Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Lingewaard

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Lingewaard houdende regels omtrent verantwoordelijkheid (Verordening financiële auditcommissie Lingewaard 2019)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLingewaard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Lingewaard houdende regels omtrent verantwoordelijkheid (Verordening financiële auditcommissie Lingewaard 2019)
CiteertitelVerordening financiële auditcommissie Lingewaard 2019
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening auditcommissie Lingewaard.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-09-2019nieuwe regeling

27-06-2019

gmb-2019-209947

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Lingewaard houdende regels omtrent verantwoordelijkheid (Verordening financiële auditcommissie Lingewaard 2019)

(onder intrekking van de vigerende Verordening auditcommissie Lingewaard)

 

De gemeenteraad van Lingewaard heeft op 27 juni 2019 de Verordening financiële auditcommissie Lingewaard 2019 vastgesteld. Deze regeling wordt van kracht op het moment van bekendmaking.

Het doel achter deze nieuwe regeling is om zorg te dragen voor een geactualiseerde en aan de praktijk aansluitende (financiële) auditcommissieverordening. De financiële auditcommissie heeft hiermee een solide basis voor haar werkzaamheden. Omdat er ook een auditcommissie sociaal domein door de raad is ingesteld, is ook is de naam van de commissie aangepast naar 'financiële auditcommissie'.

 

Nadere informatie over de vastgestelde verordening kunt u krijgen bij de raadsgriffie, tel. 026-3260461 of via raadsgriffie@lingewaard.nl.

Artikel 1 Instelling

Er is een financiële auditcommissie, in deze verordening aan te duiden als 'commissie'.

Artikel 2 Taak

 • 1.

  De commissie heeft als aandachtsgebied alle activiteiten die van belang zijn voor een goede beheersing van de gemeente op het gebied van rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid in het kader van de kaderstellende en controlerende verantwoordelijkheid van de raad.

 • 2.

  Onder in het eerste lid bedoelde activiteiten wordt in ieder geval begrepen:

  • a.

   het zijn van gesprekspartner namens de raad en het begeleiden van de werkzaamheden van de accountant bij diens controle van de jaarrekening, waaronder verdiepend onderzoek en de bespreking van de betreffende rapportages;

  • b.

   het adviseren aan de gemeenteraad inzake de in lid 1 genoemde onderwerpen;

  • c.

   het selecteren van de accountant na afloop van het bestaande contract en het voorleggen van een voorstel aan de raad;

  • d.

   het zijn van gesprekspartner namens de raad en het in onderling overleg afstemmen van de onderzoeksplannen van de rekenkamercommissie, het college van burgemeester en wethouders en de accountant, alsmede het monitoren van de uitkomsten van de raadsbehandeling daarvan;

  • e.

   het voeren van periodiek overleg met het college, de ambtelijke organisatie en de raad over ontwikkelingen van de planning- en controlcyclus en in de bedrijfsvoering, alsmede het rapporteren hierover aan de gemeenteraad.

Artikel 3 Samenstelling, benoeming en zittingsduur

 • 1.

  De commissie bestaat uit minimaal drie en maximaal zoveel leden als er fracties zijn in de gemeenteraad.

 • 2.

  De raad benoemt de leden uit zijn midden.

 • 3.

  De raad kan een lid ontslaan.

 • 4.

  Een lid kan te allen tijde ontslag nemen.

 • 5.

  De zittingsperiode van de leden eindigt wanneer zij ophouden lid van de raad te zijn en in ieder geval aan het einde van de zittingsperiode van de raad.

 • 6.

  Leden, die voor een opvolgende zittingsperiode zijn herkozen als raadslid, blijven zitting houden totdat voor die zittingsperiode de leden zijn benoemd. Indien een fractie in de gemeenteraad aldus niet zou zijn vertegenwoordigd, is de betreffende fractievoorzitter tijdelijk lid van de commissie.

 • 7.

  De commissie kiest uit haar midden een voorzitter en een plaatsvervanger.

 • 8.

  De ondersteuning, waaronder de secretaris van de commissie, wordt geleverd door de griffie.

Artikel 4 Vaste adviseurs

De commissie heeft vaste adviseurs, te weten de voorzitter van de rekenkamercommissie of zijn plaatsvervanger, de wethouder financiën, de teamleider financiën en de concerncontroller. Zij worden voor elke vergadering van de commissie uitgenodigd. Afhankelijk van de agenda kunnen ook andere adviseurs worden uitgenodigd. De commissie kan besluiten om te vergaderen zonder één of meerdere adviseurs.

Artikel 5 Vergaderingen

 • 1.

  De commissie vergadert zo vaak als nodig is en volgens een vast te stellen vergaderschema.

 • 2.

  Als er minder dan drie leden ter vergadering aanwezig zijn, wordt de vergadering niet gehouden en wordt een nieuwe datum vastgesteld.

 • 3.

  De vergaderingen worden bijeengeroepen door de voorzitter van de commissie. Een agenda dient ten minste een week voor de vergadering in het bezit te zijn van de leden en de vaste adviseurs.

 • 4.

  De voorzitter draagt zorg voor een goed verloop van de vergaderingen van de commissie, waaronder:

  • a.

   het voorbereiden van de agenda;

  • b.

   het tijdig en periodiek bijeenroepen van de commissie;

  • c.

   het leiden van de vergaderingen;

  • d.

   het bevorderen van een heldere besluitvorming over commissieaangelegenheden.

 • 5.

  De voorzitter treedt naar buiten op als woordvoerder van de commissie.

 • 6.

  De secretaris van de commissie draagt zorg voor het opstellen van een besluitenlijst, welke besluitenlijst aan de raad en het college wordt gezonden.

Artikel 6 Openbaarheid vergaderingen en vergaderstukken

 • 1.

  De vergaderingen van de commissie zijn niet openbaar.

 • 2.

  De adviezen van de commissie en de besluitenlijsten van de vergaderingen van de commissie zijn in beginsel openbaar. De commissie kan geheimhouding opleggen.

Artikel 7 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening financiële auditcommissie Lingewaard 2019”.