Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Lingewaard

Besluit van het directieteam van team personeel en organisatie van de gemeente Lingewaard houdende regels omtrent uitvoering verkoop van vakantie uren (Regeling Uitvoering verkoop van vakantie-uren)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLingewaard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het directieteam van team personeel en organisatie van de gemeente Lingewaard houdende regels omtrent uitvoering verkoop van vakantie uren (Regeling Uitvoering verkoop van vakantie-uren)
CiteertitelRegeling Uitvoering verkoop van vakantie-uren
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Deze regeling vervangt het Cafétariamodel 2016 als zelfstandige regeling.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-11-2019nieuwe regeling

01-01-2017

gmb-2019-263699

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het directieteam van team personeel en organisatie van de gemeente Lingewaard houdende regels omtrent uitvoering verkoop van vakantie uren (Regeling Uitvoering verkoop van vakantie-uren)

Inhoudsopgave

 

 • Artikel 1 Begripsbepaling

 • Artikel 2 Proces

 • Artikel 3 Onvoorziene gevallen

 • Artikel 4 Citeertitel en inwerkingtreding

Artikel 1 Begripsbepaling

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

 • Zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang

  Er is sprake van een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang indien toekenning van de aanvraag leidt tot ernstige problemen:

  • van financiële of organisatorische aard;

  • wegens het niet voorhanden zijn van voldoende werk;

  • geen ruimte binnen de formatie of begroting;

  • vanuit oogpunt van bedrijfsvoering;

  • op het gebied van veiligheid;

  • van rooster-technische aard.

Artikel 2 Proces

Jaarlijks wordt in het voorafgaande jaar geïnventariseerd welke medewerkers verlof willen verkopen. In november worden medewerkers door P&O geïnformeerd over de mogelijkheid om een verzoek in te dienen. Het formulier “verzoek verkoop verlof" wordt ingevuld en ingeleverd bij de direct leidinggevende. De direct leidinggevende levert de ingevulde formulieren in bij P&O. P&O bundelt de verzoeken en stelt een voorstel op. Op basis van deze inventarisatie wordt in het DT besloten of de verzoeken kunnen worden gehonoreerd. Medewerkers worden geïnformeerd wanneer het verzoek niet kan worden ingewilligd. In maart worden de verlofuren via de salarisadministratie uitbetaald.

Artikel 3 Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin deze regeling niet of niet in redelijkheid voorziet, kan de werkgever een bijzondere voorziening treffen.

Artikel 4 Citeertitel en inwerkingtreding

Deze regeling kan worden aangehaald als de “Regeling Uitvoering verkoop van vakantie-uren” en treedt in werking met ingang van 1 januari 2017. Vanaf de inwerkingtredingdatum van deze regeling vervalt het Cafétariamodel 2016 als zelfstandige regeling