Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Lingewaard

Besluit van het directieteam van team personeel en organisatie van de gemeente Lingewaard houdende regels omtrent de werktijden (Regeling Werktijden gemeente Lingewaard 2014)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLingewaard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het directieteam van team personeel en organisatie van de gemeente Lingewaard houdende regels omtrent de werktijden (Regeling Werktijden gemeente Lingewaard 2014)
CiteertitelRegeling Werktijden gemeente Lingewaard 2014
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-11-2019nieuwe regeling

14-09-2016

gmb-2019-263947

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het directieteam van team personeel en organisatie van de gemeente Lingewaard houdende regels omtrent de werktijden (Regeling Werktijden gemeente Lingewaard 2014)

Inhoudsopgave

 

 • Paragraaf 1 algemene bepalingen

  • o

   Artikel 1 Begripsbepaling

  • o

   Artikel 2 Doelgroep

  • o

   Artikel 3 Bedrijfstijd en arbeidsduur

  • o

   Artikel 4 Arbeidspatroon & rooster

  • o

   Artikel 5 Verlof, overwerk, ziekte en andere omstandigheden

  • o

   Artikel 6 Registratie uren en opname extra gewerkte uren

  • o

   Artikel 7 CAR-UWO bepalingen

 • Paragraaf 2 Slotbepalingen

  • o

   Artikel 8 Onvoorzien

  • o

   Artikel 9 Citeertitel en inwerkingtreding

Paragraaf 1 algemene bepalingen

 

Artikel 1 Begripsbepaling

Voor de toepassing van deze regeling en de begrippen zoals opgenomen in deze regeling wordt verwezen naar de CAR-UWO artikel 1:1 Daarbij wordt verstaan onder:

 

 • a.

  Bedrijfstijd

  De tijd waarin medewerkers op kantoor werkzaamheden kunnen verrichten.

 • b.

  Medewerker

  De ambtenaar als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid, sub a van de CAR-UWO, alsmede uitzendkrachten, detacheringskrachten, stagiaires en personen die anderszins werkzaam zijn van bij de werkgever.

 • c.

  Pauze

  Een periode van een onafgebroken aantal minuten waarop geen arbeid wordt verricht.

 • d.

  Werkgever

  Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Lingewaard.

 • e.

  Arbeidspatroon

  De vooraf vastgestelde omvang van het aantal uren per dag en per week waarop de ambtenaar arbeid verricht.

 • f.

  Rooster

  Een arbeidspatroon dat wordt vastgelegd bij wisselende werktijden.

Artikel 2 Doelgroep

 

Lid 1

De standaardregeling (artikel 4:2 van de CAR) is van toepassing op het vaste en tijdelijke personeel van de Gemeente Lingewaard die zelf en in overleg met de leidinggevende de werktijden vaststelt.

 

Lid 2

De bijzondere regeling geldt voor ambtenaren die geen zeggenschap hebben over eigen werktijden, omdat de functie vereist dat op door de werkgever bepaalde tijden de werkzaamheden worden verricht.

Artikel 3 Bedrijfstijd en arbeidsduur

 

Lid 1

De formele arbeidsduur bedraagt het aantal uren per week conform het aanstellingsbesluit.

 

Lid 2

De bedrijfstijd is vastgesteld maandag tot en met vrijdag van 07.00 uur tot 22.00 uur.

 

Lid 3

De arbeidsduur bedraagt ten hoogste hetgeen is vermeld in hoofdstuk 4 van de CAR-UWO.

 

Lid 4

Bij een arbeidsduur per dag van meer dan 5,5 uren arbeid dient een pauze van ten minste 30 minuten (eventueel opgesplitst) worden genomen.

 

Lid 5

Bij een arbeidsduur per dag van meer dan 10 uren arbeid dient een pauze van ten minste 45 minuten (eventueel opgesplitst) worden genomen.

 

Lid 6

De werktijd per dag bedraagt ten hoogste 11 uren per dag.

Artikel 4 Arbeidspatroon & rooster

Lid 1

 

 • a.

  Alle medewerkers voor wie de standaard regeling geldt, komen met hun leidinggevende jaarlijks een arbeidspatroon overeen (tegelijk met keuzes in het kader van het cafetariamodel), waarin wordt vastgelegd op welke dagen en tijden zij in principe aanwezig zijn. Dit dient als houvast bij het plannen van afspraken, maar ook voor registratie van verlof, collectieve vrije dagen en feestdagen;

 • b.

  Voor medewerkers voor wie de bijzondere regeling geldt, wordt het arbeidspatroon eenzijdig door de leidinggevende vastgesteld, conform artikel 4:4 van de CAR-UWO.

Lid 2

De direct leidinggevende draagt de verantwoordelijkheid voor een goede (telefonische) bereikbaarheid van het team / afdeling, dagelijks tussen 8.30 – 17.00 uur, gedurende vijf dagen per week (maandag tot en met vrijdag).

 

Lid 3

Indien een medewerker wisselende werktijden worden opgedragen, moeten de werktijden in een rooster worden vastgelegd. De werktijden moeten dan ruim van te voren (tenminste één maand) aan de medewerker bekend gemaakt worden (artikel 4:2 CAR-UWO).

Artikel 5 Verlof, overwerk, ziekte en andere omstandigheden

 

Lid 1

Bij gehele of gedeeltelijke afwezigheid wegens vakantie, verlof, ziekte, receptie of doktersbezoek en voor medewerkers binnen de bijzondere regeling in het geval van overwerk, wordt uitgegaan van de volgende werktijden:

 

 • a.

  voor de medewerker die is ingeroosterd de vooraf vastgelegde, ingeroosterde tijd;

 • b.

  voor de overige medewerkers geldt het vooraf vastgelegde arbeidspatroon zoals bedoeld in lid 1 van artikel 4 van deze regeling.

Lid 2

Voor de uren van de jaarlijkse afsluitingsdag in december schrijft de medewerker de daadwerkelijk gemaakte uren (binnen het dagvenster, inclusief de uren van de afsluitingsdag) tot een maximum van 8,5 uur. Wanneer de medewerker volgens het tussen hem en zijn leidinggevende overeengekomen arbeidspatroon of rooster, die dag meer uren zou werken dan 8,5 uren, dan kan hij uren schrijven conform dit arbeidspatroon of rooster. Ook wanneer de dienst daarom vraagt1 kunnen medewerkers die dag, in overleg met de teamleider, de daadwerkelijk extra gewerkte uren schrijven.

 

Lid 3

Medewerkers die deelnemen aan de PV-dag mogen 8,5 uur schrijven. Als de 1 dienst daarom vraagt kunnen medewerkers die dag, in overleg met de teamleider, de daadwerkelijk extra gewerkte uren schrijven.

 

Artikel 6 Registratie uren en opname extra gewerkte uren

 

Lid 1

De dagelijks gewerkte tijd wordt door de ambtenaar handmatig op de producten achteraf verantwoord in het tijdsregistratiesysteem.

 

Lid 2

Deze verantwoording dient dagelijks, doch uiterlijk binnen een week gedaan te worden.

 

Lid 3

De extra gewerkte uren worden geregistreerd in het tijdsverantwoordingssysteem. Deze uren worden zo spoedig mogelijk gecompenseerd door minder uren te werken dan het vooraf vastgestelde arbeidspatroon of door de uren in te laten roosteren. Voor medewerkers binnen de bijzondere regeling geldt dat de leidinggevende deze uren, met afweging van alle betrokken belangen, eenzijdig als vrije uren ingeroosterd.

Artikel 7 CAR-UWO bepalingen

De bepalingen van de CAR-UWO over arbeidsduur en werktijden zijn onverminderd van kracht op deze regeling.

 

Paragraaf 2 Slotbepalingen

 

Artikel 8 Onvoorzien

Het college beslist, gehoord de OR, in individuele gevallen waarin deze regeling niet voorziet of waarbij over de uitleg verschil van inzicht bestaat.

Artikel 9 Citeertitel en inwerkingtreding

Deze regeling kan worden aangehaald als ‘Regeling Werktijden gemeente Lingewaard 2014’ en treedt in werking op datum van vaststelling van deze regeling.

 


1

Dit is bijvoorbeeld in het geval van calamiteiten of wanneer werkzaamheden perse op een bepaalde dag af moeten, waarbij de oorzaak van het tijdstip niet ligt in een verkeerde planning van de werkzaamheden.