Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Lingewaard

Verordening burgerinitiatief Lingewaard 2005

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLingewaard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening burgerinitiatief Lingewaard 2005
CiteertitelVerordening burgerinitiatief Lingewaard 2005
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-200620-08-2019nieuwe regeling

10-11-2005

Het Gemeente Nieuws, 30-11-2005

Besluitnummer 63/2005

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening burgerinitiatief Lingewaard 2005

 

 

ARTIKEL 1  

In deze verordening wordt verstaan onder een burgerinitiatiefvoorstel: een voorstel van een initiatiefgerechtigde om een onderwerp op de agenda van de vergadering van de raad te plaatsen.

ARTIKEL 2  

 • 1

  De raad plaatst een burgerinitiatiefvoorstel op de agenda van zijn vergadering indien daartoe door een initiatiefgerechtigde een geldig verzoek is ingediend.

 • 2

  Ongeldig is het verzoek dat:

  • a

   niet door ten minste 25 (vijfentwintig) initiatiefgerechtigden wordt ondersteund;

  • b

   een onderwerp als bedoeld in artikel 4 bevat; of

  • c

   niet voldoet aan de voorwaarden, gesteld in artikel 5.

ARTIKEL 3  

 • 1

  Initiatiefgerechtigd zijn degenen die kiesgerechtigd zijn voor de verkiezing van de leden van de raad, alsmede ingezetenen van de gemeente van zestien jaar en ouder die met uitzondering van hun leeftijd voldoen aan de vereisten voor het kiesrecht voor de leden van de raad.

 • 2

  Voor de beoordeling of aan de vereisten voor initiatiefgerechtigdheid is voldaan, is de toestand op de dag van indiening van het verzoek bepalend.

ARTIKEL 4  

Een burgerinitiatiefvoorstel houdt niet in:

 • a

  een onderwerp dat niet behoort tot de bevoegdheid van de raad;

 • b

  een vraag over het gemeentelijk beleid;

 • c

  een klacht in de zin van hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht over een gedraging van het gemeentebestuur;

 • d

  een bezwaar in de zin van hoofdstuk 7 van de Algemene wet bestuursrecht tegen een besluit van het gemeentebestuur; of

 • e

  een onderwerp waarover tijdens de raadsperiode waarin indiening van het voorstel plaatsvindt door de raad een besluit genomen is.

ARTIKEL 5  

 • 1

  Het verzoek tot plaatsing van een burgerinitiatiefvoorstel op de agenda van de vergadering van de raad wordt schriftelijk ingediend bij de voorzitter van de raad.

 • 2

  Het verzoek bevat ten minste:

  • a

   een nauwkeurige omschrijving van het burgerinitiatiefvoorstel;

  • b

   een toelichting op het burgerinitiatiefvoorstel, waarin in ieder geval wordt gemotiveerd de meerwaarde van het voorstel voor de gemeenschap en wat de eventuele rol van de overheid hierbij is;

  • c

   de voorletters en achternaam, de geboortedatum, het adres en de handtekening van de verzoeker en zijn plaatsvervanger; en

  • d

   een lijst met de voorletters en achternamen, de geboortedata, de adressen en de handtekeningen van de initiatiefgerechtigden die het verzoek ondersteunen.

 • 3

  Voor de indiening van het verzoek wordt gebruik gemaakt van het in de bijlagen 1 en 2 van deze verordening opgenomen model.

ARTIKEL 6  

 • 1

  De raad beslist in de eerstvolgende vergadering na de datum van indiening van het verzoek of het burgerinitiatiefvoorstel op de agenda van de vergadering van de raad wordt geplaatst, met dien verstande dat ten minste twee weken is gelegen tussen de dag van indiening van het verzoek en de dag van de vergadering waarin op het verzoek wordt beslist. De raad gaat in ieder geval tot plaatsing op de agenda over, indien aan alle indieningscriteria is voldaan.

 • 2

  Indien de raad het verzoek afwijst wegens strijd met artikel 4, onder a, kan de raad het voorstel doorzenden aan het college van burgemeester en wethouders.

 • 3

  Indien de raad het verzoek toewijst, dan agendeert hij het burgerinitiatiefvoorstel voor de eerstvolgende vergadering van de raad. Voorafgaand aan deze raadsvergadering vindt behandeling plaats in de betrokken raadscommissie.

 • 4

  De voorzitter van de raad danwel het presidium nodigt de verzoeker schriftelijk uit voor de vergadering waarvoor het burgerinitiatiefvoorstel is geagendeerd. De verzoeker of zijn plaatsvervanger heeft tijdens deze vergadering de gelegenheid om zijn burgerinitiatiefvoorstel mondeling nader toe te lichten en/of met de raadscommissie in discussie te gaan.

 • 5

  Zo spoedig mogelijk nadat de raad over het burgerinitiatiefvoorstel een besluit heeft genomen wordt dit besluit bekendgemaakt door kennisgeving van het besluit of van de zakelijke inhoud ervan in een van overheidswege uitgegeven blad of een dag-, nieuws- of huis-aan-huisblad, dan wel op een andere geschikte wijze.

 • 6

  Tegelijkertijd met de bekendmaking wordt van het besluit mededeling gedaan aan verzoeker.

ARTIKEL 7  

De burgemeester brengt over elk jaar in het burgerjaarverslag verslag uit over de werking van het recht van burgerinitiatief in de praktijk.

ARTIKEL 8  

Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening burgerinitiatief Lingewaard 2005

Bijlage 1 Verzoek burgerinitiatiefvoorstel

Ondergetekende verzoekt hierbij het volgende voorstel/onderwerp op de agenda van de gemeenteraad te plaatsen:

Toelichting op voorstel/onderwerp, waarin in ieder geval wordt gemotiveerd wat de meerwaarde van het voorstel voor de gemeenschap is en wat de eventuele rol van de overheid hierbij is:

Verzoeker

Naam en voorletters

 

Geboortedatum

 

Adres

 

Postcode en woonplaats

 

Handtekening

 

Plaatsvervanger

Naam en voorletters

 

Geboortedatum

 

Adres

 

Postcode en woonplaats

 

Handtekening

 

Het verzoek gaat vergezeld van een lijst met de namen, geboortedata, adressen en handtekeningen van 25 (vijfentwintig) initiatiefgerechtigden die het verzoek ondersteunen.

Toelichting voor de verzoeker

Iedereen die kiesgerechtigd is voor de verkiezing van de gemeenteraad (en inwoners van de gemeente van zestien en zeventien jaar die vanaf hun achttiende jaar aan de gemeenteraadsverkiezingen zullen mogen deelnemen als ze dan nog in de gemeente wonen), kan/kunnen een verzoek doen om een voorstel/onderwerp op de agenda van de raadsvergadering te plaatsen. Zij zijn initiatiefgerechtigd.

Het zogenaamde burgerinitiatiefvoorstel moet worden ondersteund door ten minste 25 initiatiefgerechtigden. Hiervoor is een formulier vastgesteld. Het op het formulier voor het verzoek opgenomen voorstel wordt in dezelfde bewoordingen opgenomen boven aan het formulier met ondersteuningsverklaringen.

Het burgerinitiatiefvoorstel mag niet inhouden:

 • a

  een onderwerp dat niet behoort tot de bevoegdheid van de raad;

 • b

  een vraag over het gemeentelijk beleid;

 • c

  een klacht in de zin van hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht over een gedraging van het gemeentebestuur;

 • d

  een bezwaar in de zin van hoofdstuk 7 van de Algemene wet bestuursrecht tegen een besluit van het gemeentebestuur, of

 • e

  een onderwerp waarover tijdens de raadsperiode waarin indiening van het voorstel plaatsvindt door de raad een besluit genomen is.

Indien meer dan één vel nodig is voor gegevens van ondersteuners van het burgerinitiatief dient boven aan elk vel het voorstel/onderwerp te worden herhaald in dezelfde bewoordingen.

Bijlage 2 Ondersteuningsverklaringen burgerinitiatiefvoorstel

Ondergetekenden verklaren hierbij het verzoek tot het plaatsen van het volgende onderwerp/voorstel op de agenda van de gemeenteraad te ondersteunen:

Naam en voorletters

 

Geboortedatum

 

Adres

 

Postcode en woonplaats

 

Handtekening

 

Naam en voorletters

 

Geboortedatum

 

Adres

 

Postcode en woonplaats

 

Handtekening

 

Naam en voorletters

 

Geboortedatum

 

Adres

 

Postcode en woonplaats

 

Handtekening

 

Naam en voorletters

 

Geboortedatum

 

Adres

 

Postcode en woonplaats

 

Handtekening

 

Naam en voorletters

 

Geboortedatum

 

Adres

 

Postcode en woonplaats

 

Handtekening

 

Ondergetekenden verklaren hierbij het verzoek tot het plaatsen van het volgende onderwerp/voorstel op de agenda van de gemeenteraad te ondersteunen:

Naam en voorletters

 

Geboortedatum

 

Adres

 

Postcode en woonplaats

 

Handtekening

 

Naam en voorletters

 

Geboortedatum

 

Adres

 

Postcode en woonplaats

 

Handtekening

 

Naam en voorletters

 

Geboortedatum

 

Adres

 

Postcode en woonplaats

 

Handtekening

 

Naam en voorletters

 

Geboortedatum

 

Adres

 

Postcode en woonplaats

 

Handtekening

 

Naam en voorletters

 

Geboortedatum

 

Adres

 

Postcode en woonplaats

 

Handtekening