Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Lingewaard

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaard houdende regels omtrent bevoegdheden Mandaatbesluit Lingewaard 2017-2

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLingewaard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaard houdende regels omtrent bevoegdheden Mandaatbesluit Lingewaard 2017-2
CiteertitelMandaatbesluit Lingewaard 2017-2
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlageMandaatregister (mandaat, volmacht, machtiging)

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Dit besluit is vervangen door het Mandaatbesluit Lingewaard 2018-1.

Dit besluit vevangt het Mandaatbesluit Lingewaard 2017-1.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet
 2. hoofdstuk 10 Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-12-201718-04-2018nieuwe regeling

12-12-2017

Gemeentenieuws, 20-12-2017

45352

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit mandaat, volmacht en machtiging gemeente Lingewaard 2017

Het college van burgemeester en wethouders, respectievelijk de burgemeester van de gemeente Lingewaard, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft;

 

overwegende dat het om redenen van doelmatigheid wenselijk is de uitoefening van hun daarvoor in aanmerking komende bevoegdheden op te dragen aan hun medewerkers;

 

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet en hoofdstuk 10 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

 

met inachtneming van de geldende Budgethoudersregeling, waarin het mandaat is geregeld voor te besteden budgetten;

 

Besluiten:

tot het verlenen van mandaten, volmachten en machtiging overeenkomstig het aan dit besluit gehecht register van bevoegdheden en met inachtneming van de volgende algemene bepalingen bij de uitoefening van die bevoegdheden.

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • 1.

  Bestuursorgaan:

  het college van burgemeester en wethouders of de burgemeester van de gemeente Lingewaard.

 • 2.

  Mandaat:

  de bevoegdheid om in naam van het bestuursorgaan besluiten te nemen, als bedoeld in artikel 10.1 van de Awb.

 • 3.

  Volmacht:

  de bevoegdheid om in naam van het bestuursorgaan privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten, als bedoeld in artikel 10.12 van de Awb.

 • 4.

  Machtiging:

  de bevoegdheid om handelingen te verrichten die geen besluit en ook geen privaatrechtelijke rechtshandeling zijn, als bedoeld in artikel 10:12 van de Awb.

 • 5.

  Mandaatgever:

  bestuursorgaan als bedoeld onder 1 van dit artikel.

 • 6.

  Gemandateerde:

  degene die het mandaat heeft ontvangen.

 • 7.

  Ondermandaat: de mogelijkheid van de gemandateerde om het mandaat te verlenen aan een ondergeschikte medewerker.

 • 8.

  Ondergemandateerde: degene die het ondermandaat heeft ontvangen.

 • 9.

  Budgethoudersregeling:

  een regeling, vastgesteld door het college, bedoeld om taken, bevoegdheden en omgangsregels voor elke actor in de gemeentelijke organisatie ten aanzien van de beschikbare budgetten te regelen.

 • 10.

  Medewerker:

  medewerker in dienst van de gemeente Lingewaard of medewerker die tijdelijk werkzaam is bij de gemeente Lingewaard op basis van inhuur of een detacheringscontract.

Artikel 2 Mandaatregister

 • 1.

  Er is een bij dit besluit behorend register, hierna te noemen: het mandaatregister, met overzichten van gemandateerde en ondergemandateerde bevoegdheden, het betrokken bestuursorgaan en de betrokken medewerkers en specifieke instructies bij de verschillende (onder)mandaten.

 • 2.

  Voor zover in het mandaatregister sprake is van volmacht dan wel machtiging, zijn de in dit besluit opgenomen bepalingen van overeenkomstige toepassing.

Artikel 3 Ondermandaat

 • 1.

  Ondermandaat van de gemandateerde bevoegdheden is mogelijk. De instemming van de mandaatgever blijkt uit de kolom “Instemming Ondermandaat” in het mandaatregister.

 • 2.

  De gemandateerde beslist zelf over het daadwerkelijk geven van ondermandaat.

 • 3.

  Indien in de in lid 1 van dit artikel bedoelde kolom staat vermeld “elke medewerker van het team ……” dan wordt daarmee bedoeld: elke medewerker die uit hoofde van zijn of haar functie wordt geacht te zijn belast met de uitvoering van de in het mandaatregister beschreven bevoegdheden c.q. taken.

 • 4.

  Voor de ondertekening bij ondermandaat worden de functie en naam van de gemandateerde vervangen door de functiebenaming en naam van de ondergemandateerde.

 • 5.

  De gemandateerde moet regelmatig de onder zijn of haar leiding in ondermandaat genomen besluiten bij wijze van steekproef controleren.

Artikel 4 Beperkingen

De (onder)gemandateerde is bevoegd tot het nemen van besluiten die zijn opgenomen in het register, tenzij:

 • a.

  er voor de financiële gevolgen geen (toereikende) begrotingspost is;

 • b.

  de (onder)gemandateerde bij het te nemen besluit een persoonlijk belang heeft als bedoeld in artikel 2:4, tweede lid van de Awb.

Artikel 5 Vervanger bij afwezigheid gemandateerde

Bij afwezigheid van de gemandateerde kan het mandaat worden uitgeoefend door zijn of haar organisatorische plaatsvervanger waarbij er sprake is van horizontale vervanging, dat wil zeggen: de teammanagers vervangen elkaar onderling en de directieleden vervangen elkaar. Tevens kan bij afwezigheid van alle teammanagers, een directielid altijd een teammanager vervangen.

Artikel 6 Algemene bepalingen

 • 1.

  Het (onder)mandaat ten aanzien van de uitoefening van een bevoegdheid omvat zowel de beslissing als de ondertekening, tenzij in het register anders is vermeld.

 • 2.

  Onder de uitoefening van de (onder)gemandateerde bevoegdheid wordt mede verstaan het verrichten van alle handelingen die nodig zijn voor van de voorbereiding, bekendmaking en uitvoering in het kader van een door de gemandateerde te nemen of genomen besluit in mandaat.

 • 3.

  Het team Juridische Zaken is verantwoordelijk voor het beheer van het register.

 • 4.

  Dit besluit met bijhorend mandaatregister wordt (maximaal) één keer per kwartaal geactualiseerd en opnieuw vastgesteld door mandaatgever, indien dit wenselijk en noodzakelijk is.

Artikel 7 Redactie en ondertekening

 • 1.

  In de krachtens mandaat genomen besluiten wordt tot uitdrukking gebracht dat zij namens de mandaatgever zijn genomen.

  De ondertekening vindt plaats als volgt:

  ‘namens burgemeester en wethouders van Lingewaard,

  ...... (persoonlijke ondertekening)

  naam,

  functie van de gemandateerde’

  respectievelijk als volgt:

  ‘namens de burgemeester van Lingewaard,

  ...... (persoonlijke ondertekening)

  naam,

  functie van de gemandateerde’

 • 2.

  Het is de (onder)gemandateerde toegestaan een ondertekening digitaal te laten aanbrengen.

Artikel 8 Inlichtingen

 • 1.

  De (onder)gemandateerden stellen de mandaatgever in kennis van een krachtens (onder)mandaat genomen besluit waarvan zij redelijkerwijs kunnen aannemen dat kennisneming voor mandaatgever van belang is.

 • 2.

  Mandaatgever kan zich door de (onder)gemandateerden laten informeren over de krachtens mandaat genomen besluiten.

Artikel 9 Algemene machtiging

In aanvulling op het bepaalde in het mandaatregister, verstrekt het bestuursorgaan tevens een algemene machtiging aan de medewerkers tot het verrichten van feitelijke handelingen, zoals het voeren van correspondentie van algemene aard, niet zijnde een besluit of privaatrechtelijke handelingen, voor zover dit nodig is en past binnen het taakveld waarin ze hun werkzaamheden verrichten.

Artikel 10 Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1.

  Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit Lingewaard 2017-2.

 • 2.

  Het besluit treedt in werking op de dag van bekendmaking.

 • 3.

  Het Mandaatbesluit Lingewaard 2017-1, vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester op 11 juli 2017 wordt op het tijdstip als omschreven in het tweede lid ingetrokken.

Vastgesteld bij besluit van burgemeester en wethouders van Lingewaard en bij besluit van de burgemeester van Lingewaard, d.d. 12 december 2017

Burgemeester en wethouders van Lingewaard,

de secretaris

J. Wijnia

de burgemeester,

M.H.F. Schuurmans-Wijdeven

Burgemeester van Lingewaard,

M.H.F. Schuurmans-Wijdeven

Bijlage 1 Mandaatregister (mandaat, volmacht, machtiging)

Mandaatregister (mandaat, volmacht, machtiging)