Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Lingewaard

Verordening op de heffing en de invordering van de "Baatbelasting riolering buitengebied Gendt 3e fase 2002"

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLingewaard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van de "Baatbelasting riolering buitengebied Gendt 3e fase 2002"
CiteertitelVerordening baatbelasting riolering buitengebied 3e fase Gendt 2002
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de “Verordening baatbelasting riolering buitengebied 3e fase gemeente Gendt 2001”, zoals vastgesteld door de gemeenteraad van Gendt op 12 december 2000, per 01-01-2002.

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2002.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 222

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-12-200131-12-2010nieuwe regeling

15-11-2001

De Nieuwe Koerier, 19-12-2001

Besluitnummer 115/2001

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van de "Baatbelasting riolering buitengebied Gendt 3e fase 2002"

BESLUIT NR. 115/2001

Onderwerp:

vaststelling verordening baatbelasting riolering buitengebied 3e fase Gendt 2002.

DE RAAD VAN DE GEMEENTE BEMMEL;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 9 oktober 2001;

gelet op artikel 222 van de Gemeentewet;

B E S L U I T:

vast te stellen de:

verordening op de heffing en de invordering van de “Baatbelasting riolering buitengebied Gendt 3e fase 2002”.

 

 

Artikel 1 Aard van de belasting

 • 1

  Onder de naam van “Baatbelasting riolering buitengebied Gendt 3e fase” wordt ter verkrijging van een billijke bijdrage in de ten laste van de gemeente komende kosten van de aanleg van een riolering met bijbehorende werken in het gedeelte van de gemeente, zoals is aangegeven op de bij deze verordening behorende tekening, een directe belasting geheven van de op de gemeentelijke riolering aangesloten en aansluitbare percelen, welke binnen het betreffende rioleringsplan zijn gelegen.

 • 2

  Onder aansluitbare percelen worden verstaan, de gebouwde eigendommen, die binnen een afstand van 50 meter van een openbaar riool zijn gelegen, gemeten langs de kortste lijn waarlangs de afvoerleidingen naar het punt van aansluiting aan het openbaar riool kunnen worden gelegd.

Artikel 2 Belastingplicht

 • 1

  De belasting wordt geheven van degene die van een onroerende zaak als bedoeld in artikel 1 het genot heeft krachtens eigendom, bezit of beperkt recht.

 • 2

  Voor toepassing van het eerste lid wordt als genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht aangemerkt degene die bij de aanvang van het belastingjaar als zodanig in de kadastrale registratie is vermeld, tenzij blijkt dat hij op dat tijdstip geen genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht is.

Artikel 3 Grondslag van heffing

 • 1

  De belasting wordt berekend naar het aantal gebruikseenheden, waaruit elk van de in artikel 1 bedoelde percelen aan het begin van het belastingjaar bestaat.

 • 2

  Onder gebruikseenheid wordt verstaan:

  • a

   een gebouwd eigendom met zijn gebouwde aanhorigheden;

  • b

   indien gedeelten van de onder a bedoelde eigendommen blijkens hun indeling zijn bestemd om als een afzonderlijk geheel te worden gebruikt: elk als zodanig bestemd gedeelte.

Artikel 4 Belastingjaar

Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 5 Tijdsduur van de heffing

Deze belasting wordt, behoudens in geval van heffing ineens overeenkomstig het bepaalde in artikel 7, jaarlijks geheven en wel gedurende 25 achtereenvolgende belastingjaren als bedoeld in artikel 4, te rekenen vanaf 1 januari 1986.

Artikel 6 Belastingtarief

De belasting bedraagt per gebruikseenheid, als bedoeld in artikel 3, € 39,93.

Artikel 7 Regeling inzake heffing ineens

 • 1

  In afwijking van het bepaalde in artikel 5 worden op schriftelijk verzoek van belastingplichtige, in te dienen bij de in artikel 231, tweede lid, onderdeel d, van de gemeentewet bedoelde ambtenaar, de ten tijde van de indiening van het verzoek nog niet aangevangen belastingjaren ineens geheven.

 • 2

  De bij de heffing ineens te betalen som wordt bepaald op de contante waarde, berekend naar de rentevoet van 5 % per jaar, van de na het jaar, waarin de heffing ineens plaatsvindt, nog te verschijnen belastingbedragen.

Artikel 8 Wijze van heffing

De belasting wordt bij wege van aanslag geheven.

Artikel 9 Termijnen van betaling

 • 1

  De aanslagen moeten worden betaald in twee gelijke termijnen waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de tweede twee maanden later.

 • 2

  In afwijking van het eerste lid geldt ingeval het totaalbedrag van de op één aanslagbiljet verenigde aanslagen baatbelasting riolering buitengebied 3e fase Gendt of andere heffingen meer is dan € 90,-- doch minder dan € 1.360,-- en zolang de verschuldigde bedragen door middel van automatische betalingsincasso kunnen worden afgeschreven, dat de aanslagen moeten worden betaald in acht gelijke termijnen. De eerste termijn vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en elk van de volgende termijnen telkens één maand later.

 • 3

  Met betrekking tot een ingevolge artikel 2, tweede lid, onderdeel c, van de Invorderingswet 1990 met een belastingaanslag gelijkgestelde beschikking inzake een bestuurlijke boete is het eerste lid van overeenkomstige toepassing, voorzover deze gelijktijdig wordt opgelegd met de vaststelling van de aanslag.

Artikel 10 Kwijtschelding

Bij de invordering van de baatbelasting riolering buitengebied derde fase wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van de baatbelasting riolering buitengebied derde fase.

Artikel 12 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1

  De “Verordening baatbelasting riolering buitengebied 3e fase gemeente Gendt 2001”, zoals vastgesteld door de gemeenteraad van Gendt op 12 december 2000, vervalt met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

 • 3

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2002.

 • 4

  Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening baatbelasting riolering buitengebied 3e fase Gendt 2000”.

Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering van 15 november 2001.

DE RAAD VOORNOEMD,

de secretaris, de voorzitter,

mr. G.S. Stam drs. R.J. Persoon