Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Lingewaard

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaard houdende regels voor aanwijzings- en mandaatbesluiten Aanwijzings- en mandaatbesluiten gemeentelijke belastingambtenaren Lingewaard 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLingewaard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaard houdende regels voor aanwijzings- en mandaatbesluiten Aanwijzings- en mandaatbesluiten gemeentelijke belastingambtenaren Lingewaard 2017
CiteertitelAanwijzings- en mandaatbesluiten gemeentelijke belastingambtenaren Lingewaard 2017
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van ingang van dit besluit is 1 januari 2017.

Deze regeling vervangt de Aanwijzings- en mandaatbesluiten belastingambtenaren 2013 per 1 januari 2017.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. art. 2.1 Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Lingewaard
 2. art. 231 Gemeentewet
 3. art. 232 lid 2 Gemeentewet
 4. art. 246a Gemeentewet
 5. art. 1 Wet waardering onroerende zaken
 6. art. 30 Wet waardering onroerende zaken
 7. art. 31 Wet waardering onroerende zaken
 8. art. 56 Algemene wet inzake rijksbelastingen
 9. art. 63a Invorderingswet 1990
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-12-2016nieuwe regeling

22-11-2016

Het Gemeentenieuws, 07-12-2016

.

Tekst van de regeling

Intitulé

AANWIJZINGS- EN MANDAATBESLUITEN GEMEENTELIJKE BELASTINGAMBTENAREN 2017

Het college van burgemeester en wethouders van Lingewaard;

Gelet op:

 

Artikel 2.1 van de arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Lingewaard, Alsmede gelet op de artikelen 231 en 232, tweede lid en 246a van de Gemeentewet, de artikelen 1, 30 en 31 van de Wet waardering onroerende zaken, artikel 56 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en artikel 63a van de Invorderingswet 1990;

 

BESLUIT:

 

Vast te stellen de:

 

AANWIJZINGS- EN MANDAATBESLUITEN GEMEENTELIJKE BELASTINGAMBTENAREN 2017

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:

 • 1

  Heffingsambtenaar: de in artikel 231, tweede lid, onderdeel b van de Gemeentewet bedoelde ambtenaar;

 • 2

  Invorderingsambtenaar gemeentelijke belastingen: de in artikel 231, tweede lid, onderdeel c van de Gemeentewet bedoelde ambtenaar;

 • 3

  WOZ-ambtenaar: de in artikel 1, tweede lid, van de Wet waardering onroerende zakenbedoelde ambtenaar;

 • 4

  Belastingmedewerkers: de in artikel 231, tweede lid, onderdeel d van de Gemeentewet bedoelde ambtenaren;

 • 5

  WOZ-medewerkers: de ambtenaren belast met de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken

Artikel 2 Aanwijzing van de heffingsambtenaar

 • 2.1

  Het college van burgemeester en wethouders wijst aan als heffingsambtenaar: de teammanager van het team Financiën van de gemeente Lingewaard.

Artikel 3 Aanwijzing van de WOZ-ambtenaar

 • 3.1

  Het college van burgemeester en wethouders wijst aan als WOZ-ambtenaar: de in artikel 2, onderdeel 2.1 van dit besluit genoemde functionaris.

Artikel 4 Aanwijzing van de invorderingsambtenaar gemeentelijke belastingen

 • 4.1

  Het college van burgemeester en wethouders wijst aan als invorderingsambtenaar gemeentelijke belastingen: de in artikel 2, onderdeel 2.1 van dit besluit genoemde functionaris.

Artikel 5 Aanwijzing van belastingmedewerkers en WOZ-medewerkers

 • 5.1

  Het college van burgemeester en wethouders wijst aan als belastingmedewerkers:

  • De medewerker(s) belast met de uitvoering van de gemeentelijke belastingen, financieel beheer, betalingsverkeer en invordering van het team financiën van de gemeente Lingewaard;

  • De heffingsambtenaar, de invorderingsambtenaar en de medewerkers belastingen en invordering van het team Publiekszaken van de gemeente Overbetuwe.

 • 5.2

  Jegens de belastingmedewerkers gelden mede de verplichtingen als bedoeld in de artikelen 47, 49, 50, 51en 53a van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en de artikelen 58 en 60 van de Invorderingswet 1990, dan wel bedoeld of van toepassing verklaard in de algemene maatregel van bestuur krachtens artikel 246a van de Gemeentewet.

 • 5.3

  Het college van burgemeester en wethouders wijst aan als WOZ-medewerkers:

  • De medewerker(s) belast met de uitvoering van de gemeentelijke belastingen, financieel beheer, betalingsverkeer en invordering van het team financiën van de gemeente Lingewaard;

  • De heffingsambtenaar, de invorderingsambtenaar en de medewerkers belastingen en invordering van het team Publiekszaken van de gemeente Overbetuwe.

 • 5.4

  Jegens de WOZ-medewerkers gelden mede de verplichtingen als bedoeld in de artikelen 47, 49, 50, 51en 53a van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en artikel 30 en 31 van de Wet waardering onroerende zaken.

Artikel 6 Mandaatverlening

 • 6.1

  Het college van burgemeester en wethouders besluit te mandateren aan de teammanager Financiën van de gemeente Lingewaard om namens hen toe te passen de bevoegdheid:

  • a.

   tot het instellen van cassatie bij de Hoge Raad in belastingprocedures betreffende gemeentelijke belastingen en procedures op grond van de Wet waardering onroerende zaken;

 • 6.2

  Het college van burgemeester en wethouders besluit te mandateren aan:

  • -

   de teammanager Financiën van de gemeente Lingewaard:

  • -

   de teammanager Publiekszaken van de gemeente Overbetuwe

   om namens hem toe te passen de bevoegdheid:

   • a.

    als bedoeld in artikel 63 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (de ‘hardheidsclausule’);

   • b.

    als bedoeld in artikel 66 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (kwijtschelding);

   • c.

    tot het geheel of gedeeltelijk oninbaar verklaren van de belasting als bedoeld in artikel 255, vijfde lid van de Gemeentewet;

   • d.

    tot het beslissen op administratief beroep inzake kwijtschelding van belastingen (Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 art. 24 en 25)

 • 6.3

  Ondermandaat van de bovengenoemde bevoegdheden in artikel 6 is slechts toegestaan voor zover het de bevoegdheden in artikel 6.2 betreft.

Artikel 7 Citeertitel en inwerkingtreding

 • 7.1

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking.

 • 7.2

  De datum van ingang van dit besluit is 1 januari 2017.

 • 7.7

  Dit besluit kan worden aangehaald als ‘Aanwijzings- en mandaatbesluiten gemeentelijke belastingambtenaren Lingewaard 2017’.

 • 7.4

  Met ingang van de in het tweede lid genoemde datum wordtHet Aanwijzings- en mandaatbesluiten belastingambtenaren 2013 ingetrokken;

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van Lingewaard d.d. 22 november 2016

burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaard,

de secretaris, de burgemeester,

drs. J. Wijnia M.H.F. Schuurmans-Wijdeven