Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Lingewaard

Subsidieregeling “Huissen Angeren in ’t groen 2014-2015”

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLingewaard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling “Huissen Angeren in ’t groen 2014-2015”
CiteertitelSubsidieregeling “Huissen Angeren in ’t groen 2014-2015”
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlageBijlage 1 - projectgebied

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Artikel 6 bevat een hardheidsclausule.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-10-201431-12-2015nieuwe regeling

14-10-2014

Elektronisch Gemeenteblad, 2014, 58264

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling “Huissen Angeren in ’t groen 2014-2015”

Toelichting

Dit project stimuleert grondeigenaren om inheemse beplanting aan te planten die past in de landschappelijke structuur. De focus ligt hierbij op vergroening van de extensiveringsgebieden en de bufferzone rond Angeren binnen de projectgrenzen van het herstructureringsproject glastuinbouw Huissen Angeren.

 

Er wordt subsidie verstrekt voor de uitvoering van beplantingsplannen die binnen de regels voor subsidieverlening vallen.

Artikel 1 Algemene bepalingen

 • 1.

  De “Algemene subsidieverordening Duurzaamheid Lingewaard 2014” is van toepassing op de subsidieregeling.

 • 2.

  Deze subsidieregeling treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking van deze regeling en loopt tot en met 31 december 2015. Uitvoering van projecten moet voor deze datum hebben plaatsgevonden.

 • 3.

  Het subsidieplafond voor de regeling bedraagt €15.000,-.

Artikel 2 Subsidiabele activiteiten

 • 1.

  Grondeigenaren komen in aanmerking voor deelname aan het project wanneer de eigendommen zijn gelegen binnen het projectgebied (zie bijlage 1) .

 • 2.

  Subsidie kan worden verleend voor het uitvoeren van beplantingsplannen die in samenwerking met Stichting Landschapsbeheer Gelderland vorm krijgen binnen het beplantingsproject, te weten:

  • -

   voor aanleg van natuur- en landschapselementen conform de uitgangspunten en ter realisatie van het gemeentelijke landschapsontwikkelingsplan, visie ’t Zand, visie Dijkzone en visie Leutensche Leijgraaf.

Artikel 3 Hoogte van het subsidiebedrag

 • 1.

  Voor de beplantingsplannen geldt dat deelnemers zelf de aanplant verzorgen. De Stichting Landschapsbeheer Gelderland verzorgt de aanschaf van het plantmateriaal (inheems, van goede kwaliteit en wanneer mogelijk autochtoon). Deelnemers kunnen het materiaal afhalen op een plantdag die op een nader te bepalen dag in het plantseizoen georganiseerd wordt. Deelnemers betalen 25% van het plantmateriaal. Maximale subsidie per deelnemer is € 500,-.

 • 2.

  Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Bij minder dan vijf aanvragen op 1 januari 2015, zal er geen subsidie worden verstrekt op basis van deze regeling en vindt het project geen verdere doorgang.

 • 3.

  Indien het subsidieplafond van €15.000,- is bereikt, worden daarna ingekomen aanvragen op een reservelijst geplaatst.

Artikel 4 Niet subsidiabel

Activiteiten komen niet voor subsidie in aanmerking als er sprake is van:

 • 1.

  Grondeigendommen buiten het plangebied (zie bijlage 1).

 • 2.

  Strijdigheid met de onder artikel 2.2 genoemde visies.

 • 3.

  Verplichtingen op grond van andere regelingen, beschikkingen, overeenkomsten of afspraken tot het realiseren van groen (zoals functieverandering).

 • 4.

  Regulier of achterstallig onderhoud van bestaande landschapselementen.

Artikel 5 Procedure

Een aanvraag wordt voor 1 januari 2015 ingediend bij Stichting Landschapsbeheer Gelderland. Dit kan via de site van Stichting Landschapsbeheer Gelderland. Vervolgens gaat de beplantingsdeskundige van Stichting Landschapsbeheer Gelderland op erfbezoek bij de deelnemers om samen met de deelnemers een inrichtingsplan op te stellen. Dit plan wordt de deelnemer (wanneer mogelijk via de mail) in concept en ter beoordeling aangeleverd. Dit concept is al voorzien van een begroting van de eigen bijdrage van de deelnemer. De eigen bijdrage bedraagt 25% op het plantmateriaal (middels normbedragen). De eventuele opmerkingen worden verwerkt tot een definitief plan. Na akkoord van de deelnemer dienen er twee formulieren door de deelnemer te worden ondertekend: een incassoverklaring waarbij de deelnemer Stichting Landschapsbeheer Gelderland toestemming geeft de bijdrage van 25% op het plantmateriaal te innen & een instandhoudingsverklaring waarbij de deelnemer verklaart de landschapselementen conform ontwerp aan te planten en gedurende minimaal drie jaar in stand te houden. Vervolgens vindt de gebiedsplantdag plaats. De deelnemer dient zelf voor de aanplant zorg te dragen.

 

Stichting Landschapsbeheer Gelderland is belast met de registratie en uitvoering van het project, waarbij de bepalingen van deze regeling leidend zijn.

Artikel 6 Hardheidsclausule

Voor individuele gevallen waarin dit besluit niet naar redelijkheid of billijkheid voorziet, kan het college een bijzondere regeling treffen.

Subsidieregeling“Huissen Angeren in ’t groen2014-2015” is op 14 oktober door het college van B&W Lingewaard vastgesteld.

Bijlage 1 - projectgebied - Dijkzone, 't Zand & bufferzone Angeren

 

Bijlage 1 - projectgebied