Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Lingewaard

Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaard houdende regels omtrent opgraving Beleidsregels opgraven stoffelijke resten

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLingewaard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaard houdende regels omtrent opgraving Beleidsregels opgraven stoffelijke resten
CiteertitelBeleidsregels opgraven stoffelijke resten
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-04-2019nieuwe regeling

12-03-2019

gmb-2019-91355

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaard houdende regels omtrent opgraving Beleidsregels opgraven stoffelijke resten

[Deze bekendmaking is slechts een tekstplaatsing. De oorspronkelijke bekendmaking is op 17 april beschikbaar via Gemeenteblad 2019]

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaard heeft op 12 maart 2019 beleidsregels vastgesteld voor de uitvoering van artikel 29 van de Wet op de lijkbezorging.

 

De beleidsregels beschrijven de procedure en de vereiste documenten bij een aanvraag op grond van bovenstaand artikel.

 

Beleidsregels procedure en aanvragen op grond van art. 29 Wet op de lijkbezorging

Proces voor aanvragen (regulier en spoed) opgraven stoffelijke resten (art.29 Wet op de lijkbezorging)

 

Regulier proces:

 • aanvrager dient digitaal via www.lingewaard.nl de aanvraag in (DigiD of E-herkenning). (Aanvraag kan ook schriftelijk worden ingediend)

 • aanvraag is compleet ingediend met alle vereisten voor de aanvraag (zie beleidsregels aanvraag)

 • ontvangst aanvraag wordt door gemeente bevestigd

 • gemeente publiceert de aanvraag in lokaal weekblad (Het Gemeentenieuws) zodat belanghebbenden een zienswijze in kunnen dienen (periode drie weken)

 • na afloop van de termijn van zienswijzen volgt beoordeling en vergunningverlening (of weigering) door de burgemeester en wordt de vergunning (of weigering) verzonden

 • gemeente publiceert de verleende vergunning (of weigering) in lokaal weekblad (Het Gemeentenieuws) en de bezwarentermijn start daags na bekendmaking (verzending) van het besluit

 • ingediende bezwaren hebben geen opschortende werking tenzij een voorlopige voorziening wordt gevraagd

 • opgraving kan plaats vinden na minimaal zes weken na vergunningverlening

 • nadat opgraving heeft plaatsgevonden wordt dit verwerkt in de begraafplaatsadministratie

 • vanuit de begraafplaatsadministratie wordt de factuur naar de aanvrager verzonden

 • als er sprake is van een crematie stuurt het crematorium hiervan een bevestiging naar de begraafplaatsadministratie die vervolgens verwerkt wordt

 

Spoedeisend proces:

 • aanvrager dient digitaal via www.lingewaard.nl de aanvraag in (DigiD of E-herkenning). (Aanvraag kan ook schriftelijk worden ingediend, telefonisch contact via (026)3260111 wordt aanbevolen)

 • aanvraag is compleet ingediend met alle vereisten voor de aanvraag (zie beleidsregels aanvraag)

 • ontvangst aanvraag wordt door gemeente bevestigd

 • de burgemeester beoordeelt, verleent (of weigert) en verzendt de vergunning (of weigering)

 • gemeente publiceert de verleende vergunning (of weigering) in lokaal weekblad (Het Gemeentenieuws) en de bezwarentermijn van zes weken start daags na bekendmaking (verzending) van het besluit

 • spoedeisende opgraving kan plaats vinden na vergunningverlening

 • nadat opgraving heeft plaatsgevonden wordt dit verwerkt in de begraafplaatsadministratie

 • vanuit de begraafplaatsadministratie wordt de factuur naar de aanvrager verzonden

 • als er sprake is van een crematie stuurt het crematorium hiervan een bevestiging naar de begraafplaatsadministratie die vervolgens verwerkt wordt

 

 

Beleidsregels vereiste documenten bij een reguliere aanvraag opgraven stoffelijke resten

 

Voor het opgraven van een stoffelijk overschot is altijd toestemming nodig van de rechthebbende van het graf. Alleen de rechthebbende of de gemachtigde kan vergunning aanvragen bij de gemeente.

 

Vereiste documenten door de aanvrager te verzorgen bij de aanvraag:

 • naam aanvrager

 • adres aanvrager

 • hoedanigheid aanvrager (rechthebbende/door rechthebbende gedelegeerde of belanghebbende)

 • wanneer aanvrager geen rechthebbende is een ondertekende machtiging van rechthebbende

 • kopie van de grafakte/factuur verlenging grafrechten of ander document waaruit blijkt wie rechthebbende is

 • relatie van de aanvrager met de overledene

 • naam, voornamen en geboortedatum en overlijdensdatum van de overledene

 • gegevens over het huidige graf (grafnummer, datum begraven, naam en adres begraafplaats)

 • de reden van het verzoek

 • de gewenste datum en tijdstip van de opgraving

 • een verklaring/e-mailbericht van de begraafplaatsbeheerder waarin deze gewenste datum is vastgelegd

 • datum en tijdstip van de aansluitende crematie/herbegrafenis

 • een verklaring/e-mailbericht van het crematorium/begraafplaats met bevestiging van deze datum en tijdstip

 • gegevens over de bestemming van de stoffelijke resten (naam en adres van het crematorium of de begraafplaats in geval van herbegraven).

 • eventueel: het (technisch) advies, schriftelijk of per e-mailbericht, van de beheerder van de niet-gemeentelijke begraafplaats

 

Vervolg:

 • de burgemeester beoordeelt de aanvraag en beslist of de vergunning wordt verleend

 • verzoeken om opgraving tijdens de termijn van grafrust (tussen twee maanden en tien jaar) worden meestal afgewezen

 • het tijdstip van herbegraven of crematie ligt binnen 5 uur na de opgraving

 • afhankelijk van het advies van de begraafplaatsbeheerder kunnen aanvullende eisen worden gesteld aan de manier waarop het stoffelijk overschot wordt vervoerd

 

Beleidsregels vereiste documenten bij een spoed aanvraag opgraven stoffelijke resten

 

Voor het opgraven van een stoffelijk overschot is altijd toestemming nodig van de rechthebbende van het graf. Alleen de rechthebbende of de gemachtigde kan vergunning aanvragen bij de gemeente.

 

In sporadische gevallen kan het gebeuren dat opgraving binnen één week noodzakelijk is. Vooral wanneer nabestaanden samen met een begraving/crematie van een recent overledene de reeds begraven resten van een familielid willen herbegraven/cremeren.

Dan is het niet mogelijk om de uitgebreide procedure met voorafgaande publicatie te volgen omdat begraven/cremeren uiterlijk zes dagen na overlijden dient plaats te vinden.

 

Vereiste documenten door de aanvrager te verzorgen bij de aanvraag:

 • naam aanvrager

 • adres aanvrager

 • hoedanigheid aanvrager (rechthebbende/door rechthebbende gedelegeerde of belanghebbende)

 • wanneer aanvrager geen rechthebbende is een ondertekende machtiging van rechthebbende

 • kopie van de grafakte/factuur verlenging grafrechten of ander document waaruit blijkt wie rechthebbende is

 • relatie van de aanvrager met de overledene

 • naam, voornamen en geboortedatum en overlijdensdatum van de overledene

 • gegevens over het huidige graf (grafnummer, datum begraven, naam en adres begraafplaats)

 • de reden van het verzoek

 • een lijst van alle nabestaanden in eerste lijn*

 • van elk van de nabestaanden een getekende verklaring waarin zij verklaren geen bezwaar hebben tegen de opgraving*

 • een verklaring dat er wel of geen geadopteerde kinderen zijn die een belang kunnen hebben bij de opgraving*

 • wanneer er wel geadopteerde kinderen zijn dient elk van hen een verklaring te tekenen waarin zij verklaren geen bezwaar te hebben tegen de opgraving*

 • van elk van de nabestaanden en eventuele adoptiekinderen een kopie legitimatiebewijs*

 • de gewenste datum en tijdstip van de opgraving

 • een verklaring/e-mailbericht van de begraafplaatsbeheerder waarin deze gewenste datum is vastgelegd

 • datum en tijdstip van de aansluitende crematie/herbegrafenis

 • een verklaring/e-mailbericht van het crematorium/begraafplaats met bevestiging van deze datum en tijdstip

 • gegevens over de bestemming van de stoffelijke resten (naam en adres van het crematorium of de begraafplaats in geval van herbegraven).

 • eventueel: het (technisch) advies, schriftelijk of per e-mailbericht, van de beheerder van de niet-gemeentelijke begraafplaats

 

 • *

  Deze gemarkeerde voorwaarden dienen door en voor verantwoordelijkheid van de rechthebbende op het graf te worden verzameld

 

Vervolg:

 • de burgemeester beoordeelt de volledige aanvraag met de bovenstaande vereisten en beslist zo spoedig mogelijk of de vergunning wordt verleend

 • zonder alle verklaringen van instemming van de nabestaanden in eerste lijn en eventuele adoptiekinderen, wordt de vergunning niet verstrekt

 • verzoeken om opgraving tijdens de termijn van grafrust (tussen twee maanden en tien jaar) worden meestal afgewezen

 • het tijdstip van herbegraven of crematie ligt binnen 5 uur na de opgraving

 • afhankelijk van het advies van de begraafplaatsbeheerder kunnen aanvullende eisen worden gesteld aan de manier waarop het stoffelijk overschot wordt vervoerd

 

Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaard op 12 maart 2019.