Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Lingewaard

Verordening op de heffing en invordering van "Marktgelden 2011"

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLingewaard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van "Marktgelden 2011"
CiteertitelVerordening Marktgelden 2011
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vervangen door de Verordening op de heffing en de invordering van "Marktgelden 2012".

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 229, lid 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201201-01-2012intrekking

15-12-2011

Het Gemeentenieuws, 28-12-2011

86d/2011
06-01-201101-01-2012nieuwe regeling

16-12-2010

Het Gemeente nieuws, 29-12-2010

66(d)/2010

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van "Marktgelden 2011"

 

 

verordening op de heffing en de invordering van "Marktgelden 2011"

 

Artikel 1 Aard van de heffing

Onder de naam van marktgeld wordt een recht geheven voor het gebruik van enig gedeelte van openbare terreinen, pleinen of straten, welke voor het houden van de wekelijkse goederenmarkt zijn aangewezen.

Artikel 2 Belastbaar feit en belastingplicht

Het marktgeld op de wekelijkse goederenmarkt wordt geheven van degene, die enig gedeelte van het marktterrein als standplaats gebruikt.

Artikel 3 Tarieven

Voor het gebruik van een standplaats op de wekelijkse goederenmarkt, anders dan met het doel kramen

of tafels ter verhuur te plaatsen, wordt per dag (of gedeelte daarvan) en per strekkende meter

frontbreedte (of gedeelte daarvan) van de standplaats een recht geheven van € 1,38.

Artikel 4 Abonnementen per kwartaal
 • 1.

  Het is mogelijk om het recht voor het gebruik van een standplaats door middel van een

  abonnement, per kwartaal te voldoen. In dat geval wordt voor het gebruik van een standplaats

  als bedoeld in artikel 3 een recht geheven van € 17,25.

 • 2.

  Abonnementen zijn noch geheel, noch gedeeltelijk voor overdracht vatbaar. Indien van een abonnement niet of niet ten volle gebruik wordt gemaakt, vindt geen teruggaaf plaats van de

  geheven rechten.

Artikel 5 Wijze van heffing

Het marktgeld wordt geheven door middel van een gedagtekende nota of andere schriftuur, waarop het verschuldigde bedrag wordt vermeld. Het college van burgemeester en wethouders stelt het model van

de nota of andere schriftuur vast.

Artikel 6 Definitie frontbreedte

Onder frontbreedte wordt verstaan de lengte van de ingenomen standplaats, gemeten langs de voorzijde, alsmede langs de achterzijde en/of langs één of beide zijkanten, indien het publiek daar toegang heeft en aldaar goederen zijn uitgestald.

Artikel 7 Tijdstip betaling
 • 1.

  Het in artikel 3 bedoelde recht moet worden voldaan op het moment van aanbieding van de nota

  of andere schriftuur.

 • 2.

  De in artikel 4 bedoelde abonnementsgelden moeten worden voldaan binnen 14 dagen na de dagtekening van de nota of ander schriftuur.

Artikel 8 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en

de invordering van de marktgelden.

Artikel 9 Overgangsrecht

De verordening “Marktgelden 2010” van 17 december 2009, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel

10, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft

op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 10 Inwerkingtreding

1 Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

2 De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2011.

Artikel 11 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: "Verordening Marktgelden 2011".

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering

van 16 december 2010.

 

De griffier, De voorzitter,

w.g. Th.G.L. Greep w.g. H.H. de Vries