Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Lingewaard

Verordening inzet woningbouwsubsidie stadsregio Arnhem Nijmegen (KAN) in de gemeente Lingewaard

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLingewaard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening inzet woningbouwsubsidie stadsregio Arnhem Nijmegen (KAN) in de gemeente Lingewaard
CiteertitelVerordening inzet woningbouwsubsidie stadsregio Arnhem Nijmegen (KAN) in de gemeente Lingewaard
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Artikel 5 bevat een hardheidsclausule.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-06-2006nieuwe regeling

01-06-2006

Het Gemeente Nieuws, 28-06-2006

Besluitnumer 32/2006

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening inzet woningbouwsubsidie stadsregio Arnhem Nijmegen (KAN) in de gemeente Lingewaard

 

 

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

Deze verordening verstaat onder:

aDe gemeente

De gemeente Lingewaard

bHet college

Het college van B&W van Lingewaard

cKAN

Stadsregio Arnhem Nijmegen (KAN)

dKAN raad:

Het Algemeen Bestuur van de stadsregio

eDirecte project- en proceskosten in de grondexploitatie

Extra kosten ten laste van de grondexploitatie zoals:

·Planvorming en projectleiding;

·Aankoop van bebouwd onroerend goed

·Sloop van onroerend goed

·Bodemsanering en andere milieubeschermende maatregelen

·Verwijdering munitie

·Archeologisch onderzoek

·Externe ontsluiting van het plangebied

·Geluidwerende voorzieningen

fWoonkeur Pluspakket

Basispakket woonkeur plus een van de drie pluspakketten (veiligheid, toegankelijkheid of toekomstwaarde)

gbetaalbare huur- en koopwoning

Huurwoningen onder de 2e aftoppingsgrens huursubsidie en koopwoningen met vrij op naam (v.o.n.) prijzen tot maximaal € 172.000.-, danwel een gewijzigd prijsniveau op grond van een besluit van het College van bestuur KAN

Artikel 2 Doelomschrijving

Deze verordening is van toepassing voor de besteding van:

·de subsidie die de gemeente ontvangt van het KAN op grond van de “Subsidieverordening Woningbouw KAN 2005” voor het realiseren van het gemeentelijk bouwprogramma;

Hoofdstuk 2 Inzet van de inkomsten

Artikel 3 Inzet

 • 1

  Het College van Burgemeester en Wethouders kan uit de subsidies, genoemd in artikel 2 bijdragen verstrekken voor projecten en activiteiten ter bevordering van de ver- en nieuwbouw van woningen in het algemeen en het realiseren van betaalbare woningen in het bijzonder.

 • 2

  De subsidies worden ingezet ter dekking van één of meer van de volgende kosten:

  • ·

   directe project- en proceskosten in de grondexploitatie voor woningbouwprojecten waarvan de bouw na 1 januari 2005 is gestart en die zonder geldelijke steun niet of niet volgens het gewenste programma zouden kunnen worden gerealiseerd;

  • ·

   omzettingskosten van koop- naar huurprojecten, indien de start bouw door marktomstandigheden stagneert door onvoldoende voorverkoop;

  • ·

   extra kosten voor het toevoegen van kwaliteit in projecten met betaalbare huur en koopwoningen, door toepassing van een of meerdere Woonkeurpluspakketten;

  • ·

   kosten voor het tijdelijk inhuren van extra personele capaciteit ten behoeve van het versneld realiseren van woningbouwprojecten.

 • 3

  Geen bijdragen worden verstrekt in de bouwkosten van woningen of in de vorm van een directe subsidie aan de toekomstige bewoner van een woning.

Artikel 4 Meerjarenprognose

 • 1

  Het college van burgemeester en wethouders stelt ter besteding van de subsidie een meerjarenplanning op van te verwachten inkomsten op basis van de woningbouwplanning en de uitgaven voor projecten en activiteiten.

 • 2

  De meerjarenplanning wordt tenminste eenmaal per jaar geactualiseerd op basis van de prognose van de subsidieontvangsten gekoppeld aan de dan geldende woningbouwplanning.

Hoofdstuk 3 Hardheidsclausule en citeerartikel

Artikel 5 Hardheidsclausule

Het college kan bepalingen uit deze verordening buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover toepassing van deze bepalingen leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard. Hierbij kan het college niet afwijken van het gestelde in de KAN- verordening zoals genoemd in artikel 2.

Artikel 6 Inwerking treding

Deze verordening treedt in werking op 28 juni 2006.

Artikel 7 Citeerartikel

Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening inzet woningbouwsubsubsidie stadsregio Arnhem Nijmegen (KAN) in de gemeente Lingewaard”.

Artikel 8 Bekendmaking

De vaststelling van de verordening wordt bekend gemaakt in De Nieuwe Krant

Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering

van 1 juni 2006.

De raad voornoemd,

de griffier, de voorzitter,

Th.G.L. Greep. drs. R.J. Persoon.