Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Lingewaard

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaard houdende regels omtrent subsidies (Subsidieregeling stimulering verbeteren beeldkwaliteit private kavels en gebouwen bedrijventerrein Houtakker I)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLingewaard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaard houdende regels omtrent subsidies (Subsidieregeling stimulering verbeteren beeldkwaliteit private kavels en gebouwen bedrijventerrein Houtakker I)
CiteertitelSubsidieregeling stimulering verbeteren beeldkwaliteit private kavels en gebouwen bedrijventerrein Houtakker I
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De subsidieregeling eindigt van rechtswege nadat de laatst verleende subsidie is vastgesteld.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Lingewaard/CVDR487441/CVDR487441_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-06-2019nieuwe regeling

11-06-2019

gmb-2019-149580

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaard houdende regels omtrent subsidies (Subsidieregeling stimulering verbeteren beeldkwaliteit private kavels en gebouwen bedrijventerrein Houtakker I)

Het college van de gemeente Lingewaard;

 

gelezen het voorstel “Subsidieregeling stimuleren verbeteren beeldkwaliteit private kavels en gebouwen bedrijventerrein Houtakker I” van B&W van 11 juni 2019;

 

gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieregeling Lingewaard 2018;

 

besluit vast te stellen:

 

Subsidieregeling stimuleren verbeteren beeldkwaliteit private kavels en gebouwen bedrijventerrein Houtakker I

 

met de navolgende inhoud:

Artikel 1 – Begripsbepalingen

 • a.

  aanvrager: de eigenaar of de verhuurder, die hiervoor de schriftelijke instemming van de eigenaar overlegt, betreft een privaatrechtelijke rechtspersoon

 • b.

  bedrijfspand: ruimte om bedrijf of beroep in uit te oefenen

 • c.

  kavel: de bij het bedrijfspand horende buitenruimte

 • d.

  beoordelingscommissie: de commissie die het college van B&W adviseert over aanvragen, bestaande uit leden van de Stichting Beheer Bedrijvenpark Houtakker en ambtenaren van de gemeente Lingewaard

 • e.

  eigenaar: de eigenaar van een onroerende zaak.

 • f.

  eigendomsbewijs: het door het Kadaster gewaarmerkte bewijsstuk dat de aanvrager de eigenaar is van het bedrijfspand.

 • g.

  revitaliseringsgebied: het bedrijventerrein Houtakker I zoals aangegeven in het rood omkaderde gebied in bijlage1 (en weergegeven in de bestemmingsplannen: Bemmel- hoek Karstraat- de Houtakker, Houtakker II- Houtakker 10 en omgeving (deels), bedrijventerreinen actualisatie 2013, bedrijventerrein veegplan Houtakker).

 • h.

  meerkosten: de extra kosten die bovenop de als algemeen gebruikelijk te beschouwen kosten komen, waardoor de voorziening een extra beeldkwaliteitsimpuls krijgt passend binnen de stedenbouwkundige visie.

 • i.

  ondernemer: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die rechtmatig een onderneming drijft

 • j.

  publieke ruimte: dat deel van het bedrijventerrein I, dat onder de invloedssfeer van de gemeente valt.

 • k.

  private ruimte: dat deel van het bedrijventerrein Houtakker I, dat onder de invloedssfeer van de ondernemer valt.

 • l.

  verhuurder: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die een bedrijfspand, of een gedeelte daarvan, verhuurt.

 • m.

  college: het college van Burgermeester en Wethouders van de gemeente Lingewaard.

 • n.

  stedenbouwkundige uitgangspunten: de voor het revitaliseringgebied opgestelde uitgangspunten ter verbetering van de beeldkwaliteit van private kavels en gebouwen

 • o.

  gids ruimtelijke kwaliteit: de nota ruimtelijke kwaliteit van de gemeente Lingewaard

Artikel 2 – Subsidie maatregelen

 • 1.

  Aan de eigenaar of verhuurder van een bedrijfspand in het revitaliseringsgebied kan een subsidie worden verleend voor het nemen van maatregelen die de uitstraling van de private ruimte verbeteren.

 • 2.

  Een subsidie in de maatregelen die de uitstraling verbeteren is eenmalig voor die ondernemer op dat adres en kan worden toegekend in de volgende gevallen:

  • a.

   Voorbereidingskosten; het laten opstellen van verbeteringsvoorstellen door een beroepsmatige architect/bouwkundige voor de bebouwing (plaats, vorm en uitstraling), de inrichting van het terrein (groen, verharding, opslag) en/of de randen (erfafscheidingen, inritten)

  • b.

   Aanneemsom; voor de daadwerkelijke uitvoering van de voorgestelde verbeteringen.

 • 3.

  Alle maatregelen moeten voldoen aan de eisen van welstand en architectonische kwaliteit door vormgeving en materiaalkeuze (zoals gespecificeerd in de gids ruimtelijke kwaliteit) en dienen door de beoordelingscommissie nader beoordeeld te worden.

Artikel 3 – Reikwijdte subsidieregeling en subsidieplafond

 • 1.

  Deze subsidieregeling is van toepassing op alle aanvragen door eigenaren van bedrijfspanden gelegen binnen het subsidiegebied voor een subsidie voor het nemen van maatregelen die de uitstraling van de private ruimte verbeteren.

 • 2.

  In eerste instantie wordt de subsidieregeling opengesteld tot 1 oktober 2019, wat inhoudt dat aanvragen uiterlijk 30 september 2019 moeten zijn ingediend. Voor de 2e tranche wordt een apart besluit genomen.

 • 3.

  Subsidie kan op basis van deze dan wel een andere (gemeentelijke) regeling met dezelfde doelstelling slechts éénmaal per pand worden verleend. Het subsidieplafond voor deze regeling is voor 2019 vastgesteld op € 75.000,- en voor 2020 op € 75.000,-. Aanvragen worden toegekend in volgorde van binnenkomst (postregistratie) van volledig ingevulde aanvragen.

 • 4.

  De subsidie is eenmalig en bedraagt maximaal 30% van de uitvoeringskosten van de verbeteringen met een maximum van € 10.000,- per aanvrager.

 • 5.

  Meerdere aanvragen door één voor bijdragen voor verschillende panden/terreinen op Houtakker I zijn toegestaan.

 • 6.

  De subsidieverlening moet voldoen aan de voorwaarde van de EU steunmaatregel de-minimis (een bedrijf mag in totaal maximaal € 200.000,- aan overheidssteun ontvangen in een periode van 3 jaar).

 • 7.

  (Bedrijfs)woningen komen niet aanmerking voor een subsidiebijdrage.

Artikel 4 – De aanvraag

 • 1.

  Een subsidieaanvraag dient voorafgaand aan de werkzaamheden waarvoor de subsidie wordt aangevraagd schriftelijk te worden ingediend bij het college, door middel van het daarvoor door het college vastgestelde aanvraagformulier, welke te downloaden is via de site van de gemeente.

 • 2.

  De aanvraag dient vergezeld te zijn van:

  • a.

   Een (kopie van het) eigendomsbewijs

  • b.

   Kopie van het) inschrijfbewijs van de Kamer van Koophandel

  • c.

   Een kopie van het lidmaatschap van de Stichting Beheer Bedrijventerrein Houtakker.

  • d.

   De schriftelijke instemming van de eigenaar zoals bedoeld in artikel 1 lid a.

  • e.

   Een door een architect/bouwkundige opgesteld voorstel van verbeteringen, inclusief tekeningen met een omschrijving van de investering

  • f.

   Een gespecificeerde begroting van de meerkosten

  • g.

   Een tijdsplanning

  • h.

   Een recente foto van het te verbeteren bedrijfspand en/of de kavel (huidige situatie). Wanneer de aanvraag naar het oordeel van het college niet voldoet aan de eisen en/of niet volledig is, heeft de aanvrager 14 dagen om zijn aanvraag aan te vullen en/of aan te passen. De 14 dagen gaan in op het moment dat de aanvrager schriftelijk over het in gebreke blijven is geïnformeerd.

  • i.

   Een de-minimisverklaring

 • 4.

  Het college kan besluiten de aanvraag buiten behandeling te stellen wanneer:

  • a.

   De aanvrager na verzoek om aanvulling van de gegevens niet binnen gestelde termijn van 14 dagen is aangevuld met alle gegevens, zoals bedoeld in lid 2 van dit artikel.

  • b.

   De aanvraag niet is voorzien van alle gegevens als bedoeld in lid 2 van dit artikel.

Artikel 5 – Algemene voorwaarden voor subsidie

 • 1.

  Subsidie kan alleen worden aangevraagd door natuurlijke of rechtspersonen.

 • 2.

  Om voor een subsidie in aanmerking te komen is lidmaatschap van de Stichting Beheer Bedrijvenpark Houtakker verplicht, omdat deze stichting mede tot doel heeft om de uitstraling van het totale bedrijventerrein te verbeteren.

 • 3.

  Een subsidie kan alleen worden aangevraagd indien:

  • a.

   Het bedrijf van de aanvrager staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

  • b.

   Het bedrijf van de aanvrager rechtmatig is gevestigd op de locatie waarvoor de subsidie wordt gevraagd.

Artikel 6 – Subsidieverlening

 • 1.

  De teammanager team Ruimtelijk Beleid beslist over het al dan niet verlenen van een subsidie, dit met inachtneming van het advies van de beoordelingscommissie, zoals bedoeld in artikel 1 sub d.

 • 2.

  Het college bepaalt bij haar besluit tot subsidieverlening de hoogte van het te verstrekken bedrag. De beslissing op de subsidieaanvraag wordt genomen binnen acht weken na indiening van de volledige en complete aanvraag door de aanvrager.

 • 3.

  Na verlening van de subsidie dient de aanvrager binnen 12 weken na datum van de subsidiebeschikking te zijn gestart met de uitvoering van de werkzaamheden, tenzij in overleg tussen het college van B&W en de aanvrager andere termijnen worden afgesproken.

 • 4.

  Het college kan een aanvraag om een subsidie afwijzen indien:

  • a.

   Er voor het indienen van de aanvraag reeds een begin is gemaakt met de uitvoering van de desbetreffende activiteit.

  • b.

   Het subsidieplafond bereikt is.

Artikel 7 – Vaststelling en betaling

 • 1.

  De aanvrager dient een schriftelijk verzoek tot vaststelling en uitbetaling van de subsidie in, na afronding van de maatregelen zoals in de subsidieverlening is omschreven. Het vast te stellen subsidiebedrag is nooit hoger dan het verleende subsidiebedrag.

 • 2.

  De aanvrager doet het verzoek als bedoeld in lid 1 van dit artikel binnen een maand na afronding van de werkzaamheden.

 • 3.

  Het vaststellen van het definitieve subsidiebedrag gebeurt door de teamleider team Ruimtelijk Beleid nadat de werkzaamheden zijn uitgevoerd en de bewijsstukken voor de gemaakte kosten als bedoeld in artikel 2, lid 2, zijn gecontroleerd en akkoord zijn bevonden. De controle gebeurt aan de hand van de volgende door de aanvrager overgelegde stukken:

  • a.

   Een gespecificeerde kostenoverzicht met facturen en betalingsbewijzen die de aanvrager aanlevert.

  • b.

   Controle ter plaatse door een medewerker van het team Economische Zaken van de gemeente.

 • 4.

  De betaling van het subsidiebedrag vindt plaats binnen vier weken nadat de definitieve bijdrage is vastgesteld.

Artikel 8 – Hardheidsclausule

Indien strikte toepassing van deze regeling leidt tot een onbillijkheid van een overwegende aard dan wel tot ernstige afbreuk van het belang dat deze regeling beoogt te beschermen, dan kan het college in bijzondere gevallen afwijken van de bepalingen van deze regeling.

Artikel 9 – Werkingsgebied en citeertitel

Het bedrijventerrein Houtakker I zoals aangegeven in het groen omkaderde gebied in bijlage 1. De regeling kan worden aangehaald als “Subsidieregeling stimulering verbeteren beeldkwaliteit private kavels en gebouwen bedrijventerrein Houtakker I”

Artikel 10 – Inwerkingtreding en duur

 • 1.

  De subsidieregeling treedt in werking daags na de bekendmaking. Dit in overeenstemming met bepaald in artikel 3:40 juncto artikel 3:42, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht.

 • 2.

  De subsidieregeling eindigt van rechtswege nadat de laatst verleende subsidie is vastgesteld.

Bijlage I: Overzichtskaart subsidiegebied