Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Lingewaard

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Lingewaard houdende regels voor de rekenkamercommissie Verordening rekenkamercommissie Lingewaard 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLingewaard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Lingewaard houdende regels voor de rekenkamercommissie Verordening rekenkamercommissie Lingewaard 2018
CiteertitelVerordening rekenkamercommissie Lingewaard 2018
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling treedt op de vroegst mogelijke datum inwerking.

Deze regeling vervangt de Verordening gemeentelijke rekenkamercommissie.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-10-2018nieuwe regeling

19-09-2018

gmb-2018-210391

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Lingewaard houdende regels voor de rekenkamercommissie Verordening rekenkamercommissie Lingewaard 2018

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  rekenkamercommissie: de rekenkamercommissie van de gemeente Lingewaard;

 • b.

  voorzitter: de voorzitter van de rekenkamercommissie;

 • c.

  raad: de gemeenteraad van de gemeente Lingewaard

 • d.

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaard;

 • e.

  fractie: een politieke groepering die als resultaat van verkiezingen in de gemeenteraad is vertegenwoordigd.

Artikel 2. Rekenkamercommissie

 • 1.

  Er is een door de raad ingestelde rekenkamercommissie voor de uitoefening van de rekenkamerfunctie als bedoeld in artikel 81oa van de Gemeentewet.

 • 2.

  De rekenkamercommissie bestaat maximaal uit zoveel leden als er fracties zijn in de gemeenteraad, waarbij elke fractie het recht heeft een lid ter benoeming voor te dragen. Aan de rekenkamercommissie wordt één lid toegevoegd dat fungeert als externe deskundige.

Artikel 3. Benoeming leden

 • 1.

  De raad benoemt de leden van de rekenkamercommissie. Dit mogen geen raadsleden of fractievertegenwoordigers voor de Politieke Avond zijn.

 • 2.

  De raad benoemt een externe deskundige. Deze externe deskundige is tevens voorzitter van de rekenkamercommissie.

 • 3.

  Leden van de rekenkamercommissie, niet zijnde de externe deskundige, dienen woonachtig te zijn in de gemeente Lingewaard.

 • 4.

  De leden van de rekenkamercommissie, met uitzondering van de externe deskundige, worden voor een periode van vier jaar benoemd. Na de eerste twee jaar treedt de helft - door loting bepaald - van de leden van de commissie af en vindt voor de opengevallen plaatsen een nieuwe- of herbenoeming plaats. De externe deskundige wordt voor een periode gelijk aan de zittingsduur van de raad benoemd.

Artikel 4. De voorzitter

 • 1.

  De voorzitter verricht in ieder geval de volgende taken:

  • a.

   geeft in gezamenlijkheid met de andere leden van de rekenkamercommissie uitvoering aan de Verordening rekenkamercommissie Lingewaard 2018 voor wat betreft in ieder geval de volgende onderzoeksactiviteiten:

   • *

    het bepalen van de onderzoeksonderwerpen alsmede het voorbereiden en opstellen van een onderzoeksopzet;

   • *

    het bewaken van de voortgang van het onderzoek en de daarmee verband houdende budgetten;

   • *

    de (tussentijdse) communicatie met de raad en de inwoners;

   • *

    het (mede-)schrijven van en zorgdragen voor rapportages van de rekenkamercommissie;

  • b.

   is mede-verantwoordelijk voor het uitvoeren van (delen van) het onderzoek;

  • c.

   draagt zorg voor het tijdig en periodiek bijeenroepen van de rekenkamercommissie, het leiden van de vergaderingen, het bewaken van de uitgangspunten en werkwijze van de rekenkamercommissie en het bevorderen van een zorgvuldige besluitvorming. De voorzitter voert hiertoe regelmatig overleg met de onderzoekers en met de ambtelijk secretaris.

 • 2.

  De voorzitter heeft stemrecht.

 • 3.

  Bij ontstentenis van de voorzitter treedt een door de rekenkamercommissie aan te wijzen lid op als voorzitter.

Artikel 5. Eed

Ten aanzien van de leden van de rekenkamercommissie, is artikel 81g van de Gemeentewet van overeenkomstige toepassing.

Artikel 6. Ontslag

 • 1.

  De raad ontslaat de leden.

 • 2.

  Het lidmaatschap van een lid van de rekenkamercommissie eindigt, naast het gestelde in artikel 3, lid 4:

  • a.

   op eigen verzoek;

  • b.

   bij de aanvaarding van een functie die onverenigbaar is met het lidmaatschap van de rekenkamercommissie;

  • c.

   wanneer het lid bij onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak wegens een misdrijf is veroordeeld, dan wel bij zulk een uitspraak een maatregel is opgelegd die vrijheidsbeneming tot gevolg heeft;

  • d.

   indien het lid bij onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak onder curatele is gesteld, in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft verkregen of wegens schulden is gegijzeld.

  • e.

   wanneer het lid door ziekte of gebreken blijvend ongeschikt is zijn/haar functie te vervullen;

  • f.

   door een desbetreffend, met redenen omkleed besluit van de raad;

  • g.

   onder verwijzing naar artikel 2 lid 2 van deze verordening, indien de oorspronkelijk voor de voordracht van het betreffende lid verantwoordelijke fractie geen vertegenwoordiging meer kent in de raad.

Artikel 7. Vergoeding voor werkzaamheden van de leden van de rekenkamercommissie

 • 1.

  De leden van de rekenkamercommissie, met uitzondering van de externe deskundige, ontvangen een vergoeding voor het bijwonen van de vergaderingen van de rekenkamercommissie. Deze vergoeding is gelijk aan die welke geldt voor de leden van gemeentelijke commissies, genoemd in het eerste lid van artikel 14 van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden.

 • 2.

  Voor andere werkzaamheden ten behoeve van de rekenkamercommissie kan de rekenkamercommissie aan haar leden een extra vergoeding toekennen.

 • 3.

  De vergoeding voor de externe deskundige in de rekenkamercommissie betreft een vaste all-in-vergoeding per maand. Het bedrag van de vergoeding wordt bij raadsbesluit vastgesteld.

Artikel 8. Secretaris/onderzoeker

 • 1.

  De raad benoemt de secretaris/onderzoeker in overleg met de rekenkamercommissie.

 • 2.

  De secretaris/onderzoeker staat de rekenkamercommissie bij de uitvoering van haar taken terzijde.

 • 3.

  De secretaris legt rechtstreeks verantwoording af aan de rekenkamercommissie over de wijze waarop de ondersteunende taken worden verricht.

 • 4.

  De secretaris draagt zorg voor de agendaplanning, de verslaglegging, de vorming van dossiers en werkzaamheden ter voorbereiding en uitvoering van onderzoek, naast andere inhoudelijke ondersteuning die hij de rekenkamercommissie biedt.

 • 5.

  Ter ondersteuning van de secretaris/onderzoeker kunnen specifieke werkzaamheden in handen gegeven worden van ambtenaren van de gemeente Lingewaard. Van deze ondersteuning wordt eerst gebruikt gemaakt na overleg met de gemeentesecretaris. Deze ambtenaren verrichten hun taken op aanwijzing van de secretaris/onderzoeker en/of de voorzitter van de rekenkamercommissie.

Artikel 9. Onderwerpselectie

 • 1.

  De rekenkamercommissie verzoekt jaarlijks aan de raad en inwoners van de gemeente Lingewaard om onderwerpen voor onderzoek aan te dragen.

 • 2.

  De rekenkamercommissie stelt jaarlijks een werkplan vast, waarin de keuze van onderwerpen en het onderzoeksprogramma worden opgenomen.

Artikel 10. Werkwijze

 • 1.

  De rekenkamercommissie is belast met en verantwoordelijk voor de uitvoering, begeleiding en sturing van het onderzoek volgens de door haar vastgestelde onderzoeksopzet.

 • 2.

  De rekenkamercommissie beoordeelt of het wenselijk is de raad tussentijds te informeren.

 • 3.

  De rekenkamercommissie is bevoegd bij alle leden van het gemeentebestuur en bij alle ambtenaren de mondelinge en schriftelijke inlichtingen in te winnen die zij nodig acht voor de uitvoering van de onderzoeken. De leden van het gemeentebestuur en de ambtenaren van de gemeente zijn verplicht de gevraagde inlichtingen binnen de door de rekenkamercommissie gestelde termijn te verstrekken.

 • 4.

  De rekenkamercommissie vergadert zo dikwijls als 1/3 der leden nodig acht, doch ten minste tweemaal per jaar. Een vergadering wordt niet gehouden indien niet ten minste de helft van het aantal leden aanwezig is. Voor het tot stand komen van besluiten van de rekenkamercommissie wordt de meerderheid vereist van de uitgebrachte stemmen. Elk lid heeft één stem in de commissie. Indien de stemmen staken, geeft de stem van het externe lid de doorslag.

 • 5.

  Voor de uitvoering van het onderzoek kan de rekenkamercommissie, naast de eigen ambtelijk secretaris/onderzoeker, met inachtneming van het beschikbare budget, externe personen of bureaus inschakelen.

 • 6.

  De rekenkamercommissie kan de betrokkenen in de gelegenheid stellen om binnen een door haar te stellen termijn, die tenminste twee weken bedraagt, hun zienswijze op het conceptonderzoeksrapport aan de rekenkamercommissie kenbaar te maken. Betrokkenen zijn in ieder geval degenen wier taakuitvoering (mede) voorwerp van onderzoek is of is geweest. De rekenkamercommissie bepaalt wie verder als betrokkenen worden aangemerkt.

 • 7.

  Na vaststelling door de rekenkamercommissie worden het onderzoeksrapport met conclusies en aanbevelingen en, indien van toepassing, de zienswijze van betrokkenen op het rapport, zo spoedig mogelijk, onder toezending van een afschrift aan het college en betrokkenen, aan de raad aangeboden.

Artikel 11. Openbaarheid

 • 1.

  De rekenkamercommissie vergadert in beslotenheid, haar rapporten zijn openbaar. Op grond van de belangen genoemd in artikel 10 van de Wet Openbaarheid van Bestuur kan de rekenkamercommissie rapporten die aan de raad worden voorgelegd of gedeelten daarvan als geheim aanmerken.

 • 2.

  Ten aanzien van de inhoud van conceptonderzoeksrapporten en daarop betrekking hebbende informatie, geldt voor alle betrokkenen en belanghebbenden een geheimhoudingsplicht.

 • 3.

  De rekenkamercommissie kan openbare informatieve vergaderingen beleggen.

Artikel 12. Budget

 • 1.

  De rekenkamercommissie is bevoegd, binnen een aan haar bij de begroting beschikbaar gesteld budget, uitgaven te doen ten behoeve van de uitvoering van haar taken.

 • 2.

  Ten laste van het in het voorgaande lid bedoelde budget worden de kosten gebracht van:

  • a.

   de vergoedingen voor de leden;

  • b.

   de externe deskundige, tevens voorzitter van de commissie;

  • c.

   de secretaris/onderzoeker;

  • d.

   andere onderzoeksmedewerkers;

  • e.

   andere externe deskundigen die eventueel door de rekenkamercommissie zijn ingeschakeld;

  • f.

   eventuele overige uitgaven die de rekenkamercommissie nodig acht voor de uitoefening van haar taak.

 • 3.

  De rekenkamercommissie is voor de besteding van het budget uitsluitend verantwoording verschuldigd aan de raad.

Artikel 13. Intrekking oude regeling

De Verordening gemeentelijke rekenkamercommissie wordt ingetrokken met ingang van de inwerkingtreding als bedoeld in artikel 14.

Artikel 14. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 oktober 2018.

Artikel 15. Citeertitel

De verordening kan worden aangehaald als Verordening rekenkamercommissie Lingewaard 2018.