Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Lingewaard

MANDAATREGELING GEMEENTE LINGEWAARD

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLingewaard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMANDAATREGELING GEMEENTE LINGEWAARD
CiteertitelMANDAATREGELING GEMEENTE LINGEWAARD
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vervangen door het Besluit mandaat, volmacht en machtiging gemeente Lingewaard 2014.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht, hoofdstuk 10

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-04-201402-04-2014intrekking

25-03-2013

Het Gemeentenieuws, 02-04-2014

Onbekend.
20-01-201102-04-2014nieuwe regeling

12-04-2011

Het gemeentenieuws

2011I00294

Tekst van de regeling

Intitulé

MANDAATREGELING GEMEENTE LINGEWAARD

 

 

MANDAATREGELING GEMEENTE LINGEWAARD

Burgemeester en wethouders van Lingewaard

besluiten

de mandaatregeling gemeente Lingewaard met bijbehorende bijlagen 1a tot en met 8 vast te stellen vanwege onder meer organisatorische wijzigingen en gewijzigde regelgeving.

De bestaande mandaatregeling en beleidsregels, zoals vastgesteld op 30 juni 2009, en het mandaatbesluit in het kader van de Wabo, zoals vastgesteld op 6 oktober 2010, worden ingetrokken.

Het besluit treedt in werking op de dag van bekendmaking.

 

 

Bemmel, 12 april 2011

Burgemeester en wethouders van Lingewaard,

de secretaris, de burgemeester,

drs. E.R. Loenen H.H. de Vries

 

Bijlage 1a

 

BELEIDSREGELS BIJ GEBRUIK VAN MANDAAT
Artikel 1

De gemandateerde is bevoegd tot het nemen van besluiten als bedoeld in de bijlagen 2 tot en met 8 van dit besluit, tenzij:

 • a.

  de uitoefening van het mandaat ingrijpende gevolgen kan hebben voor de gemeente als bedoeld in artikel 169 lid 4 Gemeentewet;

 • b.

  advisering van andere afdelingen betreffende een te nemen besluit niet aansluit op het eigen afdelingsstandpunt;

 • c.

  de betreffende portefeuillehouder heeft aangegeven dat het te nemen besluit in een collegevergadering aan de orde moet komen vanwege het feit dat de te nemen beslissing politiekgevoelig ligt;

 • d.

  het te nemen besluit een afwijking van bestaand beleid zou zijn.

Artikel 2

De ondertekening van het krachtens mandaat genomen besluit geschiedt door de afdelingsmanager / de gemeentesecretaris namens burgemeester en wethouders van Lingewaard op de volgende wijze:

Namens burgemeester en wethouders van Lingewaard,

De afdelingsmanager/gemeentesecretaris……(naam afdeling i.v.t.),

……...naam afdelingsmanager/gemeentesecretaris.

Artikel 3

Bij afwezigheid van de gemandateerde kan het mandaat worden uitgeoefend door zijn of haar organisatorische plaatsvervanger.

Artikel 4

Ondermandaat van de gemandateerde bevoegdheden is mogelijk met instemming van de mandaatgever (het college). De instemming van de mandaatgever blijkt uit de kolom “mogelijkheid ondermandaat”. De gemandateerde (de afdelingsmanager) beslist telkens zelf over het daadwerkelijk geven van ondermandaat. Hij of zij moet hiertoe dus nog zelf besluiten. Bijlage 1b bevat een modelformulier voor het geven van ondermandaat.Voor de ondertekening bij ondermandaat worden de functie en naam van de afdelingsmanager/gemeentesecretaris vervangen door de functiebenaming en naam van de ondergemandateerde.

Artikel 5

De gemandateerde en de ondergemandateerde informeren de mandaatgever tenminste één keer per kwartaalover de krachtens mandaat genomen besluiten. Daarvoor dient gebruik te worden gemaakt van de als bijlage 1c toegevoegde overzichtslijst gemandateerde besluiten.

Artikel 6

De gemandateerde bevoegdheden hebben betrekking op afdoeningsmandaat, tenzij in het desbetreffende mandaat uitdrukkelijk vermeld staat dat het mandaat beperkt is tot ondertekeningsmandaat. In dat laatste geval is het besluit door het college genomen en ondertekent de gemandateerde slechts.

Bijlage 1b
FORMULIER ONDERMANDAAT

MACHTIGING

De manager van de afdeling <afdeling> van de gemeente Lingewaard:

-overwegende, dat het college van burgemeester en wethouders bij besluit van

<datum vaststelling mandaatlijst> onder meer zijn bevoegdheid tot het <onderwerp aangeven, bijv. het verlenen van een inritvergunning> heeft gemandateerd aan de manager van de afdeling <afdeling invullen>;

-dat volgens bijlage <bijlage> nummer <nummer> van het mandaatbesluit gemeente Lingewaard

de gemandateerde de instemming heeft van de mandaatgever om ondermandaat te verlenen aan de <teamleider of andere medewerker> van zijn of haar afdeling ter zake de hiervoor aangehaalde bevoegdheid.

besluit

ondermandaat te verlenen aan de heer/mevrouw <naam>, <functie> bij de gemeente Lingewaard, om namens burgemeester en wethouders <onderwerp, bijvoorbeeld inritvergunningen te verlenen>.

<Bemmel of Huissen invullen>,

De manager van de afdeling <afdeling invullen>,

<naam afdelingsmanager>

Bijlage 1c

OVERZICHTSLIJST GEMANDATEERDE BESLUITEN

Bijlage

Nummer

Omschrijving van het onderwerp

Bijzonderheden

Datum besluit

xx

xx

xxx

xxx

xx

xx

xx

xxx

xxx

xx

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 1d

MANDAAT COLLEGE VAN B&W AAN MANAGER ……………………………………….

Nr.

Omschrijving van het onderwerp

Beperking van, toelichting op en/of voorwaarden aan het mandaat

Mogelijkheid Ondermandaat

Wettelijke grondslag

Datum mandaat

x

xx

xxx

xxx

xx

x

x

xx

xxx

xxx

xx

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze lijst dient ook digitaal aangeleverd te worden aan team JZ voor de jaarlijkse aanpassing van de mandaatlijsten.

Bijlage 2

MANDAATLIJST COLLEGE VAN B&W AAN AFDELINGSMANAGERS

Aandachtspunten (o.a. t.o.v. de vorige mandaatlijst):

 • ·

  ondermandaat voor een deel van de onderwerpen mogelijk voor andere medewerkers van de afdeling, omdat in de praktijk medewerkers van de afdeling vaak bepaalde handelingen verrichten en niet altijd de teamleider.

 • ·

  daarentegen kunnen een aantal andere bevoegdheden nu juist alleen maar worden ondergemandateerd aan de teamleider, zodat die toch meer zicht heeft op wat er binnen het team gebeurt.

 • ·

  afdelingsmanager en/of teamleiders zijn verantwoordelijk en dragen zorg voor tijdige besluitvorming, ook in geval van bezwaarafhandeling.

 • ·

  mandatering en ondermandatering van bevoegdheid ex. artikel 4:18 over de hoogte van de dwangsom bij niet tijdig beslissen op een aanvraag of een bezwaar is in de lijst opgenomen als punt 8.

Nr.

Omschrijving van het onderwerp

Beperking van, toelichting op en/of voorwaarden aan het mandaat

Mogelijkheid

Ondermandaat

Wettelijke grondslag

Datum mandaat

1

Vereenvoudigde wijze van afdoen bij onvolledige aanvraag.

Hieronder valt ook het stellen van een termijn voor het aanvullen van een onvolledige aanvraag.

Teamleiders

Artikel 4:5 Algemene wet bestuursrecht (Awb)

12-04-2011

2

Horen van aanvrager voor afwijzende beschikking.

Ondermandaat ook voor medewerkers van de afdeling omdat die dit in de praktijk normaliter uitvoeren.

Teamleiders en medewerkers van de afdeling

Artikel 4:7 Awb

12-04-2011

3

Horen van geadresseerde en van derde belanghebbende.

Ondermandaat ook voor medewerkers van de afdeling omdat die dit in de praktijk normaliter uitvoeren.

Teamleiders en medewerkers van de afdeling

Artikel 4:8 Awb

12-04-2011

4

Kennisgeving van nieuwe ofredelijke termijn.

 

Teamleiders

Artikel 4:14 Awb

12-04-2011

5

Doorzendplicht bij toezending aan een onbevoegd bestuursorgaan.

Met uitzondering van doorzending bezwaar en beroepschriften (zie bijlage 3).

Teamleiders

Artikel 2:3Awb

12-04-2011

6

Verzenden van voortgangsberichten aan betrokkene(n)bij de gemandateerde bevoegdheden.

Dit geldt voor het verdagen van de termijn bij het geven van beschikkingen en het nemen van beslissingen op bezwaar. O.a. het nemen van een verdagingsbesluit, waarbij de afhandeling van het bezwaar met zes extra weken wordt verdaagd door de vakafdeling, dit ook in verband met de Wet Dwangsom.

Teamleiders

§ 4.1.3 Awb,

Artikel 7:10 lid 3 Awb

12-04-2011

7

Het voorbereiden en voeren van rechtsgedingen, bezwaarprocedures of administratieve beroepsprocedures.

Hier valt ook onder de vertegenwoordiging bij de commissie voor bezwaarschriften en het ondertekenen van verweerschriften.

Uitgezonderd is het nemen van een procesbesluit waarbij de gemeente of het gemeentebestuur als eisende partij in gerechtelijke procedures optreedt. Ondermandaat ook voor medewerkers van de afdeling omdat die dit in de praktijk normaliter uitvoeren.

Uitgezonderd rechtsgedingen waarbij artikel 169 lid 4 Gemeentewet van toepassing is (zie ook beleidsregels

bijlage 1a).

N.B. Hieronder vallen niet gedingen of procedures die het bestuursorgaan burgemeester aangaan (zie afzonderlijke mandaatlijst van de burgemeester/bijlage 2).

Teamleiders en medewerkers van de afdeling

Artikel 160, eerste lid onder f

Gemeentewet

12-04-2011

8

Besluit nemen over de hoogte van de dwangsom

Bij niet tijdige beslissing op een bezwaarschrift geldt een dwangsomregeling op grond van de Wet Dwangsom

Teamleiders

Artikel 4:18 Awb

12-04-2011

Bijlage 3

MANDAATLIJST COLLEGE VAN B & W AAN SECRETARIS

Aandachtspunten:

 • ·

  De CAR-UWO is een heel uitgebreide regeling waarin nog wel eens veranderingen plaatsvinden. Door nu alle bevoegdheden in het kader van de uitvoering van de CAR-UWO, zonder expliciet alle artikelen apart te noemen, in een keer te mandateren (en voor een groot deel) te ondermandateren aan de afdelingsmanagers wordt voorkomen dat er gedurende het jaar onjuistheden hierover ontstaan.

 • ·

  In principe kan de secretaris alle bevoegdheden inzake uitvoering van de CAR-UWO ondermandateren aan de afdelingsmanagers, met uitzondering van al hetgeen is vermeld bij de nummers na nummer 1 in deze mandaatlijst. In die gevallen is geen ondermandaat mogelijk of is eventueel wel ondermandaat mogelijk maar dan aan teamleiders of de brandweercommandant.

Nr.

Omschrijving van het onderwerp

Beperking van, toelichting op en/of voorwaarden aan het mandaat

Mogelijkheid Ondermandaat

Wettelijke grondslag

Datum mandaat

1

Uitvoering CAR-UWO

Uitvoering van de CAR-UWO kan worden ondergemandateerd aan de afdelingsmanagers, met uitzondering van alles vermeld bij de nummers in het vervolg van deze lijst.

Afdelingsmanagers

CAR-UWO

12-04-2011

2

Bevoegdheid tot algemene regelgeving inzake personele aangelegenheden

 

 

Hoofdstuk 1 CAR-UWO, artikel 1:4:1

12-04-2011

3

Treffen van een individuele regeling in die gevallen waarin de CAR-UWO niet of redelijkerwijs niet voorziet

 

 

CAR-UWO

12-04-2011

4

Aanstelling en arbeidsovereenkomst

 

 

Hoofdstuk 2 CAR-UWO

12-04-2011

5

Ontslag

 

 

Hoofdstuk 8 CAR-UWO

12-04-2011

6

Georganiseerd overleg in ambtenarenzaken

 

 

Hoofdstuk 12 CAR-UWO

12-04-2011

7

Klokkenluidersregeling

 

 

Artikel 15.2 CAR-UWO

12-04-2011

8

Vrijwilligers bij de gemeentelijke brandweer

 

Afdelingsmanager VTH en brandweercommandant

Hoofdstuk 19 CAR-UWO

12-04-2011

9

Vergoeding piketdienst bij de brandweer

 

Afdelingsmanager VTH en brandweercommandant

Hoofdstuk 20 CAR-UWO

12-04-2011

10

Verlenen van vakantie

 

Afdelingsmanagers en teamleiders

Artikel 6.1.1 lid 2 CAR-UWO

 

12-04-2011

11

Verzoek tot overschrijding van de arbeidsduur per jaar

Toetsing aan het criterium van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen.

Afdelingsmanagers en teamleiders

Artikel 6.2.2 lid 3 CAR-UWO

12-04-2011

12

Bevoegdheid tot het verlenen van buitengewoon verlof

 

Afdelingsmanagers en teamleiders

Artikel 6.4.1 lid 1 CAR-UWO

12-04-2011

13

Toestemming tot terugkeer in betrekking na ziekte.

Met inachtneming van het advies van de bedrijfsarts

Afdelingsmanagers en teamleiders

Artikel 7.17 lid 1 CAR-UWO

12-04-2011

14

Bepaling van de voor de ambtenaar geldende salarisschaal.

 

Op grond van de voor de betreffende functie (voorlopig) vastgestelde salarisschaal en met inachtneming van het gestelde in de lokale bezoldigingsverordening.

Afdelingsmanagers

Bezoldigingsverordening, 6, 2e lid

12-04-2011

15

Vervroeging periodiekdatum.

Toetsingscriterium is resultaat van personeelsbeoordeling; afstemming met diensthoofd vanuit oogpunt uniformiteit.

Afdelingsmanagers

Bezoldigingsverordening, 7, 3e lid

12-04-2011

16

Handhaving persoonlijke toelage op grond van bijzondere omstandigheden.

 

 

Afdelingsmanagers

Bezoldigingsverordening, 14, 2e lid

12-04-2011

17

Bevoegdheid tot het opstellen van een functielijst inconveniëntentoelage.

 

 

Afdelingsmanagers

Bezoldigingsverordening, 22

12-04-2011

18

Uitvoeringsregeling variabele werktijden

 

Afdelingsmanagers en teamleiders

Artikel 4.2 CAR-UWO

12-04-2011

19

Vergoedingsregeling reiskosten in verband met dienstreizen

 

Afdelingsmanagers en teamleiders

Bezoldigingsregeling

12-04-2011

20

Uitvoeren vastgesteld opleidingsplan

 

Afdelingsmanagers

Nota strategisch opleidingsplan

12-04-2011

21

Opdracht geven tot het doen van voorschotbetalingen

 

Afdelingsmanagers

 

12-04-2011

22

Afhandelen van statistische opgaven

 

Afdelingsmanagers en teamleiders

CBS-wet

12-04-2011

 

Bijlage 4

MANDAATLIJST COLLEGE VAN B&W AAN MANAGER BELEIDS- EN PROJECTONTWIKKELING (BPO)

Nr.

Omschrijving van het onderwerp

Beperking van, toelichting op en/of voorwaarden aan het mandaat

Mogelijkheid Ondermandaat

Wettelijke grondslag

Datum mandaat

1

Besluiten inzake jaarlijkse aanpassingen van huurbedragen van accommodaties.

 

Teamleider

Boek 7A Burgerlijk Wetboek en betreffende huurovereenkomst

12-04-2011

2

Besluiten over verhuur van zaalruimte en sportaccommodaties.

Binnen vooraf gefiatteerde kaders.

Teamleider

Boek 7A Burgerlijk

Wetboek

12-04-2011

3

Besluiten verlenen van opdracht tot controle bij kinderdagverblijven.

 

Teamleider

Hoofdstuk 4,

par. 1 en 2 Wet

Kinderopvang

12-04-2011

4

Het nemen van besluiten naar aanleiding van adviezen van Hulpverlening Midden Gelderland.

 

 

Hoofdstuk 4 Wet Kinderopvang

12-04-2011

5

Bijhouden van register Kinderopvang.

Hieronder vallen diverse handelingen zoals het opnemen en verwijderen van gegevens in het register.

Teamleider

Art. 45, 46 en 47 Wet Kinderopvang

12-04-2011

6

Besluiten over laten vervallen van prognose-eis bij aanvraag huisvesting onderwijs.

Indien prognose niet nodig is voor het beoordelen van de aanvraag.

Teamleider

Artikel 7 lid 3

Huisvestings-

Verordening onderwijs

12-04-2011

7

Besluiten over niet in behandeling nemen van huisvestingsaanvraag.

 

Teamleider

Artikel 7 lid 4

Huisvestings-

Verordening onderwijs

12-04-2011

8

Verstrekken van overzicht van ingediende huisvestingsaanvragen.

-Mededeling welke aanvragen zijn ingediend en welke niet in behandeling zijn genomen.

-Binnen wettelijk gestelde kaders.

Teamleider

Artikel 8 Huisvestings-verordening onderwijs

12-04-2011

9

Voeren van overleg over de uitvoering van het huisvestingsprogramma onderwijs.

Machtiging voor overleg over de wijze van uitvoering.

Teamleider

Artikel 15 Huisvestingsverordening onderwijs

12-04-2011

10

Verlenen van toestemming voor verhuur en medegebruik van schoolgebouwen.

Voor de verhuur van leegstaande lokalen van niet door de gemeente instandgehouden schoolgebouwen is op grond van artikel 108 WPO en art. 36 van de Huisvestingsverordening onderwijs de toestemming van het college van burgemeester en wethouders vereist.

De activiteit betreft derhalve het al dan niet verlenen van die toestemming.

 

Artikel 108 WPO en artikel 36 van de Huisvestingsverordening onderwijs.

12-04-2011

11

Besluiten over opdrachten aan Marant.

Opdrachten buiten de reguliere subsidie en over de jaren 2009.

Teamleider

Burgerlijk Wetboek

12-04-2011

12

Het aangaan van optieovereenkomsten ten behoeve van de verkoop van bedrijfskavels op door de gemeente te ontwikkelen bedrijventerreinen

 

Teamleider

Artikel 6.4a Wro

12-04-2011

13

Het aangaan van een planschadeovereenkomst, indien het bedrag niet hoger is dan €25.000,-

 

Teamleider

Artikel 6.24 lid 1 sub a en lid 4 Wro

12-04-2011

Bijlage 5

MANDAATLIJST COLLEGE VAN B&W AAN MANAGER BEDRIJFSVOERING

Nr.

Omschrijving van het onderwerp

Beperking van, toelichting op en/of voorwaarden aan het mandaat

Mogelijkheid Ondermandaat

Wettelijke grondslag

Datum mandaat

1

Het voeren van correspondentie en het nemen van beslissingen op het gebied van aansprakelijkheid. Zowel voor de gemeente qq benadeelde als de gemeente qq aangesproken partij.

Tot een maximum van € 250,-- per geval.

Teamleider

Gemeentewet

Art 6:162 BW

12-04-2011

2

Het beslissen op verzoeken om inlichtingen als bedoeld in de Wet openbaarheid van bestuur.

Met uitzondering van zaken die politiek gevoelig liggen (zie ook beleidsregels bijlage 1a).

Teamleider

Wet openbaarheid van bestuur

12-04-2011

3

Het sturen van een verdaging van een beslissing op bezwaar of op een klacht.

Bij een bezwaarschrift gebeurt dit tegelijkertijd met het sturen van de ontvangstbevestiging op een ingediend bezwaarschrift (zie nr. 7).

Teamleider

Art. 7:10 derde liden 9:11 tweede lid Awb

12-04-2011

4

Het doorzendenbij toezending bezwaar- of beroepschrift aan onbevoegd bestuursorgaan of aan onbevoegde administratieve rechter, onder gelijktijdige mededeling daarvan aan de indiener.

 

Teamleider

Artikel 6:15 Awb

12-04-2011

5

Het sturen van ontvangstbevestiging op een ingediend bezwaarschrift.

 

Teamleider

Artikel 6:14 eerste lid Awb

12-04-2011

6

Het niet in behandeling nemen van een klacht.

 

Teamleider

Artikel 9:8 eerste lid Awb

12-04-2011

7

In ontvangst nemen van aangetekende stukken, pakketten, poststukken, postwissels en cheques.

 

Teamleider

Algemeen

12-04-2011

8

Het beheer van de archiefbescheiden van de gemeente.

-Voor zover binnen de grenzen van de bevelen/regels van B&W.

-Voor zover de archiefbescheiden niet zijn overgebracht naar de gemeentelijke archiefbewaarplaats.

Teamleider

Archief 32 Archiefwet 1995 en Archiefverordening 2003

12-04-2011

9

Gebruik gemeentelijk logo door lokale politieke verenigingen of afdelingen.

Logo desgevraagd ter beschikking stellen aan lokale politieke verenigingen of afdelingen uit de gemeente Lingewaard indien de naam Lingewaard of gemeente Lingewaard daar onderdeel van uitmaakt en indien de partij waarvan zij onderdeel uitmaken op de plaatselijke kieslijst staan of hebben gestaan.

Teamleider

Auteurswet

12-04-2011

10

Aangifte omzetbelasting bij de belastingdienst in het kader van de grondexploitatie.

 

Teamleider

Art. 1 en 2 Wet op de Omzetbelasting 1968 en art. 4 lid 5 richtlijn E.R.

12-04-2011

11

Aangifte omzetbelasting bij de belastingdienst in het kader van de Algemene Dienst.

 

Teamleider

Art. 1 en 2 Wet op de Omzetbelasting 1968 en art. 4 lid 5 richtlijn E.R.

12-04-2011

12

Aangifte compensabele omzetbelasting bij de belastingdienst.

In het kader van de invoering van een BTW-compensatiefonds.

Teamleider

Art. 9 Wet op het BTW-Compensatiefonds

12-04-2011

13

Het geheel of gedeeltelijk oninbaar verklaren van civiele vorderingen

-Met inachtneming van de wettelijke mogelijkheden tot invordering op grond van het Burgerlijk Wetboek.

-Tot een maximum van € 1.000,-- per vordering.

 

 

12

14

Het geheel of gedeeltelijk oninbaar verklaren van gemeentelijke belastingen

-Met inachtneming van de regels gesteld in de Leidraad Invordering gemeentelijke belastingen, inclusief eigen invulling, vastgesteld op 9 december 2003 door B&W.

-Tot een maximum van € 1.000,-- per aanslag.

 

Artikel 255 lid 5 Gemeentewet

 

15

Het toekennen en weigeren van een Starterslening.

 

Teamleider

Art. 4 Verordening stimuleringsfonds startersregeling

12-04-2011

Bijlage 6

MANDAATLIJST COLLEGE VAN B&W AAN MANAGER DIENSTVERLENING

 • ·

  in deze lijst is in verband met het overgangsrecht als gevolg van invoering van de Wabo een aantal nummers gehandhaafd (nrs. 87 tot en met 100), die van toepassing kunnen zijn op aanvragen van voor 1 oktober 2010.

 • ·

  bij nummer 86 mandateert het college de afdelingsmanager voor het afhandelen van bezwaren inzake besluiten zoals bedoeld bij de nummer 73 en 74 van deze lijst. Deze worden daarmee niet meer expliciet en apart voorgelegd aan het college.

Nr.

Omschrijving van het onderwerp

Beperking van, toelichting op en/of voorwaarden aan het mandaat

Mogelijkheid Ondermandaat

Wettelijke grondslag

Datum mandaat

1

Het verrichten van alle benodigde voorbereidingshandelingen en het voeren van correspondentie tijdens en na de procedure van de aanvraag om omgevingsvergunning.

Het mandaat geldt alleen als de brieven/mededelingen zelf geen besluit inhouden

Teamleider, bouwadviseur A en milieuadviseur A

-

12-04-2011

2

Besluiten tot het buiten behandeling laten van een aanvraag om omgevingsvergunning.

 

Teamleider, bouwadviseur A en milieuadviseur A

artikel 4.5 Awb

12-04-2011

3

Beslissen op aanvragen om omgevingsvergunning als bedoeld in de artikelen 2.1 en 2.2 Wabo, zowel voorbereid met de reguliere alsook met de uitgebreide procedure.

Het mandaat geldt alleen indien:

-de aanvraag wordt voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure (art. 3.7 Wabo);

-de aanvraag wordt voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure (art. 3.10 Wabo) en er geen zienswijzen of bedenkingen zijn ingediend voor het tijdstip van de vergunningverlening.

-geen negatief advies is uitgebracht of een vvgb niet wordt geweigerd.

Beperkt ondertekeningsmandaat:

-bij het weigeren van omgevingsvergunningen tot het bouwen van een bouwwerk waarop de uitgebreide voorbereidingsprocedure (art. 3.10 Wabo) van toepassing is.

-bij het weigeren van omgevingsvergunningen tot wijziging of afbraak van gemeentelijke monumenten.

-bij het weigeren van omgevingsvergunningen in gevolge artikel 2.1 lid 1 onder b Wabo (voorheen aanlegvergunning).

Vereiste is dat de conceptbrief bij het voorafgaand voorstel voor het besluit door B&W was gevoegd en B&W met deze conceptbrief hebben ingestemd.

Teamleider, bouwadviseur A en milieuadviseur A

artikelen 2.4, 2.5, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20 en 2.20a Wabo

Artikel 8.1.4 Bouwverordening juncto artikel 2.2 Wabo

12-04-2011

4

Beslissen op aanvragen om omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.6 Wabo (wijzigingsvergunning inrichtingen).

Indien geen zienswijzen zijn ingediend c.q. geen negatief advies is uitgebracht of een vvgb niet wordt geweigerd.

Teamleider, bouwadviseur A en milieuadviseur A

artikel 2.6 Wabo

12-04-2011

5

Beslissen tot het wijzigen (al dan niet ambtshalve) of het geheel of gedeeltelijk intrekken van een omgevingsvergunning.

Indien geen zienswijzen zijn ingediend c.q. geen negatief advies is uitgebracht of een vvgb niet wordt geweigerd.

Het mandaat is niet van toepassing indien de intrekking aan te merken is als sanctie.

Teamleider, bouwadviseur A en milieuadviseur A

artikelen 2.5, 2.29, 2.30, 2.31, 2.33 en 5.19 Wabo

12-04-2011

6

Het vragen van adviezen.

 

Teamleider, bouwadviseur A en milieuadviseur A

artikel 2.26 Wabo en hoofdstuk 6 Bor

12-04-2011

7

Het vragen van een verklaring van geen bedenkingen (vvgb).

 

Teamleider, bouwadviseur A en milieuadviseur A

artikel 2.27 Wabo en hoofdstuk 6 Bor

12-04-2011

8

Aanhouding van een beslissing op aanvraag omgevingsvergunning i.v.m. planologische procedure.

Aanhouding ontstaat van rechtswege en de aanvrager moet hiervan in kennis worden gesteld.

Teamleider, bouwadviseur A en milieuadviseur A

artikel 3.3 Wabo

12-04-2011

9

Aanhouding van een beslissing op aanvraag omgevingsvergunning i.v.m. slopen en nieuwbouw.

Is in tegenstelling tot art 3.3. en 3.5 een besluit. Aanhoudingsbesluit moet vóór het einde van de beslistermijn bekend zijn gemaakt.

Teamleider en bouwadviseur A

artikel 3.4 Wabo

12-04-2011

10

Aanhouding van een beslissing op aanvraag omgevingsvergunning i.v.m. exploitatieplan.

Aanhouding ontstaat van rechtswege en de aanvrager moet hiervan in kennis worden gesteld.

Teamleider en bouwadviseur A

artikel 3.5 Wabo

12-04-2011

11

Beslissen tot doorbreking van de aanhouding die is ontstaan als gevolg van een planologische procedure.

 

Teamleider en bouwadviseur A

artikel 3.3, lid 3 en lid 6 Wabo

12-04-2011

12

Besluit tot verlengen beslistermijn met ten hoogste 6 weken.

 

Teamleider, bouwadviseur A en milieuadviseur A

artikel 3.9, lid 2 Wabo

12-04-2011

13

Bekendmaken van rechtswege verleende omgevingsvergunning.

 

Teamleider en bouwadviseur A

artikel 3.9, lid 4 Wabo

12-04-2011

14

Beslissen op aanvragen om omgevingsvergunning wanneer sprake is van een vergunningvrij project.

 

Teamleider, bouwadviseur A en milieuadviseur A

artikelen 2.3 en 2.4 Bor

12-04-2011

15

Verlenen/weigeren vrijstelling Bouwbesluit en Bouwverordening.

 

Teamleider en bouwadviseur A

Artikel 1.11, lid 1(vrijstellingsbepalingen) Bouwbesluit 2003, art.

2.1.5 t/m 2.5.30 Bouwverordening

12-04-2011

16

Actualiseren van een omgevingsvergunning voor een inrichting

Het mandaat is niet van toepassing indien tegen de voorgenomen wijziging/actualisering zienswijzen zijn ingebracht.

Teamleider en milieuadviseur A

Artikel 2.30 Wabo

12-04-2011

17

Afhandelen van meldingen als gevolg van AMvB’s Wet milieubeheer.

 

Teamleider en milieuadviseur A

Artikel 8.40 en 8.41Wet milieubeheer

12-04-2011

18

Opleggen van een maatwerkvoorschrift of een nadere eis als gevolg van AMvB’s Wet milieubeheer.

Het mandaat is niet van toepassing indien naar aanleiding van het voornemen zienswijzen zijn ingebracht

Teamleider

Artikel 8.42 lid 1 Wet milieubeheer

12-04-2011

19

Het nemen van een huisnummerbesluit.

 

Teamleider, bouwadviseur, bouwadviseur A, medewerker grondgebied A

Artikel 6 Wet BAG,

Artikel 3 Verordening staatnaamgeving en huisnummering v/d gemeente Lingewaard

12-04-2011

20

Verlenen en weigeren van vergunningen of ontheffingen voor gebruik openbare weg.

Hieronder vallen onder andere in- en uitritvergunningen

Teamleider, medewerker grondgebied A, adviseur vergunningen en omgeving

Hfdst. 2, afd. 1, par. 5 APV

Artikel 2.2 lid 1, onder e Wabo (uitritvergunningen)

12-04-2011

21

Verlenen en weigeren kapvergunningen.

 

Teamleider, medewerker grondgebied A, adviseur vergunningen en omgeving

Artikel 2.2, lid 1, onder g Wabo

12-04-2011

22

Verlenen en weigeren van vergunningen of ontheffingen voor reclame op onroerende zaken.

 

Teamleider, medewerker grondgebied A, adviseur vergunningen en omgeving

Artikel 2.2, lid 1, onder h Wabo

12-04-2011

23

Verlenen van opdracht tot het uitvoeren van akoestisch onderzoek, bodemonderzoek of ander specifiek milieuhygiënisch onderzoek aan externen.

Voor zover het betreft onderzoek uit te voeren in het kader van een gemeentelijk plan, activiteit, etc. waarvoor al een bestuursbesluit c.q. –opdracht is genomen/geformuleerd.

Mits het daartoe beschikbare begrotingsbudget toereikend is.

Teamleider

Woningwet, Wet geluidhinder, Wet bodembescherming, Wet milieubeheer en Wabo

12-04-2011

24

Het melden van saneringen (Besluit Uniforme Saneringen) aan Gedeputeerde Staten.

Indien de gemeente voornemens is om de bodem te saneren dan wel handelingen te verrichten ten gevolge waarvan de verontreiniging van de bodem wordt verminderd of verplaatst.

Teamleider, Adviseur bodemkwaliteit & archeologie

Artikel 39b Wet bodembescherming

12-04-2011

25

Het melden aan Gedeputeerde Staten van onderzoeksgevallenofernstige gevallen van bodemverontreiniging.

 

Teamleider, Adviseur bodemkwaliteit & archeologie

Artikel 41Wet bodembescherming

12-04-2011

26

Het behandelen van meldingen ingevolge het Bouwstoffenbesluit / Besluit bodemkwaliteit.

 

Teamleider, Adviseur bodemkwaliteit & archeologie

Artikel 11Bouwstoffenbesluit, Besluit bodemkwaliteit

12-04-2011

27

Stellen van nadere eisen als gevolg van Bouwstoffenbesluit / Besluit bodemkwaliteit,

 

Teamleider, Adviseur bodemkwaliteit & archeologie

Artikel 12 lid 2, 15 Bouwstoffenbesluit, Besluit bodemkwaliteit, Wet bodem- en oppervlaktewateren-bescherming

12-04-2011

28

Doen van melding ex artikel 28 Wet bodembescherming.

Indien de gemeente voornemens is om de bodem te saneren dan wel handelingen te verrichten ten gevolge waarvan de verontreiniging van de bodem wordt verminderd of verplaatst.

Teamleider, Adviseur bodemkwaliteit & archeologie

Artikel 28 Wet bodembescherming

12-04-2011

29

Verlenen van een ontheffing voor het verbranden van afvalstoffen buiten de inrichting.

 

Teamleider. milieuadviseur A, bouwadviseur A, adviseur vergunningen en omgeving

Artikel 10.63 lid 2 Wet milieubeheer en artikel 5.5.1 lid 2 APV

12-04-2011

30

Het weigeren van een ontheffing voor het verbranden van afvalstoffen buiten de inrichting.

Beperkt tot ondertekeningmandaat.

Vereist is dat de conceptbrief bij het voorafgaand voorstel voor het besluit door B&W was gevoegd en B&W met deze conceptbrief hebben ingestemd.

Teamleider

Artikel 10.63 lid 2 Wet milieubeheer en artikel 5.5.1 lid 2 APV

12-04-2011

31

Accepteren van een overig bewijsmiddel conform Bouwstoffenbesluit, Besluit bodemkwaliteit, Wet bodem- en oppervlaktewaterenbescherming.

 

Teamleider, Adviseur bodemkwaliteit & archeologie

Artikel 5 en 9 Bouwstoffenbesluit, Besluit bodemkwaliteit, Wet bodem- en oppervlaktewaterbescherming

12-04-2011

32

Vaststelling van beoordeling c.q. toetsing van bodemonderzoeksopzetten, bodemonderzoeken,

saneringsplannen monitoringsverslagen en evaluatierapporten evenals archeologische rapporten en akoestische rapporten in het kader van de Wet bodembescherming, Wabo, Wet milieubeheer, Woningwet, Wet op de archeologische monumentenzorg en de Wet Geluidhinder.

Akoestische rapporten gemandateerd aan Teamleider

Teamleider, Adviseur bodemkwaliteit & archeologie

Wet bodembescherming, Besluit bodemkwaliteit, Wet milieubeheer, Woningwet,

Wet op de archeologische monumentenzorg, Erfgoedverordening,

Wet Geluidhinder en Wabo

12-04-2011

33

Besluit tot toekennen subsidie voor gemeentelijke monumenten en het vaststellen van subsidie.

 

Teamleider

Artikel 19 Subsidieverordening monumenten en cultuurhistorische waarden Lingewaard 2007

12-04-2011

34

Het weigeren van subsidie voor gemeentelijke monumenten.

-Beperkt tot ondertekeningmandaat.

-Vereist is dat de conceptbrief bij het voorafgaand voorstel voor het besluit door B&W was gevoegd en B&W met deze conceptbrief hebben ingestemd.

Teamleider

 

12-04-2011

35

Verlenen/weigeren medewerking aan verzoeken tot verkoop groenstroken.

Mits de waarde van de te verkopen groenstrook niet meer bedraagt dan € 15.000,-- en bij een voornemen tot weigering dient vooraf overleg plaats te vinden met de portefeuillehouder.

Teamleider

Artikel 6:213 e.v. Burgerlijk Wetboek

Artikel 160 lid 1 sub e Gemeentewet

12-04-2011

36

Verlenen/weigeren medewerking aan verzoeken tot verhuur van groenstroken.

Bij een voornemen tot verhuur dient vooraf overleg plaats te vinden met de portefeuillehouder.

Teamleider

 

12-04-2011

37

Afwikkeling van verzoeken van eigendomsoverdrachten door verjaring.

-Beperkt tot ondertekeningmandaat.

-Beperkt tot verzoeken waaraan medewerking wordt verleend.

Teamleider

Boek 3 afdeling 3 BW (artikelen 3:99 tot en met 3: 106) en artikel 3:306 BW

12-04-2011

38

Verlenen en weigeren van vergunningen o.g.v. de Drank- en Horecawet.

 

Teamleider

Artikel 3

Drank- en Horecawet

12-04-2011

39

Verzoeken om justitiële gegevens bij de Centrale justitiële documentatiedienst.

Bijvoorbeeld in verband met het nemen van een besluit op een aanvraag voor een vergunning op grond van de Drank- en Horecawet.

Medewerker grondgebied A,

adviseur vergunningen en omgeving

Artikel 9 - 13 Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens, artikel 13 en 31 Besluit justitiële gegevens

12-04-2011

40

Verlenen en weigeren van loterijvergunningen o.g.v. de Wet op de kansspelen.

 

Medewerker grondgebied A,

adviseur vergunningen en omgeving

Artikel 3 Wet op de Kansspelen

12-04-2011

41

Beslissen op mededelingen t.a.v. kleine kansspelen o.g.v. de Wet op de kansspelen.

 

Medewerker grondgebied A,

adviseur vergunningen en omgeving

Artikel 7c Wet op de Kansspelen

12-04-2011

42

Verkeersbesluiten t.b.v. tijdelijke maatregelen.

In het kader van vergunningverlening bij evenementen.

Medewerker grondgebied A,

adviseur vergunningen en omgeving

Wegenverkeerswet 1994

12-04-2011

43

Verlenen of weigeren ontheffingen zwaar / bijzonder transport.

NB voor ondermandaat aan niet-ondergeschikten, zoals de Rijksdienst Wegverkeer, is een aparte procedure vereist.

Medewerker grondgebied A,

adviseur vergunningen en omgeving

RVV/WVR

12-04-2011

44

Verlenen of weigeren ontheffingen Reglement Verkeersregels en verkeerstekens.

 

Medewerker grondgebied A,

adviseur vergunningen en omgeving

RVV

12-04-2011

45

Verlenen of weigeren van ontheffingen voor vervoer gevaarlijke stoffen.

Betreft het laden en lossen op wegen die niet zijn aangewezen voor vervoer van gevaarlijke stoffen.

Medewerker grondgebied A,

adviseur vergunningen en omgeving

Artikel 22 lid 1 Wet vervoer gevaarlijke stoffen

12-04-2011

46

Verlenen of weigeren van vergunningen m.b.t. het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen.

-Voor zover het textiel voor huis-aan-huis inzameling betreft

-Inclusief het nemen van een verdagingsbesluit.

Medewerker grondgebied A,

adviseur vergunningen en omgeving

Artikel 2, 4 en 11 Afvalstoffenverorde-

ning gemeente Lingewaard 2005

12-04-2011

47

Het niet in behandeling nemen van aanvragen voor een vergunning m.b.t. het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen.

-Voor zover het textiel voor huis-aan-huis inzameling betreft

-Inclusief het verlengen van de termijn als bedoeld in artikel 3 lid 2 van de Afvalstoffenverordening.

Medewerker grondgebied A,

adviseur vergunningen en omgeving

Artikel 3 Afvalstoffenverorde-

ning gemeente Lingewaard 2005

12-04-2011

48

Het intrekken of wijzigen van een vergunning m.b.t. het inzamelen van huishoudelijke stoffen.

-Voor zover het textiel voor huis-aan-huis inzameling betreft

Medewerker grondgebied A,

adviseur vergunningen en omgeving

Artikel 6 Afvalstoffenverorde-

ning gemeente Lingewaard 2005

12-04-2011

49

Verlenen, weigeren, intrekken en wijzigen van ontheffingen (openstellen winkels).

Het mandaat beperkt zich tot het verlenen van ontheffingen.

Medewerker grondgebied A,

adviseur vergunningen en omgeving

Winkeltijdenwet

12-04-2011

50

Aanwijzen van koopzondagen.

Beperkt tot ondertekeningmandaat.

Medewerker grondgebied A,

adviseur vergunningen en omgeving

Winkeltijdenwet

12-04-2011

51

Verdagen of aanhouden van een besluit op of het niet in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning of ontheffing als gevolg van de APV.

 

Teamleider

Hfd. 1 art. 1.2 en 1.3. APV

12-04-2011

52

Verlenen of weigeren van ontheffingen voor het opsporen van metalen.

 

Medewerker grondgebied A,

adviseur vergunningen en omgeving

Art. 2.1.6.7b APV

12-04-2011

53

Verlenen en weigeren van vergunningen of ontheffingen in het kader van overlast en baldadigheid.

 

Teamleider

Hfd. 2 afd. 4 APV

12-04-2011

54

Verlenen en weigeren van vergunningen of ontheffingen voor afleveren en bezigen van vuurwerk.

Het mandaat is niet van toepassing indien naar aanleiding van het voornemen zienswijzen zijn ingebracht.

Teamleider

Hfd. 2 afd. 6 APV

12-04-2011

55

Verlenen en weigeren van vergunningen of ontheffingen voor bordelen en sekswinkels.

Binnen nader vast te stellen beleidskaders.

 

Hfd. 3 APV

12-04-2011

56

Verlenen en weigeren van vergunningen of ontheffingen voor geluidhinder en licht.

 

Teamleider

Hfd. 4 afd. 1 APV

12-04-2011

57

Verlenen en weigeren van vergunningen of ontheffingen voor inzameling van goederen.

 

Medewerker grondgebied A,

adviseur vergunningen en omgeving

Hfd. 4 afd. 2 APV

12-04-2011

58

Verlenen en weigeren van kapvergunningen.

 

Medewerker grondgebied A,

adviseur vergunningen en omgeving

Hfd. 4 afd. 3 APV

12-04-2011

59

Verlenen en weigeren van vergunningen of ontheffingen voor reclame op onroerende zaken.

 

Medewerker grondgebied A,

adviseur vergunningen en omgeving

art. 4.4.2 APV

12-04-2011

60

Verlenen en weigeren van parkeerontheffingen en vergunningen.

 

Medewerker grondgebied A,

adviseur vergunningen en omgeving

Hfd. 5 afd. 1 APV

12-04-2011

61

Verlenen en weigeren van vergunningen of ontheffingen voor stoken van vuur.

 

Medewerker grondgebied A,

adviseur vergunningen en omgeving

Hfd. 5 afd. 5 APV

12-04-2011

62

Het verlenen of weigeren van vergunningen op het gebied van venten, collecteren en standplaatsen.

 

Medewerker grondgebied A,

adviseur vergunningen en omgeving

H.5 afd. 2 APV

12-04-2011

63

Het beslissen op aanvragen voor marktstandplaatsvergunningen.

Binnen de kaders van het marktstandplaatsenbeleid.

Adviseur vergunningen en omgeving

Marktverordening

12-04-2011

64

Uitvoering van huisnummering.

 

Bouwadviseur A

 

12-04-2011

65

Verlenen en weigeren van vergunningen voor het hebben van een grafbedekking.

 

Medewerker backoffice, burgerzaken

 

12-04-2011

66

Verlenen en weigeren van vergunningen voor het hebben van een grafkelder.

 

Medewerker backoffice, burgerzaken

 

12-04-2011

67

Aanschrijven rechthebbende op graf t.b.v. nakomen onderhoudsverplichting.

 

Medewerker backoffice, burgerzaken

 

12-04-2011

68

Verstrekken inlichtingen uit bevolkingsregister.

Het betreft hier de uit de wet voortvloeiende informatieverstrekking.

Medewerker burgerzaken A/B/C

Hoofdstuk 2 en 3 Wet GBA

12-04-2011

69

Het ambtshalve opnemen van gegevens op een persoonslijst.

 

Medewerker burgerzaken A/B/C

Artikel 83 GBA

12-04-2011

70

Verstrekken inlichtingen uit kiezersregister.

 

Medewerker burgerzaken A/B/C

Kieswet

12-04-2011

71

xx

xx

xx

xx

 

72

xx

xx

xx

xx

 

73

Beslissen inzake de weigering/verlening/terug-

vordering en/of verhaal van:

a.Algemene bijstand Wwb, loaw

b.Bijzondere bijstand

c.Categoriale verstrekking o.g.v. de Verordening Minimabeleid

d.Toelagen en/of bijzondere tegemoetkomingen VVTV en ROA regeling

e.WMO

f.Wet Wij

g.Vaststellen, uitzetten en afnemen van trajecten bij re-integratiebedrijven

h.Voorschot algemene en bijzondere bijstand en overige verstrekkingen

i.Instellen bijzonder recherche onderzoek

j.Fiattering betaalopdrachten in het kader van diverse uitkeringsregelingen

k.Het afboeken van openstaande vorderingen.

Plaatsing en contractuele vastlegging WIW en ID plaatsen en overige vormen van gesubsidieerde arbeid.

In de gevallen a t/m j ligt de bevoegdheid bij de medewerker (=casemanager en/of medewerker loket)

De medewerker (=casemanager en/of medewerker loket) heeft middels ondermandaat in de gevallen a t/m j de ook ondertekeningsbevoegdheid.

T.a.v. het ondermandaat ligt de bevoegdheid als er geen overeenstemming is tussen rapporteur (casemanagers) en toetser (kwaliteitsmedewerker) bij de teamleider resp. afdelingsmanager.

Voor punt g ligt de bevoegdheid bij de medewerker (=casemanager en/of medewerker loket) tot een bedrag van

€ 5.000 aan trajectkosten. Indien het bedrag hoger is dan € 5.000 ligt de bevoegdheid bij de teamleider.

T.a.v. punt i ligt de bevoegdheid bij de teamleider.

T.a.v. punt k ligt de bevoegdheid bij de teamleider.

T.a.v. punt g. ligt de bevoegdheid tot een bedrag van € 5.00 bij de casemanager, ligt het bedrag tussen € 5.00 en € 5.000 ligt de bevoegdheid bij de teamleider, is het bedrag hoger dan € 5.000 bij de teamleider/afdelingsmanager.

Terugvordering en verhaal is uitbesteed aan Channock Chase.

Casemanager zorg en inkomen,

Casemanager werk en inkomen,

Casemanager inburgering, Casemanager maatschappelijke ondersteuning (MO), Indicatiesteller MO,

Kwaliteitsmedewerker

Zorg, Werk en Inkomen,

Medewerker Loket MO,

Teamleider Sociaal en Welzijn

Voor zover niet anders vermeld:

artikel 10:1 Awb en

artikel 43 loaw

12-04-2011

74

Beslissen inzake de weigering/verlening/terugvordering van:

a.algemene bijstand BBZ

b.algemene bijstand IOAZ

c.bedrijfskapitaal BBZ

Terugvordering is uitbesteed aan de gemeente Arnhem (Bureau Zelfstandigen).

Directeur Inwonerszaken gemeente Arnhem

(Bureau Zelfstandigen)

 

12-04-2011

75

ESF Subsidie aanvragen indienen

 

Beleidsmedewerker Sociaal en Welzijn

 

12-04-2011

76

Toezicht in het kader van artikel 76 Wwb (en aanverwante wetten)

 

Casemanager

Medewerker Loket MO

Beleidsmedewerker Sociaal en Welzijn

 

12-04-2011

77

Beslissen over termijn van:

a.Orde ROF (rechtmatigheid onderzoeksformulier)

b.Orde en/of hersteltermijn overige in behandeling en beheer bij afdeling S&W

c.Aanvragen Bbz/loaz in behandeling/beheer bij de gemeente Arnhem

De afhandeling van de BBZ/loaz is uitbesteed aan het Bureau Zelfstandigen van de gemeente Arnhem

Medewerker controle, jaarrekening en verantwoording, Casemanager Zorg en Inkomen,

Casemanager Werk en Inkomen,

Medewerker loket MO

Artikel 4:5 Awb

12-04-2011

78

Beslissen betreffende inburgering nieuwkomers in het kader van de WIN evenals het geven van opdracht tot uitvoering van re-integratie aan re-integratie-bedrijven.

 

Casemanager Inburgering

WIN

12-04-2011

79

a.Opdracht tot directe levering van genoemde WMO voorzieningen uit het kernassortiment (gemeentelijk standaardpakket) bij contractleverancier.

b.Opdracht aan leverancier tot terugkoop c.q. vernietiging van WMO voorzieningen.

 

Casemanager MO, Indicatiesteller MO,

Medewerker loket MO

WMO en art. 9 van de samenwerkingsovereenkomst gemeente RIO Overbetuwe WMO

12-04-2011

80

Beslissen over een beschikkingsverklaring voor wettelijke schuldsanering in het kader van de Wet Schuldsanering natuurlijke personen (WSNP).

 

Directeur Stadsbank Arnhem

Art. 285 titel 3

Faillissementswet

12-04-2011

81

Aangifte loonbelasting/premieheffing bij de Belastingdienst en aangifte premie ziekenfondswet (UWV-GAK) in het kader van de Wwb, loaw/z en overige uitkeringsregelingen.

 

Medewerker controle, jaarrekening en verantwoording,

Administratief medewerker financiën en control

 

12-04-2011

82

Besluiten over aanvragen gemeentelijke tegemoetkoming kinderopvang.

Hieronder vallen ook aanvragen op grond van sociaal-medische indicatie.

Casemanager Werk en Inkomen,

Medewerker Loket MO

Par. 4 en 5 van de Verordening Wet kinderopvang

12-04-2011

83

Aanwijzen en intrekken invalidenparkeerplaats ten behoeve van een belanghebbende.

 

Casemanager MO, Casemanager Zorg en Inkomen, Indicatiesteller MO, Medewerker loket MO,

Artikel 13 Wvw 1994, artikelen 85 en 86 RVV,

Reglement gehandicaptenparkeerkaart

12-04-2011

84

Verstrekken, wijzigen en weigeren van invalidenparkeerkaarten.

 

Casemanager MO, Casemanager Zorg en Inkomen, Indicatiesteller MO, Medewerker loket MO

Artikel 13 Wvw 1994, artikelen 85 en 86 RVV,

Reglement gehandicaptenparkeerkaart

12-04-2011

85

Besluiten over verzoeken inzake leerlingenvervoer.

 

Medewerker loket MO,

Medewerker leerplicht/leerlingenvervoer,

Casemanager MO, Casemanager Zorg en Inkomen, Indicatiesteller MO

Verordening leerlingenvervoer gemeente Lingewaard 2004

12-04-2011

86

Het afhandelen van bezwaarschriften inzake besluiten zoals vermeld bij de nummers 73 en 74 van deze mandatenlijst

-Dit is alleen toegestaan indien het primaire besluit in ondermandaat is genomen door medewerkers in de functies zoals benoemd in deze lijst;

-Er niet het voornemen is om contrair te gaan tegen het advies van de commissie voor de bezwaarschriften in.

 

 

12-04-2011

Mandaten inzake bouw- en milieuaanvragen van vóór 1 oktober 2010 (invoering Wabo)

87

Niet-ontvankelijk verklaren van bouwaanvragen.

 

Teamleider

Artikel 4:5 Awb

Artikel 47 Woningwet

12-04-2011

88

Aanhouden bouwaanvragen.

 

Teamleider

Artikel 50, 51, 52 en 56b Woningwet

12-04-2011

89

Verdagen van de beslissing over een aanvraag om een (reguliere of gefaseerde) bouwvergunning.

 

Teamleider

Artikel 46 lid 2 Woningwet

12-04-2011

90

Verlenen reguliere en gefaseerde bouwvergunningen.

Het mandaat geldt alleen als er geen zienswijzen of bedenkingen zijn ingediend voor het tijdstip van de vergunningverlening

Teamleider, bouwadviseur A

Artikel 40 lid 1, 44, 46 lid 1 Woningwet

12-04-2011

91

Verlenen sloopvergunningen.

Het mandaat geldt alleen als er geen zienswijzen of bedenkingen zijn ingediend voor het tijdstip van de vergunningverlening

Teamleider, bouwadviseur A

Artikel 8.1.4 Bouwverordening

12-04-2011

92

Besluiten op verzoeken om binnenplanse ontheffing.

Het mandaat geldt niet als er tegen het ontwerp-besluit zienswijzen zijn ingediend.

Teamleider

Artikel 3.6 lid 1 onder c Wro

12-04-2011

93

Besluiten op verzoeken om tijdelijke ontheffing.

Het mandaat geldt niet als er tegen het ontwerp-besluit zienswijzen zijn ingediend.

Teamleider

Artikel 3.22 lid 1 juncto 3.24 Wro

12-04-2011

94

Besluiten op verzoeken om ontheffing o.b.v. artikel 4.1.1. Bro.

Het mandaat geldt niet als er tegen het ontwerp-besluit zienswijzen zijn ingediend.

Teamleider

Artikel 3.23 lid 1 juncto 3.24 Wro

12-04-2011

95

Buiten behandeling laten van milieuvergunningaanvragen.

 

Teamleider

Artikel 4:5 Awb

12-04-2011

96

Verlenen milieuvergunningen.

Het mandaat is niet van toepassing indien tegen de gepubliceerde ontwerpbeschikking zienswijzen zijn ingebracht.

Teamleider, bouwadviseur A

Artikel 8.1 en 8.4 Wet milieubeheer.

12-04-2011

97

Intrekking van milieuvergunningen op verzoek.

 

Teamleider, bouwadviseur A

Artikel 8.26 Wet milieubeheer

12-04-2011

98

Het weigeren van reguliere en gefaseerde bouwvergunningen.

-Beperkt tot ondertekeningmandaat.

-Vereist is dat de conceptbrief bij het voorafgaande voorstel voor het besluit door B&W was gevoegd en B&W met deze conceptbrief hebben ingestemd.

Teamleider

Artikel 44 Woningwet

12-04-2011

99

Het weigeren van sloopvergunningen.

-Beperkt tot ondertekeningmandaat.

-Vereist is dat de conceptbrief bij het voorafgaand voorstel voor het besluit door B&W was gevoegd en B&W met deze conceptbrief hebben ingestemd.

Teamleider

Artikel 8.1.6 Bouwverordening

12-04-2011

100

Het weigeren van milieuvergunningen.

-Beperkt tot ondertekeningmandaat.

-Vereist is dat de conceptbrief bij het voorafgaand voorstel voor het besluit door B&W was gevoegd en B&W met deze conceptbrief hebben ingestemd.

Teamleider

Artikel 8.10 Wet milieubeheer

12-04-2011

Bijlage 7

MANDAATLIJST COLLEGE VAN B&W AAN MANAGER OPENBARE RUIMTE (OBR)

Nr.

Omschrijving van het onderwerp

Beperking van, toelichting op en/of voorwaarden aan het mandaat

Mogelijkheid Ondermandaat

Wettelijke grondslag

Datum mandaat

1

Het aanbrengen van aanduidingsborden en huisnummerbordjes.

 

Teamleider

Verordening straatnaamgeving en huisnummering

12-04-2011

2

Het verlenen/weigeren van toestemming tot het leggen van kabels en leidingen in gemeentegrond.

 

Teamleider

 

12-04-2011

3

Instemmen met plaatsen van telecommunicatievoorzieningen in en op gemeentegrond.

 

Teamleider

Telecommunicatie

Verordening

12-04-2011

4

Nemen van een verkeersbesluit ten behoeve van tijdelijke maatregelen (maximaal 3 maanden) t.b.v. aanpassingen infrastructuur.

 

Teamleider

WVW

12-04-2011

5

Het wijzigen van de beslisruimte waarbinnen de Rijksdienst Wegverkeer ontheffing kan verlenen voor exceptionele transporten.

 

Teamleider

Art. 149 a en b WVW en art. 7.1 Voertuigreglement

12-04-2011

 

6

Het verlenen van toestemming voor exceptionele transporten, die buiten de autonome beslisruimte van de Rijksdienst Wegverkeer vallen.

 

 

Teamleider

Artikel 149 a en b WVW

en art. 7.1 Voertuigenreglement

12-04-2011

7

Het nemen van besluiten op aanvragen voor een vergunning m.b.t het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen.

 

Met uitzondering van textiel voor zover het huis-aan-huisinzameling betreft (zie bijlage 6/afdelingsmanager Dienstverlening).Inclusief het nemen van een verdagingsbesluit.

Teamleider

Artikel 2, 4 en 11 Afvalstoffenverorde-

ning gemeente Lingewaard 2005

12-04-2011

8

Het niet in behandeling nemen van aanvragen voor een vergunning m.b.t. het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen.

Met uitzondering van textiel voor zover het huis-aan-huisinzameling betreft (zie bijlage 6/afdelingsmanager Dienstverlening).Inclusief het verlengen van de termijn als bedoeld in artikel 3 lid 2 van de Afvalstoffenverordening.

Teamleider

Artikel 3 Afvalstoffenverorde-

ning gemeente Lingewaard 2005

12-04-2011

9

Het intrekken of wijzigen van een vergunning m.b.t. het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen.

Met uitzondering van textiel voor zover het huis-aan-huisinzameling betreft (zie bijlage 6/afdelingsmanager Dienstverlening).

 

Teamleider

Artikel 6

Afvalstoffenverorde-

ning gemeente Lingewaard 2005

12-04-2011

10

Het aanwijzen van  inzamelaars voor het afzonderlijk inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen.

 

Teamleider

Artikel 7 lid 2 Afvalstoffenverorde-

ning gemeente Lingewaard 2005

12-04-2011

11

Het aanwijzen van adressen en/of het aangeven van de frequentie van inzamelen m.b.t. huishoudelijk restafval en GFT-afval.

 

 Voor zover het gaat om een afwijking van de vaste frequentie (eenmaal per week) en de vaste aanbiedplaats (bij elk perceel).

Teamleider

Artikel 10 lid 2 tot en met 8 Afvalstoffenverorde-

ning gemeente Lingewaard 2005

12-04-2011

12

Het vaststellen van de frequentie van inzameling m.b.t. de overige categorieën huishoudelijke afvalstoffen.

 

Teamleider

Artikel 10 lid 9 en 10

Afvalstoffenverorde-

ning gemeente Lingewaard 2005

12-04-2011

Bijlage 8

MANDAATLIJST COLLEGE VAN B&W AAN MANAGER VEILIGHEID, TOEZICHT EN HANDHAVING

Nr.

Omschrijving van het onderwerp

Beperking van, toelichting op en/of voorwaarden aan het mandaat

Mogelijkheid Ondermandaat

Wettelijke grondslag

Datum mandaat

1

Aanwijzen van toezichthouders

 

 

Artikel 5.11 Awb jo artikel 5.10 lid 3 Wabo

12-04-2011

Brandweer

2

Verlenen gebruiksvergunningen.

 

Teamleider/

Brandweercommandant

Artikel 2.11.1 Besluit brandveilig gebruik bouwwerken

12-04-2011

3

Verlenen gebruiksvergunningen.

 

Teamleider/

Brandweercommandant

Artikel 2.1.1. Brandbeveiligings-

Verordening

12-04-2011

4

Verlenen omgevingsvergunning voor in gebruik nemen of gebruiken van een bouwwerk met het oog op de brandveiligheid

 

Teamleider/

Brandweercommandant

Artikel 2.1 lid d Wabo

12-04-2011

5

Weigeren omgevingsvergunning voor in gebruik nemen of gebruiken van een bouwwerk met het oog op de brandveiligheid,

 

Teamleider/

Brandweercommandant

Artikel 2.13 Wabo

12-04-2011

6

Eerste aanschrijving bij geconstateerde overtredingen

gebruiksvergunningen.

De eerste aanschrijving gaat vooraf aan besluitvorming over handhaving en betreft een constatering en een verzoek tot het in overeenstemming brengen met de vergunning.

Teamleider/

Brandweercommandant

Gemeentewet

12-04-2011

Handhaving

7

Bevelen van het staken van de bouw/gebruik/sloop dan wel

dat voorzieningen worden getroffen, inclusief de bepaling dat het bevel geldt voor een rechtsopvolger.

Het bevel dient achteraf schriftelijk te worden bevestigd en ondertekend te worden door de manager. Bij niet-spoedeisende gevallen dient vooraf overleg met de portefeuillehouder plaats te vinden.

Toezichthouders

Artikel 5.17 en 5.18 Wabo, Afdeling

5.3.1. Awb, artikel

125 Gemeentewet

12-04-2011

8

Mondeling geven van een last onder bestuursdwang en het

ten uitvoer leggen daarvan indien deze niet (tijdig) wordt uitgevoerd.

Enkel toe te passen in spoedeisende situaties. De portefeuillehouder wordt zo spoedig mogelijk na toepassing geïnformeerd.

Toezichthouders

Afdeling 5.3.1. Awb, artikel 125 Gemeentewet

12-04-2011

9

Houden van toezicht op de naleving van publiekrechtelijke regels en voorschriften

 

Toezichthouders

Titel 5.2 Awb

12-04-2011

10

Handhaven op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Woningwet, de Wet ruimtelijke ordening, de Monumentenwet 1998, de Wet milieubeheer, de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en op die wetten gebaseerde AMvB’s, ministeriele regelingen, richtlijnen en gemeentelijke verordeningen. Handhaving in het kader van publiek domein en bijzondere wetten

Het mandaat betreft de waarschuwingsbrief en vooraankondiging last onder dwangsom

Medewerkers van de afdeling

Hoofdstuk 5 Awb

Wet milieubeheer

Wet Bibob

Winkeltijdenwet

Wet op de kansspelen

Drank- en horecawet en andere bijzondere wetten

125 Gemeentewet

12-04-2011

11

Intrekken van een verleende omgevingsvergunning op verzoek vergunninghouder

 

Medewerkers van de afdeling

Artikel 2.33, tweede lid en onder b Wabo

12-04-2011

12

Intrekken van een verleende omgevingsvergunning zonder verzoek daartoe

 

 

Artikel 2.33, tweede lid en onder a Wabo

12-04-2011

13

Intrekken van een sloopvergunning op verzoek van de vergunninghouder

 

Medewerkers van de afdeling

Artikel 8.1.7 Bouwverordening

12-04-2011

14

Intrekken van een sloopvergunning zonder verzoek daartoe

 

 

Artikel 8.1.7 Bouwverordening

12-04-2011

15

Spoedeisende last onder bestuursdwang.

 

 

Artikel 5:31 Awb

12-04-2011

16

Spoedeisende last onder dwangsom.

 

 

Artikel 5:31 Awb jo 5:32 Awb

12-04-2011

17

Besluiten over het opschorten van de looptijd van een last onder dwangsom tijdens bezwaar- en beroepsprocedures.

Indien het opleggen van de last onder dwangsom het gevolg is van een verzoek om handhavend op te treden wordt geen toepassing gegeven aan de mandatering.

 

Artikel 5:34 Aw.

12-04-2011

Drank- en horeca

18

Houden van toezicht op de naleving van de Drank- en horecawet

 

Aan de toezichthouder belast met drank- en horecawet controles

Drank- en Horecawet

12-04-2011

BAG

19

Het opmaken van processen-verbaal van constatering, zoals bedoeld in artikel 10, eerste lid, onder b van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen

Geschillen omtrent de toepassing van dit mandaat worden aan het college voorgelegd

Adviseur(s) handhaving (a)

Artikel 10, eerste lid, onder b van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen

12-04-2011