Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Lingewaard

Wegsleepverordening gemeente Bemmel 2002

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLingewaard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingWegsleepverordening gemeente Bemmel 2002
CiteertitelWegsleepverordening gemeente Bemmel 2002
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 149
 2. Wegenverkeerswet 1994, art. 173, lid 2
 3. Besluit wegslepen van voertuigen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-05-200210-05-2012nieuwe regeling

04-04-2002

De Nieuwe Koerier, 24-04-2002

Besluitnummer 35/2002

Tekst van de regeling

Intitulé

Wegsleepverordening gemeente Bemmel 2002

Onderwerp:

Wegsleepverordening gemeente Bemmel 2002

DE RAAD VAN DE GEMEENTE BEMMEL;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 25 maart 2002;

overwegende dat het wenselijk is om in voorkomende gevallen op de weg staande voertuigen te kunnen verwijderen, over te brengen en in bewaring te stellen;

gehoord de commissie RO/AZ d.d. 19 maart 2002;

gelet op het bepaalde in artikel 149 van de Gemeentewet, artikel 173, tweede lid van de Wegenverkeerswet 1994 en het Besluit wegslepen van voertuigen;

B E S L U I T:

Vast te stellen de volgende verordening:

Wegsleepverordening gemeente Bemmel 2002

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a

  RVV 1990: het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

 • b

  wet: de Wegenverkeerswet 1994;

 • c

  besluit: het Besluit wegslepen van voertuigen;

 • d

  voertuig: wat hieronder wordt verstaan in artikel 1, onder al RVV 1990;

 • e

  motorrijtuig: wat hieronder wordt verstaan in artikel 1, eerste lid, onder c van de wet;

 • f

  het college: het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 2 Aanwijzing van wegen en weggedeelten waar voertuigen kunnen worden verwijderd, overgebracht en in bewaring gesteld in het belang van het vrijhouden van wegen en weggedeelten

Als wegen en weggedeelten, bedoeld in artikel 170, eerste lid, onder c van de wet worden alle wegen en weggedeelten binnen de gemeente aangewezen voor zover ze behoren tot een van de in artikel 2 van het besluit bedoelde soorten van wegen en weggedeelten.

Artikel 3 Plaats bewaring voertuigen en openingstijden

 • 1

  Als plaats van bewaring van voertuigen wordt aangewezen het daartoe ingerichte gedeelte van het sleepbedrijf van Autosleepdienst Houterman Lent B.V., te Lent.

 • 2

  De openingstijden van de in het eerste lid bedoelde bewaarplaats voor het afhalen van weggesleepte voertuigen zijn:

  • a

   maandag t/m vrijdag van 07.00 uur t/m 21.00 uur;

  • b

   zaterdag van 09.00 uur t/m 17.00 uur;

  • c

   zondag van 10.00 uur t/m 17.00 uur.

 • 3

  Burgemeester en wethouders kunnen een tijdelijke plaats van bewaring aanwijzen in het geval dat een specifieke situatie daartoe aanleiding geeft.

Artikel 4 Kosten overbrengen en bewaren voertuigen

 • 1

  De kosten van het overbrengen van een voertuig naar de bewaarplaats bedragen:

  • a

   voorrijkosten: € 80,50;

  • b

   sleepkosten: € 161,00.

 • 2

  De kosten van het bewaren van een voertuig bedragen € 10,00 per etmaal of een gedeelte daarvan.

Artikel 5 Overbrengen en in bewaring stellen van motorrijtuig0en in het geval van gebleken onvoldoende rijgeschiktheid of rijvaardigheid dan wel het ontbreken van een behoorlijk zichtbare kentekenplaat

Wanneer gebruik wordt gemaakt van de bevoegdheid, bedoeld in artikel 130, vierde lid, 164, zevende lid, en 174, eerste lid van de wet, zijn artikel 1, 3 en 4 van deze verordening van overeenkomstige toepassing.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 9 mei 2002.

Artikel 7 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Wegsleepverordening gemeente Bemmel 2002.

Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering van 4 april 2002.

DE RAAD VOORNOEMD,

de secretaris, de voorzitter,

mr. G.S. Stam drs. R.J. Persoon