Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Lingewaard

Gewijzigde subsidieverordening woningisolatie eigen woningen gemeente Lingewaard 2013-2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLingewaard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingGewijzigde subsidieverordening woningisolatie eigen woningen gemeente Lingewaard 2013-2014
CiteertitelGewijzigde subsidieverordening woningisolatie eigen woningen gemeente Lingewaard 2013-2014
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vervangen door de Subsidieverordening woningisolatie eigen woningen gemeente Lingewaard 2015.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 149
 2. Algemene wet bestuursrecht, hoofdstuk 4, titel 2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-01-201530-01-2015intrekking

22-01-2015

Elektronisch Gemeenteblad, 2015, 8331

Onbekend.
26-06-201430-01-2015nieuwe regeling

12-06-2014

Elektronisch Gemeenteblad, 2014, 34070

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Gewijzigde subsidieverordening woningisolatie eigen woningen gemeente Lingewaard 2013-2014

Grondslagen

Artikel 149 Gemeentewet en hoofdstuk 4, titel 2 van de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 1. Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaard;

 • b.

  raad: raad van de gemeente Lingewaard;

 • c.

  gedeputeerde staten: het college van gedeputeerde staten van Gelderland;

 • d.

  Rd-waarde: warmteweerstand van aan te brengen isolatiemateriaal uitgedrukt in m²K/W;

 • e.

  subsidie: de aanspraak op financiële middelen, door een bestuursorgaan verstrekt met het oog op bepaalde activiteiten van de aanvrager, anders dan als betaling voor aan het bestuursorgaan geleverde goederen en diensten (artikel 4:21 lid 1 Awb);

 • f.

  subsidieplafond: het bedrag dat gedurende een bepaald tijdvak ten hoogste beschikbaar is voor de verstrekking van subsidies krachtens deze verordening (artikel 4:22 Awb);

 • g.

  eigenaar-bewoner: eigenaar van een woning die deze zelf bewoont volgens de gemeentelijke basisadministratie van persoonsgegevens.

Artikel 2. Bevoegdheid college

Het college is bevoegd te besluiten over subsidies als bedoeld in deze verordening.

Het college is bevoegd om voorwaarden aan beschikkingen op grond van deze verordening te verbinden.

Artikel 3. Doelgroep

Subsidie kan slechts worden verstrekt aan een eigenaar-bewoner van een woning in de gemeente Lingewaard.

Artikel 4. Subsidiabele activiteit

 • 1.

  Subsidie kan slechts worden verstrekt voor de uitvoering van isolatiemaatregelen aan de eigen woning, die wordt bewoond door de eigenaar-bewoner.

 • 2.

  De loonkosten van de maatregelen die door de eigenaar-bewoner zelf worden uitgevoerd zijn niet subsidiabel.

Artikel 5. Weigeringsgronden

 • 1.

  Subsidie wordt geweigerd voor maatregelen die gericht zijn op het voldoen aan wettelijke verplichtingen of gangbare minimum kwaliteitseisen.

 • 2.

  Subsidie wordt geweigerd indien niet wordt voldaan aan de subsidievereisten genoemd in artikel 6 of artikel 7 lid 4.

Artikel 6. Subsidievereisten

Om voor subsidie als bedoeld in artikel 4 in aanmerking te komen wordt voldaan aan de volgende vereisten:

 • 1.

  Aan de woning wordt minimaal één van de volgende maatregelen uitgevoerd:

  • a.

   Aanbrengen van vloerisolatie met een isolatiewaarde (Rd-waarde) van minimaal 2,5 m2 K/W.

  • b.

   Aanbrengen van dakisolatie met een isolatiewaarde (Rd-waarde) van minimaal 2,5 m2 K/W, waarbij isolatie van de vloer van niet-verwarmde vliering wordt beschouwd als dakisolatie.

  • c.

   Gevelisolatie door het isoleren van nog niet geïsoleerde muren van de woning door het aanbrengen van gevelisolatie waarbij de isolatiewaarde minimaal (Rd-waarde) 2,5 m2 K/W is of door het aanbrengen spouwmuurisolatie in bestaande spouw.

  • d.

   Het vervangen van bestaand glas, niet zijnde HR++ glas, door HR++glas;

 • 2.

  De woning heeft een woonbestemming volgens het bestemmingsplan;

 • 3.

  Uitsluitend kan een aanvraag tot subsidieverlening worden ingediend door middel van het daartoe vastgestelde aanvraagformulier met alle vereiste bijlagen;

 • 4a.

  Voor woningen opgeleverd vóór 1 januari 1980 moet de maatregel worden uitgevoerd in de periode 2 januari 2013 tot en met 31 december 2014. De factuurdatum is hierbij bepalend;

 • 4b.

  Voor woningen opgeleverd vanaf 1 januari 1980 moet de maatregel worden uitgevoerd in de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014. De factuurdatum is hierbij bepalend;

 • 5.

  Uitsluitend kan een aanvraag tot subsidievaststelling worden ingediend door middel van het daartoevastgestelde uitkeringsformulier met alle vereiste bijlagen.

Artikel 7. Subsidieplafond, looptijd en behandeling subsidieaanvragen

 • 1.

  Het subsidieplafond bedraagt € 300.000,-.

 • 2.

  Het beoordelen van complete subsidieaanvragen gebeurt op volgorde van binnenkomst.

 • 3.

  Indien een subsidieaanvraag nog niet volledig is wordt het tijdstip van binnenkomst bepaald door het moment waarop de subsidieaanvraag wel volledig is.

 • 4.

  Indien het subsidieplafond bereikt is, wordt er geen subsidie meer verleend.

 • 5.

  Een aanvraag kan worden ingediend tot en met 31 december 2014.

Artikel 8. Hoogte van de subsidie

 • 1.

  De hoogte van de subsidie bedraagt, op grond van één of meerdere aanvragen, een derde van de subsidiabele kosten tot maximaal € 500,- per woning.

 • 2.

  De subsidie kan op grond van één of meerdere aanvragen, elk ondertekend door ten minste zes eigenaar-bewoners die afkomstig zijn uit gemeente Lingewaard, worden verstrekt mits de totale som van de subsidie ten hoogste een derde van de subsidiabele kosten per koopwoning met een maximum van € 750,- per koopwoning bedraagt.

 • 3.

  Als al eerder subsidie is vastgesteld voor de woning in het kader van de Subsidieverordening woningisolatie eigen woningen gemeente Lingewaard vastgesteld door de raad op 26 april 2012 of in het kader van de Subsidieverordening woningisolatie eigen woningen gemeente Lingewaard 2013-2014 vastgesteld door de raad op 30 mei 2013 of in het kader van deze verordening dan wordt dit bedrag in mindering gebracht op de hoogte van de subsidie.

Artikel 9. Aanvraag subsidieverlening

 • 1.

  Het college stelt een aanvraagformulier vast voor de aanvraag tot subsidieverlening, het subsidieaanvraagformulier. Op het aanvraagformulier is vermeld welke gegevens en bijkomende stukken moeten worden verstrekt.

 • 2.

  Het college beslist binnen 8 weken na het tijdstip van binnenkomst op de aanvraag.

 • 3.

  In afwijking van het tweede lid beslist het college binnen 4 weken na de toekenning van het voor deze regeling bestemde bedrag, indien binnen 4 weken na het tijdstip van binnenkomst van een aanvraag het bedrag voor het betreffende jaar nog niet is toegekend door gedeputeerde staten.

Artikel 10. Verplichtingen van de subsidieontvanger

Aan de subsidieontvanger worden de volgende verplichtingen opgelegd:

 • 1.

  De maatregel of maatregelen worden uitgevoerd binnen zestien weken na het besluit tot subsidieverstrekking, tenzij de maatregel of maatregelen al zijn uitgevoerd.

 • 2.

  Een door de gemeente aangestelde inspecteur wordt op zijn verzoek in de gelegenheid gesteld de uitgevoerde werkzaamheden ter plaatse te inspecteren.

 • 3.

  Op verzoek wordt medewerking verleend aan publicitaire acties.

Artikel 11. Bij subsidieverlening te bepalen termijn voor subsidievaststelling

 • 1.

  Het college kan bij de subsidieverlening bepalen dat de aanvrager binnen 6 maanden na het besluit tot subsidieverlening een aanvraag tot subsidievaststelling indient.

 • 2.

  Het college kan een andere dan de in het eerste lid genoemde termijn stellen indien daarvoor gegronde redenen zijn.

Artikel 12. Aanvraag subsidievaststelling

 • 1.

  Het college stelt een aanvraagformulier vast voor de aanvraag tot subsidievaststelling, het uitkeringsformulier. Op het uitkeringsformulier is vermeld welke gegevens en bijkomende stukken moeten worden verstrekt.

 • 2.

  Het college beslist binnen 8 weken na ontvangst op de aanvraag.

 • 3.

  Indien uit de aard van de subsidie, dan wel de verantwoording daarvan, volgt dat voor de beslissing op de vaststelling van de subsidie een langere termijn nodig is dan de in het tweede lid genoemde termijn, dan bericht het college de subsidieontvanger daarvan zo spoedig mogelijk na ontvangst van de aanvraag tot subsidievaststelling. In de berichtgeving geeft het college aan binnen welke termijn een beslissing op de vaststelling van de subsidie wordt genomen.

Artikel 13. Betaling

De betaling vindt plaats binnen 6 weken na de subsidievaststelling.

Artikel 14. Hardheidsclausule

Het college kan, in bijzondere gevallen, een artikel of artikelen van deze verordening buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover de toepassing gelet op het belang van de aanvrager of subsidieontvanger leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 15. Inwerkingtreding en vervanging bestaande subsidieverordening

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag volgend op haar bekendmaking. Op het moment van inwerkingtreding van deze verordening vervangt deze nieuwe verordening de Subsidieverordening woningisolatie eigen woningen gemeente Lingewaard 2013-2014 vastgesteld door de raad op 30 mei 2013.

Artikel 16. Overgangsrecht

Aanvragen die zijn binnengekomen voor de inwerkingtreding van deze verordening en nog niet zijn afgehandeld op het moment van de inwerkingtreding van deze nieuwe verordening worden afgehandeld op grond van deze nieuwe subsidieverordening.

Artikel 17. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Gewijzigde subsidieverordening woningisolatie eigen woningen gemeente Lingewaard 2013-2014.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lingewaard op 12 juni 2014.

De raadsgriffier, De voorzitter,

Toelichting

 

Algemene toelichting

Het doel van de verordening is om eigenaar-bewoners te stimuleren isolatiemaatregelen te nemen. Door het isoleren van de woning besparen de bewoners op hun energiegebruik en verminderen hun CO2 uitstoot. Op de langere termijn verlagen we hiermee de opgave van relatief kostbare duurzame energie die opgewekt moet worden om uiteindelijk energieneutraal te kunnen zijn.

 

Toelichting artikel 4

Eigenaar-bewoners zijn vaak moeilijk te bewegen tot energiemaatregelen enkel door communicatie. Uit evaluatie van pilotgemeenten blijkt dat een kleine financiële ondersteuning voldoende is om mensen over de streep te trekken.

 

Corporaties en particuliere verhuurders zijn uitgesloten van deze verordening omdat ervan uitgegaan wordt dat isolatiemaatregelen al opgenomen zijn in hun reguliere onderhouds- en planningswerkzaamheden. Eigenaar-bewoners binnen een Vereniging van Eigenaren (VVE) komen wel in aanmerking voor subsidie.