Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Lisse

Compensatieregeling 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLisse
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingCompensatieregeling 2013
CiteertitelCompensatieregeling 2013
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201301-01-2014nieuwe regeling

21-12-2012

Witte Weekblad, 27-12-2012

w033968

Tekst van de regeling

Intitulé

Compensatieregeling 2013

De raad van de gemeente Lisse;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 7 november 2012, nr 6096;

gelet op het bepaalde in artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet;

Besluit :

Vast te stellen:

De Compensatieregeling 2013

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 • 1.

  Belanghebbenden: Verenigingen en stichtingen en/of ingezetenen van de gemeente Lisse voor het aanvragen van een ontheffing, vergunning of toestemming met betrekking tot niet-commerciële doeleinden of ideële activiteiten.

 • 2.

  Tarieventabel: de tarieventabel behorend bij de Verordening op de heffing en invordering van leges.

Artikel 2 Geldigheid compensatie

Van toepassing zijnde artikelen in de tarieventabel behorende bij de Legesverordening voor de compensatieregeling:

Artikel 1.14 t/m 1.14.4.2 Aanvraag standplaats;

Artikel 1.16.2 Loterijvergunning;

Artikel 1.18.7, 1.18.7.1 Een ontheffing op grond van artikel 2.6 van de APV, uitsluitend voor zover de voorwerpen tijdelijk worden geplaatst ten behoeve van ideële activiteiten;

Artikel 1.19.1 Een vergunning, ontheffing of toestemming op grond van de APV, voor zover daaromtrent geen andere bepaling in de tarieventabel is opgenomen;

Artikel 3.1.1 Drank- en Horecavergunning;

Artikel 3.2.1 t/m 3.2.2 Organiseren van evenementen of markten;

Alle herhalingsaanvragen met betrekking tot bovengenoemde artikelen.

Artikel 3 Percentage compensatie

De compensatie voor de in artikel 2 genoemde artikelen bedraagt 75% van de gehanteerde tarieven zoals genoemd in de artikelen die zijn genoemd in artikel 2 van dit besluit.

Artikel 4 In de tarieventabel al gecompenseerde legestarieven

De tarieven met betrekking tot de gehandicaptenparkeerkaart, artikel 1.18.3, zijn al gecorrigeerd in de Legesverordening. De compensatie voor de in artikel 1.18.3. genoemde tarieven bedraagt 75% van de daadwerkelijke kosten.

Artikel 5 Overgangsrecht

“De Compensatieregeling 2012” van 15 december 2011 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 6, eerste lid, genoemde datum van inwerkingtreding, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich op grond van de Verordening op de heffing en invordering van leges voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 6 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De compensatieregeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2013

 • 2.

  Deze regeling wordt aangehaald als “De Compensatieregeling 2013”

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Lisse in zijn openbare vergadering van

20 december 2012.

B. Blonk mevrouw A.W.M. Spruit

griffier voorzitter