Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Lisse

Coördinatieverordening Lisse 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLisse
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingCoördinatieverordening Lisse 2013
CiteertitelCoördinatieverordening Lisse 2013
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 149 
 2. Wet ruimtelijke ordening, art. 3.30 

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-04-2013nieuwe regeling

29-03-2013

Witte Weekblad, 3 april 2013

w036524

Tekst van de regeling

Intitulé

Coördinatieverordening Lisse 2013

De raad van de gemeente Lisse,

gelezen het voorstel d.d. 19 februari 2013 van burgemeester en wethouders,

gelet op het bepaalde in artikel 149 van de Gemeentewet en artikel 3:30 van de Wet ruimtelijke ordening,

besluit:

vast te stellen de Coördinatieverordening Lisse 2013

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

De verordening verstaat onder:

Artikel 2 Reikwijdte van de verordening

Deze verordening, gebaseerd op artikel 3.30, lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening, is alleen van toepassing op het coördineren van de voorbereiding van een besluit om een bestemmingsplan, een uitwerkingsplan of een wijzigingsplan vast te stellen met het besluit over één of daarmee samenhangende omgevingsvergunningen en andere gerelateerde vergunningen en/of ontheffingen die noodzakelijk zijn om het bouwplan te verwezenlijken.

Artikel 3 Gevallen waarin besluiten worden gecoördineerd

In de volgende gevallen en onder de volgende condities bevordert het college van burgemeester en wethouders desgewenst een gecoördineerde voorbereiding van besluiten als bedoeld in artikel 2:

 • a. Het besluit over een aanvraag om een omgevingsvergunning, die op het moment van indienen op grond van artikel 2.10, lid 1, sub c of artikel 2.11, lid 1 van de Wabo geweigerd zou moeten worden en die slechts op grond van artikel 2.12, lid 1 sub a onder 3 van de Wabo kan worden verleend, en het besluit over het bestemmingsplan of het uitwerkingsplan of het wijzigingsplan dat de omgevingsvergunning mogelijk maakt, maken tenminste deel uit van de te coördineren besluiten; en

 • b. Door of namens het college van burgemeester en wethouders is vastgesteld dat het besluit als bedoeld onder a. gecoördineerd kan worden voorbereid; en

 • c. Door of namens het college van burgemeester en wethouders is vastgesteld dat zich geen belemmering als bedoeld in artikel 4 voordoet; en

 • d. De aanvrager het college schriftelijk heeft verzocht tot toepassing van de coördinatieregeling.

Artikel 4 Gevallen waarin geen coördinatie op grond van deze verordening mogelijk is.

In de volgende gevallen is een gecoördineerde voorbereiding op grond van deze verordening niet mogelijk.

Artikel 6 Procedureregeling

 • a. Het college van burgemeester en wethouders kan een procedureregeling vaststellen ten behoeve van een goede uitvoering van de coördinatieregeling.

 • b. De procedureregeling geeft in ieder geval aan binnen welke periode aanvragen ingediend moeten worden om voor coördinatie in aanmerking te kunnen komen; de procedure kan bepalen hoe het college van burgemeester en wethouders toepassing geeft aan artikel 3.20 van de Algemene wet bestuursrecht.

 • c. Zolang het college van burgemeester en wethouders geen regeling als bedoeld onder lid a heeft vastgesteld is, aanvullend op de artikelen 3.30 tot en met 3.32 van de Wet ruimtelijke ordening en de op deze verordening, § 3.5.3 van Afdeling 3.5 “Samenhangende besluiten” van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing, met uitzondering van de artikelen 3.28 en 3.29 van die wet.

 • d. Bij de toepassing van lid c is het college van burgemeester en wethouders het aangewezen coördinerend orgaan als bedoeld in artikel 3.22 van de Algemene wet bestuursrecht.

 • e. Als de gemeenteraad besloten heeft dat het wenselijk is dat de coördinatieregeling wordt toegepast in een of meer andere gevallen dan die welke in deze verordening zijn genoemd, dan zijn de leden a tot en met d van toepassing op de voorbereiding van de besluiten die behoren bij die gevallen.

Artikel 7 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking de dag na de bekendmaking in werking.

Artikel 8 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Coördinatieregeling Lisse 2013”.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 28 maart 2013

A.J. Jaspers mevrouw A.W.M. Spruit

griffier voorzitter