Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Lingewaard

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Lingewaard houdende regels omtrent de heffing en invordering van leges Legesverordening 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLingewaard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Lingewaard houdende regels omtrent de heffing en invordering van leges Legesverordening 2018
CiteertitelLegesverordening 2018
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagenTarieventabel leges 2018 behorend bij de Legesverordening 2018 Tariefregeling Gelders Genootschap per 1 januari 2018 Richtlijn bouwkosten Lingewaard 2012 exb-2018-40681

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze verordening vervangt de Legesverordening 2017.

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2018.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 156 lid 1 Gemeentewet
 2. artikel 156 lid 2 Gemeentewet
 3. artikel 229 lid 1 Gemeentewet
 4. artikel 2 lid 2 Paspoortwet
 5. artikel 7 Paspoortwet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201801-01-2019nieuwe regeling

13-12-2017

Gemeentewet 2017, 228574

.

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van "Leges 2018"

De raad van de gemeente Lingewaard;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaard d.d. 7 november 2017;

 

gehoord de behandeling tijdens de Politieke Avond d.d. 30 november 2017;

 

gelet op het bepaalde in de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet;

 

besluit:

 

vast te stellen de volgende verordening:

 

Verordening op de heffing en de invordering van "Leges 2018"

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  “dag”: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  “week”: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  “maand”: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

 • d.

  “jaar”: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  “kalenderjaar”: de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

 • 1.

  Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

  • a.

   het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

  • b.

   het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;

  • c.

   een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

 • 2.

  Hetgeen in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel is bepaald over een Nederlandse identiteitskaart voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is van overeenkomstige toepassing op een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor personen met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • b.

  diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend;

 • c.

  het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning of het verrichten van diensten,

  indien de aanvraag van of dienst voor een non-profit-instelling is, die zich volgens haar statuten de

  uitoefening ten doel stelt van activiteiten van maatschappelijke, sociale of culturele aard en

  zijnde van niet-commerciële aard, waarbij de activiteiten in hoofdzaak worden verricht door

  vrijwilligers;

 • d.

  het afgeven van stukken, strekkende tot betaling van pensioenen, lijfrente en andere periodieke uitkeringen ten laste van de staat, provinciën, gemeenten, waterschappen of andere publiekrechtelijke lichamen;

 • e.

  het afgeven van stukken en legalisatie van handtekeningen of stukken betreffende militaire zaken;

 • f.

  stukken, inlichtingen of nasporingen door openbare besturen, ambtenaren en instellingen in het openbaar belang aangevraagd;

 • g.

  het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

  • -

   een verklaring omtrent inkomen en vermogen;

  • -

   een vergunning voor het houden van inzameling van geld of goederen als bedoeld in artikel 5:13 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Lingewaard ten behoeve van instellingen met een ideëel doel;

 • h.

  het wijzigen van een reeds verleende vergunning voor gebruik op een andere datum dan vermeld, als gevolg van onvoorziene bijzondere omstandigheden.

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

 • 3.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven bij wege van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur.

Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a)

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisge­ving;

  • b)

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 14 dagen na de dagtekening van de kennis­geving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

 • 1.

  Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

 • 2.

  Voor de toepassing van artikel 28, vierde lid van de Invorderingswet 1990 wordt de teruggaaf van leges, bedoeld in het eerste lid, aangemerkt als een vermindering van de belastingaanslag.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   onderdeel 1.1.6 (akten burgerlijke stand);

  • 2.

   hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

  • 3.

   hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

  • 4.

   onderdeel 1.4.5 (papieren verstrekking uit de basisregistratiepersonen);

  • 5.

   hoofdstuk 6 (verstrekkingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens);

  • 6.

   onderdeel 1.9.1 (verklaring omtrent het gedrag);

  • 7.

   hoofdstuk 16 (kansspelen);

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven voor de heffing en de invordering van de leges.

Artikel 12 Overgangsrecht

 • 1.

  De “Legesverordening 2017” van 15 december 2016 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 13, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 13, tweede lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 13 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2018.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2018.

 • 3.

  De in artikel 2.1.1.2 van de bij deze verordening behorende tarieventabel genoemde normblad wordt bekendgemaakt door terinzagelegging op het Gemeentekantoor, Kinkelenburglaan 6 in Bemmel.

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: “Legesverordening 2018”.

Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering van 13 december 2017.

De raad voornoemd,

de voorzitter,

M.H.F. Schuurmans-Wijdeven

de griffier,

P.J. Peters

Bijlage 1 Tarieventabel leges 2018 behorend bij de Legesverordening 2018

Tarieventabel leges 2018 behorend bij de Legesverordening 2018

Bijlage A Tariefregeling Gelders Genootschap per 1 januari 2018

Tariefregeling Gelders Genootschap per 1 januari 2018

Bijlage C UAV 2012, zoals bekend gemaakt in de Staatscourant op 30 januari 2012 met nummer 1567

De Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012) is vindbaar in de Staatscourant .