Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Lingewaard

Verordening handhaving Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Lingewaard 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLingewaard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening handhaving Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Lingewaard 2015
CiteertitelVerordening handhaving Participatiewet, IOAW en IOAZ Gemeente Lingewaard 2015
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening Handhaving Inkomensvoorziening gemeente Lingewaard.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 147, lid 1
 2. Gemeentewet, art. 150
 3. Participatiewet, art. 8b
 4. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, art. 35, lid 1
 5. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, art. 35, lid 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2015nieuwe regeling

04-12-2014

Elektronisch Gemeenteblad, 2014, 78393

96h/2014

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening handhaving Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Lingewaard 2015

14RDS00189

 

De raad van de gemeente Lingewaard;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaard d.d. 25 november 2014;

 

gehoord de behandeling tijdens de Politieke Avond d.d. 20 november 2014 ;

 

gelet op artikel 147, eerste lid en artikel 150 Gemeentewet, artikel 8b van de Participatiewet, artikel 35 eerste lid onderdeel c van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en artikel 35 eerste lid onderdeel c van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen;

 

overwegende dat het noodzakelijk is bij verordening regels vast te stellen met betrekking tot het bestrijden van misbruik en oneigenlijk gebruik van de Participatiewet, Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen;

 

gezien het advies van de Cliëntenraad;

 

besluit:

 

vast te stellen de:

Verordening handhaving Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Lingewaard 2015

Artikel 1 Begrippen

 • 1

  Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Participatiewet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen werkloze werknemers, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, de Algemene wet bestuursrecht en de Gemeentewet.

 • 2

  In deze verordening wordt verstaan onder:

  • -

   college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaard;

  • -

   raad: de gemeenteraad van Lingewaard;

  • -

   wet: de Participatiewet, de Wet inkomensvoorziening gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en de Wet inkomensvoorziening gedeeltelijke arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen;

  • -

   re-integratievoorzieningen: voorzieningen als bedoeld in artikel 7, eerste lid onder a van de Participatiewet en artikel 34, eerste lid onder a van de Wet inkomensvoorziening gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze en de Wet inkomensvoorziening gedeeltelijke arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen;

  • -

   en zoals beschreven in de re-integratie verordening Participatiewet gemeente Lingewaard 2015.

Artikel 2 Fraude preventie

Het college voert bij de uitvoering van de wet een actief fraudepreventiebeleid. Onderdeel daarvan is het informeren van de belanghebbenden over de rechten en plichten die ingevolge de wet of een op de wet gebaseerde verordening aan het ontvangen van een uitkering of re-integratievoorziening zijn verbonden en over de consequenties van misbruik en oneigenlijk gebruik.

Artikel 3 Fraude beleid

 • 1

  Ter nadere uitvoering van deze verordening stel het college een uitvoeringsplan voor handhaving vast met daarin het te voeren beleid op het gebied van handhaving, bestrijding van misbruik en oneigenlijk gebruik van de wet.

 • 2

  Het in het eerste lid genoemde plan omvat in elk geval:

  • -

   de visie op handhaving en handhavingsdoelen;

  • -

   de voorlichting en informatievoorziening aan belanghebbenden;

  • -

   de verschillende soorten onderzoeken;

  • -

   de samenwerking op het gebied van handhaving met ketenpartners.

 • 3

  Het college legt jaarlijks de beleidsresultaten vast en licht toe wanneer doelen niet behaald zijn.

Artikel 4 Het opstellen van beleidsregels

 • 1

  Het college stelt beleidsregels op waarin de visie en beleidsdoelen vermeld in het uitvoeringsplan nader worden uitgewerkt.

 • 2

  Het college stelt beleidsregels vast voor de terug- en invordering van bijstand en andere inkomensvoorzieningen;

 • 3

  In de beleidsregels komen ten minste tot uitdrukking:

  • -

   in welke gevallen er wordt terug gevorderd;

  • -

   de frequentie van debiteurenonderzoeken

  • -

   debiteuren en incassobeleid.

Artikel 5 Controle

 • 1

  Het college doet stelselmatig onderzoek naar de rechtmatigheid van de uitkering en kan daarbij gebruikmaken van huisbezoeken, waarnemingen, risicoprofielen en bestandsvergelijkingen alsmede van de samenloopsignalen die daaruit voortkomen. Het college onderzoekt daarnaast de overige signalen en tips die relevant zijn voor het recht op uitkering.

 • 2

  Bij beëindiging van de uitkering doet het college onderzoek naar de reden van de beëindiging en neemt op basis daarvan besluiten met betrekking tot de rechtmatigheid van de uitkering en de wederzijds tussen het college en de belanghebbende resterende verplichtingen en de afhandeling daarvan.

 • 3

  De onderzoeken als bedoeld in het eerste en tweede lid kunnen ook uitgevoerd worden met betrekking tot het gebruik van een re-integratievoorziening en de bijzondere bijstand.

Artikel 6 Bestuurlijke boete

Indien belanghebbende onjuiste, onvolledige of in het geheel geen inlichtingen verstrekt die van belang zijn of kunnen zijn voor de hoogte, de duur of de voortzetting van de uitkering, legt het college een bestuurlijke boete op als bedoeld in artikel 18a van de Participatiewet.

Artikel 7 Inzenden onderzoeksbevindingen naar het Openbaar Ministerie

Indien een gedraging van belanghebbende als bedoeld in artikel 6 leidt tot benadeling van de gemeente, worden de bevindingen van het strafrechtelijk onderzoek naar het Arrondissementsparket gezonden conform de vigerende Aanwijzing Sociale Zekerheidsfraude van het Openbaar Ministerie, onverminderd de mogelijkheid de ten onrechte ontvangen uitkering terug te vorderen.

Artikel 8 Intrekking oude verordening en inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2015 onder gelijktijdige intrekking van de Verordening Handhaving Inkomensvoorziening gemeente Lingewaard, vastgesteld op 8 juli 2010 met als ingangsdatum 1 juli 2010.

Artikel 8 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening handhaving Participatiewet, IOAW en IOAZ Gemeente Lingewaard 2015.

Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering

van 4 december 2014

De raad voornoemd,

De voorzitter,

M.H.F. Schuurmans-Wijdeven

de griffier,

Th.G.L. Greep

Toelichting Verordening handhaving Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Lingewaard 2015

 

Algemene toelichting

 

De gemeenteraad is verplicht bij verordening regels te stellen met betrekking tot het bestrijden van misbruik en oneigenlijk gebruik van de Participatiewet.

 

Voor het onderbrengen van de regels voor de Participatiewet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen werkloze werknemers, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen in één verordening pleit het argument dat daarmee de overzichtelijkheid van de gemeentelijke regelgeving wordt bevorderd. Bovendien worden daarmee de regels voor de verschillende wetten nauwgezet op elkaar afgestemd.

 

Artikelsgewijze toelichting

 

Artikel 1 Begrippen

Er is voor gekozen om begrippen die al zijn omschreven in de Participatiewet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen werkloze werknemers, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, de Algemene wet bestuursrecht of de Gemeentewet niet afzonderlijk te definiëren in deze verordening. Dit voorkomt dat in geval van wijziging van betreffende definities in de betreffende wetten ook de verordening moet worden gewijzigd.

 

Artikel 2 Fraudepreventie

Dit artikel verplicht het college tot het voeren van een actief fraudepreventiebeleid. Minimaal moet aandacht worden geschonken aan het informeren van de belanghebbenden over de rechten en plichten die aan het ontvangen van een uitkering of re-integratievoorziening zijn verbonden, en over de consequenties van misbruik en oneigenlijk gebruik.

 

Artikel 3 Beleid

Ter nadere uitvoering van deze verordening stelt het college een uitvoeringsplan vast met daarin het te voeren beleid op het gebied van handhaving, bestrijding van misbruik en oneigenlijk gebruik van de wet.

Het is het genoemde plan omvat in elk geval:

 • -

  in welke gevallen er wordt teruggevorderd;

 • -

  de frequentie van debiteurenonderzoeken;

 • -

  debiteurenbeheer en incassobeleid.

 

Artikel 4 Het opstellen van beleidsregels

Het college stelt beleidsregels op waarin de visie en de beleidsdoelen uit het uitvoeringsplan nader worden uitgewerkt. Deze regelingen worden tijdig geactualiseerd.

 

Het college stelt beleidsregels op voor de terug- en invordering van bijstand.

In deze regeling komen tenminste tot uitkering:

 • -

  in welke gevallen er wordt teruggevorderd;

 • -

  de frequenties van debiteuren onderzoeken;

 • -

  debiteurenbeheer en incassobeleid.

 

Artikel 5 Controle

Dit artikel verplicht het college om de rechtmatigheid van de uitkering of de re-integratievoorziening en de bijzondere bijstand te onderzoeken en op welke wijze dit plaatsvindt.

 

Artikel 6 Bestuurlijke boete

Dit artikel verwijst naar artikel 18a van de Participatiewet.

 

Artikel 7 Inzenden onderzoeksbevindingen naar het Openbaar Ministerie

Dit artikel bepaald dat de Aanwijzing Sociale Zekerheidsfraude, zoals opgesteld door het college van procureurs generaal van het Openbaar Ministerie (OM), moet worden nagevolgd. De Aanwijzing bepaald onder meer dat sociale zekerheidsfraude door een uitkeringsgerechtigde tot een nadeel van 50.000 euro door het college wordt bestraft (op grond van artikel 18a van de Participatiewet). Pas bij een hoger nadeel (of wanneer de fraudeur geen uitkering meer ontvangt) moet aangifte worden gedaan bij het OM, waarna de zaak strafrechtelijk zal worden afgedaan. In dat geval wordt geen bestuurlijke boete opgelegd, tenzij het OM de zaak seponeert.

 

Artikel 8 Intrekking en inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2015.

 

Artikel 9 Citeertitel

In dit artikel is de citeertittel neergelegd van deze verordening.