Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Lingewaard

Mandaat- en machtigingsbesluit uitvoering beschermd wonen en opvang Wmo 2015 Lingewaard

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLingewaard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaat- en machtigingsbesluit uitvoering beschermd wonen en opvang Wmo 2015 Lingewaard
CiteertitelMandaat- en machtigingsbesluit uitvoering beschermd wonen en opvang WMO 2015 Lingewaard
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet bestuursrecht
 2. Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-11-2015nieuwe regeling

20-10-2015

Elektronisch Gemeenteblad, 19-11-2015

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaat- en machtigingsbesluit uitvoering beschermd wonen en opvang Wmo 2015 Lingewaard

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaard

 

Overwegende:

 

 • 1.

  dat ingaande 1 januari 2015 de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 in werking treedt.

   

 • 2.

  dat het bieden van beschermd wonen en opvang vanuit de AWBZ ingaande 1 januari 2015 gedecentraliseerd wordt naar álle colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten in Nederland, wat inhoudt dat de Wet voor het bieden van beschermd wonen en opvang per 1 januari 2015 geen formeel onderscheid meer kent tussen centrumgemeente en regiogemeenten;

   

 • 3.

  dat in de brief van 22 juli 2014 van het Ministerie van VWS vermeld wordt, dat tussen de VNG en het Rijk is afgesproken, dat de huidige constructie voor opvang, uitgevoerd door de centrumgemeente ook geldt voor beschermd wonen.

   

 • 4.

  dat als – zoals de bedoeling is naar verwachting binnen 5 jaar – na verloop van tijd de centrumgemeenteconstructie wordt afgeschaft, gemeenten ook een ander persoon of orgaan mandaat kunnen geven.

   

 • 5.

  dat de gemeente Arnhem een centrumgemeente is.

   

 • 6.

  dat de middelen voor opvang en beschermd wonen daarmee voorlopig worden uitgekeerd aan de centrumgemeente Arnhem.

   

 • 7.

  dat de gemeente Arnhem met de regiogemeenten, waaronder de gemeente Lingewaard afspraken maakt om het uitvoeringsproces en de taken en bevoegdheden met betrekking tot beschermd wonen zorgvuldig op elkaar af te stemmen.

   

 • 8.

  dat het tevens wenselijk is afspraken te maken ten aanzien van de beheersing van middelen, eventuele besparingen of aanvullende kosten en de verevening van risico’s.

   

 • 9.

  dat tot de uitvoerende taken tevens behoort het aangaan van overeenkomsten met zorgaanbieders.

 

Gelet op het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

 

Gelet op het bepaalde in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015;

 

BESLUIT

 

vast te stellen het

 

“Mandaat- en machtigingsbesluit uitvoering beschermd wonen en opvang Wmo 2015 Lingewaard“

Artikel 1 Begripsomschrijving

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a.

  mandaat

  de bevoegdheid om namens een bestuursorgaan besluiten te nemen in de zin van artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • b.

  machtiging

  de bevoegdheid om handelingen te verrichten die geen besluit en ook geen privaatrechtelijke rechtshandeling zijn, als bedoeld in artikel 10:12 Awb en welke specifiek genoemd zijn in onderhavig besluit;

 • c.

  het mandaat- en machtigingsbesluit

  het “Mandaat- en machtigingsbesluit uitvoering beschermd wonen Wmo 2015 Lingewaard” zoals vastgesteld door het college van de gemeente Lingewaard op 20 oktober 2015;

 • d.

  mandaatgever

  het in dit besluit of in bijbehorende bijlage genoemde college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaard, ingeval er sprake is van een machtiging, dan wordt met mandaatgever bedoeld de machtiginggever;

 • e.

  gemandateerde

  het in dit besluit of in bijbehorende bijlage genoemde college van burgemeester en wethouders van de gemeente Arnhem, ingeval er sprake is van een machtiging, dan wordt met gemandateerde bedoeld de gemachtigde;

 • f.

  wet

  Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015.

Artikel 2 Mandaat

Mandaatgever verleent mandaat aan gemandateerde om de bevoegdheden genoemd in bijlage 1, met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2015 uit te voeren, met de mogelijkheid deze bevoegdheden onder te mandateren aan medewerkers van de gemeente Arnhem. Gemandateerde overlegt kopieën van de ondermandaatbesluiten aan mandaatgever.

Artikel 3 Machtiging bezwaar- en beroep

 • 1.

  Mandaatgever machtigt gemandateerde om in bezwaarprocedures in het kader van beschermd wonen mandaatgever te vertegenwoordigen, zowel schriftelijk middels een op te stellen verweerschrift als in persoon bij de commissie van advies voor de bezwaarschriften van mandaatgever.

 • 2.

  Mandaatgever machtigt mandaathouder om het voorstel op te stellen voor mandaatgever om een beslissing op bezwaar te nemen. De machtiging houdt ook in de voorbespreking van het collegevoorstel met de betreffende portefeuillehouder van mandaatgever en opstelling van uiteindelijke definitieve beslissing op bezwaar. Mandaatgever draagt zorg voor de verzending van de beslissing op bezwaar.

 • 3.

  Mandaatgever machtigt mandaathouder, na eerst overleg in het portefeuilleoverleg van de mandaatgever, om in beroepsprocedures in het kader van beschermd wonen mandaatgever te vertegenwoordigen, zowel schriftelijk middels een op te stellen verweerschrift als in persoon bij een rechtbank.

 • 4.

  Gemandateerde heeft de mogelijkheid voornoemde machtiging onder te machtigen aan door haar te bepalen medewerkers van de gemeente Arnhem. Gemandateerde overlegt kopieën van de ondermachtigingsbesluiten aan mandaatgever.

Artikel 4 Instemming

De gemandateerde(n) stemmen schriftelijk in met de verlening van het (onder)mandaat of de machtiging.

Artikel 5 Wettelijke en beleidskaders

De uitoefening van de gemandateerde bevoegdheden geschiedt binnen de grenzen en met inachtneming van de ter zake geldende wettelijke regelingen en beleidsregels.

Artikel 6 Informatieplicht mandaat

De gemandateerde stelt mandaatgever tijdig in kennis van krachtens mandaat te nemen of reeds genomen besluiten waarvan moet worden aangenomen dat kennisneming door mandaatgever gewenst is. Hier is in ieder geval sprake van indien:

 • a.

  de uitoefening van het mandaat ingrijpende gevolgen kan hebben voor mandaatgever als bedoeld in artikel 169 lid 4 Gemeentewet;

 • b.

  advies nodig is van anderen dan de gemandateerde of onder haar ressorterende medewerkers en het advies niet aansluit op het eigen standpunt van de gemandateerde dan wel niet tot dezelfde uitkomst leidt;

 • c.

  de maatschappelijke, beleidsmatige, politieke, juridische of financiële omstandigheden daartoe aanleiding geven;

 • d.

  het te nemen besluit een afwijking van bestaand beleid zou zijn.

Het niet voldoen aan deze terugkoppelingsplicht doet niet af aan de rechtsgeldigheid van de krachtens mandaat genomen beslissing

Artikel 7 Duur van het mandaatbesluit

Dit mandaat geldt voor de periode, dat de bestuurlijke afspraken genoemd in de brief van het Ministerie van VWS van 22 juli 2014, van toepassing zijn, tenzij de mandaatgever al eerder besluit dit besluit of een deel ervan in te trekken of te wijzigen.

Artikel 8 Periodieke terugkoppeling

De gemandateerde koppelt elke kwartaal, vóór de 15e van de volgende maand schriftelijk aan mandaatgever terug welke maatwerkaanvragen gemandateerde heeft ontvangen namens mandaatgever en welke besluiten binnen welke termijn daarop zijn genomen, met daarbij een nadere motivering van deze besluitvorming.

Artikel 9 Nadere werkafspraken

Mandaatgever en gemandateerde maken nadere werkafspraken voor de uitwerking van dit besluit, alles binnen de kaders van dit besluit.

Artikel 10 De ondertekening van besluiten

 • 1.

  Een krachtens mandaat genomen besluit dient te vermelden dat het besluit namens mandaatgever is genomen.

 • 2.

  Een besluit dat in mandaat of in ondermandaat is genomen namens het college dient als volgt te worden ondertekend:

   

  Namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaard

   

  <naam, functie en handtekening van (onder)gemandateerde>

Artikel 11 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2015.

Artikel 12 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als het “ Mandaat- en machtigingsbesluit uitvoering beschermd wonen en opvang WMO 2015 Lingewaard”.

Bemmel, 20 oktober 2015

burgemeester en wethouders van Lingewaard,

de secretaris, de burgemeester,

drs. J. Wijnia, M.H.F. Schuurmans-Wijdeven

Voor akkoord,

Arnhem, ………………………

burgemeester en wethouders van Lingewaard,

de secretaris, de burgemeester,

Bijlage 1 Bij Mandaat- en machtigingsbesluit uitvoering beschermd wonen WMO 2015 voor de gemeente Lingewaard

 

Volg nr

Omschrijving mandaat

Wettelijke-/juridische grondslag

 

 

Wmo 2015 

 

1

Uitvoeren van onderzoek na melding of heronderzoek

Art. 2.3.2, 2.3.6, 2.3.9 Wmo 2015

Zie verordening Arnhem hoofdstuk 16*

2

Vaststellen van de identiteit van belanghebbende

Art. 2.3.4 Wmo 2015

3

Verzoeken aan belanghebbende om relevante inlichtingen te verstrekken

Art. 2.3.8 Wmo 2015

4

Aanbieden van voorzieningen gericht op beschermd wonen en opvang, al dan niet in spoedeisende gevallen, waaronder begrepen het verstrekken van voorzieningen op aanvraag en het weigeren, wijzigen, herzien, intrekken, dan wel beëindigen van deze voorzieningen.

Art. 2.3.1, 2.3.3, 2.3.5, 2.3.10 Wmo 2015 Zie verordening Arnhem hoofdstuk 11 artikel 11.1 en artikel 11.2 Voorziening voor opvang

5

Het beoordelen, verstrekken of weigeren van een persoonsgebonden budget, waaronder begrepen het wijzigen, herzien, intrekken, dan wel beëindigen van deze beslissing.

Art. 2.3.6, 2.3.10 Wmo 2015

Zie verordening Arnhem hoofdstuk 2

6

Terug- en invordering en verhaal van kosten

Art. 2.4.1, 2.4.3 Wmo 2015

Zie verordening Arnhem hoofdstuk 14 Bestrijding misbruik of oneigenlijk gebruik van geboden voorzieningen en terugvordering

7

Besluiten betreffende de bijdrage in de kosten

 

8

Besluiten op grond van overgangsrecht van de

Verordening maatschappelijke ondersteuning

Zie lokale verordening Arnhem hoofdstuk 17 Overgangsbepalingen

9

Besluiten betreffende de toepassing van de hardheidsclausule en bij onvoorziene omstandigheden

Hoofdstuk 18 artikel 18.1 hardheidsclausule

 

 

 

 

 

Algemene wet bestuursrecht ( Awb )

 

11

Doorzenden van geschriften waarvan kennelijk een ander bestuursorgaan bevoegd is

Art. 2:3 Awb

12

Ontvangstbevestigingen aanvraag

Art. 4:3a Awb

13

Vaststellen formulier voor indienen van aanvraag en verstrekken van gegevens

Art. 4:4 Awb

14

Verzoeken om aanvulling en besluiten om aanvraag niet in behandeling te nemen

Art. 4:5 Awb

15

Besluit om een hernieuwde aanvraag om beschikking af te wijzen indien de aanvrager geen nieuw gebleken feiten of veranderde omstandigheden heeft vermeld

Art. 4:6, lid 2 Awb

16

Mededeling verlenging beslistermijn

Art. 4:14 Awb

17

Opschorten beslistermijn

Art. 4:15 Awb

18

Vaststellen verschuldigdheid en hoogte dwangsom

Art. 4:18 Awb

19

Terugvordering onverschuldigd betaalde dwangsommen

Art. 4:20 Awb

*nadere regels worden uitgewerkt