Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Lingewaard

Destructieverordening

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLingewaard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingDestructieverordening
CiteertitelDestructieverordening
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Destructiewet, art. 17

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-12-2002nieuwe regeling

31-10-2002

De Nieuwe Koerier 13-10-2002

besluitnummer 122/2002

Tekst van de regeling

Intitulé

BESLUIT NR. 122/2002

Onderwerp: "veegverordening"

DE RAAD VAN DE GEMEENTE BEMMEL;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 22 oktober 2002;

gehoord de commissie RO/AZ d.d. 15 oktober 2002;

gelet op het bepaalde in artikel 28 van de Wet algemene regeling herindeling;

BESLUIT:

om de "bouwverordening gemeente Bemmel", vastgesteld op 28 september 2000 en de "model-destructieverordening Gendt" vastgesteld op 11 juli 1995 geldend te verklaren voor het gehele grondgebied van de gemeente Bemmel.

Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering van 31 oktober 2002.

DE RAAD VOORNOEMD,

de secretaris, de voorzitter,

mr. G.S. Stam drs. R.J. Persoon

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GENDT;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 23 mei 1995, nr. 36/1995;

gelet op artikel 17 van de Destructiewet (Stb. 1994, nrs. 783 en 784);

BESLUIT:

vast te stellen de volgende: Destructieverordening

Artikel 1

Deze verordening verstaat onder

 • a

  wet: de Destructiewet;

 • b

  aangifteplichtige: degene die als houder of eigenaar van destructiemateriaal ingevolge de wet verplicht is daarvan aangifte te doen;

 • c

  destructiemateriaal: dode honden, dode katten en het krachtens artikel 2, tweede lid, van de wet aangewezen dierlijke afval.

Artikel 2

Burgemeester en wethouders wijzen één of meer verzamelplaatsen aan, waar het destructiemateriaal in ontvangst wordt genomen.

Artikel 3

De aangifteplichtige is gehouden uiterlijk op de eerste werkdag, die volgt op de dag waarop het destructiemateriaal is ontstaan, het materiaal te vervoeren naar de naastbijgelegen verzamelplaats en het daar aan te geven en af te staan.

Artikel 4

Tot het tijdstip van afgifte is de aangifteplichtige gehouden het destructiemateriaal zodanig te bewaren dat vermenging met ander materiaal wordt voorkomen.

Artikel 5

De artikelen 3 en 4 vinden geen toepassing voor zover artikel 6 van het Destructiebesluit van toepassing is.

Artikel 6
 • 1

  Deze verordening kan worden aangehaald als: Destructieverordening.

 • 2

  Zij treedt in werking met ingang van de achtste dag na de datum van bekendmaking.

 • 3

  De Destructieverordening 26 augustus 1986 vervalt.

Aldus vastgesteld door de raad der gemeente Gendt

in zjin openbare vergadering van 11 juli 1995.

DE RAAD VOORNOEMD,

de voorzitter,

de wnd. secretaris.

Datum publikatie: 19 juli 1995 in "de Krant".