Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Lingewaard

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Lingewaard houdende regels omtrent winkeltijden Verordening winkeltijden gemeente Lingewaard 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLingewaard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Lingewaard houdende regels omtrent winkeltijden Verordening winkeltijden gemeente Lingewaard 2017
CiteertitelVerordening winkeltijden gemeente Lingewaard 2017
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening winkeltijden gemeente Lingewaard 2013.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 149 Gemeentewet
 2. artikel 3 Winkeltijdenwet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-02-2019artikel 3, 4

31-01-2019

gmb-2019-39278

67669
21-06-201721-02-2019nieuwe regeling

15-06-2017

Gemeenteblad 2017, 103756

17RDS00113

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Lingewaard houdende regels omtrent winkeltijden Verordening winkeltijden gemeente Lingewaard 2017

De raad van de gemeente Lingewaard;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaard d.d. 9 mei 2017;

gehoord de behandeling tijdens de Politieke Avond d.d. 8 juni 2017;

gelet op het bepaalde in artikel 149 van de Gemeentewet en artikel 3 van de Winkeltijdenwet;

besluit:

vast te stellen de “Verordening winkeltijden gemeente Lingewaard 2017”.

Artikel 1. Begripsbepaling

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  de wet: de Winkeltijdenwet;

 • b.

  winkel: een winkel als bedoeld in artikel 1 van de wet;

 • c.

  feestdag: Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, eerste en tweede Kerstdag;

 • d.

  college: het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 2. Beslistermijn

 • 1.

  Het college beslist op een aanvraag van een ontheffing binnen acht weken.

 • 2.

  Het college kan de beslissing voor ten hoogste acht weken verdagen.

Artikel 3. Vrijstelling winkelopeningsverbod op zon- en feestdagen

De verboden vervat in artikel 2, lid 1 onder a en b van de wet gelden niet op de zon- en feestdagen van het kalenderjaar, tussen 08.00 uur en 22.00 uur.

Artikel 4. Ontheffing verbod openstelling op zon- en feestdagen tussen 22.00 uur en 08.00 uur en op werkdagen tussen 22.00 uur en 06.00 uur

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders kan op aanvraag ontheffing verlenen van:

  • a.

   de verboden van artikel 2, lid 1 onder a en b van de wet, voor zover deze betrekking hebben op zon- en feestdagen tussen 22.00 uur en 08.00 uur;

  • b.

   het verbod van artikel 2, lid 1 onder c van de wet, voor zover deze betrekking heeft op werkdagen tussen 22.00 uur en 06.00 uur.

 • 2.

  De ontheffing kan worden geweigerd indien de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel.

Artikel 5. Overdracht van de ontheffing

 • 1.

  Ontheffingen op grond van deze verordening zijn overdraagbaar na verkregen toestemming van het college.

 • 2.

  In geval van een voorgenomen overdracht van de in het eerste lid bedoelde ontheffingen doet de houder van de ontheffing hiervan onmiddellijk schriftelijk mededeling aan het college van burgemeester en wethouders onder vermelding van de naam en het adres van de voorgestelde rechtverkrijgende.

Artikel 6. Intrekken of wijzigen van de ontheffing

Het college kan een ontheffing intrekken of wijzigen indien:

 • a.

  ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • b.

  veranderde omstandigheden of gewijzigde inzichten dit noodzakelijk maken in verband met het belang of de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;

 • c.

  het gebruik van de winkel of de uitoefening van een bedrijf anders dan in een winkel gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon- en leefklimaat ter plaatse;

 • d.

  de aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

 • e.

  van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarin gestelde termijn of, bij gebreke van een dergelijke termijn, binnen een redelijke termijn;

 • f.

  de houder of zijn rechtverkrijgende dit aanvraagt.

Artikel 7. Verbod straatverkoop bepaalde goederen op zon- en feestdagen

De in artikel 2, eerste lid, van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zondag en de feestdagen, gelden niet ten aanzien van het te koop aanbieden en verkopen van voor directe consumptie geschikte eetwaren en alcoholvrije dranken.

Artikel 8. Toezicht

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de bij besluit van het college aangewezen personen.

Artikel 9. In werking treden

Deze verordening treedt in werking op de dag na de datum van bekendmaking.

Tegelijkertijd wordt de “Verordening winkeltijden gemeente Lingewaard 2013” ingetrokken.

Artikel 10. Citeerartikel

Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening winkeltijden gemeente Lingewaard 2017”.

Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering van 15 juni 2017.

De raad voornoemd,

de griffier,

P. Peters