voorzitter van de cliëntenraad plaats.

 

Artikel 7. Budget cliëntenraad

Het budget is ter vrije besteding van de cliëntenraad. Ten laste hiervan kunnen onder meer kosten worden gebracht die verband houden met deskundigheidsbevordering, het inwinnen van advies, achterbanraadpleging en organisatiekosten (tweede lid artikel 7). Deze kosten kunnen uitsluitend ten laste van het budget worden gebracht indien deze zijn beoordeeld en goedgekeurd door het college.

De cliëntenraad moet jaarlijks voor 1 september een begroting ter goedkeuring indienen. Ook moet de cliëntenraad jaarlijks achteraf verantwoording afleggen over de besteding van de middelen, zoals vastgelegd in het derde lid in artikel 7. Niet bestede middelen per jaar vloeien terug naar de gemeente.

 

Bij het vaststellen van vaste vergoedingen voor het bijwonen van regulier overleggen met de gemeente kan de hoogte van het bedrag per vergadering niet meer bedragen dan bij de rechtspositiebesluit raads- en commissieleden is vastgesteld. De tegemoetkoming dient voldaan te worden uit het door de gemeente regulier beschikbaar gestelde budget uitvoeringskosten Participatiewet en wordt geaccordeerd door het college.