Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Lingewaard

MANDAATBESLUIT HEFFINGSAMBTENAAR GEMEENTE LINGEWAARD AAN OMGEVINGSDIENST REGIO ARNHEM (ODRA)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLingewaard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMANDAATBESLUIT HEFFINGSAMBTENAAR GEMEENTE LINGEWAARD AAN OMGEVINGSDIENST REGIO ARNHEM (ODRA)
CiteertitelMandaatbesluit heffingsambtenaar Gemeente Lingewaard aan Omgevingsdienst regio Arnhem 2016
Vastgesteld doorgedelegeerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet
 2. Algemene wet bestuursrecht, hoofdstuk 10

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-02-2016nieuwe regeling

26-01-2016

Het Gemeentenieuws, 03-02-2016

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

MANDAATBESLUIT HEFFINGSAMBTENAAR GEMEENTE LINGEWAARD AAN OMGEVINGSDIENST REGIO ARNHEM (ODRA)

De heffingsambtenaar van de gemeente Lingewaard:

 

 • -

  overwegende, dat het college van burgemeester en wethouders bij besluit van 29 januari 2013 heeft aangewezen als heffingsambtenaar de teamleider van het team Financiën, Juridische zaken en Inkoop van de afdeling Bedrijfsvoering van de gemeente Lingewaard;

 

 • -

  overwegende dat de ODRA namens de gemeente Lingewaard taken uitvoert op het gebied van het omgevingsrecht en in dat kader aanvragen omgevingsvergunningen afhandelt waarvoor leges worden geheven;

 

 • -

  gelet op het bepaalde in de Gemeentewet en hoofdstuk 10 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

Besluit:

 • mandaat te verlenen aan:

  • a.

   de directeur van de Omgevingsdienst Regio Arnhem; om namens haar de bevoegdheid uit te oefenen om:

  • -

   namens haar besluiten

   • a.

    voor te bereiden;

   • b.

    te nemen, in te trekken of te wijzigen;

   • c.

    te ondertekenen, en;

   • d.

    af te doen,

met betrekking tot bij of krachtens de wet aan haar gegeven bevoegdheden inzake de Legesverordening, Legestabel Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning.

 

Onder het mandaat valt niet de afhandeling van bezwaar- en beroepschriften.

 

Het is gemandateerde toegestaan ondermandaat te verlenen aan de binnen de ODRA werkzame afdelingshoofden. De gemandateerde beslist zelf over het daadwerkelijk geven van ondermandaat.

 

Bij de ondertekening van het krachtens (onder)mandaat genomen besluit wordt gebruik gemaakt van een gestandaardiseerde tekst waarin staat vermeldt dat namens de heffingsambtenaar gemeente Lingewaard het besluit is genomen.

 

Dit besluit wordt aangehaald als:

"Mandaatbesluit heffingsambtenaar Gemeente Lingewaard aan Omgevingsdienst regio Arnhem 2016”.

 

De ingangsdatum van dit besluit is 1 januari 2016 en treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking.

Bemmel, 26 januari 2016

De heffingsambtenaar van de gemeente Lingewaard

M.T.G. Leenders

Voor akkoord,

De directeur ODRA,

Ing. J.B.H. Robben