Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Lingewaard

Besluit van het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Lingewaard houdende regels omtrent mandaat, volmacht en machtiging (Mandaatbesluit Lingewaard 2019-1)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLingewaard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Lingewaard houdende regels omtrent mandaat, volmacht en machtiging (Mandaatbesluit Lingewaard 2019-1)
CiteertitelMandaatbesluit Lingewaard 2019-1
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is tevens vastgesteld door de burgemeester van de gemeente Lingewaard.

Deze regeling vervangt het Mandaatbesluit Lingewaard 2018-4.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet
 2. hoofdstuk 10 van de Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-07-201902-10-2019nieuwe regeling

25-06-2019

gmb-2019-170324

97730

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Lingewaard houdende regels omtrent mandaat, volmacht en machtiging (Mandaatbesluit Lingewaard 2019-1)

[Deze bekendmaking is slechts een tekstplaatsing. De oorspronkelijke bekendmaking is op 3 juli 2019 beschikbaar via Het Gemeentenieuws.]

 

Zaaknr. 97730

 

Het college van burgemeester en wethouders, respectievelijk de burgemeester van de gemeente Lingewaard, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft;

 

overwegende dat het om redenen van doelmatigheid wenselijk is de uitoefening van hun daarvoor in aanmerking komende bevoegdheden op te dragen aan hun medewerkers;

 

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet en hoofdstuk 10 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

 

met inachtneming van de geldende Budgethoudersregeling, waarin het mandaat is geregeld voor te besteden budgetten;

 

Besluiten:

tot het verlenen van mandaten, volmachten en machtiging overeenkomstig het aan dit besluit gehecht register van bevoegdheden en met inachtneming van de volgende algemene bepalingen bij de uitoefening van die bevoegdheden.

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • 1.

  Bestuursorgaan:

  het college van burgemeester en wethouders of de burgemeester van de gemeente Lingewaard.

 • 2.

  Mandaat:

  de bevoegdheid om in naam van het bestuursorgaan besluiten te nemen, als bedoeld in artikel 10.1 van de Awb.

 • 3.

  Volmacht:

  de bevoegdheid om in naam van het bestuursorgaan privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten, als bedoeld in artikel 10.12 van de Awb.

 • 4.

  Machtiging:

  de bevoegdheid om handelingen te verrichten die geen besluit en ook geen privaatrechtelijke rechtshandeling zijn, als bedoeld in artikel 10:12 van de Awb.

 • 5.

  Mandaatgever:

  bestuursorgaan als bedoeld onder 1 van dit artikel.

 • 6.

  Gemandateerde:

  degene die het mandaat heeft ontvangen.

 • 7.

  Ondermandaat: de mogelijkheid van de gemandateerde om het mandaat te verlenen aan een ondergeschikte medewerker.

 • 8.

  Ondergemandateerde: degene die het ondermandaat heeft ontvangen.

 • 9.

  Budgethoudersregeling:

  een regeling, vastgesteld door het college, bedoeld om taken, bevoegdheden en omgangsregels voor elke actor in de gemeentelijke organisatie ten aanzien van de beschikbare budgetten te regelen.

 • 10.

  Medewerker:

  medewerker in dienst van de gemeente Lingewaard of medewerker die tijdelijk werkzaam is bij de gemeente Lingewaard op basis van inhuur of een detacheringscontract.

Artikel 2 Mandaatregister

 • 1.

  Er is een bij dit besluit behorend register, hierna te noemen: het mandaatregister, met overzichten van gemandateerde en ondergemandateerde bevoegdheden, het betrokken bestuursorgaan en de betrokken medewerkers en specifieke instructies bij de verschillende (onder)mandaten.

 • 2.

  Voor zover in het mandaatregister sprake is van volmacht dan wel machtiging, zijn de in dit besluit opgenomen bepalingen van overeenkomstige toepassing.

Artikel 3 Ondermandaat

 • 1.

  Ondermandaat van de gemandateerde bevoegdheden is mogelijk. De instemming van de mandaatgever blijkt uit de kolom “Instemming Ondermandaat” in het mandaatregister.

 • 2.

  De gemandateerde beslist zelf over het daadwerkelijk geven van ondermandaat.

 • 3.

  Indien in de in lid 1 van dit artikel bedoelde kolom staat vermeld “elke medewerker van het team / de staf ……” dan wordt daarmee bedoeld: elke medewerker die uit hoofde van zijn of haar functie wordt geacht te zijn belast met de uitvoering van de in het mandaatregister beschreven bevoegdheden c.q. taken.

 • 4.

  Voor de ondertekening bij ondermandaat worden de functie en naam van de gemandateerde vervangen door de functiebenaming en naam van de ondergemandateerde.

 • 5.

  De gemandateerde moet regelmatig de onder zijn of haar leiding in ondermandaat genomen besluiten bij wijze van steekproef controleren.

Artikel 4 Beperkingen

De (onder)gemandateerde is bevoegd tot het nemen van besluiten die zijn opgenomen in het register, tenzij:

 • a.

  er voor de financiële gevolgen geen (toereikende) begrotingspost is;

 • b.

  de (onder)gemandateerde bij het te nemen besluit een persoonlijk belang heeft als bedoeld in artikel 2:4, tweede lid van de Awb.

Artikel 5 Vervanger bij afwezigheid gemandateerde

Bij afwezigheid van de gemandateerde kan het mandaat worden uitgeoefend door zijn of haar organisatorische plaatsvervanger waarbij er sprake is van horizontale vervanging, dat wil zeggen: de teammanagers vervangen elkaar onderling en de directieleden vervangen elkaar. Tevens kan bij afwezigheid van alle teammanagers, een directielid altijd een teammanager vervangen.

Artikel 6 Algemene bepalingen

 • 1.

  Het (onder)mandaat ten aanzien van de uitoefening van een bevoegdheid omvat zowel de beslissing als de ondertekening, tenzij in het register anders is vermeld.

 • 2.

  Onder de uitoefening van de (onder)gemandateerde bevoegdheid wordt mede verstaan het verrichten van alle handelingen die nodig zijn voor van de voorbereiding, bekendmaking en uitvoering in het kader van een door de gemandateerde te nemen of genomen besluit in mandaat.

 • 3.

  Het team Juridische Zaken is verantwoordelijk voor het beheer van het register.

 • 4.

  Dit besluit met bijhorend mandaatregister wordt (maximaal) één keer per kwartaal geactualiseerd en opnieuw vastgesteld door mandaatgever, indien dit wenselijk en noodzakelijk is.

Artikel 7 Redactie en ondertekening

 • 1.

  In de krachtens mandaat genomen besluiten wordt tot uitdrukking gebracht dat zij namens de mandaatgever zijn genomen.

  De ondertekening vindt plaats als volgt:

  • ‘namens burgemeester en wethouders van Lingewaard,

   ……….. (persoonlijk ondertekening)*

   naam,

   functie van de gemandateerde’

   

  respectievelijk als volgt:

  • ‘namens de burgemeester van Lingewaard,

   … ……..(persoonlijke ondertekening)*

   naam,

   functie van de gemandateerde’

    

   * indien niet voorzien van persoonlijke ondertekening volgende tekst toevoegen: “Dit document is automatisch opgesteld en daarom niet ondertekend.”

 • 2.

  Het is de (onder)gemandateerde toegestaan een ondertekening digitaal te laten aanbrengen.

Artikel 8 Inlichtingen

 • 1.

  De (onder)gemandateerden stellen de mandaatgever in kennis van een krachtens (onder)mandaat genomen besluit waarvan zij redelijkerwijs kunnen aannemen dat kennisneming voor mandaatgever van belang is.

 • 2.

  Mandaatgever kan zich door de (onder)gemandateerden laten informeren over de krachtens mandaat genomen besluiten.

Artikel 9 Algemene machtiging

In aanvulling op het bepaalde in het mandaatregister, verstrekt het bestuursorgaan tevens een algemene machtiging aan de medewerkers tot het verrichten van feitelijke handelingen, zoals het voeren van correspondentie van algemene aard, niet zijnde een besluit of privaatrechtelijke handelingen, voor zover dit nodig is en past binnen het taakveld waarin ze hun werkzaamheden verrichten.

Artikel 10 Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1.

  Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit Lingewaard 2019-1.

 • 2.

  Het besluit treedt in werking op de dag van bekendmaking.

 • 3.

  Het Mandaatbesluit Lingewaard 2018-4, vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester op 11 december 2018 wordt op het tijdstip als omschreven in het tweede lid ingetrokken.

Vastgesteld bij besluit van burgemeester en wethouders van Lingewaard en bij besluit van de burgemeester van Lingewaard, d.d. 25 juni 2019.

Burgemeester en wethouders van Lingewaard,

de secretaris

J. Wijnia

de burgemeester,

M.H.F. Schuurmans-Wijdeven

Burgemeester van Lingewaard,

M.H.F. Schuurmans-Wijdeven

Mandaatregister (mandaat, volmacht, machtiging)

1. Directieteam

Nr.

Omschrijving van het onderwerp

(wettelijke grondslag)

Bestuurs-orgaan

Beperking van, toelichting op en/of voorwaarden aan mandaat/volmacht/machti-ging

Instemming Ondermandaat

1.1

Wijzigingen vaststellen in CAR/UWO

(CAR/UWO)

College

Indien wijzigingen conform afspraken in het LOGA rechtstreeks worden overgenomen en geen extra budget benodigd is

Ondertekening namens DT door gemeentesecretaris/algemeen directeur.

Nee

1.2

Bevoegdheid tot vaststellen, wijzigen en/of intrekken bijzondere voorschriften of instructies

(art 1:4:1 CAR/UWO)

 

College

Dit zijn uitvoeringsregelingen van de UWO of daarmee vergelijkbare lokale regelingen.

Voorbeelden daarvan zijn een uitvoeringsregeling onbetaald verlof, de bijzonderverlofregeling of de verplaatsingskostenregeling

Ondertekening namens DT door gemeentesecretaris /algemeen directeur

Nee

1.3

Voorschrijven van dienstkleding (art 15:1:16 CAR/UWO)

 

College

Ondertekening namens DT door gemeentesecretaris/algemeen directeur

Nee

1.4

Vaststellen, wijzigen en intrekken Klokkenluidersregeling

(art 15:2 CAR/UWO)

College

Ondertekening namens DT door gemeentesecretaris/algemeen directeur

Nee

1.5

Het opleggen van disciplinaire straffen

(hfst 16 CAR/UWO)

 

College

Ondertekening namens DT door gemeentesecretaris/algemeen directeur

Nee

1.6

Het vaststellen, wijzigen en/of intrekken van een (strategisch) opleidingsplan (hfst 17 CAR/UWO)

College

Ondertekening namens DT door gemeentesecretaris/algemeen directeur

Nee

1.7

Het aanwijzen van collectieve roostervrije dagen op grond van het reglement werktijden en arbeidsduur

(vigerende Verlofregeling)

College

Ondertekening namens DT door gemeentesecretaris/algemeen directeur

 

Nee

1.8

Het vaststellen, wijzigen en/of intrekken van lokale regelingen ten aanzien van (secundaire) arbeidsvoorwaarden, richtlijnen en instructies bij het werk.

(CAR/UWO, Arbo en BW)

 

 

College

Voor zover er geen extra budget nodig is

Ondertekening namens DT door gemeentesecretaris/algemeen directeur

Onder mandaat valt ook het Handboek Agressie en Geweld en tevens het regelen van mandaten die in het Handboek zelf zijn opgenomen, zoals het opleggen van een toegangsverbod aan een inwoner.

Nee

1.9

Vaststellen nieuwe en gewijzigde generieke functiebeschrijvingen en de gevolgen daarvan voor de waardering

(Procedureregeling Functiebeschrijving en functiewaardering Gemeente Lingewaard)

College

Ondertekening namens DT door gemeentesecretaris/algemeen directeur

 

Nee

1.10

Verzoek tot uitwisseling van arbeidsvoorwaarden

(CAR/UWO, regeling cafetariamodel)

College

Betreft uitsluitend het verkopen en/of kopen van verlof.

Met inachtneming van het totaalbeeld van de per team ingediende verzoeken; toetsingscriterium = zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. Organisatiebrede financiële afweging vindt plaats binnen het DT.

Ondertekening namens DT door gemeentesecretaris/algemeen directeur

Nee

1.11

Ontslag

(Artt 8:3, 8:6, 8:7, 8:8, 8:13, 8:15:1, 8:15:2, 8:15:3, 8:14 CAR/UWO)

College

Dit betreffen de zogenaamde “bijzondere” ontslagsituaties, zoals ontslag bij onbekwaam. Dit in afwijking van de ontslagsituaties als genoemd bij de nrs. 2.12 en 3.8 bijvoorbeeld bij ontslag op verzoek, dan is een directielid of teammanager bevoegd.

Ondertekening namens DT door gemeentesecretaris /algemeen directeur

Nee

 

2.Directieleden (algemeen directeur/gemeentesecretaris en adjunct-directeur)

Nr.

Omschrijving van het onderwerp

Bestuurs-orgaan

Beperking van, toelichting op en/of voorwaarden aan mandaat/volmacht/machti-ging

Instemming

Ondermandaat

2.1

Uitvoering CAR-UWO

(CAR/UWO)

College

Ieder voor zover het betreft de medewerkers die rechtstreeks onder zijn of haar hiërarchische leiding vallen Uitgezonderd zijn de punten 1.2 tot en met 1.11 van onderdeel 1 van deze lijst (Directieteam)

Nee

2.2

Openstelling vacature

(art 2:1 t/m 2:6 CAR/UWO)

College

Binnen beschikbare budget

 

Nee

2.3

Inhuur personeel derden (uitzendbasis, payroll of detacheringsbasis) en het ondertekenen van de overeenkomst tot inhuren, dit aanvullend of afwijkend van de geldende Budgethoudersregeling

(Financiële verordening)

 

 

College

Burgemeester

Binnen de bestaande budgettaire ruimte en vigerende regels. en mits voorzien van een positief advies P&O, Financiën en Inkoop. Advies van Inkoop is niet nodig ingeval:

 • -

  het valt onder een raamcontract en/of

 • -

  het met de inhuur gemoeide bedrag lager is dan €10.000,-.

Nee

2.4

Aanpassing arbeidsduur

(hfst 4 CAR/UWO)

College

Binnen de bestaande budgettaire ruimte en vigerende regels en mits voorzien van een positief advies P&O en Financiën

Nee

2.5

Het uitvoeren van lokale regelingen ten aanzien van (secundaire) arbeidsvoorwaarden, richtlijnen en instructies bij het werk.

(Lokale regelingen)

College

Voor zover passend binnen de vigerende regelgeving en budgetten

Ieder voor zover het betreft de medewerkers die rechtstreeks onder zijn of haar hiërarchische leiding vallen.

Nee

2.6

Vertegenwoordiging van de gemeente buiten rechte

(art 171 Gemeentewet én Budgethoudersregeling)

Burgemeester

Het mandaat voor besluitvorming tot een privaatrechtelijke rechtshandeling, oftewel besteding van beschikbare budgetten, is geregeld in de Budgethoudersregeling. In navolging hiervan krijgt de in de regeling aangemerkte budgethouder volmacht om namens de gemeente overeenkomsten in welke vorm dan ook, maar passend binnen de hem of haar beschikbare budgetten en het overig bepaalde in de geldende Budgethoudersregeling, te ondertekenen.

Elke medewerker die door de budgethouder is aangewezen als budgetbeheerder of besteller

2.7

Het aangaan en ondertekenen van overeenkomsten

(artikel 160 lid 1 onder e en 171 Gemeentewet)

College

Burgemeester

Het betreft zowel een mandaat van het college als een volmacht van de burgemeester. Dit is een aanvulling op nummer 2.6 voor situaties waarin een (separate) overeenkomst wordt afgesloten en deze niet direct gekoppeld is aan de budgethoudersregeling, zoals een verwerkersovereenkomst.

Dit mandaat en deze volmacht is niet van toepassing bij overeenkomsten waarbij de gemeente inkomsten ontvangt, zoals bij verhuur en verpachting, welke elders in dit mandaatregister zijn geregeld.

Nee

2.8

Het voorbereiden en voeren van rechtsgedingen, bezwaarprocedures of administratieve beroepsprocedures

(art 160, 1e lid onder f Gemeentewet)

 

College

Burgemeester

Hier valt ook onder de vertegenwoordiging bij de commissie voor bezwaarschriften en het indienen en ondertekenen van verweerschriften.

Uitgezonderd zijn:

 • -

  het nemen van een procesbesluit waarbij de gemeente of het gemeentebestuur als eisende partij in gerechtelijke procedures optreedt.

 • -

  rechtsgedingen waarbij artikel 169 lid 4 Gemeentewet van toepassing is.

 • -

  Onder dit mandaat vallen ook besluiten die genomen worden in het kader van pre-mediation, voor zover het besluit waartegen bezwaar is ingediend ook in (onder)mandaat is genomen.

 • -

  Ondermandaat geldt niet voor personele aangelegenheden

Elke medewerker van de staf

2.9

Vertegenwoordiging van de gemeente in rechte in zowel publiekrechtelijke als privaatrechtelijke procedures

(art 171 Gemeentewet)

Burgemeester

Betreft machtiging voor zover de vertegenwoordiging in rechte, dus om namens de gemeente tot in alle instanties te verschijnen en te pleiten, met inachtneming van een mogelijk verplichte vertegenwoordiging van de gemeente door een advocaat

Ondermandaat geldt niet voor personele aangelegenheden

Elke medewerker van de staf

2.10

Het treffen van een schikking tijdens een procedure bij een gerechtelijke instantie bij bezwaar en/of (hoger) beroep

College

Burgemeester

In het kader van de Nieuwe Zaaksbehandeling wordt veelal gestuurd op finale geschilbeslechting, waarbij de gemachtigde het mandaat moet hebben om hiertoe te komen. Mandaat voor schikking en evt. volmacht om te tekenen namens de gemeente is hiervoor nodig, dit onder de volgende voorwaarden:

 • -

  een schikking mag niet onevenredig afwijken van geldend beleid binnen gemeente en moet kunnen worden gemotiveerd als uitzondering;

 • -

  een met de schikking gemoeid bedrag mag niet hoger zijn dan € 50.000,-.

 • -

  in ondermandaat geldt een maximumbedrag van € 10.000,-;

 • -

  Ondermandaat geldt niet voor personele aangelegenheden

Elke medewerker van de staf

2.11

Aanstelling Medewerkers

(art 2:1 t/m 2:6 CAR/UWO)

 

College

Ieder voor zover het betreft de medewerkers die rechtstreeks onder zijn of haar hiërarchische leiding komen te vallen

Nee

2.12

 

Ontslag

Artt 8:1, 8:2, 8:2a, 8:4, 8:5, 8:5a, 8:9, 8:11, 8:12, 8:17 CAR/UWO)

College

Ieder voor zover het betreft de medewerkers die rechtstreeks onder zijn of haar hiërarchische leiding vallen. Onder dit mandaat valt niet ontslag ingeval van “bijzondere” situaties; dit is voorbehouden aan het DT (zie Onderdeel 1, nr. 1.11)

 

2.13

Toekennen van beloningen in het kader van nota beloningsdifferentiatie (Bezoldigingsregeling gemeente Lingewaard)

College

Gehoord het DT

Nee

2.14

Aanpassing arbeidsduur

(art 2:7 en 2:7a CAR/UWO)

College

Ieder voor zover het betreft de medewerkers die rechtstreeks onder zijn of haar hiërarchische leiding vallen

Nee

2.15

Het opleggen van de verplichting in of meer nabij zijn standplaats te gaan wonen

(art 15:1:17 CAR/UWO)

College

Ieder voor zover het betreft de medewerkers die rechtstreeks onder zijn of haar hiërarchische leiding vallen

Nee

2.16

Het ontzeggen van toegang tot de dienst

(art 15:1:19 CAR/UWO)

College

Betreft ontzegging van een personeelslid en dus niet een inwoner.

Nee

 

3.Algemeen aan alle teammanagers

Nr.

Omschrijving van het onderwerp

Bestuurs-orgaan

 

Beperking van, toelichting op en/of voorwaarden aan mandaat/volmacht/machti-ging

Instemming

Ondermandaat

3.1

Uitvoering CAR-UWO

(CAR/UWO)

College

Voor zover het betreft alle ondergeschikten van het eigen team, met uitzondering van de punten 1.2 tot en met 1.11 van onderdeel 1 van dit mandaatregister (Directieteam)

Nee

3.2

Openstelling vacature

(art 2:1 t/m 2:6 CAR/UWO)

College

Binnen beschikbare budget

 

Nee

3.3

Inhuur personeel derden (uitzendbasis, payroll of detacheringsbasis) en het ondertekenen van de overeenkomst tot inhuren, dit aanvullend of afwijkend van de geldende Budgethoudersregeling

(Financiële verordening)

 

College

Burgemeester

Binnen de bestaande budgettaire ruimte en vigerende regels. En mits voorzien van een positief advies P&O, Financiën en Inkoop. Advies van Inkoop is niet nodig ingeval:

 • -

  het valt onder een raamcontract en/of

 • -

  het met de inhuur gemoeide bedrag lager is dan €10.000,-.

Nee

3.4

Aanpassing arbeidsduur

(hfst 4 CAR/UWO)

College

Binnen de bestaande budgettaire ruimte en vigerende regels. En mits voorzien van een positief advies P&O en Financiën.

Nee

3.5

Het uitvoeren van lokale regelingen ten aanzien van secundaire arbeidsvoorwaarden

(Lokale regelingen)

College

Voor zover passend binnen de vigerende regelgeving en budgetten

Voor zover het betreft de medewerkers die rechtstreeks onder de hiërarchische leiding van de teamleider vallen

Nee

3.6

Toekennen van beloningen in het kader van nota beloningsdifferentiatie (Bezoldigingsregeling gemeente Lingewaard)

College

Gehoord het DT

Nee

3.7

Aanstelling medewerkers

(art. 2:1 t/m 2:6 CAR/UWO)

College

Ieder voor zover het betreft de medewerkers die rechtstreeks onder zijn of haar hiërarchische leiding komen te vallen

Nee

3.8

Ontslag

(Artt 8:1, 8:2, 8:2a, 8:4, 8:5, 8:5a, 8:9, 8:11, 8:12, 8:17 CAR/UWO)

College

Ieder voor zover het betreft de medewerkers die rechtstreeks onder zijn of haar hiërarchische leiding valt.

Onder dit mandaat valt niet ontslag ingeval van “bijzondere” situaties; dit is voorbehouden aan het DT (zie Onderdeel 1, nr. 1.11)

Nee

3.9

Het opleggen van de verplichting in of meer nabij zijn standplaats te gaan wonen

(art 15:1:17 CAR/UWO)

College

Ieder voor zover het betreft de medewerkers die rechtstreeks onder zijn of haar hiërarchische leiding valt

Nee

3.10

 

Vereenvoudigde wijze van afdoen bij onvolledige aanvraag

(art 4:5 Awb)

College

Burgemeester

Hieronder valt ook het stellen van een termijn voor het aanvullen van een onvolledige aanvraag

Elke medewerker van het team betreffende teammanager

3.11

 

Horen van aanvrager voor afwijzende beschikking

(art 4:7 Awb)

College

Burgemeester

 

Elke medewerker van het team betreffende teammanager

3.12

 

Horen van geadresseerde en van derde belanghebbende

(art 4:8 Awb)

College

Burgemeester

 

Elke medewerker van het team betreffende teammanager

3.13

 

 

Doorzendplicht bij toezending aan een onbevoegd bestuursorgaan

(art 2:3 Awb)

College

Burgemeester

Doorzending bezwaar- en beroepschriften worden via Team Juridische Zaken doorgezonden (art 6:15 Awb)

 

Elke medewerker van het team betreffende teammanager

3.14

Mededeling aan degene(n) die zienswijze(n) hebben ingediend bij voorbereiding besluit

(3:43 Awb)

College

Burgemeester

 

Elke medewerker van het team betreffende teammanager

3.15

 

 

Verzenden van voortgangsberichten aan betrokkene(n) bij de gemandateerde bevoegdheden, waaronder kennisgeving van nieuwe of redelijke termijn

(art 4.14 Awb én art 7:10 lid 3 en 4 Awb)

College

Burgemeester

Dit geldt zowel bij het geven van een beschikking voor het verdagen met een redelijke termijn (4.14 Awb) als het nemen van beslissingen op bezwaar (art 7:10 lid 3 en 4 Awb). Dit is van belang ook in verband met de Wet Dwangsom. Primair ligt de verantwoordelijkheid voor tijdige afdoening bij de vakafdeling.

Elke medewerker van het team betreffende teammanager

3.16

Het nemen van een beschikking inzake het toekennen of afwijzen van een dwangsom in het kader van de Wet Dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen voor zover dit betrekking heeft op het werkterrein van het team

(Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen)

College

Burgemeester

Geen ondermandaat mogelijk zodat teammanager ook ziet welke besluiten te laat zijn genomen.

Nee

3.17

Het voorbereiden en voeren van rechtsgedingen, bezwaarprocedures of administratieve beroepsprocedures

(art 160, 1e lid onder f Gemeentewet)

College

Burgemeester

Hier valt ook onder de vertegenwoordiging bij de commissie voor bezwaarschriften en het indienen en ondertekenen van verweerschriften.

Uitgezonderd zijn:

 • -

  het nemen van een procesbesluit waarbij de gemeente of het gemeentebestuur als eisende partij in gerechtelijke procedures optreedt.

 • -

  rechtsgedingen waarbij artikel 169 lid 4 Gemeentewet van toepassing is.

Onder dit mandaat vallen ook besluiten die genomen worden in het kader van pre-mediation, voor zover het besluit waartegen bezwaar is ingediend ook in (onder)mandaat is genomen.

Elke medewerker van het team betreffende teammanager

3.18

Het treffen van een schikking tijdens een procedure bij een gerechtelijke instantie

College

Burgemeester

In het kader van de Nieuwe Zaaksbehandeling wordt veelal gestuurd op finale geschilbeslechting, waarbij de gemachtigde het mandaat moet hebben om hiertoe te komen. Mandaat voor schikking en evt. volmacht om te tekenen namens de gemeente is hiervoor nodig, dit onder de volgende voorwaarden:

 • -

  een schikking mag niet onevenredig afwijken van geldend beleid binnen gemeente en moet kunnen worden gemotiveerd als uitzondering;

 • -

  een met de schikking gemoeid bedrag mag niet hoger zijn dan € 10.000,-.

Elke medewerker van het team betreffende teammanager

3.19

Vertegenwoordiging van de gemeente in rechte in zowel publiekrechtelijke als privaatrechtelijke procedures

(art 171 Gemeentewet)

Burgemeester

Betreft machtiging voor zover de vertegenwoordiging in rechte, dus om namens de gemeente tot in alle instanties te verschijnen en te pleiten, met inachtneming van een mogelijk verplichte vertegenwoordiging van de gemeente door een advocaat

Elke medewerker van het team betreffende teammanager

3.20

Vertegenwoordiging van de gemeente buiten rechte

(art 171 Gemeentewet én Budgethoudersregeling)

Burgemeester

Het mandaat voor besluitvorming tot een privaatrechtelijke rechtshandeling, oftewel besteding van beschikbare budgetten, is geregeld in de Budgethoudersregeling. In navolging hiervan krijgt de in de regeling aangemerkte budgethouder volmacht om namens de gemeente overeenkomsten in welke vorm dan ook, maar passend binnen de hem of haar beschikbare budgetten en het overig bepaalde in de geldende Budgethoudersregeling, te ondertekenen.

Elke medewerker die door de budgethouder is aangewezen als budgetbeheerder of besteller

3.21

Het aangaan en ondertekenen van overeenkomsten

(artikel 160 lid 1 onder e en 171 Gemeentewet)

College

Burgemeester

Het betreft zowel een mandaat van het college als een volmacht van de burgemeester. Dit is een aanvulling op nummer 3.20 voor situaties waarin een (separate) overeenkomst wordt afgesloten en deze niet direct gekoppeld is aan de budgethoudersregeling, zoals een verwerkersovereenkomst.

Dit mandaat en deze volmacht is niet van toepassing bij overeenkomsten waarbij de gemeente inkomsten ontvangt, zoals bij verhuur en verpachting, welke elders in dit mandaatregister zijn geregeld.

Nee

3.22

Het invullen en ondertekenen van aanvragen voor subsidie

College

Burgemeester

Beperkt tot aanvragen voor de gemeente die betrekking hebben op het taakgebied van het betreffende team

Als voorbeeld hiervan kan worden genoemd het aanvragen van subsidie bij de Provincie.

Elke medewerker van het team betreffende teammanager

3.23

Invullen en ondertekenen van enquêtes, vragenlijsten en overzichten, welke door gemeente op grond van wettelijke verplichtingen dienen te worden geleverd

 

College

Burgemeester

 

Beperkt voor zover de inhoud van de documenten betrekking heeft op het taakgebied van het betreffende team.

Als voorbeeld hiervan kunnen worden genoemd CBS-enquêtes, opgaven grondwateronttrekking

Elke medewerker van het team betreffende teammanager

3.24

Tevredenheidsverklaring van derden

 

College

Beperkt tot die verklaringen die betrekking hebben tot werkzaamheden die verricht zijn voor het eigen team

Elke medewerker van het team betreffende teammanager

3.25

Een schriftelijke bevestiging bij een verantwoordingsdocument dat ter controle aan een accountant wordt voorgelegd (een zogenaamde letter of representation ofwel LOR).

College

Burgemeester

Uitgezonderd is de LOR die bij de gemeentelijke jaarrekening wordt afgegeven.

 

Nee

 

4. Teammanager Communicatie (COMM)

Nr.

Omschrijving van het onderwerp

Bestuurs-orgaan

 

Beperking van, toelichting op en/of voorwaarden aan mandaat/volmacht/machti-ging

Mogelijkheid

Ondermandaat

4.1

Gebruik gemeentelijk logo

(Auteurswet)

 

College

Logo desgevraagd ter beschikking stellen aan lokale politieke verenigingen of afdelingen uit de gemeente Lingewaard indien de naam Lingewaard of gemeente Lingewaard daar onderdeel van uitmaakt en indien de partij waarvan zij onderdeel uitmaken op de plaatselijke kieslijst staan of hebben gestaan.

 

Elke medewerker van het team COMM

 

5. Teammanager Informatievoorziening (IV)

Nr.

Omschrijving van het onderwerp

Bestuurs-orgaan

 

Beperking van, toelichting op en/of voorwaarden aan mandaat/volmacht/machti-ging

Instemming Ondermandaat

5.1

Het beheer van de archiefbescheiden van de gemeente.

(Archiefwet 1995 en Archiefverordening 2014)

College

 • -

  Voor zover binnen de grenzen van de bevelen/regels van B&W.

 • -

  Voor zover de archiefbescheiden niet zijn overgebracht naar de gemeentelijke archiefbewaarplaats

Nee

5.2

Aanpassen van het Handboek Vervanging Archiefwet 1995

College

Het Handboek vervanging zorgt ervoor dat het scannen en digitaal opnemen in het zaaksysteem op een betrouwbare manier gebeurt, zodat de digitale archiefbescheiden de status van origineel krijgen.

Nee

5.3

Wijzigen en/of aanvullen van de bijlagen behorende bij de Dienstverleningsovereenkomst Topdesk tussen Lingewaard en Overbetuwe (artikelen 160 en 171 Gemeentewet)

College

Burgemeester

Betreft zowel een mandaat als een volmacht.

Nee

5.4

Beheer van de BAG

(art. 2 BAG):

 • -

  het opstellen van de ‘ambtelijke verklaringen’;

 • -

  het toetsen van (overige) brondocumenten aan de vereisten voor inschrijving ingevolge artikel 11 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen;

 • -

  het uitgeven van inschrijfnummers en identificatienummers;

 • -

  het, op grond van het bepaalde in artikel 10, tweede lid, van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen, inschrijven van de in of op grond van artikel 10, eerste lid van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen aangewezen brondocumenten in het adressenregister dan wel het gebouwenregister;

 • -

  het ingevolge artikel 9 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen verzorgen van een zodanige opzet van het adressenregister en het gebouwenregister, dat de inhoud daarvan duurzaam kan worden bewaard en te allen tijde binnen een redelijke termijn raadpleegbaar en beschikbaar is;

 • -

  het, ingevolge artikel 14 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen, zorg dragen voor een goede beschikbaarheid, werking en beveiliging van de adressenregistratie respectievelijk de gebouwenregistratie;

 • -

  het op basis van de brondocumenten opnemen van gegevens in de adressenregistratie en de gebouwenregistratie overeenkomstig de voorschriften uit de artikelen 14A en 15 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen;

 • -

  het ontvangen, doorgeleiden en afhandelen van meldingen zoals bedoeld in artikel 37 en verzoeken zoals bedoeld in artikel 38 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen, inclusief de verwerking daarvan zoals bedoeld in de artikelen 31, 39, 40 en 41 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen;

 • -

  het onderhouden dan wel doen onderhouden van het berichtenverkeer met de Landelijke Voorziening basisregistraties adressen en gebouwen zoals bedoeld in artikel 31 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen;

 • -

  het op verzoek aan eenieder verlenen van inzage in het adressenregister, het gebouwenregister, de adressenregistratie en de gebouwenregistratie, alsmede het aan eenieder verstrekken van de in de adressenregistratie respectievelijk de gebouwenregistratie opgenomen gegevens zoals bedoeld in artikel 32, eerste lid onder a van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen;

 • -

  het bevorderen van de nakoming van de gemeentelijke verplichtingen in het kader van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen, met inbegrip van de inrichting van de processen, de conformiteit van het gebruikte informatiesysteem en de beveiligingsmaatregelen alsmede het rapporteren over die nakoming daarvan aan burgemeester en wethouders.

College

In het kader van de uitvoering van de Wet BAG moet de authentieke registratie worden beheerd

Elke medewerker van het team IV

 

6. Teammanager Facilitaire Zaken (FZ)

Nr.

Omschrijving van het onderwerp

Bestuurs-orgaan

Beperking van, toelichting op en/of voorwaarden aan mandaat/volmacht/machtiging

Instemming Ondermandaat

6.1

Openen en verwerken van aangetekende stukken, pakketten, poststukken, postwissels en cheques.

(feitelijke handeling)

College

 

Elke medewerker van het team FZ

 

7.Teammanager Financiën, Inkoop en Juridische Zaken (FIN, INK, JZ)

Nr.

Omschrijving van het onderwerp

Bestuurs-orgaan

Beperking van, toelichting op en/of voorwaarden aan mandaat/volmacht/machtiging

Instemming Ondermandaat

7.1

Het voeren van correspondentie en het nemen van beslissingen op het gebied van aansprakelijkheid. Zowel voor de gemeente als benadeelde als de gemeente als aangesproken partij.

(art 6:162 BW)

College

Tot een maximum van €2.500,- per geval.

Elke medewerker van het team JZ

7.2

Het beslissen op verzoeken om informatie als bedoeld in de Wet openbaarheid van bestuur

(Wet openbaarheid van bestuur)

College

Burgemeester

 

Elke medewerker van het team JZ

7.3

Het beslissen op verzoeken om hergebruik overheidsinformatie

(Wet hergebruik overheidsinformatie)

College

Burgemeester

 

Elke medewerker van het team JZ

7.4

Het beslissen op verzoeken omtrent de rechten van betrokkenen (artt.15 tot en met 22 Algemene Verordening Gegevensbescherming)

College

Burgemeester

 

 

Elke medewerker van het team JZ

7.5

Schriftelijk in kennis stellen van het niet in behandeling nemen van een klacht

(art. 9:8 lid 3 Awb)

College

De reden van het niet in behandeling nemen ligt in het bereik van het gestelde in art. 9:8 Awb

Elke medewerker van het team JZ

7.6

Het sturen van een verdaging van een beslissing op een klacht.

(art 9:11 lid 2 Awb)

College

Dit expliciet in afwijking van de algemene bevoegdheid zoals bedoeld in art. 4.14 Awb

Elke medewerker van het team JZ

7.7

Het doorzenden bij toezending bezwaar- of beroepschrift aan onbevoegd bestuursorgaan of aan onbevoegde administratieve rechter, onder gelijktijdige mededeling daarvan aan de indiener.

(art 6:15 Awb)

College

Burgemeester

 

Elke medewerker van het team JZ

7.8

Besluiten tot aanwijzing van een secretaris van de commissie voor de bezwaarschriften of een vervanger van de secretaris

(art 4 Verordening commissie bezwaarschriften)

College

 

Nee

7.9

Aangifte omzetbelasting bij de belastingdienst in het kader van de grondexploitatie.

(art 1 en Wet op de Omzetbelasting 1968 en art. 4 lid 5 richtlijn E.R.)

College

 

Elke medewerker van het team Fin

7.10

Aangifte omzetbelasting bij de belastingdienst in het kader van de Algemene Dienst.

(Art. 1 en 2 Wet op de Omzetbelasting 1968 en art. 4 lid 5 richtlijn E.R.)

College

 

Elke medewerker van het team Fin

7.11

Aangifte compensabele omzetbelasting bij de belastingdienst.

(Art. 9 Wet op het BTW-Compensatiefonds)

College

In het kader van de invoering van een BTW-Compensatiefonds.

Elke medewerker van het team Fin

7.12

Het geheel of gedeeltelijk oninbaar verklaren van civiele vorderingen

(Burgerlijk Wetboek)

 

College

 • -

  Met inachtneming van de wettelijke mogelijkheden tot invordering op grond van het Burgerlijk Wetboek.

 • -

  Tot een maximum van € 1.000,- per vordering.

Elke medewerker van het team Fin

7.13

Het toekennen en weigeren van een Starterslening.

(art 4 Verordening stimuleringsfonds starterslening)

 

College

 

Elke medewerker van het team Fin

7.14

Wijzigen van een budgethouder, budgetbeheerder of besteller voor een bepaald budget zoals vastgelegd in de financiële administratie

College

Dit alleen wanneer een wijziging door een teammanager schriftelijk of per mail wordt verzocht.

Nee

7.15

Besluiten en correspondentie inzake de gemeentelijke hypotheekregeling

(Verordening inzake het verstrekken van geldleningen aan ambtenaren in dienst van de gemeente Gendt)

 

College

Ondermandaat is niet van toepassing voor zover betrekking hebbend op een besluit over afwijking van de gemeentelijke hypotheekregeling (artikel 8 lid 4). Het gaat dan met name om personeel dat vertrekt en standaard de regeling dan niet mag meenemen. In dat geval beslist en ondertekent de teammanager.

Elke medewerker van het team Fin

7.16

Wijzigen en/of aanvullen van de bijlagen behorende bij de Dienstverleningsovereenkomst belastingsamenwerking tussen Lingewaard en Overbetuwe (artikelen 160 en 171 Gemeentewet)

College

Burgemeester

Betreft zowel een mandaat als een volmacht.

Uitgezonderd is bijlage 2 (kwaliteit)

Nee

7.17

Schriftelijke aanmaning (en stuiting verjaring) tot betaling van een dwangsom (artt. 4:112 en 4:104 Awb en art. 3:319 BW)

College

Burgemeester

Aanmaning nadat het bestuursorgaan heeft beslist omtrent de invordering van een dwangsom

Elke medewerker van het team Fin

7.18

Schriftelijke aanmaning (en stuiting verjaring) kostenbeschikking (artt. 5:25 en 4:104 Awb en 3:319 BW)

College

Burgemeester

 

Elke medewerker van het team Fin

7.19

Stuiting verjaring van een rechtsvordering tot betaling van een bestuursrechtelijke geldschuld (artt. 4:105 en 4:106 Awb en art. 3:316 BW)

College

Burgemeester

 

Elke medewerker van het team Fin

 

8. Teammanager Ruimtelijk Beleid

Nr.

Omschrijving van het onderwerp

Bestuurs-orgaan

Beperking van, toelichting op en/of voorwaarden aan mandaat/volmacht/machtiging

Instemming

Ondermandaat

8.1

 

Vereenvoudigde wijze van afdoen bij onvolledige aanvraag planschade

(art 6.1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening)

College

Hieronder valt ook het stellen van een termijn voor het aanvullen van een onvolledige aanvraag.

Elke medewerker van het team RB

8.2

 

Kennisgeving van nieuwe of redelijke termijn

(afdeling 3.4 Awb en 6.1.3.6 Bro)

College

Dit is van toepassing bij:

 • -

  voorbereidingsprocedures om te komen tot een bestemmingsplan en heeft onder meer betrekking op zienswijzen;

 • -

  zienswijzen bij planschadeprocedures

Elke medewerker van het team RB

8.3

Meedelen verschuldigdheid drempelbedrag en verzenden ontvangstbevestiging van de aanvraag (art. 6.4, lid 1 en 2 Wro en 6.1.2.1 Bro)

College

 

Elke medewerker van het team RB

8.4

Niet-ontvankelijk verklaren van aanvrager planschade indien deze het wettelijk recht voor het in behandeling nemen van de aanvraag planschade niet tijdig heeft betaald (artikel 6.4, tweede lid)

College

 

Nee

8.5

Aanwijzen van een adviescommissie voor het beoordelen van een planschadeverzoek

(art 6.1.3.2 en 6.1.3.3 Bro en Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade 2008)

College

 

Nee

8.6

Besluiten op een aanvraag om tegemoetkoming in schade.

(Artikel 6.1 lid 1 en artikel 6.5 Wro)

 

 

College

Mandaat is inclusief het besluit tot afwijzing van een aanvraag om tegemoetkoming in schade en bij toewijzing een besluit over het vergoeden van de redelijkerwijs gemaakte kosten van rechtsbijstand, andere deskundige bijstand en de wettelijke rente (artikel 6.5 Wro).

 

Het mandaat geldt alleen onder de volgende voorwaarden:

 • -

  Er is een planschadeverhaals- overeenkomst ex artikel 6.4 a Wro gesloten op grond waarvan de planschade verhaald kan worden op een derde-belanghebbende;

 • -

  Besluit op aanvraag om planschade wordt genomen conform het advies van een planschadeadvies commissie

Nee

8.7

Verlenen van toestemming voor de verkoop van huurwoningen door een woningbouwcorporatie

College

 

Nee

8.8

Aanpassen of aanvullen van de twee bijlagen (Werkprogramma en Werkafspraken) behorende bij de Dienstverleningsovereenkomst tussen de gemeente Lingewaard en de Omgevingsdienst Regio Arnhem

College

Burgemeester

De directeur van de ODRA heeft een vergelijkbaar mandaat van het bestuur van de ODRA.

Nee

8.9

Besluiten op aanvragen subsidies glastuinbouw (Subsidieverordening verduurzaming herstructurering glastuinbouw Lingewaard 2016).

College

Mandaat betreft zowel de weigering, verlening als vaststelling van besluiten op aanvragen voor subsidie.

Bij een voorgenomen weigering vindt er eerst overleg plaats met de portefeuillehouder

Nee

8.10

Besluiten op aanvragen voor subsidie woningisolatie

(Subsidieverordening woningisolatie eigen woningen gemeente Lingewaard)

College

 

Nee

8.11

Bevoegdheid tot het vaststellen van eerder verleende

subsidie binnen het vakgebied Ruimtelijk Beleid (de geldende algemene subsidieverordening).

College

Mandaat is niet van toepassing als het vast te stellen subsidiebedrag afwijkt van het verleende subsidiebedrag.

Elke medewerker van het team RB

 

9. Teammanager Projectrealisatie

Nr.

Omschrijving van het onderwerp

Bestuurs-orgaan

Beperking van, toelichting op en/of voorwaarden aan mandaat/volmacht/machtiging

Instemming Ondermandaat

9.1

Ondertekening van anterieure overeenkomsten

(artikel 171, lid 1 Gemeentewet en artikel 6.24 Wro)

burgemeester

Hier dient een collegebesluit aan ten grondslag te liggen

Nee

9.2

Besluiten tot het aangaan en ondertekenen van planschadeverhaals-

overeenkomsten

(art. 160, lid 1 sub e Gemeentewet, art. 171, lid 1 Gemeentewet en boek 7 BW)

College, burgemeester

indien het geraamde bedrag voor tegemoetkoming in de planschade uit de uitgevoerde planschade risicoanalyse niet hoger is dan € 25.000,-

Nee

9.3

Ondertekenen van side letters, allonges en/of addenda (artikel 171, lid 1 Gemeentewet)

burgemeester

Hier dient een collegebesluit aan ten grondslag te liggen

Nee

9.4

Besluiten om wel/geen medewerking te verlenen aan verlagen of retournering bankgaranties

College

Voor zover het bankgaranties betreffen die gesteld zijn voor projecten die vallen onder de verantwoordelijkheid van dit team

Nee

9.5

Besluiten tot het terugstorten van bedragen uit het gemeentelijk planschadedepot.

College

 

Nee

9.6

Besluiten over laten vervallen van prognose-eis bij aanvraag huisvestingsaanvraag.

(art. 7, lid 1 Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Lingewaard 2015)

 

College

Indien prognose niet nodig is voor het beoordelen van de aanvraag

Elke medewerker van het team PR

9.7

Besluiten over niet in behandeling nemen van huisvestingsaanvraag.

(art. 7, lid 2 Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Lingewaard 2015)

College

Indien aanvraag niet aan de criteria voldoet

Elke medewerker van het team PR

9.8

Verstrekken van overzicht van ingediende huisvestingsaanvragen (art. 8 Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Lingewaard 2015)

College

 • -

  Mededeling welke aanvragen zijn ingediend en welke niet in behandeling zijn genomen.

 • -

  Binnen wettelijk gestelde kaders

Elke medewerker van het team PR

9.9

Voeren van overleg over de uitvoering van het huisvestingsprogramma van schoolgebouwen

(art. 95 WPO en art. 10 Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Lingewaard 2015)

College

Machtiging voor overleg over de wijze van uitvoering

Elke medewerker van het team PR

9.10

Verlenen van toestemming voor verhuur en medegebruik van schoolgebouwen

(art 108 WPO en art. 27 Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Lingewaard 2015)

College

Voor de verhuur van leegstaande lokalen van niet door de gemeente in stand gehouden schoolgebouwen is op grond van art. 108 WPO en art. 27 Huisvestingsverordening onderwijs de toestemming van het college van burgemeester en wethouders vereist. De activiteit betreft derhalve het al dan niet verlenen van die toestemming

Elke medewerker van het team PR

9.11

Besluiten inzake jaarlijkse aanpassing van huurbedragen van accommodaties.

(Boek 7 BW en betreffende huurovereenkomst)

College

Voor zover het locaties betreffen die vallen onder verantwoordelijkheid van dit team

Elke medewerker van het team PR

9.12

Het aangaan en ondertekenen van optieovereenkomsten zowel voor aan- als verkoop van grond (art. 160, lid 1 sub e Gemeentewet, art. 171, lid 1 Gemeentewet en boek 7 BW)

College

burgemeester

Mandaat college en burgemeester is niet van toepassing indien de overeenkomst in strijd is met het vastgestelde beleid.

Nee

9.13

Ondertekening van koop- en verkoopovereenkomsten

(artikel 171, lid 1 Gemeentewet en boek 7 BW)

burgemeester

Hier dient een collegebesluit ten grondslag te liggen, tenzij in lijst 9 anders is bepaald.

Nee

9.14

Ondertekenen van verkoopovereenkomsten grond ten behoeve van nutsvoorziening

(art. 171, lid 1 Gemeentewet en boek 7 BW)

burgemeester

Hier dient een collegebesluit ten grondslag te liggen.

 

Nee

9.15

Ondertekenen van overeenkomsten zakelijke rechten (art. 171, lid 1 Gemeentewet en boek 5 BW)

 

burgemeester

Hier dient een collegebesluit ten grondslag te liggen.

 

Nee

9.16

Ondertekening van notariële akten met betrekking tot de aankoop en verkoop van gronden en vestiging van zakelijke rechten (artikel 171, lid 1 Gemeentewet)

burgemeester

Hier dient een collegebesluit ten grondslag te liggen

Nee

9.17

Besluiten tot het aangaan en ondertekenen van verhuurovereenkomsten voor één jaar (met stilzwijgende verlenging)

(art. 160, lid 1, sub e Gemeentewet, art. 171, lid 1 Gemeentewet en boek 7 BW)

College,

burgemeester

 

Nee

9.18

Ondertekenen huurovereenkomsten op basis van de Leegstandswet

(art. 171 Gemeentewet en art. 16 Leegstandswet)

burgemeester

Hier dient een collegebesluit ten grondslag te liggen

Nee

9.19

Besluiten tot het aangaan en ondertekenen van overeenkomsten kortdurende verpachting voor één jaar (art. 160, lid 1 sub e Gemeentewet, art. 171, lid 1 Gemeentewet en boek 7 BW)

College, burgemeester

 

Nee

9.20

Besluiten tot het aangaan en ondertekenen van gebruiksovereenkomsten

(artt. 160, lid 1 sub e en 171, lid 1 Gemeentewet en boek 7A BW)

College

burgemeester

 

Nee

9.21

Ondertekenen van overeenkomsten jachtrecht

(art. 171, lid 1 Gemeentewet en artikel 3.23, lid 1 Wnb)

burgemeester

Hier dient een collegebesluit ten grondslag te liggen

Nee

 

9.22

Besluiten tot het aangaan en ondertekenen van koop- en verkoopovereenkomsten

(art. 160, lid 1, sub e en art. 171, lid 1 Gemeentewet en boek 7 BW)

College,

burgemeester

Indien het Waterschap de wederpartij is

Nee

9.23

Besluiten tot het vestigen van zakelijke rechten en ondertekenen van overeenkomsten zakelijke rechten (art. 160, lid 1, sub e en art. 171 Gemeentewet en boek 5 BW)

College,

burgemeester

Indien het Waterschap de wederpartij is

Nee

9.24

Besluiten tot het aangaan en ondertekenen van verkoopovereenkomsten bedrijventerreinen

(art. 160, lid 1 sub e en art. 171, lid 1 Gemeentewet en boek 7 BW)

College,

burgemeester

Indien de koopsom past binnen de grondexploitatie van het betreffende bedrijventerrein.

Nee

 

10.Teammanager Sociaal Beleid (SB)

Nr.

Omschrijving van het onderwerp

Bestuurs-orgaan

Beperking van, toelichting op en/of voorwaarden aan mandaat/volmacht/machtiging

Instemming Ondermandaat

10.1

Aangaan en ondertekenen van verhuurovereenkomsten van gemeentelijk vastgoed

(Boek 7A Burgerlijk Wetboek en de Gemeentewet)

College

Burgemeester

Betreft de verhuur van (delen van) gebouwen bij de gemeente in bezit, waaronder sociaal culturele centra, sporthallen en woningen.

Ten aanzien van exploitatieovereenkomsten bij verhuur: deze overeenkomsten vallen onder de algemene regeling van 3.20

Elke medewerker van het team SB

10.2

Aangaan en ondertekenen van verhuurovereenkomsten van buiten (sport)accommodaties.

(Boek 7A Burgerlijk

Wetboek en de Gemeentewet)

College

Burgemeester

Afwijkend van 10.1 ziet dit mandaat op verhuur van (sport)terreinen met evt. opstallen t.b.v. o.a. sportverenigingen en scouting.

Ten aanzien van exploitatieovereenkomsten bij verhuur: deze overeenkomsten vallen onder de algemene regeling van 3.20

Elk medewerker van het team SB

10.3

Opdracht voor inspecties geven aan toezichthouder

(Hfst 1, afd. 3, art 1.45 lid 3 en afd. 4, art 4, art. 1.62 Wet Kinderopvang

College

De inspecties moeten worden uitgevoerd bij de vormen van kinderopvang zoals genoemd in de Wet Kinderopvang

Elke medewerker van het team SB

10.4

Besluiten met betrekking tot inspectierapporten van de toezichthouder kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen (behoudens in het geval van formele handhaving) conform het handhaving- en sanctiebeleid kinderopvang 2014 Gemeente Lingewaard.

(hfst 1, afdeling 4 Wet Kinderopvang)

College

Inspectierapporten met advies toezichthouder: handhaven

 

Inspectierapporten met advies toezichthouder: niet handhaven en versturen van waarschuwingsbrieven

 

Als er sprake is van handhaving, na het geven van een aanwijzing of in specifieke gevallen zal het College van B&W een besluit moeten nemen.

Elke medewerker van het team SB

10.5

Aanvraag en registratie landelijk register kinderopvang

(Hfst 1, afd. 3, par 1 Wet Kinderopvang)

 

College

Hieronder vallen diverse handelingen, zoals het registeren van nieuwe aanvragen (mede n.a.v. adviezen toezichthouder), wijzigingen en verwijderen van bestaande registraties in het register, inclusief de bijbehorende correspondentie met betrokkenen.

Elke medewerker van het team SB

10.6

Afhandeling van subsidieaanvragen peuteropvang en voorschoolse educatie

(Subsidieverordening en de Nadere regel Subsidiering Peuteropvang en Voorschoolse Educatie gemeente Lingewaard

College

 

Nee

10.7

Vaststellen van verleende subsidies binnen vakgebied Sociaal Beleid

(Art 4:46 Awb en de Subsidieverordening)

 

College

Vaststelling slechts onder voorwaarde dat subsidieontvanger volgens de vooraf gemaakte afspraken aan de eisen voldaan heeft dan wel resultaten heeft behaald.

Elke medewerker van het team SB

10.8

Besluiten op aanvragen van prestatiesubsidies

(geldende Subsidieverordening gemeente Lingewaard)

College

Hieronder vallen zowel besluiten op aanvragen tot verlening als besluiten op aanvragen tot vaststelling (al dan niet zonder voorafgaande verlening), als besluiten tot terugvordering binnen vastgestelde wettelijke kaders.

Nee

10.9

Besluiten op aanvragen voor éénmalige subsidies

(geldende Subsidieverordening gemeente Lingewaard)

 

College

Hieronder vallen zowel besluiten op aanvragen tot verlening als besluiten op aanvragen tot vaststelling (al dan niet zonder voorafgaande verlening), als besluiten tot terugvordering binnen vastgestelde wettelijke kaders.

Bij een voorgenomen afwijzing vindt er eerst overleg plaats met de portefeuillehouder.

Nee

10.10

Indienen aanvraag en verantwoording ESF subsidie en projecten met regionale aanvullende financiering.

College

 

Elke medewerker van het team SB

 

 

11.Teammanager Klant Contact Centrum (KCC)

Nr.

Omschrijving van het onderwerp

Bestuurs-orgaan

Beperking van, toelichting op en/of voorwaarden aan mandaat/volmacht/machtiging

Instemming Ondermandaat

11.1

Het sturen van ontvangstbevestiging op ingekomen stukken, waaronder ingediende bezwaarschriften.

(o.a. art 6:14 lid 1 Awb )

 

College

Deze ontvangstbevestigingen worden wel ondertekend door het college.

Uitzondering hierop zijn:

 • -

  Meldingen openbaar gebied C;

 • -

  Kleine evenementen;

 • -

  Verhuizingen.

Elke medewerker van het team KCC

11.2

Verstrekken inlichtingen uit bevolkingsregister.

(hfst 2 en 3 Wet GBA)

College

Het betreft hier de uit de wet voortvloeiende informatieverstrekking.

Elke medewerker van het team KCC

11.3

Het ambtshalve opnemen van gegevens op een persoonslijst.

(art 83 GBA)

College

 

Elke medewerker van het team KCC

11.4

 

Aanwijzing trouwambtenaren en ambtenaren burgerlijke stand

(Art 1:16 BW en art 1 t/m 4 Besluit Burgerlijke Stand)

College

 

Nee

11.5

 

Aanwijzing trouwlocaties

(Op grond van gedelegeerde bevoegdheid van raad aan college d.d. 23-12-2004)

College

De bevoegdheid tot het aanwijzen van een huis der gemeente berust op grond van artikel 108, juncto 147 van de Gemeentewet bij de gemeenteraad en is gedelegeerd aan het college.

Nee

11.6

Verzoeken om aselecte GBA-steekproeven voor enquêtes of onderzoeken

(Wet GBA en Binnengemeentelijke beheerregeling GBA)

College

 

Nee

11.7

Het verzenden van ontvangstbevestigingen voor verhuizingen

College

 

Nee

11.8

 

 

Het afgeven van bewijzen van in leven zijn.

(Wet GBA)

Burgemeester

Het betreft hier de uit de wet voortvloeiende informatieverstrekking.

Elke medewerker van het team KCC

 

11.9

 

Adviseren over verzoeken om naturalisatie en geslachtsnaamwijziging.

(Naturalisatie en Nationaliteitwetgeving)

Burgemeester

 

Elke medewerker van het team KCC

11.10

Het in het ontvangst nemen van een aanvraag om een reisdocument en het beslissen hierover (artt 26 en 40 Paspoortwet) en de overige taken en bevoegdheden die bij of krachtens de Paspoortwet zijn opgedragen aan de burgemeester (Paspoortwet, Besluit paspoortgelden, Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 2001)

Burgemeester

 

 

Elke medewerker van het team KCC

11.11

Het in ontvangst nemen van een aanvraag om een rijbewijs en het beslissen hierover en

de overige taken en bevoegdheden die bij of krachtens de Wegenverkeerswet zijn opgedragen aan de burgemeester

(artt 111 tot en met 116 en 124 Wegenverkeerswet)

Burgemeester

 

Ondermandaat is niet mogelijk bij toepassing van artikel 124 Wegenverkeerswet. In dat geval is uitsluitend de teammanager bevoegd.

Elke medewerker van het team KCC

11.12

Aanwijzen van stemlokalen (Kieswet J4)

College

 

Nee

11.13

Aanwijzen van stembureauleden (Kieswet J4)

Burgemeester

 

Nee

11.14

 

 

Verstrekken inlichtingen uit kiezersregister.

(Kieswet)

College

 

Elke medewerker van het team KCC

11.15

 

Uitreiken van nieuwe oproepingskaarten.

(art J.8 Kieswet)

Burgemeester

 

Elke medewerker van het team KCC

 

11.16

 

Uitvoering van werkzaamheden in verband met stemming en stemmen op stembureau, per brief en per volmacht.

(Hfst K, L en M Kieswet)

Burgemeester

 

Elke medewerker van het team KCC

11.17

Aanwijzing hoofd instelling voor het doen van aangifte van woonadres of briefadres op het adres van de instelling (art. 2.40 wet BRP)

College

 

Nee

11.18

Aanwijzing ambtenaar voor het afnemen van een verklaring onder ede en belofte. (Wet BRP, art 2.8 lid 2e)

College

 

Nee

11.19

Aanwijzing toezichthouders die belast zijn met het toezicht op de naleving van de verplichtingen van de burger in hoofdstuk 2, afdeling 1, paragraaf 5 van de Wet BRP (art. 4.2 Wet BPR)

College

 

Nee

 

12. Teammanager Bedrijfsbureau Sociaal Domein (BO)

Nr.

Omschrijving van het onderwerp

Bestuurs-orgaan

Beperking van, toelichting op en/of voorwaarden aan mandaat/volmacht/machtiging

Instemming Ondermandaat

12.1

Beslissen op aanvraag of lopende voorziening, terugvordering en/of verhaal van hetgeen hieronder genoemd onder de nummers 12.1a t/m 12.1d met bijbehorende ondermandaatmogelijkheden:

 

College

Verhaal, het aanmanen en invorderen van bedragen zijn uitbesteed aan een contractpartij (thans: Flanderijn)

 

12.1a

Algemene bijstand, Inkomensvoorziening IOAW en voorschotverstrekking op deze regelingen.

(art 7 Participatiewet, art 15 IOAW/ artikel 7 Participatiewet en de geldende verordening

College

 

Elke medewerker van het team BO

12.1b

Bijzondere bijstand (en eventuele voorschotverstrekking).

(art 35 Participatiewet / artikel 35 t/m 36b Participatiewet en de geldende verordening)

College

 

Elke medewerker van het team BO

12.1c

Instellen bijzonder recherche onderzoek

(art 17 Wwb/Participatiewet)

College

 

Elke medewerker van het team BO

12.1d

Het afboeken van vorderingen en leningen.

(Beleidsregels Verhaal, Terug- en Invordering WWWB, IOAW en IOAZ gemeente Lingewaard 2013 artt 6 – 9.

BW 6:203)

College

 

Elke medewerker van het team BO

12.2

Beslissen op de aanvraag, lopende voorziening of terugvordering van:

 • a.

  algemene bijstand Bbz 2004

 • b.

  Inkomensvoorziening IOAZ

 • c.

  bedrijfskapitaal Bbz 2004

(art 12 Bbz; art 11a IOAW

art 11 IOAZ)

College

Advisering over de Bbz / IOAZ is uitbesteed aan de gemeente Arnhem (Bureau Zelfstandigen).

 

Het college ontvangt halfjaarlijks een overzicht betreffende de gehonoreerde aanvragen bedrijfskapitaal Bbz, voorzien van relevante informatie

Elke medewerker van het team BO

12.3

Handhaving sociale zekerheid

(art 17 WWB/art 17 Participatiewet)

College

 • a.

  Het verrichten van alle handelingen ter voorbereiding en uitvoering van besluiten WWB, Participatiewet, Bbz, IOAW, IOAZ en WI;

 • b.

  Het opleggen van verplichtingen die aan deze besluiten worden verbonden;

 • c.

  Het opleggen van bestuurlijke boetes in het kader van de WWB, Participatiewet, Bbz, IOAW, IOAZ en WI; hieronder wordt begrepen het verrichten van alle handelingen ter voorbereiding en uitvoering van de besluiten tot het opleggen van een boete.

Elke medewerker van het team BO

12.4

Aangifte en betaling loonbelasting/premie volksverzekeringen bij de Belastingdienst

(art. 20 Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994)

College

 

Elke medewerker van het team BO

12.5

Het nemen van besluiten op bezwaarschriften inzake besluiten zoals vermeld bij de nummers 12.1 (a t/m d),12.2 en 12.3 van deze lijst en zoals vermeld bij de nummers 13.1 (a t/m e), 13.3 en 13.6 van lijst 13 (FO)

(Art 7:10 lid 1 Awb)

College

Dit is alleen toegestaan indien het primaire besluit in ondermandaat is genomen door een medewerker van het team BO of FO dus niet de teammanager én er geen voornemen is om contrair te gaan tegen het advies van de bezwaarschriftencommissie in.

Nee

12.6

Aanvragen en ondertekenen autorisatieformulieren voor het regelen van uitwisseling gegevensverstrekking binnen het sociale domein.

Burgemeester

 

Elke medewerker van het team BO

12.7

Besluiten tot het aangaan en ondertekenen van aanvullende pandovereenkomsten (“aanvullende pandaktes”)

(art. 160, lid 1, sub e Gemeentewet, art. 171, lid 1 Gemeentewet en boek 3 BW)

College

Burgemeester

Betreft specifiek mandaat en volmacht in verband met een afgesloten DVO tussen de gemeente Lingewaard en de Stichting Kredietbank Nederland waarbij tevens een pandovereenkomst (“stamakte”) is aangaan (collegebesluit d.d. 31-10-2017)

Nee

 

13. Teammanager Toegang Sociaal Domein (FO)

Nr.

Omschrijving van het onderwerp

Bestuurs-orgaan

Beperking van, toelichting op en/of voorwaarden aan mandaat/volmacht/machtiging

Instemming Ondermandaat

13.1

Beslissen op aanvraag of lopende voorziening, terugvordering en/of verhaal van hetgeen hieronder genoemd onder de nummers 13.1a t/m 13.1e met bijbehorende ondermandaatmogelijkheden:

College

Verhaal, het aanmanen en invorderen van bedragen zijn uitbesteed aan een contractpartij (thans: Flanderijn)

 

13.1a

Verstrekking maatwerkvoorziening (art 2.3.1 Wmo 2015 en de geldende verordening Wmo)

College

 

Elke medewerker van het team FO

13.1b

Invalidenparkeerplaats ten behoeve van een belanghebbende.

(art 13 Wvw 1994, artt 85 en 86 RVV, Reglement gehandicaptenparkeerkaart)

College

 

Elke medewerker van het team FO

13.1c

Invalidenparkeerkaarten.

(art 13 Wvw 1994, artt 85 en 86 RVV, Reglement gehandicaptenparkeerkaart)

College

 

Elke medewerker van het team FO

13.1d

Leerlingenvervoer.

(geldende Verordening leerlingenvervoer gemeente Lingewaard)

College

 

Elke medewerker van het team FO

13.1e

Trajectkosten ingevolge

Participatiewet, IOAW, IOAZ, Bbz en nuggers)

College

Is het bedrag hoger of gelijk aan € 7.500,-- dan ligt de bevoegdheid bij de teammanager (geen ondermandaat)

Elke medewerker van het team FO

13.2

 • a.

  Opdracht tot directe levering van Wmo voorzieningen.

 • b.

  Opdracht aan leverancier tot verkoop c.q. vernietiging van Wmo voorzieningen.

  (art 2.3.1 Wmo)

College

Is het bedrag hoger of gelijk aan € 10.000,-- dan ligt de bevoegdheid bij de teammanager (geen ondermandaat).

Elke medewerker van het team FO

13.3

Beslissen op aanvraag voor individuele voorzieningen op grond van de Jeugdwet

College

 

Elke medewerker van het team FO

13.4

Beslissen op aanvragen voor mantelzorgcompliment

(artikel 19 Verordening Wmo en Nadere Regels waardering mantelzorgers)

College

 

Nee

13.5

Besluiten op verzoeken om afgifte van een mantelzorgurgentieverklaring (Huisvestingsverordening)

College

 

Elke medewerker van het team FO

13.6

Beslissen betreffende inburgering nieuwkomers in het kader van de Wet inburgering (Wi) evenals het geven van opdracht tot uitvoering van re-integratietrajecten aan derde partijen.

(Wi/AmvB)

College

 

Elke medewerker van het team FO

13.7

Het toekennen of weigeren van een Blijverslening

(Verordening Blijverslening Lingewaard 2017, artikel 5)

College

 

Elke medewerker van het team FO

 

14. Teammanager Openbare Ruimte en Vastgoed (ORV)

Nr.

Omschrijving van het onderwerp

Bestuurs-orgaan

Beperking van, toelichting op en/of voorwaarden aan mandaat/volmacht/machti-ging

Instemming Ondermandaat

14.1

Aangaan en ondertekenen van verhuurovereenkomsten van gemeentelijk vastgoed.

(Boek 7A Burgerlijk

Wetboek en Gemeentewet)

College

Burgemeester

Betreft de verhuur van (delen van) gebouwen bij de gemeente in bezit, waaronder sociaal culturele centra, sporthallen en woningen.

Ten aanzien van exploitatieovereenkomsten bij verhuur: deze overeenkomsten vallen onder de algemene regeling van nr. 3.20

Elke medewerker van het team ORV

14.2

Aangaan en ondertekenen van verhuurovereenkomsten van buiten(sport)accommodaties (Boek 7A BW en Gemeentewet)

College

Burgemeester

Afwijkend van 14.1 ziet dit mandaat op de verhuur van (sport)terreinen met evt. opstallen t.b.v. o.a. sportverenigingen en scouting.

Ten aanzien van exploitatieovereenkomsten bij verhuur: deze overeenkomsten vallen onder de algemene regeling van nr. 3.20

Elke medewerker van het team ORV

14.3

Toewijzen en besluiten tot het aangaan en ondertekenen van overeenkomsten tot verhuur van woonwagens en woonwagenstandplaatsen (Boek 7A BW en Gemeentewet)

College

Burgemeester

 

Nee

14.4

Besluit nemen om onderhoudsovereenkomst openbare ruimte aan te gaan met initiatiefnemer (mandaat) en de overeenkomst namens de gemeente te ondertekenen (volmacht)

(Notitie ‘Handen uit de mouwen in de Lingewaardse Openbare Ruimte’)

College

Burgemeester

Betreft enerzijds mandaat van het college en anderzijds volmacht voor ondertekening van de burgemeester

Elke medewerker van het team ORV

14.5

 

 

Het verlenen/weigeren van toestemming tot het leggen van kabels en leidingen in gemeentegrond.

College

 

 

 

Elke medewerker van het team ORV

14.6

 

 

Instemmen met plaatsen van telecommunicatievoorzieningen in en op gemeentegrond.

(Telecommunicatie

Verordening)

College

 

 

 

Elke medewerker van het team ORV

14.7

Beslissen op een aanvraag, buiten behandeling laten van een aanvraag, intrekken of wijzigen van een vergunning m.b.t het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen.

(Afvalstoffenverordening gemeente Lingewaard 2016)

 

College

 

Elke medewerker van het team ORV

14.8

Het aanwijzen en vastleggen in een overeenkomst van inzamelaars voor het afzonderlijk inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen.

(Afvalstoffenverordening gemeente Lingewaard 2016)

College

Burgemeester

Het ondermandaat geldt alleen voor opdrachten met een waarde tot maximaal € 25.000,--

Elke medewerker van het team ORV

14.9

Het aanwijzen van adressen en/of het aangeven van de frequentie van inzamelen m.b.t. huishoudelijk restafval en GFT-afval.

(Afvalstoffenverordening gemeente Lingewaard 2016)

College

Voor zover het gaat om een afwijking van de vaste frequentie (eenmaal per week) en de vaste aanbiedplaats (bij elk perceel).

Elke medewerker van het team ORV

14.10

Het vaststellen van de frequentie van inzameling m.b.t. de overige categorieën huishoudelijke afvalstoffen.

(Afvalstoffenverordening gemeente Lingewaard 2016)

College

 

Nee

14.11

Besluit tot het plaatsen of verwijderen van verkeerstekens

(art 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994)

College

 

Nee

14.12

Besluiten tot het treffen van

maatregelen tot wijziging van de inrichting van de weg of het aanbrengen van

voorzieningen ter regeling van het verkeer (fysieke maatregelen).

(art 15, tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994)

College

 

Nee

14.13

Besluiten tot het treffen van

een tijdelijke verkeersmaatregel van langere duur dan vier maanden of een regelmatig

terugkerende tijdelijke verkeersmaatregel.

(art 37 van het Besluit administratieve bepalingen inzake

het wegverkeer (BABW))

College

 

Nee

14.14

Besluiten tot het treffen van

een tijdelijke verkeersmaatregel van kortere duur dan vier maanden, waarvoor het

nemen van een verkeersbesluit noodzakelijk wordt geacht.

(art 34 van het Besluit administratieve bepalingen inzake

het wegverkeer (BABW))

College

 

Elke medewerker van het team ORV

14.15

Nemen van een verkeersbesluit ten behoeve van tijdelijke maatregelen (maximaal 3 maanden) t.b.v. aanpassingen infrastructuur.

(Wegenverkeerswet)

College

 

Elke medewerker van het team ORV

14.16

Aanstellen verkeersbrigadiers

(BABW; art. 56.

Regeling verkeersbrigadiers; art. 3.)

Burgemeester

 

Elke medewerker van het team ORV

14.17

Intrekken/vervallen verklaren aanstelling verkeersbrigadiers (BABW; art. 58.

Regeling verkeersbrigadiers; art. 8.)

Burgemeester

 

Elke medewerker van het team ORV

14.18

Beslissen op een aanvraag ontheffingen zwaar / bijzonder transport.

(RVV/WVR)

College

NB voor ondermandaat aan niet-ondergeschikten, zoals de Rijksdienst Wegverkeer, is een aparte procedure vereist.

Elke medewerker van het team ORV

14.19

Het verlenen van toestemming voor exceptionele transporten, die buiten de autonome beslisruimte van de Rijksdienst Wegverkeer vallen.

(art 149 a en b WVW

en art 7.1 Voertuigenreglement)

College

 

Nee

14.20

Beslissen op een aanvraag om een ontheffing voor vervoer van gevaarlijke stoffen.

(art 22 lid 1 Wet vervoer gevaarlijke stoffen)

College

Betreft het laden en lossen op wegen die niet zijn aangewezen voor vervoer van gevaarlijke stoffen.

Elke medewerker van het team ORV

14.21

Het wijzigen van de beslisruimte waarbinnen de Rijksdienst Wegverkeer ontheffing kan verlenen voor exceptionele transporten.

(art 149 a en b WVW en art 7.1 Voertuigreglement)

College

 

Nee

14.22

Het ambtshalve verlenen van een ontheffing Reglement Verkeersregels en verkeerstekens (RVV)

College

 

Elke medewerker van het team ORV

14.23

Beslissen op een aanvraag om een ontheffing Reglement Verkeersregels en verkeerstekens.

(RVV)

College

 

Elke medewerker van het team ORV

14.24

 

 

Beslissen op een aanvraag om een parkeerontheffing of parkeervergunning.

(hfst 5 afd. 1 APV)

College

 

 

Elke medewerker van het team ORV

14.25

Beslissen op een aanvraag om een vergunning of een ontheffing voor gebruik openbare plaats.

(hfst. 2, afd. 5 APV)

College

 

Elke medewerker van het team ORV

14.26

Beslissen op een aanvraag om een vergunning leegstandswet

(art 15 Leegstandwet)

College

 

Elke medewerker van het team ORV

14.27

Verlenen en weigeren van vergunningen voor het hebben van een grafbedekking.

(Wet op de Lijkbezorging en Gemeentelijke beheerregeling begraafplaatsen)

College

 

Elke medewerker van het team ORV

14.28

Verlenen en weigeren van vergunningen voor het hebben van een grafkelder.

(Wet op de Lijkbezorging en Gemeentelijke beheerregeling begraafplaatsen)

College

 

Elke medewerker van het team ORV

14.29

Aanschrijven rechthebbende op graf t.b.v. nakomen onderhoudsverplichting.

(Wet op de Lijkbezorging)

College

 

Elke medewerker van het team ORV

14.30

Bekendmaking van het voornemen tot ruiming

(art 24 Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Lingewaard 2012)

College

 

Elke medewerker van het team ORV

14.31

Vestigen van een recht op een graf

(art 28 Wet op de Lijkbezorging)

College

 

Nee

14.32

 

Opgraven stoffelijke resten op verzoek van de rechthebbende van het graf

(Wet op de lijkbezorging, art, 29

en Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Lingewaard 2015, art.24)

Burgemeester

Beperkt tot die aanvragen van rechthebbenden voor graven op de gemeentelijke begraafplaatsen. De aanvraag moet een verband hebben met het afstand doen van de grafrechten na twintig jaar of na een voltooide daaropvolgende verlengingsperiode. Alle overige aanvragen, inclusief de aanvragen voor bijzondere begraafplaatsen, worden niet gemandateerd en blijven bij de burgemeester.

Elke medewerker van het team ORV

14.33

Houden van toezicht op de naleving van publiekrechtelijke regels en voorschriften

(titel 5.2 Awb)

College Burgemeester

Moeten wel zijn aangewezen als toezichthouder

Elke medewerker van het team ORV

14.34

Vestigen van recht van opstal ten behoeve van opstallen welke op gemeentelijke grond staan

College en Burgemeester

Doel van vestigen van dit recht van opstal is te voorkomen dat de gemeente door natrekking eigenaar wordt of blijft van opstallen. Speelt vooral bij accommodaties als bedoeld bij nr. 14.2

Elke medewerker van het team ORV

14.35

 

Beslissen op verzoeken om tijdelijke verkeersmaatregelen.

(Wegenverkeerswet 1994 en BABW)

College

In het kader van vergunningverlening bij evenementen.

 

Elke medewerker van het team ORV

14.36

Beslissen op een verzoek om medewerking tot verkoop van stroken restgroen

(artikel 160, eerste lid, sub e en artikel 171, eerste lid, Gemeentewet, Awb en BW)

College en Burgemeester

 

De beslissing wordt genomen namens het college, maar ondertekend namens de burgemeester

Elke medewerker van het team ORV

14.37

Beslissen op eventuele verhuur van stroken restgroen

(artikel 160, eerste lid, sub e en artikel 171, eerste lid, Gemeentewet, Awb en BW)

College

Burgemeester

De beslissing wordt genomen namens het college, maar ondertekend namens de burgemeester

Elke medewerker van het team ORV

14.38

Beslissen op een beroep op verjaring van eigendomsrechten van een strook grond

(artikel 160, eerste lid, sub e en artikel 171, eerste lid, Gemeentewet, Awb en BW)

College

Burgemeester

De beslissing wordt genomen namens het college, maar ondertekend namens de burgemeester

Elke medewerker van het team ORV

14.39

Eventuele (verkoop)overeenkomsten en notariële akten namens de gemeente te ondertekenen voor akkoord

(artikel 171, eerste lid, Gemeentewet, Awb en BW)

Burgemeester

 

Elke medewerker van het team ORV

 

15. Teammanager Veiligheid, Toezicht en Handhaving (VTH)

Nr.

Omschrijving van het onderwerp

Bestuurs-orgaan

Beperking van, toelichting op en/of voorwaarden aan mandaat/volmacht/machti-ging

Instemming Ondermandaat

15.1

Het verzenden van ontvangstbevestigingen voor kleine evenementen en meldingen openbaar gebied C (algemeen)

Burgemeester

Overige ontvangstbevestigingen worden verzonden vanuit KCC

Elke medewerker van het team VTH

15.2

Het verdagen van de beslistermijn (algemeen)

(art 1:2, lid 2 Algemene Plaatselijke Verordening)

Burgemeester

College

 

Elke medewerker van het team VTH

15.3

Verdagen van een besluit op een aanvraag voor een vergunning of ontheffing als gevolg van de APV.

(art 1.2 APV)

College

Burgemeester

 

 

Elke medewerker van het team VTH

15.4

Intrekken of wijzigen van een vergunning of ontheffing als gevolg van de APV.

(hfst 1 art 1.6 APV)

College

Burgemeester

 

Elke medewerker van het team VTH

15.5

Beslissen op een aanvraag om een ontheffing voor het aanbieden e.d. van geschreven of gedrukte stukken of afbeeldingen

(artikel 2:6 APV)

College

 

 

Elke medewerker van het team VTH

15.6

Beslissen op een aanvraag om een evenementenvergunning

(art 2:25 Algemene Plaatselijke Verordening)

Burgemeester

 

Elke medewerker van het team VTH

15.7

Het beslissen op een aanvraag om ontheffing sluitingsuur

(art. 2.29 APV)

Burgemeester

 

Elke medewerker van het team VTH

15.8

Het beslissen op een aanvraag om ontheffingen

(artt. 3 en 4 Horecaverordening gemeente Lingewaard)

Burgemeester

 

Elke medewerker van het team VTH

15.9

Het bevestigen van de ontvangst van de melding incidentele festiviteiten

(art. 4.3 APV)

College

 

Elke medewerker van het team VTH

15.10

Het aanwijzen van de collectieve festiviteiten (art. 4.2 APV)

College

 

Elke medewerker van het team VTH

15.11

Het beslissen op een aanvraag om aanwezigheidsvergunningen (art. 30b Wok)

Burgemeester

 

Elke medewerker van het team VTH

15.12

Het beslissen op een aanvraag om een gebruiksvergunning (Brandbeveiligingsverordening)

College

Mandaat indien advies van brandweer wordt gevolgd. Bij afwijking van het advies geen mandaat

Elke medewerker van het team VTH

15.13

Beslissen op een aanvraag om een vergunning of een ontheffing voor gebruik openbare plaats

(hfst. 2, afd. 5 APV)

College

 

Elke medewerker van het team VTH

15.14

Beslissen op een aanvraag om een ontheffing voor het opsporen van metalen.

(art 2:19.b APV)

College

 

Elke medewerker van het team VTH

15.15

Beslissen op een aanvraag om een ontheffing voor het verbranden van afvalstoffen buiten de inrichting.

(Art 10.63 lid 2 Wet milieubeheer)

College

 

Elke medewerker van het team VTH

15.16

Beslissen op een aanvraag om een vergunning of ontheffing voor stoken van vuur (art 5:34 APV)

 

 

Elke medewerker van het team VTH

15.17

 

 

Beslissen op een aanvraag om een vergunning of ontheffing in het kader van overlast en baldadigheid.

(hfst 2 afd. 11 APV)

College

Burgemeester

 

Elke medewerker team VTH

15.18

Register of administratie ter inzage opvragen van een handelaar.

(artikel 2:68 lid b APV)

Burgemeester

 

Elke medewerker van het team VTH

15.19

Beslissen op een aanvraag om een ontheffing voor carbid schieten.

(artikel 2:73.a APV)

Burgemeester

 

Elke medewerker van het team VTH

15.20

 

 

Beslissen op een aanvraag om een vergunning of ontheffing voor bordelen en sekswinkels.

(hfst 3 APV)

College

Burgemeester

Binnen nader vast te stellen beleidskaders.

Elke medewerker van het team VTH

15.21

 

 

Beslissen op een aanvraag om een vergunning of ontheffing voor geluidhinder en licht.

(hfst 4 afd. 1 APV)

College

Burgemeester

 

Elke medewerker van het team VTH

15.22

Beslissen op een aanvraag om een vergunning voor venten, collecteren en standplaatsen.

(artikelen 5:13, 5:15 en 5:18 APV)

 

College

Binnen de kaders van het standplaatsenbeleid

 

Elke medewerker van het team VTH

15.23

Het beslissen op aanvragen voor, wijzigen, overschrijven of het intrekken van marktstandplaatsvergunningen.

(Marktverordening)

College

 

 

Elke medewerker van het team VTH

15.24

Ontheffing verlenen inname marktstandplaats (artikel 9 Marktverordening)

College

 

Elke medewerker van het team VTH

15.25

Toewijzen dag- en standwerkersplaats (artikel 10 Marktverordening)

College

 

Elke medewerker van het team VTH

15.26

Ontheffing markttijden in acht nemen (artikel 13 Marktverordening)

College

 

Elke medewerker van het team VTH

15.27

Onmiddellijke verwijdering van markt (artikel 16 Marktverordening)

College

 

Nee

15.28

Bepalen dat de markt niet plaatsvindt/ tijdelijk op een andere locatie/plaats plaatsvindt (artikel 1 Inrichtingsplan)

College

 

Elke medewerker van het team VTH

15.29

Afgelasten van de markt/ standplaatshouder verplichten tot voorzorgsmaatregelen (artikel 1 Inrichtingsplan)

College

 

Elke medewerker van het team VTH

15.30

Ontheffing verlenen voor aanwezigheid en gebruik geluidsapparatuur (artikel 7 Inrichtingsplan)

College

 

Elke medewerker van het team VTH

15.31

Beslissen op een aanvraag om een ontheffing van recreatief nachtverblijf buiten kampeerterreinen

(art 4.18 APV)

College

 

Elke medewerker van het team VTH

15.32

Beslissen op een aanvraag voor een ontheffing om meer dan drie voertuigen op de weg te parkeren.

(artikel 5:2 APV)

College

 

Elke medewerker van het team VTH

15.33

Beslissen op een aanvraag voor een ontheffing om een voertuig waarmee reclame wordt gemaakt op de weg te parkeren.

(artikel 5:7 APV)

College

 

Elke medewerker van het team VTH

15.34

Beslissen op een aanvraag voor een ontheffing om een groot voertuig binnen de bebouwde kom te mogen parkeren.

(artikel 5:8 APV)

College

 

Elke medewerker van het team VTH

15.35

Beslissen op een aanvraag om een ontheffing om meer dan 3 dagen kampeermiddelen te plaatsen op hiertoe verboden plaatsen

(art 5.6 APV)

College

 

Elke medewerker van het team VTH

15.36

Het verstrekken van een verklaring van geen bedenkingen

(art 31 Regeling wapens en munitie)

Burgemeester

 

Elke medewerker van het team VTH

15.37

Het verstrekken van een verklaring van geen bezwaar t.b.v. het opstijgen van vrije ballonnen, zeilvliegtuigen en schermzweeftoestellen

(Vrijstellingsregeling Veilig gebruik luchthavens en andere terreinen)

Burgemeester

 

Elke medewerker van het team VTH

15.38

Het opvragen van gegevens uit de politieregisters in het kader van behandeling van aanvragen om exploitatievergunning

(art. 16, lid 1 onder c junctis art 1, sub f Wet politiegegevens, art. 1, lid 1 onder c Politiewet 1993)

Burgemeester

 

Elke medewerker van het team VTH

15.39

Beslissen op een aanvraag om een exploitatievergunning

(art 2:28 Algemene Plaatselijke Verordening)

Burgemeester

 

Elke medewerker van het team VTH

15.40

Het opvragen van politiegegevens in het kader van de Drank- en Horecawet

(art 4:3 lid 5 Besluit Politiegegevens)

Burgemeester

 

Elke medewerker van het team VTH

15.41

Beslissen op een aanvraag om een drank- en horecavergunning

(art 3 Drank- en Horecawet)

Burgemeester

.

Elke medewerker van het team VTH

15.42

Het bevestigen van de ontvangst van de melding als bedoeld in artikel 30a Drank- en Horecawet

(art 30a lid 4 Drank- en Horecawet)

Burgemeester

 

Elke medewerker van het team VTH

15.43

Het verdagen van de beslistermijn op een melding als bedoeld in artikel 30a Drank- en Horecawet

(art 4:14 lid 3 Algemene wet bestuursrecht)

Burgemeester

 

Elke medewerker van het team VTH

15.44

Acceptatie van een melding als bedoeld in de Drank- en Horecawet

(art 30 en 30a Drank- en Horecawet)

Burgemeester

 

Elke medewerker van het team VTH

15.45

Beslissen op een aanvraag om een ontheffing als bedoeld in artikel 35 Drank- en Horecawet

(art 35 Drank- en Horecawet)

Burgemeester

 

Elke medewerker van het team VTH

15.46

Het opvragen van informatie aan derden in het kader van wet Bibob

Burgemeester College

 

Elke medewerker van het team VTH

15.47

Het opvragen van aanvullende gegevens aan de aanvrager in het kader van wet Bibob

 

Burgemeester College

 

Elke medewerker van het team VTH

15.48

Het voeren van correspondentie met betrekking tot het onderzoek in het kader van wet Bibob;

Burgemeester

College

 

Elke medewerker van het team VTH

15.49

Het afronden van het onderzoek in het kader van de wet Bibob

Burgemeester

College

 

Elke medewerker van het team VTH

15.50

Het nemen van een weigeringsbesluit in het kader van de wet Bibob

Burgemeester College

 

Nee

15.51

 

 

Beslissen op een aanvraag om loterijvergunningen o.g.v. art 3 Wet op de Kansspelen.

College

 

Elke medewerker van het team VTH

15.52

 

 

Beslissen op meldingen kleine kansspelen (art 7c Wet op de Kansspelen)

College

 

Elke medewerker van het team VTH

15.53

 

 

Beslissen op een aanvraag, intrekken en wijzigen van ontheffingen o.g.v. de Winkeltijdenwet en de

Winkeltijdenverordening

College

 

Elke medewerker van het team VTH

15.54

Beslissen op een aanvraag om een ontheffing voor het doen plaatsvinden van openbare vermakelijkheden op zondag voor 13.00 uur

(art 4 Zondagswet)

Burgemeester

 

Elke medewerker van het team VTH

15.55

Het in ontvangst nemen van gevonden voorwerpen

(art 5:5 Burgerlijk Wetboek)

Burgemeester

Alleen gevonden voertuigen en fietsen

 

 

Elke medewerker van het team VTH

15.56

Het in ontvangst nemen van aangiften van verloren voorwerpen

(art 5:5 Burgerlijk Wetboek)

Burgemeester

Alleen gevonden voertuigen en fietsen

 

 

Elke medewerker van het team VTH

15.57

Afgeven van een voorwerp aan de eigenaar of een andere tot ontvangst bevoegde ambtenaar

(art 5:6 Burgerlijk Wetboek)

Burgemeester

Alleen gevonden voertuigen en fietsen

 

 

Elke medewerker van het team VTH

15.58

Na drie maanden, resp. één jaar na in bewaring geven van goederen, deze voor rekening van de gemeente te verkopen, aan een derde om niet over te dragen of te vernietigen

(art 5:6 Burgerlijk Wetboek)

Burgemeester

Alleen gevonden voertuigen en fietsen

 

 

Elke medewerker van het team VTH

15.59

Overgaan tot verkoop, aan een derde om niet overdragen, of vernietigen als sprake is van een situatie als bedoeld in artikel 8. Dan wel art. 11 van boek 5 BW

(art 5:8 en 5:11 Burgerlijk Wetboek)

Burgemeester

Alleen gevonden voertuigen en fietsen

 

Elke medewerker van het team VTH

15.60

Goedkeuren projectplan NGE (niet geëxplodeerde explosieven)

(WSCSOCE)

Burgemeester

 

Elke medewerker van het team VTH

15.61

Houden van toezicht op de naleving van publiekrechtelijke regels en voorschriften

(titel 5.2 Awb)

College en Burgemeester

Mits aangewezen als toezichthouder

Elke medewerker van het team VTH

15.62

Handhaven op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), Wet Bibob, Winkeltijdenwet, Wet op de kansspelen, Drank –en horecawet en andere bijzondere wetten en op die wetten gebaseerde AMvB’s, ministeriele regelingen, richtlijnen en gemeentelijke verordeningen. Handhaving in het kader van publiek domein en bijzondere wetten.

(APV, ASV, Hfst 5 Awb

Winkeltijdenwet

Wet op de kansspelen

Drank- en horecawet en andere bijzondere wetten

125 Gemeentewet)

College en Burgemeester

Het mandaat betreft de waarschuwingsbrief en vooraankondiging

 

Elke medewerker van het team VTH

15.63

Last onder dwangsom tot en met € 10.000,- per overtreding

(Afd 5.3.2 Awb)

College en Burgemeester

 

Nee

15.64

Spoedeisende last onder dwangsom

(art 5:31 Awb jo art 5:32 Awb, art 125 Gemeentewet)

College en Burgemeester

Indien er geen mogelijkheid (tijd) voor een collegebesluit is

Elke medewerker van het team VTH

15.65

Opleggen aanlijngebod of een aanlijn- en muilkorfgebod. (artikel 2:59 APV)

Burgemeester

 

Elke medewerker van het team VTH

15.66

Informatiebrief ontstaan wettelijke betalingsverplichting doordat dwangsom is verbeurd (art 5:33 Awb)

College

Burgemeester

 

Elke medewerker van het team VTH

15.67

Beslissing (mondeling en schriftelijk) tot opleggen van een last onder bestuursdwang en het ten uitvoer leggen daarvan indien deze niet (tijdig) wordt uitgevoerd.

(Afd 5.3.1. Awb, art 125 Gemeentewet)

College en Burgemeester

Enkel toe te passen in spoedeisende situaties. De portefeuillehouder wordt zo spoedig mogelijk na toepassing geïnformeerd.

Mondeling alleen indien aangewezen als BOA of toezichthouder

Elke medewerker van het team VTH

15.68

Beslissing tot opleggen van een last onder bestuursdwang, en het ten uitvoer leggen daarvan indien deze niet tijdig wordt uitgevoerd, bij voertuigen die in strijd met wet en regelgeving geparkeerd zijn en waarvan de eigenaar niet te achterhalen is. (afdeling 5.3.1 Awb, artikel 125 Gemeentewet)

College en burgemeester

Mits aangewezen als BOA

 

 

 

Elke medewerker van het team VTH

 

15.69

Uitvoering geven aan de Wegsleepverordening (afdeling 5.3.1. Awb, art. 125 Gemeentewet en art. 170 WVW 1994

College

Enkel toe te passen in spoedeisende situaties

Elke medewerker van het team VTH

15.70

Beslissing op verzoek om een toepassingsbeschikking van een belanghebbende.

(art 5:31a Awb)

College en Burgemeester

 

Nee

15.71

Beslissing tot het afwijzen van een verzoek om handhaving.

(art 4:13 Awb)

College en Burgemeester

 

Elke medewerker van het team VTH

15.72

Uitstellen begunstigingstermijn

(art 5:34 lid 1 Awb)

College en Burgemeester

Indien het opleggen van de last onder dwangsom het gevolg is van een verzoek om handhavend op te treden wordt geen toepassing gegeven aan de mandatering.

Elke medewerker van het team VTH

15.73

Besluiten over het opschorten van de looptijd van een last onder dwangsom tijdens bezwaar- en beroepsprocedures.

(art 5:34 lid 1 Awb.)

College en Burgemeester

Indien het opleggen van de last onder dwangsom het gevolg is van een verzoek om handhavend op te treden wordt geen toepassing gegeven aan de mandatering.

Elke medewerker van het team VTH

15.74

Intrekken beslissing opleggen last onder bestuursdwang of dwangsom

(art 5:34 lid 2 Awb en de betrokken wettelijke regeling)

College en Burgemeester

Indien het opleggen van de last onder dwangsom het gevolg is van een verzoek om handhavend op te treden wordt geen toepassing gegeven aan de mandatering.

Elke medewerker van het team VTH

15.75

Kostenbeschikking

(artt 4:86, 5:25 en 5:37 Awb)

College en Burgemeester

 

Nee

15.76

Het aanwijzen van een medewerker als toezichthouder, alsmede het intrekken van het aanwijzingsbesluit

(artikel 6:2 van de Algemene Plaatselijke Verordening, op grond van artikel 8 van de Verordening winkeltijden gemeente Lingewaard 2013, op grond van de Marktverordening en op grond van artikel 5.10, derde lid van de Wabo en op grond van artikel 41, eerste lid sub b van de Drank- en Horecawet).

 

College

Burgemeester

 

 

Nee

15.77

Het benoemen van een medewerker als onbezoldigd ambtenaar, alsmede het intrekken van het benoemingsbesluit

(Artikel 1:2, eerste lid van de CAR-UWO)

College

Burgemeester

Toezichthouder in het kader van de Wabo moet een ambtenaar zijn. Daardoor is naast een aanwijzing als toezichthouder (zie nr. 15.76) ook een benoemingsbesluit nodig, indien een externe daarvoor wordt ingehuurd.

Nee