Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Lingewaard

Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaard houdende regels omtrent meedoen regeling minima Meedoen regeling minima gemeente Lingewaard 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLingewaard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaard houdende regels omtrent meedoen regeling minima Meedoen regeling minima gemeente Lingewaard 2018
CiteertitelMeedoen regeling minima gemeente Lingewaard 2018
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Beleidsregel Meedoen regeling gemeente Lingewaard 2016.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 35 Participatiewet
 2. titel 4.3 Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-12-201701-01-2016nieuwe regeling

12-12-2017

Het Gemeentenieuws, 27-12-2017

.

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels Meedoen regeling minima Lingewaard 2018

Burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaard;

gelet op artikel 35 van de Participatiewet

gelet op titel 4.3 Algemene wet bestuursrecht

 

overwegende:

dat het college het wenselijk vindt om de toelatingsmogelijkheden van de doelgroep minima te wijzigen door leeftijds onderscheid doelgroep 18 plus en 18 min vanwege de introductie van het kind pakket in natura voor kinderen tot 18 jaar;

 

dat de Clientenraad WWB mondeling instemt met de aanpassingen

 

b e s l ui t :vast te stellen de volgende

Beleidsregel Meedoen regeling minima Lingewaard 2018.

HOOFDSTUK 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsomschrijving

 • 1.

  Alle begrippen die in deze beleidsregel worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Participatiewet (Pw) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb)

   

  In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

   

  Het college:  het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaard

   

  Pw: de Participatiewet

   

  Kalenderjaar: tijdvak van 1 januari tot en met 31 december van een jaar

   

  Maatschappelijke participatie: maatschappelijke, sportieve of culturele activiteiten die belanghebbende in staat stel maatschappelijk actief te worden en/of te blijven.

   

  Lidmaatschap: de status van iemand als lid van een organisatie

   

  Direct beschikbare middelen: middelen in de vorm van contact geld en direct opeisbare tegoeden op bank - en spaarrekeningen;

   

  Belanghebbende: de alleenstaande of het gezin.

HOOFDSTUK 2. Voorwaarden voor het recht op tegemoetkoming

Artikel 2. Voorwaarden bij toekenning op aanvraag

 • 1

  De belanghebbende heeft recht op een tegemoetkoming voor maatschappelijke participatie indien hij op datum aanvraag:

  • a.

   beschikt over een inkomen niet hoger dan 120% van de voor hem van toepassing zijnde  netto uitkeringsnorm voor alleenstaande, alleenstaande ouder en gezin/samenwonenden;

  • b.

   beschikt over direct beschikbare middelen met een waarde niet hoger dan de toepasselijke vermogensgrens zoals bedoeld in artikel 34 derde lid van de Participatiewet;

  • c.

   volgens de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) woont in de gemeente Lingewaard;

  • d.

   Geen vreemdeling is;

  • e.

   de leeftijd van 18 jaar of ouder heeft bereikt;

 • 2

  Onder belanghebbende onder lid 11 wordt tevens verstaan de belanghebbende die in een WSNP (Wet schuldsanering natuurlijke personen)- traject zit of een minnelijke regeling heeft en daarmee een besteedbaar inkomen en vermogen heeft genoemd in lid 1 onder a.

 • 3.

  Een aanvraag dient door belanghebbende schriftelijk te worden ingediend op een daarvoor vastgesteld formulier.

 • 4.

  De aanvraag dient uiterlijk 31 december van het betreffende kalenderjaar te zijn ingediend.

 • 5.

  De tegemoetkoming dient te worden gebruikt voor de bevordering van maatschappelijke participatie van personen die op het moment van de aanvraag ouder zijn dan 18 jaar.

HOOFDSTUK 3. Hoogte tegemoetkoming en uitbetaling

Artikel 3. Hoogte tegemoetkoming en uitbetaling

 • 1.

  De tegemoetkoming is een persoonsgebonden budget in aantoonbare participatiekosten van lidmaatschap zoals contributie en/of aanverwante kosten in het lopende kalenderjaar.

 • 2.

  De belanghebbende komt ten hoogste eenmaal per kalenderjaar voor een tegemoetkoming in aanmerking; dit betekent maximaal 1 aanvraag per jaar.

 • 3.

  De tegemoetkoming als bedoeld onder het eerste lid wordt betaalbaar gesteld na indiening van het betalingsbewijs van kosten in het betreffende kalenderjaar. Bij jaarlijkse kosten zoals contributies/abonnementen wordt volstaan met een betalingsbewijs van de maandelijkse financiële

  verplichtingen.

 • 4.

  Het college stelt jaarlijks het bedrag vast als bedoeld in lid 1.

HOOFDSTUK 4. Slotbepalingen

Artikel 4. Hardheidsclausule

In bijzondere gevallen kan het college ten gunste van de belanghebbende afwijken van de bepalingen in deze beleidsregel, indien toepassing van de beleidsregel tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

Artikel 5. Citeerartikel

De beleidsregel kan worden aangehaald als ‘Meedoen regeling minima gemeente Lingewaard 2018’.

Artikel 6. Inwerkingtreding en intrekking oude beleidsregel

Deze beleidsregel treedt met terugwerkende kracht inwerking met ingang van 1 januari 2016.

Met de inwerkingtreding van deze beleidsregel komt de beleidsregel Meedoen regeling gemeente Lingewaard 2016 te vervallen.

Vastgesteld door Burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaard, op 12 december 2017

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN LINGEWAARD

De secretaris,

drs. J. Wijnia

De burgemeester,

M.Schuurmans-Wijdeven

Toelichting  

ALGEMENE TOELICHTING

Met het accorderen van de raad voor de inzet van extra middelen voor armoedebestrijding voor de doelgroep minima wordt invulling gegeven met deze meedoen regeling voor maatschappelijke participatie. Het doel is van de Meedoen regeling is de bevordering van participatie van burgers, kinderen in het bijzonder, door het bieden van een tegemoetkoming, voor deelname aan sociaal-culturele en sportieve activiteiten.

Het gaat om deelname aan het verenigingsleven, alle vormen van sportieve recreatie en alle vormen om ‘bij’ te blijven, zoals lidmaatschap bibliotheek en (internet)abonnementen. Lidmaatschap bij een club of vereniging maakt ontmoeten gemakkelijker, maakt mensen actief en mensen krijgen meer zelfvertrouwen doordat ze meetellen, erbij horen. Hierdoor wordt het ook gemakkelijker om, wanneer nodig, anderen te vragen om hulp of om zelf anderen te helpen. Dat willen wij extra stimuleren.

 

De wens om deze beleidsregel te actualiseren vanwege de introductie van het kind pakket is meerdere malen met de cliëntenraad in 2017 besproken tijdens de reguliere overleggen. De voorzitter van de Clientenraad heeft op 20 november 2017 mondeling laten weten dat de Clientenraad instemt met de clustering van de regeling. Zij zien daarom af van het uitbrengen van een schriftelijk advies.

 

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING

 

Artikel 1. Begripsomschrijving

Hier wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de begripsbepalingen uit de Participatiewet(Pw) voor een alleenstaande, alleenstaande ouder en gezin/samenwonenden en de Algemene wet bestuursrecht (Awb).Dit betekent dat qua begripsomschrijving nadrukkelijk niet gekozen wordt voor de kostendelersnorm. Doel is vergroting van het bereik van de minima en dit niet te beperking door de nadelige invloed van invoering van de kostendelersnorm.

 

Artikel 2 Voorwaarden bij toekenning op aanvraag

De tegemoetkoming moet worden ingezet voor participatie van personen die 18 jaar of ouder zijn. Hier is uitdrukkelijk voor gekozen, omdat voor de maatschappelijke participatie van personen die jonger zijn dan 18 jaar het kindpakket kan worden aangevraagd.

 

Met betrekking tot de draagkracht geldt dat in ieder geval geen bijdrage mogelijk is bij een inkomen hoger dan 120% van de toepasselijke netto bijstandsnorm vermeld in artikel 1 (netto uitkeringsnorm voor alleenstaande, alleenstaande ouder en gezin/samenwonenden).

 

Bij de vaststelling van het vermogen gaan wij bij deze participatieregeling alleen uit van contant geld en direct opeisbare tegoeden op de bank- en spaarrekeningen. Overig vermogen zoals de eigen woning/bedrijf blijft daarom buiten beschouwing. De direct beschikbare middelen op de bankrekeningen mag de vermogensgrens als genoemd in artikel 34 derde lid van de WWB niet overschrijden.

 

Inkomsten die worden vrijgelaten ingevolge de Participatiewet, worden niet in aanmerking genomen.

Voor de belanghebbende die aan een traject van schuldbemiddeling of schuldsanering deelneemt via een erkend schuldhulpverlener geldt, dat voor het recht op minimavoorzieningen het inkomen gedurende het traject gelijkgesteld wordt met het wettelijk sociaal minimum.

 

Vreemdelingen zonder rechtmatige verblijfstitel zijn wettelijk van voorzieningen uitgesloten.

Een vreemdeling die geen rechtmatig verblijf heeft als bedoeld in artikel 10 van de Vreemdelingenwet, kan geen aanspraak maken op toekenning van voorzieningen. Hiervan kan worden afgeweken indien de aanspraak betrekking heeft op het onderwijs voor minderjarigen.

 

Voor de hoogte van het inkomen van een student wordt aangesloten bij de actuele normen Wet Studie Financiering en Hoger Beroeps Onderwijs.

 

Artikel 3. Hoogte tegemoetkoming en uitbetaling

In dit artikel is de hoogte van de bijdrage vastgelegd. Het bedrag is een persoonsgebonden budget en niet overdraagbaar binnen gezinsleden.

De werkelijke kosten moeten worden aangetoond om voor de (maximale) bijdrage in aanmerking te komen. In 2016 is dit bedrag vastgesteld op € 100,-- per persoon per jaar. Wanneer sprake is van een lidmaatschap of contributie/abonnement kan maximaal € 100,-- per persoon per jaar worden toegekend. Hiervoor dienen bewijzen van de totale kosten van deelname aan de activiteiten worden ingeleverd. Bij jaarlijkse kosten kan volstaan worden met een bewijs van de maandelijkse financiële betalingsverplichting/afboeking van de bankrekening of anderszins voor de uitbetaling van het totale bedrag op jaarbasis. Ook aanverwante kosten met betrekking tot het lidmaatschap van een vereniging vallen onder de toekenning van de bijdrage.

 

De bijdrage genoemd is mogelijk wanneer sprake is van een lidmaatschap van bijvoorbeeld een sportvereniging, fitness, een bibliotheek, fanfare, toneel, dansgroep, koor, internetkosten, zwemclub (ook zwemabonnementen en zwemlessen) .

 

De bijdrage hoeft dus niet per se een lidmaatschap zijn. Het gaat hier ook om andere vormen van participatie. Voorbeelden hiervan zijn ook theaterbezoek, bioscoopbezoek, museumjaarkaart en kosten abonnement krant.

 

Artikelen 4, 5 en 6.

Deze artikelen spreken voor zich. Hoewel de Awb hierin voorziet zijn deze regels alsnog opgenomen ten behoeve van de uitvoering.