Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Lingewaard

Griffieverordening Lingewaard 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLingewaard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingGriffieverordening Lingewaard 2016
CiteertitelGriffieverordening Lingewaard 2016
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Griffieverordening Lingewaard 2014.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet
 2. Ambtenarenwet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-06-2016nieuwe regeling

02-06-2016

Elektronisch Gemeenteblad, 27-06-2016

16RDS00040

Tekst van de regeling

Intitulé

Griffieverordening Lingewaard 2016

De raad van de gemeente Lingewaard;

 

gelezen het voorstel van de werkgeverscommissie d.d. 20 mei 2016;

 

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet en de Ambtenarenwet;

 

besluit:

 • 1.

  in te trekken de Griffieverordening Lingewaard 2014;

 • 2.

  vast te stellen de navolgende Griffieverordening Lingewaard 2016:

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1.1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  griffie: de ambtelijke organisatie die onder de verantwoordelijkheid van de raad valt, bestaande uit de griffier en de griffiemedewerkers;

 • b.

  griffier: de griffier van de raad;

 • c.

  griffiemedewerkers: die ambtenaren die op de griffie werkzaam zijn, met uitzondering van de griffier;

 • d.

  werkgeverscommissie: een commissie ex art. 83 van de Gemeentewet.

Hoofdstuk 2 Werkgeverscommissie

Artikel 2.1 Taken en bevoegdheden

 • 1.

  Er is een werkgeverscommissie. Zij treedt op als werkgever van de griffier en de griffiemedewerkers voor zover zij daartoe krachtens deze verordening bevoegd is.

 • 2.

  De werkgeverscommissie oefent de bevoegdheden van de raad uit, die rechtstreeks voortvloeien uit de Ambtenarenwet en de krachtens deze wet vastgestelde rechtspositionele voorschriften alsmede de bevoegdheid bedoeld in artikel 107e, tweede lid, van de Gemeentewet. Zij is niet bevoegd tot vaststelling van besluiten van algemene strekking, zulks met uitzondering van de vaststelling van de lokale rechtspositieregels, waartoe de werkgeverscommissie bij de vaststelling van de verordening het mandaat wordt verleend.

 • 3.

  De werkgeverscommissie doet de raad voorstellen voor de vaststelling van een instructie als bedoeld in artikel 107a, tweede lid, van de Gemeentewet en voor de vaststelling van de personele formatie van de griffie.

 • 4.

  De werkgeverscommissie bereidt ook de overige tot het werkgeverschap van de raad behorende beslissingen voor en voert deze uit.

 • 5.

  De werkgeverscommissie kan de uitoefening van bevoegdheden opdragen aan de voorzitter en een ander lid tezamen en aan de griffier, voor zover de aard van de bevoegdheid zich daar niet tegen verzet.

 • 6.

  De werkgeverscommissie benoemt en ontslaat griffiemedewerkers op voorstel van de griffier.

Artikel 2.2 Samenstelling

 • 1.

  De werkgeverscommissie bestaat uit een voorzitter en twee leden. Bij de samenstelling van de commissie zorgt de raad zoveel mogelijk voor een evenwichtige vertegenwoordiging van de fracties in de raad.

 • 2.

  De leden van de commissie worden door de raad uit zijn midden benoemd voor de duur vande zittingsperiode van de raad.

 • 3.

  Het lidmaatschap van de commissie eindigt:

  • a.

   op eigen verzoek. Het lid doet daarvan schriftelijk mededeling aan de raad. Het ontslag gaat in als de opvolger door de raad is benoemd;

  • b.

   indien het lid aftreedt als lid van de raad;

  • c.

   indien de raad van oordeel is dat het lid niet langer geschikt is de functie van lid van de werkgeverscommissie te vervullen.

 • 4.

  De voorzitter van de raad is adviseur van de commissie. Hij wordt uitgenodigd om in de vergaderingen van de commissie aanwezig te zijn en kan deelnemen aan de beraadslagingen.

Artikel 2.3 Taken voorzitter

De voorzitter draagt in ieder geval zorg voor:

 • a.

  het tijdig en periodiek bijeenroepen van de werkgeverscommissie;

 • b.

  het leiden van de vergaderingen;

 • c.

  het doen naleven van deze verordening;

 • d.

  het ondertekenen van de besluiten en andere stukken die van de commissie uitgaan, alsmede het zorgdragen voor de voorbereiding en uitvoering van de besluiten van de commissie;

 • e.

  het fungeren als schakel tussen de commissie en de griffier als eerstverantwoordelijke voor de personele en organisatorische zaken van de griffie.

Artikel 2.4 Griffier

 • 1.

  De griffier staat de werkgeverscommissie bij de uitoefening van haar taak terzijde .

 • 2.

  De besluiten en andere stukken die van de commissie uitgaan, worden door de griffier medeondertekend.

 • 3.

  De griffier maakt zo nodig afspraken met het college over ondersteuning van de commissie door ambtenaren die onder het bevoegd gezag van het college vallen, en gebruikmaking van faciliteiten, ten aanzien waarvan het college bevoegd is.

Artikel 2.5 Besluitvorming

 • 1.

  De werkgeverscommissie besluit bij meerderheid van stemmen.

 • 2.

  Besluiten worden alleen genomen indien in de vergadering meer dan de helft van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig is.

Artikel 2.6 Verslaglegging

De griffier draagt zorg voor het opstellen van een besluitenlijst van elke vergadering. De besluitenlijst wordt in de eerstvolgende vergadering van de werkgeverscommissie vastgesteld.

Artikel 2.7 Inzage van geheime stukken

Raadsleden, die geen lid zijn van de commissie, kunnen de stukken, waarop geheimhouding is opgelegd, bij de griffier inzien onder gelijke verplichting tot geheimhouding. De commissie kan inzage weigeren indien het openbaar belang dit vereist.

Artikel 2.8 Vergaderfrequentie

De werkgeverscommissie vergadert tenminste tweemaal per jaar en voorts zo vaak als de voorzitter of één van de leden dit nodig acht.

Artikel 2.9 Verantwoording

De werkgeverscommissie brengt jaarlijks verslag uit aan de raad van haar werkzaamheden en bevindingen. Het verslag wordt behandeld in een besloten vergadering van de raad.

Hoofdstuk 3 Griffiersinstructie

Artikel 3.1 Algemene taakopdracht

De griffier draagt zorg voor goede en doelmatige ondersteuning van de raad en de leden van de raad bij de uitvoering van hun taken. Gelijke zorg draagt hij voor het presidium, de raadscommissies, de onderzoekscommissies als bedoeld in artikel 155a van de Gemeentewet en overige door de raad ingestelde organen en hun leden.

Artikel 3.2 Algemene instructie

De griffier handelt overeenkomstig hetgeen ten aanzien van hem is bepaald in de Gemeentewet, het reglement van orde voor de raad, deze verordening en andere voor hem geldende voorschriften.

Artikel 3.3 Agendering

De griffier draagt zorg dat de raad en de andere organen, bedoeld in artikel 3.1, worden ondersteund en geadviseerd bij het opstellen van de agenda van hun vergaderingen.

Artikel 3.4 Bijstand voorzitters

 • 1.

  De griffier staat de voorzitter van de raad ter zijde bij diens zorg voor een goede voorbereiding en goed verloop van de vergaderingen van de raad. Hij voorziet de voorzitter van alle informatie die benodigd is voor een goede uitoefening van zijn functie.

 • 2.

  Hij draagt zorg dat de voorzitters van de door de raad ingestelde organen ter zijde worden gestaan bij de voorbereiding en het verloop van de vergaderingen. Hij draagt zorg dat zij van alle informatie worden voorzien die benodigd is voor een goede uitoefening van hun functie.

Artikel 3.5 Vergaderingen

 • 1.

  De griffier draagt zorg dat de voorlopige agenda en overige stukken tijdig aan de leden van de raad en de in artikel 3.1 bedoelde organen worden verzonden.

 • 2.

  Hij draagt zorg voor goede en tijdige verslaglegging van de vergaderingen, de registratie van de aanwezigen en het opstellen van de besluitenlijst.

 • 3.

  Indien een orgaan als bedoeld in artikel 3.1 aanvullende ondersteuning behoeft, draagt hij zorg dat deze wordt gegeven.

Artikel 3.6 Rekenkamercommissie en onderzoek

In afwijking van artikel 3.1 vindt de ondersteuning van de rekenkamercommissie plaats door een door de raad aan te wijzen ambtelijk secretaris.

Artikel 3.7 Communicatie

 • 1.

  De griffier adviseert de raad over het communicatiebeleid van de raad en draagt zorg voor de uitvoering.

 • 2.

  Hij draagt zorg voor openbaarmaking van de agenda’s, besluitenlijsten en verslagen van openbare vergaderingen van de raad en de door de raad ingestelde organen.

 • 3.

  Hij geeft voorlichting aan burgers over het indienen van burgerinitiatieven.

Artikel 3.8 Verhindering en vervanging

 • 1.

  Indien de griffier meer dan 14 dagen verhinderd is zijn ambt te vervullen, doet hij daarvan tijdig mededeling aan voorzitter van de raad en de werkgeverscommissie.

 • 2.

  Bij verhindering of afwezigheid wordt hij vervangen door de plaatsvervangend griffier.

Hoofdstuk 4 Organisatie van de griffie

Artikel 4.1 Organisatiedoelstellingen en personele formatie

 • 1.

  De griffie heeft als doel inhoud te geven aan artikel 107a, eerste lid, van de Gemeentewet, in de breedste betekenis van het woord.

 • 2.

  De griffie bestaat uit de griffier en de griffiemedewerkers. De raad stelt de omvang van de personele formatie van de griffie vast.

 • 3.

  De werkgeverscommissie wijst een griffiemedewerker aan als plaatsvervanger van de griffier.

 • 4.

  Een griffiemedewerker kan worden aangewezen als secretaris ten behoeve van de door de raad ingestelde rekenkamercommissie. Als zodanig is hij hiërarchisch ondergeschikt aan de griffier. Hij is voor de inhoud van zijn werkzaamheden alleen verantwoording verschuldigd aan de rekenkamercommissie.

Artikel 4.2 Aansturing griffie

 • 1.

  De werkgeverscommissie is verantwoordelijk voor de aansturing van de griffier. Zij voert regelmatig overleg met de griffier.

 • 2.

  De griffier geeft leiding aan de griffie en bewaakt de eenheid bij de uitvoering van haar taken.

 • 3.

  De werkgeverscommissie stelt jaarlijks op voorstel van de griffier een jaarplan voor de griffie vast. Dit voorziet in een planning van de werkzaamheden voor het komende jaar. Het bevat ook een korte verantwoording over het afgelopen jaar. Het jaarplan wordt ter kennis gebracht van de raad.

Artikel 4.3 Integriteit

De griffier ziet toe op de naleving van de gedragscode voor integriteit door de op de griffie werkzame ambtenaren.

Artikel 4.4 Financiën

 • 1.

  De raad stelt jaarlijks de begroting van de griffie vast. Hij houdt daarbij rekening met het jaarplan van de griffie.

 • 2.

  De griffier is budgethouder van de budgetten die de raad ten behoeve van zichzelf, de griffie en de rekenkamer beschikbaar heeft gesteld.

 • 3.

  De griffier doet van budgetoverschrijdingen mededeling aan de raad en adviseert de raad over de afdoening.

Artikel 4.5 Privaatrechtelijke overeenkomsten

 • 1.

  Voor zover hij daartoe mandaat heeft verkregen van het college, kan de griffier besluiten tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen ten laste van budgetten, waarvoor hij als budgethouder is aangewezen. Voor zover de burgemeester hem daartoe heeft gevolmachtigd, kan hij de gemeente bij het verrichten daarvan vertegenwoordigen. De griffier vraagt voor een verkregen mandaat de instemming van de raad.

 • 2.

  Indien dat naar zijn oordeel nodig is, pleegt de griffier ten behoeve van de uitoefening van het aan hem verleende mandaat overleg met het presidium.

Artikel 4.6 Ondersteuning en afstemming

 • 1.

  De griffier maakt afspraken met het college over de inzet van ambtenaren en faciliteiten ten behoeve van de raad en de organen bedoeld in artikel 3.1 op het terrein van communicatie, personeel, informatie, juridische zaken, organisatie, financiën, automatisering en huisvesting. De betrokken ambtenaren gedragen zich naar de aanwijzingen van de griffier.

 • 2.

  In het driehoeksoverleg heeft de griffier regelmatig afstemmingsoverleg met de burgemeester en de gemeentesecretaris.

 • 3.

  De griffier heeft regelmatig overleg met de gemeentesecretaris over de planning, opstelling en uitvoering van de lange termijn agenda van de raad en overige aangelegenheden aangaande de raad en de door de raad ingestelde commissies en andere organen.

 • 4.

  De griffier overlegt regelmatig met het managementteam over de afstemming van werkzaamheden.

Hoofdstuk 5 Rechtspositie en aanverwante aangelegenheden

Artikel 5.1 Rechtspositie

De rechtspositieregelingen en de beleidsregels, met inbegrip van de regelingen voor het houden van functionerings- en beoordelingsgesprekken, zoals bij de inwerkingtreding van deze verordening van toepassing voor de onder het gezag van het college ressorterende ambtenaren, zijn, zoals deze bij de inwerkingtreding van deze verordening luiden, van overeenkomstige toepassing op de griffier en de griffiemedewerkers, behoudens voor zover bij of krachtens deze verordening of enig ander besluit van de raad een bijzondere regeling is getroffen.

Artikel 5.2 Integriteit

 • 1.

  Het integriteitsbeleid en de gedragscode voor goed ambtelijk handelen, bedoeld in artikel 125quater van de Ambtenarenwet, zoals bij de inwerkingtreding van deze verordening van toepassing voor de onder het gezag van het college ressorterende ambtenaren, zijn van overeenkomstige toepassing op de griffier en de griffiemedewerkers.

 • 2.

  De verplicht af te leggen eed of belofte wordt door de griffier en de griffiemedewerkers afgelegd ten overstaan van de voorzitter van de gemeenteraad. De werkgeverscommissie en, als het een griffiemedewerker betreft, de griffier zijn hierbij aanwezig.

Artikel 5.3 Medezeggenschap

 • 1.

  De griffie voert samen met de ambtelijke organisatie waarvoor het college bevoegd gezag is, een gemeenschappelijke ondernemingsraad als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de ondernemingsraden .

 • 2.

  De gemeentesecretaris treedt voor de griffie op als bestuurder in de zin van de Wet op de ondernemingsraden. Indien een onderwerp uitsluitend de griffie aangaat, treedt de griffier op als bestuurder.

 • 3.

  Voor zover in het overleg met de ondernemingsraad als bedoeld in artikel 23 van de Wet op de ondernemingsraden onderwerpen aan de orde zijn die ook de griffie of het griffiepersoneel rechtstreeks of middellijk aangaan, overlegt de gemeentesecretaris daarover tevoren met de griffier. Indien de griffier dit wenselijk acht, maakt de gemeentesecretaris het standpunt van de griffier in de overlegvergadering kenbaar.

 • 4.

  De griffier ontvangt de verslagen van de overlegvergaderingen.

 • 5.

  De werkgeverscommissie heeft periodiek overleg met de gemeentesecretaris over medezeggenschapsaangelegenheden.

Artikel 5.4 Overleg met vakorganisaties

 • 1.

  De werkgeverscommissie voert overleg met de vakorganisaties over de vaststelling van arbeidsvoorwaarden die afwijken van de arbeidsvoorwaarden voor de ambtenaren voor wie het college bevoegd gezag is, en voorts over ingrijpende wijzigingen van de organisatie van de griffie.

 • 2.

  De commissie kan uit haar midden een vertegenwoordiger aanwijzen die het overleg met de vakorganisaties voert.

Hoofdstuk 6 Slotbepalingen

Artikel 6.1 Bijzondere omstandigheden

In gevallen waarin deze verordening niet voorziet en bij twijfel over de juiste toepassing beslist de werkgeverscommissie op voorstel van de voorzitter.

Artikel 6.2 Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening wordt aangehaald als Griffieverordening Lingewaard 2016.

 • 2.

  Zij treedt in werking op de eerste dag na de dag van bekendmaking.

Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering van 2 juni 2016.

De raad voornoemd,

de griffier, de plv-voorzitter,

w.g. Th.G.L. Greep w.g. M.J. Bouwmeister-Bremer

Toelichting griffieverordening lingewaard 2016

 

Algemeen

De raad is werkgever, ‘bevoegd gezag’, van de griffier en de andere ambtenaren die werkzaam zijn bij de griffie. De bevoegdheden die aan het werkgeverschap zijn verbonden, zijn grotendeels gedelegeerd aan de werkgeverscommissie. De bevoegdheid om de randvoorwaarden vast te stellen waarbinnen het werkgeverschap wordt uitgeoefend, zoals de vaststelling van de rechtspositieregels, de omvang van de personele formatie, de regeling van de organisatie van de griffie en de instructie van de griffier, is aan de raad voorbehouden. Dat geldt ook voor de benoeming en het ontslag van eerste adviseur van de raad, de griffier. Met deze verordening geeft de raad invulling aan zijn kaderscheppende verantwoordelijkheid met betrekking tot het werkgeverschap. De verordening komt in de plaats van een aantal (5) regelingen die eerder door de raad zijn vastgesteld.

 

 

Bij de hoofdstukken

 

Hoofdstuk 2 Werkgeverscommissie

 

De werkgeverscommissie is een zgn. bestuurscommissie op grond van artikel 83 van de Gemeentewet. Zij heeft de bevoegdheid om bindende beslissingen te nemen. De commissie doet haar werk onder toezicht van de raad. In uiterste gevallen kan de raad een beslissing van de werkgeverscommissie terzijde stellen. De Gemeentewet (art. 85) geeft de raad een schorsings- en vernietigingsbevoegdheid ten aanzien van beslissingen van bestuurscommissies.

 

Art. 2.1 bevat een opsomming van bevoegdheden die aan de werkgeverscommissie zijn gedelegeerd. De raad blijft bevoegd ten aanzien van besluiten van algemene strekking., Voorbeelden zijn de beleidsregels op dat gebied, het integriteitsbeleid voor de griffie en de gedragscode integriteit. De commissie is verantwoordelijk voor de voorbereiding van dergelijke raadsbesluiten. In afwijking van het vorenstaande wordt de werkgeverscommissie het mandaat gegeven voor het vaststellen van de lokale rechtspositieregels voor de griffier en de griffiemedewerkers. Uitgangspunt hierbij is dat de rechtspositieregels voor de onder het gezag van het college ressorterende ambtenaren en de raadsgriffie gelijk blijven; zie ook artikel 5.1 van deze verordening. De rechtspositieregels voor de onder het gezag van het college ressorterende ambtenaren worden, in mandaat, vastgesteld door de directie; hiermee in lijn ligt de beslissing om de werkgevers-commissie dit mandaat te geven voor wat betreft de rechtspositieregels ten behoeve van het griffiepersoneel. Door hierbij te kiezen voor de mandaatsvorm krijgt de werkgeverscommissie de bevoegdheid om deze taak namens de raad uit te voeren, maar blijft de raad daartoe ook zelf bevoegd.

 

Daarnaast zijn aan de werkgeverscommissie o.a. overgedragen de uitvoeringsbesluiten op personeelsgebied, de uitvoering van het HRM-beleid en van het integriteitsbeleid, het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken met de griffier en het voeren van overleg met de griffier over de voortgang van de werkzaamheden van de griffie.

 

Uit art. 83 van de Gemeentewet vloeit voort dat de burgemeester geen lid kan zijn van de werkgevers-commissie. De burgemeester heeft als voorzitter van de raad een nauwe functionele relatie met de griffier en de griffie. In dat kader is het zinvol dat hij als adviseur aan de vergaderingen van de werkgeverscommissie deelneemt. Aldus is in art. 2.2, vierde lid, geregeld.

 

De commissie wordt ondersteund door de griffier. In de praktijk kan hij voor onderdelen daarvan ook een griffiemedewerker inschakelen. Voor taken, waarvoor de griffie niet de vereiste capaciteit of expertise in huis heeft (bijv. op het gebied van P&O en bodediensten), moet hij een beroep doen op ambtenaren uit het college-deel van de organisatie. Zoals in art. 2.4, vierde lid, geregeld maakt hij daarover afspraken met het college.

 

Als bestuurscommissie vergadert de werkgeverscommissie in het openbaar, tenzij de commissie besluit de deuren te sluiten. Gezien de aard van de aangelegenheden die aan de commissie zijn toevertrouwd, zal dit laatste veelvuldig voorkomen. Privacybescherming moet doorgaans prevaleren boven openbaarheid van bestuur. Art. 2.7 regelt voor raadsleden die geen deel uitmaken van de commissie de mogelijkheid commissiestukken in te zien, die geheim zijn verklaard. In dat geval geldt de geheimhoudingplicht ook voor hen. De commissie kan inzage volgens de wet weigeren als dit strijdig is met het openbaar belang.

 

Het jaarverslag van de werkgeverscommissie, voorgeschreven door art. 2.9, maakt het voor de raad mogelijk om het werk van de werkgeverscommissie op hoofdlijnen te volgen. Met dit verslag wordt vorm gegeven aan de door de Gemeentewet (art. 85) opgelegde verantwoordingsplicht aan de raad.

 

 

Hoofdstuk 3 Griffiersinstructie

 

De Gemeentewet (art. 107a, tweede lid) draagt de raad op een instructie voor de griffier vast te stellen. Bedoeling is dat de raad daarin vastlegt op welke wijze hij door de griffier wenst te worden ondersteund. Aan deze opdracht is met name in dit hoofdstuk uitvoering gegeven.

 

De taken van de griffier betreffen in hoofdzaak de ondersteuning van de raad en zijn organen op procedureel niveau, met inbegrip van het onderhouden en verbeteren van de randvoorwaarden voor hun functioneren. De algemene taakopdracht van de griffier (art. 3.1) sluit overigens niet uit dat de griffier ook inhoudelijke ondersteuning biedt. Zo ligt het op de weg van de griffier de raad te waarschuwen voor (ernstige) onvolkomenheden in een raadsvoorstel, bijv. wanneer de bevoegdheid van de raad in het geding is.

 

In het door art. 4.2 voorgeschreven jaarplan kunnen over een en ander afspraken worden vastgelegd.

 

Inhoudelijke verantwoordelijkheid draagt de griffier wel voor het opstellen en uitvoeren van het communicatiebeleid van de raad (art. 3.7). In het jaarplan kunnen over de uitwerking hiervan afspraken worden gemaakt.

 

De griffier is verantwoordelijk voor de ondersteuning van de door de raad ingestelde commissies. Alleen voor de rekenkamercommissie is een bijzondere voorziening getroffen. Volgens de Verordening gemeentelijke rekenkamercommissie voorziet de raad bij afzonderlijk besluit in de secretariële ondersteuning van deze commissie. Art. 4.1, vierde lid, regelt dat de commissiesecretaris inhoudelijk niet door de griffier wordt aangestuurd. Dat laat de hiërarchische verantwoordelijkheid van de griffier voor deze functionaris echter onverlet.

 

 

Hoofdstuk 4 Organisatie van de griffie

Volgens de Gemeentewet (in art. 107e, eerste lid) kan de raad regels stellen over de organisatie van de griffie. Deze regels zijn hoofdzakelijk in dit hoofdstuk opgenomen.

 

De organisatiedoelstelling van de griffie is in art. 4.1, eerste lid, gekoppeld aan de wettelijke taakopdracht voor de griffier: het bijstaan van de raad en de door de raad ingestelde commissies bij de uitoefening van hun taak. De formatieomvang van de griffie wordt bij afzonderlijk besluit van de raad bepaald. Het zal duidelijk zijn dat de omvang van de ondersteuning afhankelijk is van de omvang van de formatie.

 

Art. 4.1, derde lid, dat uitvoering geeft aan art. 107d, eerste lid, Gemeentewet, draagt de aanwijzing van de plaatsvervangend griffier op aan de werkgeverscommissie. Logischerwijs wordt een van de griffiemedewerkers als zodanig benoemd.

 

Art. 4:2, eerste en tweede lid, leggen de hiërarchische verhoudingen bij de griffie vast. De griffier wordt aangestuurd door de werkgeverscommissie. Dat wil onder meer zeggen dat de commissie functionerings- en beoordelingsgesprekken met hem voert.

 

De griffier stuurt de griffiemedewerkers aan. Inherent daaraan is dat de griffier de ‘dagelijkse’ personeelsbesluiten met betrekking tot de medewerkers kan nemen. Art. 2.1, vijfde lid, geeft de grondslag voor de hiervoor benodigde mandaatverlening. Art. 2.1, zesde lid, regelt dat het aantrekken van nieuwe medewerkers een zorg is voor de werkgeverscommissie en de griffier tezamen.

 

Om misverstanden uit te sluiten bepaalt art. 4.6, eerste lid, dat college-ambtenaren, die bij de ondersteuning van de raad en de raadsorganen zijn betrokken, hun werkzaamheden verrichten volgens aanwijzing van de griffier. De griffier instrueert dus bijvoorbeeld de bodes, die bij de raadsvergaderingen dienst doen.

 

Belangrijk instrument voor aansturing van de griffie is het jaarplan (art. 4.2, derde lid). In dit plan worden de onderwerpen vastgelegd waaraan de griffie betreffende jaar bijzondere aandacht moet schenken. Het plan wordt vastgesteld door de werkgeverscommissie en ter kennisneming aangeboden aan de raad. Desgewenst kan de raad daarop zijn reactie geven.

 

De griffier ziet toe op de naleving van de integriteitregels op de griffie (art. 4.3). Hij is ook verantwoordelijk voor het beheer van de budgetten van de raad, de griffie en de rekenkamer (art. 4.4). Om ten laste van deze budgetten externe diensten in te kopen, zaalruimte te huren of andere privaatrechtelijke rechtshandelingen te kunnen verrichten, is, gezien de wettelijke bevoegdheidsverdeling tussen raad en college, mandaatverlening door het college nodig. Voor het ondertekenen van overeenkomsten is een volmacht van de burgemeester nodig. In art. 4.5 is vastgelegd dat de raad met de mandaat- en volmachtverlening aan de griffier moet instemmen.

 

Over de werkzaamheden voor de raad en de organen van de raad moet tussen de griffie en het deel van de ambtelijke organisatie dat onder het college valt goede afstemming plaatsvinden. Het tweede, derde en vierde lid van art. 4.6 schrijven daarom overleg voor van de griffier met de secretaris en het managementteam en in het driehoeksoverleg met de burgemeester en de secretaris.

 

 

Hoofdstuk 5 Rechtspositie en aanverwante aangelegenheden

 

De rechtspositie van de griffier en de griffiemedewerkers moet worden geregeld door de raad. In art. 5.1 is vastgelegd dat wordt aangesloten bij de – op het moment van vaststelling van de Griffieverordening geldende – rechtspositieregelingen, die het college voor de eigen ambtenaren heeft vastgesteld. Wijzigingen in de regelingen van het college zullen telkenmale ook door de raad moeten vastgesteld om voor de griffie van toepassing te zijn; net als het college hiervoor de directie heeft gemandateerd, heeft de raad dit mandaat aan de werkgeverscommissie verleend.

 

Als bevoegd gezag voor de griffie rust op de raad ook de verplichting een integriteitcode en integriteitbeleid vast te stellen. Voor deze onderwerpen wordt eveneens aangesloten bij hetgeen het college hierover heeft geregeld (art. 5.2).

 

Uit de Wet op de ondernemingsraden vloeit voort dat de griffie en de collegeorganisatie als afzonderlijke ondernemingen worden aangemerkt met respectievelijk de griffier en de secretaris als bestuurder. Medezeggenschap in ondernemingen die dezelfde ondernemer hebben, kan volgens de WOR vorm worden gegeven in een gemeenschappelijke ondernemingsraad (GOR). Zowel voor de collegeorganisatie als de griffie wordt de publiekrechtelijke rechtspersoon gemeente Lingewaard als ondernemer aangemerkt. Omdat de belangen van de ambtenaren bij de griffie en de collegeorganisatie in hoge mate gelijk zijn, wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot instelling van een GOR (art. 5.3).

 

De WOR schrijft voor dat het overleg met de GOR door een van de bestuurders wordt gevoerd. Het ligt voor de hand dat de gemeentesecretaris daarvoor wordt aangewezen voor de onderwerpen die zowel de griffie als de collegeorganisatie aangaan. Over onderwerpen die uitsluitend de griffie betreffen wordt het overleg gevoerd met de griffier.

 

Art. 5.4 regelt het overleg met de vakorganisaties over de arbeidsvoorwaarden voor griffieambtenaren, die afwijken van de onder het bevoegd gezag van het college vallende ambtenaren, en over ingrijpende wijzigingen van de griffieorganisatie. De werkgeverscommissie is voor dit overleg verantwoordelijk. De regeling laat voor de commissie ruimte om dit overleg praktisch vorm te geven.