Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Lingewaard

Besluit van de Invorderingsambtenaar van de gemeente Lingewaard houdende regels voor mandaat Mandaatbesluit Invorderingsambtenaar Gemeente Lingewaard 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLingewaard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van de Invorderingsambtenaar van de gemeente Lingewaard houdende regels voor mandaat Mandaatbesluit Invorderingsambtenaar Gemeente Lingewaard 2017
CiteertitelMandaatbesluit Invorderingsambtenaar Gemeente Lingewaard 2017
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De ingangsdatum van dit besluit is 1 januari 2017.

Deze regeling vervangt het Mandaatbesluit “Invorderingsambtenaar Gemeente Lingewaard 2013” per 1 januari 2017.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-12-2016nieuwe regeling

28-11-2016

Het Gemeentenieuws, 07-12-2016

.

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatbesluit Invorderingsambtenaar Gemeente Lingewaard 2017

De Invorderingsambtenaar van de gemeente Lingewaard:

 

 • -

   overwegende, dat het college van burgemeester en wethouders bij besluit van 22 november 2016 heeft aangewezen als invorderingsambtenaar de teamleider van het team Financiën van de gemeente Lingewaard.

   

Besluit:

 

 • mandaat te verlenen aan:

  • a.

   de medewerker(s) belast met de uitvoering van de gemeentelijke belastingen, financieel beheer, betalingsverkeer en invordering van het team Financiën van de gemeente Lingewaard;

  • b.

   de invorderingsambtenaar van de gemeente Overbetuwe; om namens haar de bevoegdheid uit te oefenen om:

   • -

    namens haar besluiten

  • a.

   voor te bereiden;

  • b.

   te nemen, in te trekken of te wijzigen;

  • c.

   te ondertekenen, en;

  • d.

   af te doen,

   met betrekking tot bij of krachtens de wet aan haar gegeven bevoegdheden.

 • mandaat te verlenen aan a. de medewerker(s) belast met de uitvoering van de gemeentelijke belastingen, financieel beheer, betalingsverkeer en invordering van het team Financiën van de gemeente Lingewaard; b. de invorderingsambtenaar van de gemeente Overbetuwe; om haar te vertegenwoordigen in beroepszaken bij de belastingkamer van de Rechtbank en het Gerechtshof. Hieronder valt in ieder geval:

  • a.

   vertegenwoordiging ter zitting;

  • b.

   opstellen van verweerschriften en pleitnotities;

  • c.

   het voeren van schriftelijk en mondeling verweer;

  • d.

   het verrichten van overige proceshandelingen, in de meest ruime zin, met betrekking tot bij of krachtens de wet aan haar gegeven bevoegdheden.

 

In geval van uitoefening van mandaat worden besluiten of uitgaande stukken als volgt getekend:

 

 • a.

  "Namens de invorderingsambtenaar van de gemeente Lingewaard", gevolgd door

 • b.

  functieaanduiding: "Medewerker invordering/financieel beheer" of "Medewerker betalingsverkeer/invordering” of “Manager team Publiekszaken"

 • c.

  handtekening van de mandataris, en tenslotte;

 • d.

  de voorletter(s) en achternaam van de mandataris.

 

Dit besluit wordt aangehaald als:

"Mandaatbesluit Invorderingsambtenaar Gemeente Lingewaard 2017".

 

De ingangsdatum van dit besluit is 1 januari 2017 en treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking.

 

Met ingang van de inwerkingtreding van dit besluit vervalt het Mandaatbesluit “Invorderingsambtenaar Gemeente Lingewaard 2013” d.d. 8 februari 2013.

Bemmel, 28 november 2016

De invorderingsambtenaar van de gemeente Lingewaard

M.T.G. Leenders