Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Lisse

Compensatieregeling 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLisse
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingCompensatieregeling 2012
CiteertitelCompensatieregeling 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-12-201101-01-2013nieuwe regeling

16-12-2011

Witte Weekblad, 21-12-2011

onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Compensatieregeling 2012

De raad van de gemeente Lisse;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 22 november 2011, nr W026005/5378;

gelet op het bepaalde in artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet;

Besluit :

Vast te stellen:

De Compensatieregeling 2012

Artikel 1

Belanghebbenden:

Verenigingen en stichtingen en/of ingezetenen van de gemeente Lisse voor het aanvragen van een ontheffing, vergunning of toestemming met betrekking tot niet-commerciële doeleinden of ideële activiteiten.

Artikel 2

Van toepassing zijnde artikelen in Legesverordening voor de compensatieregeling:

Artikel 1.14 t/m 1.14.4 Aanvraag standplaats;

Artikel 1.16.2 Loterijvergunning;

Artikel 1.20.1 Een vergunning, ontheffing of toestemming op grond van de APV;

Artikel 3.1.1 Drank- en Horecavergunning;

Artikel 3.2 t/m 3.2.2 Organiseren van evenementen of markten;

Alle herhalingsaanvragen met betrekking tot bovengenoemde artikelen.

Artikel 3

De compensatie voor de in artikel 2 genoemde artikelen bedraagt 75% van de gehanteerde tarieven zoals genoemd in de artikelen die zijn genoemd in artikel 2 van dit besluit.

Artikel 4

De tarieven met betrekking tot de gehandicaptenparkeerkaart, artikel 1.19.3, zijn al gecorrigeerd in de Legesverordening. De compensatie voor de in artikel 1.19.3. genoemde tarieven bedraagt 75% van de daadwerkelijke kosten.

Artikel 5

1. De compensatieregeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2012

2.Deze regeling wordt aangehaald als “De Compensatieregeling 2012”

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Lisse in zijn openbare vergadering van 15 december 2011.

B. Blonk      mevr. C. Langelaar

griffier         voorzitter