Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Lingewaard

Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaard houdende regels omtrent de tegemoetkoming kosten kinderopvang op basis van sociaal medische indicatie (Beleidsregel tegemoetkoming kosten kinderopvang op basis van Sociaal Medische Indicatie (SMI) 2019)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLingewaard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaard houdende regels omtrent de tegemoetkoming kosten kinderopvang op basis van sociaal medische indicatie (Beleidsregel tegemoetkoming kosten kinderopvang op basis van Sociaal Medische Indicatie (SMI) 2019)
CiteertitelBeleidsregel tegemoetkoming kosten kinderopvang op basis van Sociaal Medische Indicatie (SMI) 2019
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-10-2019nieuwe regeling

01-10-2019

gmb-2019-268100

105885

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaard houdende regels omtrent de tegemoetkoming kosten kinderopvang op basis van sociaal medische indicatie (Beleidsregel tegemoetkoming kosten kinderopvang op basis van Sociaal Medische Indicatie (SMI) 2019)

[Deze bekendmaking is slechts een tekstplaatsing. De oorspronkelijke bekendmaking is op 9 oktober 2019 beschikbaar gesteld via Hét Gemeente Nieuws Lingewaard .]

 

Burgemeester en wethouders van Lingewaard;

 

gelet op het bepaalde artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

Besluiten:

 

Vast te stellen de beleidsregels Tegemoetkoming kosten Kinderopvang op basis van Sociaal Medische Indicatie (SMI) 2019

 

Hoofdstuk 1.Algemene bepalingen

Artikel 1.Begrippen

 • a.

  College: het college van burgemeester en wethouders.

 • b.

  Kind: jeugdige in de leeftijd van 0 jaar tot de leeftijd waarop ze naar het voortgezet onderwijs gaan, woonachtig in de gemeente Lingewaard.

 • c.

  Kinderopvang: dagopvang of buitenschoolse opvang op grond van de Wet kinderopvang geleverd door een kindercentrum of gastouderbureau dat geregistreerd is in het Landelijk Register Kinderopvang;

 • d.

  Ouder(s): degene(n) die juridisch of feitelijk verantwoordelijk is (zijn) voor de dagelijkse zorg van het kind, waaronder worden begrepen ouders, pleegouders en voogden;

 • e.

  Sociaal-medische gronden: lichamelijke, zintuiglijk, verstandelijke of psychische beperking van ouders waardoor zij onvoldoende voor hun kinderen kunnen zorgen én de ontwikkelingskansen van hun kinderen hierdoor onder druk staan;

 • f.

  Tegemoetkoming: bijdrage in de kosten van kinderopvang op basis van sociaal-medische gronden.

Hoofdstuk 2. Tegemoetkoming kosten kinderopvang op basis van SMI

Artikel 2.Doelgroep SMI

Deze beleidsregels is bedoeld voor:

 • 1.

  de ouder met een lichamelijke, zintuigelijke, verstandelijke en/of psychische beperking, woonachtig in de gemeente Lingewaard, die geen of beperkt recht heeft op kinderopvangtoeslag en die:

 • 2.

  een kind heeft van 0 jaar tot de leeftijd waarop het naar het voortgezet onderwijs gaat, voor wie kinderopvang nodig is om zich goed en gezond te kunnen ontwikkelen, en

 • 3.

  waarbij er een verband is tussen beperking of problematiek van de ouder en de noodzaak tot gebruik van kinderopvang en er geen beroep kan worden gedaan op een passende voorliggende voorziening voor de opvang van het kind.

Hoofdstuk 3. Aanvraag tegemoetkoming kosten kinderopvang op basis van SMI

Artikel 3. Aanvraag tegemoetkoming kosten kinderopvang op basis van SMI

 • 1.

  De aanvraag voor een tegemoetkoming in de kosten van de kinderopvang op sociaal-medische gronden wordt ingediend bij het College.

 • 2.

  Een aanvraag bevat in ieder geval:

  • a.

   naam, adres en burgerservicenummer van de ouder;

  • b.

   indien van toepassing: naam en burgerservicenummer van de partner en, als dit afwijkt van het adres van de ouder: het adres van de partner;

  • c.

   naam, geboortedatum en burgerservicenummer van het kind of de kinderen, waarop de aangevraagde tegemoetkoming betrekking heeft;

  • d.

   het aantal uren waarvoor en de periode waarin kinderopvang volgens de aanvrager noodzakelijk is;

  • e.

   bewijsstukken waaruit blijkt dat de afname van kinderopvang ten behoeve van het kind op sociaal-medische gronden noodzakelijk is;

  • f.

   bewijsstukken waaruit blijkt hoe hoog het bruto verzamelinkomen van de ouders en diens eventuele partner is;

  • g.

   bewijsstukken waaruit blijkt dat de ouder, en indien van toepassing diens partner, geen of beperkt recht heeft op kinderopvangtoeslag;

  • h.

   een offerte of contract van de kinderopvangorganisatie of gastouderbureau dat de kinderopvang gaat verzorgen waarin in ieder geval wordt aangegeven:

   • i.

    het aantal uren kinderopvang per kind

   • ii.

    de kostprijs per uur en

   • iii.

    de ingangsdatum en eventueel de einddatum van de overeenkomst met de kinderopvang

  • i.

   een machtiging voor rechtstreekse betaling van de tegemoetkoming aan de kinderopvang;

  • j.

   de handtekening van de ouder of diens wettelijke vertegenwoordiger en, als de ouder een partner heeft, van de partner.

  • k.

   overige gegevens die het college nodig acht om te kunnen besluiten over de aanvraag van de tegemoetkoming.

Hoofdstuk 4. Toekenning tegemoetkoming op basis van SMI

Artikel 4. Ingangsdatum van de tegemoetkoming

De tegemoetkoming wordt verstrekt met ingang van de datum waarop de kinderopvang, op sociaal-medische gronden, is begonnen.

Artikel 5. Omvang van de tegemoetkoming

De tegemoetkoming wordt slechts verleend voor het aantal uren per week waarvoor de inzet van de kinderopvang op sociaal medische gronden naar het oordeel van het college noodzakelijk is.

Artikel 6. Periode van tegemoetkoming

 • 1.

  De geldigheidsduur van de indicatie wordt bepaald door een consulent van het team toegang Sociaal Domein, maar is nooit langer dan 6 maanden. Na afloop van deze periode kan de tegemoetkoming weer voor maximaal 6 maanden worden toegekend, nadat de noodzaak van verlenging is vastgesteld door het college.

 • 2.

  De ouder doet al het mogelijke om de periode waarin noodzakelijke kinderopvang moet worden afgenomen, zo kort mogelijk te laten zijn.

 • 3.

  De ouder doet al het mogelijke om het aantal uren waarop noodzakelijke kinderopvang moet worden afgenomen, zo gering mogelijk te laten zijn.

Artikel 7.Hoogte van de tegemoetkoming

 • 1.

  De hoogte van de tegemoetkoming wordt vastgesteld overeenkomstig de methodiek van de kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst, rekening houdend met het inkomen van de ouder en diens (eventuele) partner.

 • 2.

  De ouder is een eigen bijdrage verschuldigd aan de houder van de kinderopvang. De eigen bijdrage is inkomensafhankelijk en wordt conform de belastingtabel kinderopvangtoeslag door de houder van kinderopvang berekend.

 • 3.

  Voor de kosten van de kinderopvang wordt maximaal het door het Rijk jaarlijks vastgestelde fiscale tarief gehanteerd. Eventuele meerkosten komen voor rekening van de ouder.

Artikel 8. Weigeringsgronden

Het college weigert de tegemoetkoming in de kosten kinderopvang op grond van sociaal medische indicatie in ieder geval indien:

 • a.

  De ouder niet behoort tot de doelgroep in artikel 2 van deze beleidsregels.

 • b.

  De ouder niet de inlichtingen verstrekt of medewerking verleent als bedoeld in artikel 10 van deze beleidsregels.

 • c.

  De ouder reeds een tegemoetkoming kinderopvang ontvangt of kan aanvragen op grond van de Wet kinderopvang of gebruik kan maken van een subsidie peuteropvang of voorschoolse educatie.

Artikel 9. Betaling en terugvordering

 • 1.

  De tegemoetkoming wordt in de vorm van maandelijkse termijnen uitbetaald aan de houder van de kinderopvang. De kinderopvangorganisatie brengt het resterende deel in rekening bij ouders.

 • 2.

  Wanneer blijkt dat de tegemoetkoming onterecht is uitgekeerd, wordt het teveel betaalde teruggevorderd.

Artikel 10. Inlichtingenplicht

 • 1.

  De ouder verstrekt op verzoek, binnen een door het college gestelde termijn, aan het college alle gegevens en inlichtingen van hem en zijn partner die voor de aanspraak op en de hoogte van de vergoeding van belang kunnen zijn.

 • 2.

  De ouder doet het college onmiddellijk, na het bekend worden daarvan, uit eigen beweging schriftelijk mededeling van inlichtingen en gegevens die kunnen leiden tot een verlaging van de vergoeding.

 • 3.

  De houder verstrekt desgevraagd aan het college alle gegevens en inlichtingen die voor de vaststelling van de aanspraak van de ouder op de tegemoetkoming van het college van belang zijn.

Artikel 11. Vaststelling tegemoetkoming

Vier weken na afloop van de beschikking wordt o.b.v. de facturen van de kinderopvangorganisatie of van het gastouderbureau, waarop zowel de kosten als de urenomvang zichtbaar zijn, de tegemoetkoming definitief vastgesteld door het college.

Hoofdstuk 5. Slotbepalingen

Artikel 12. Hardheidsclausule

Het college kan ten gunste van de belanghebbende afwijken van de bepalingen van deze verordening, indien de toepassing van de verordening zou leiden tot onbillijkheden van overwegende aard.

Artikel 13. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de dag na de bekendmaking ervan en is van toepassing op aanvragen die op of na deze datum worden ingediend.

 • 2.

  Deze beleidsregel kan worden aangehaald als ‘Beleidsregel tegemoetkoming kosten kinderopvang op basis van Sociaal Medische Indicatie (SMI) 2019’.

Datum: 1 oktober 2019.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaard,

de secretaris,

drs. J. Wijnia

de burgemeester,

J.P.M. Meijers

Toelichting algemeen

 

1.Inleiding

Ouders kunnen voor kinderopvang (dagopvang, BSO of gastouderopvang) gebruik maken van de kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst. Er zijn gezinnen of alleenstaande ouders, die als gevolg van sociaal-medische redenen, geen of beperkt recht hebben op kinderopvangtoeslag. Bijvoorbeeld als één van de ouders werkt, terwijl de andere ouder om sociale of gezondheidsredenen tijdelijk niet in staat is om voor de kinderen te zorgen. Voor deze gezinssituaties is de Beleidsregel ’Tegemoetkoming kosten kinderopvang op basis van Sociaal Medische Indicatie (SMI) 2019’ opgesteld.

 

De regeling heeft twee doelen:

 • a.

  Het tijdelijk ontlasten van ouders met een chronische ziekte of een lichamelijke, zintuigelijke, verstandelijke of psychische beperking.

 • b.

  Het ondersteunen van kinderen die als gevolg van de thuissituatie een ontwikkelingsachterstand oplopen of dreigen op te lopen en voor wie kinderopvang een tijdelijke oplossing kan zijn.

SMI biedt ouders een financiële tegemoetkoming om een tijdelijke oplossing voor kinderopvang mogelijk te maken en toe te kunnen werken naar een structurele oplossing voor de gezinssituatie. Het uiteindelijke streven is om het gezin in de positie te krijgen dat de ouders weer meedoen aan het arbeidsproces en/of er een opvoedingssituatie in het gezin komt, die de SMI overbodig maakt.

 

Toelichting artikel

 

Artikel 1: Begripsomschrijving

Dit artikel behoeft geen nadere uitleg.

 

Artikel 2: Doelgroep SMI

Dit artikel behoeft geen nadere uitleg.

 

De tegemoetkoming fungeert als een vangnet. Als de informele kinderopvang (opvang door buurt, familie, mantelzorg) of andere voorliggende voorzieningen, zoals peuteropvang of voorschoolse educatie, Buurtgezinnen, vrijwillige gezinsondersteuning door SWL of praktische gezinsondersteuning met professionals door Santé Partners, uitkomst bieden, dan moet daarvan gebruik worden gemaakt.

 

Artikel 3: Aanvraag tegemoetkoming op basis SMI

Dit artikel behoeft geen nadere uitleg.

 

Artikel 4: Ingangsdatum tegemoetkoming

Dit artikel behoeft geen nadere uitleg.

 

Artikel 5: Omvang tegemoetkoming

Er wordt geen aantal uren vastgesteld. Per situatie zal maatwerk worden geleverd en bekeken worden hoeveel uur opvang nodig zijn.

 

Artikel 6: Periode tegemoetkoming

Kinderopvang op grond van sociaal medische indicatie is met nadruk een tijdelijke oplossing. Verlenging is mogelijk met telkens 6 maanden. Werken aan een oplossing op langere termijn is belangrijk.

 

Artikel 7: Hoogte tegemoetkoming

Voor vaststelling van de hoogte van de tegemoetkoming is aansluiting gezocht bij de berekeningssystematiek van de belastingdienst. Deze bedragen worden door de belastingdienst elk jaar opnieuw bekeken en vastgesteld. Deze tarieven houdt de gemeente Lingewaard ook aan.

 

Artikel 8: Weigeringsgronden

Dit artikel behoeft geen nadere uitleg.

 

Artikel 9: Betaling

Om ouders niet onnodig te belasten, betaalt de gemeente de tegemoetkoming rechtstreeks aan de kinderopvangorganisatie of het gastouderbureau. Het resterende deel moet de ouder zelf aan de kinderopvangorganisatie betalen.

 

Artikel 10: Inlichtingenplicht

Dit artikel behoeft geen nadere uitleg.

 

Artikel 11: Vaststelling tegemoetkoming

Dit artikel behoeft geen nadere uitleg.

 

Artikel 12: Hardheidsclausule

Dit artikel behoeft geen nadere uitleg.

 

Artikel 13: Inwerkingtreding en citeertitel

Dit artikel behoeft geen nadere uitleg.