Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Lisse

Beleidsregels voor het aanwijzen van een belastingplichtige in een keuzesituatie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLisse
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels voor het aanwijzen van een belastingplichtige in een keuzesituatie
CiteertitelBeleidsregels voor het aanwijzen van een belastingplichtige in een keuzesituatie
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht, art. 4:81 

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-02-201511-04-2017nieuwe regeling

27-01-2015

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2015-12363.html

Geen.

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels voor het aanwijzen van een belastingplichtige in een keuzesituatie

Beleidsregels voor het aanwijzen van een belastingplichtige in een keuzesituatie

Algemeen

In sommige gevallen brengen de wettelijke regels met zich mee dat meer personen belastingplichtig kunnen zijn voor één belastingobject (onroerende of roerende zaak, bedrijfsruimte, perceel, gemeubileerde woning). In de gevallen waarin dat voorkomt mag de gemeente de aanslag ten name van één van de belastingplichtigen stellen.

In deze gevallen hanteert de gemeente Lisse een voorkeursvolgorde bij de aanwijzing van de belastingplichtige die de aanslag op zijn of haar naam krijgt. Deze voorkeursvolgorde is gebaseerd op veronderstelde betaalcapaciteit en doelmatige c.q. doeltreffende heffing en invordering en wordt toegepast voor zover de gegevens voorhanden of te achterhalen zijn. De in de voorkeursvolgorde neergelegde criteria bevatten geen limitatieve opsomming. Zij moeten worden beschouwd als richtlijnen voor de meest voorkomende gevallen.

Voorkeursvolgorde bij verschillende categorieën genothebbende

 • 1.

  Met betrekking tot de gemeentelijke belastingen die worden geheven van genothebbenden krachtens eigendom, bezit of beperkt recht wordt, indien er met betrekking tot één onroerende of roerende zaak verschillende categorieën genothebbenden zijn, de aanslag in onderstaande volgorde gesteld ten name van:

  • 1.1

   de beperkt gerechtigde, waarbij de volgende voorkeursvolgorde geldt:

   • 1.1.1

    de vruchtgebruiker c.q. gerechtigde krachtens recht van gebruik enbewoning;

   • 1.1.2

    de opstaller, met uitzondering van degene die een afhankelijk opstalrecht, dan wel een opstalrecht ten behoeve van de aanleg en

   • het

    onderhoud van onder- of bovengrondse leidingen heeft;

   • 1.1.3

    de erfpachter dan wel de beklemde meier;

  • 1.2

   de eigenaar of de appartementsgerechtigde;

  • 1.3

   degene die op andere wijze als genothebbende naar voren komt, daaronder begrepen de bezitter.

 • 2.

  Wanneer in de categorieën onder 1 meerdere personen in aanmerking komen, wordt de aanslag in onderstaande volgorde gesteld ten name van:

  • 2.1

   degene die in Nederland woont of gevestigd is;

  • 2.2

   bij natuurlijke personen de oudste persoon in leeftijd;

  • 2.3

   degene die al als belastingplichtige in de belastingadministratie voorkomt;

  • 2.4

   de eerstgerechtigde in de volgorde die door het Kadaster wordt aangehouden;

  • 2.5

   degene die op andere wijze als genothebbende naar voren komt.

 • 3.

  Met betrekking tot de onroerende-zaakbelastingen en de belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten die worden geheven van gebruikers van niet-woningen respectievelijk roerende bedrijfsruimten, de afvalstoffenheffing, de rioolheffing en de forensenbelasting, wordt de aanslag in onderstaande volgorde gesteld ten name van:

  • 3.1

   degene die ook als genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht is aangemerkt;

  • 3.2

   bij natuurlijke personen de oudste persoon in leeftijd;

  • 3.3

   degene die het belastingobject het langst in gebruik heeft (bij bewoning blijkend uit de inschrijving in de Basisadministratie personen);

  • 3.4

   degene die al als belastingplichtige in de belastingadministratie voorkomt;

  • 3.5

   degene die op andere wijze als gebruiker naar voren komt.

 • Indien

  het belastingobject wordt gebruikt door een vennootschap onder firma (V.O.F.), een maatschap of een commanditaire vennootschap (C.V.), wordt de aanslag gesteld ten name van de V.O.F., de maatschap of de C.V. en niet ten name van (één van) de vennoten of maten.

 • 4.

  Met betrekking tot de hondenbelasting wordt de aanslag in onderstaande volgorde gesteld ten name van:

  • 4.1

   degene die al belastingplichtig is voor de hondenbelasting ter zake van een andere hond;

  • 4.2

   bij natuurlijke personen de oudste in leeftijd;

  • 4.3

   degene die het object waarin de hond wordt gehouden het langst in gebruik heeft (bij bewoning blijkend uit de inschrijving in de Basisadministratie personen);

  • 4.4

   degene die op andere wijze als houder van de hond naar voren komt.

 • 5.

  Indien en voor zover aanslagen van verschillende gemeentelijke belastingen worden verenigd op één aanslagbiljet, worden deze in onderstaande volgorde ten name gesteld van de belastingplichtige die:

  • 5.1

   ingevolge de onderdelen 1 en 2 kan worden aangewezen;

  • 5.2

   ingevolge onderdeel 3 kan worden aangewezen;

  • 5.3

   ingevolge onderdeel 4 kan worden aangewezen.

 • 6.

  De onderdelen 1 tot en met 4 vinden geen toepassing indien:

  • 6.1

   de aanslag kan worden opgelegd aan degene die met betrekking tot het voorgaande belastingtijdvak of kalenderjaar de aanslag heeft gekregen, gezorgd heeft dat de aanslag betaald is en nog steeds belastingplichtig is;

  • 6.2

   bij het team Belastingen bekend is dat één van de potentiële belastingplichtigen de desbetreffende aanslag op zijn/haar naam wil hebben, althans voor zover dit niet leidt tot een mogelijke situatie dat de belasting niet kan worden betaald dan wel ingevorderd.

7. Voor zover de belasting wordt geheven over een belastingtijdvak, is bij de toepassing van de voorkeursvolgorde beslissend de situatie aan het begin van dat tijdvak of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

8. Aangezien de voorkeursvolgorde erop is gericht de aanslag op te leggen aan een belastingplichtige die in staat geacht mag worden om de belasting te betalen, kan ook tot een andere keuze gekomen worden dan uit de voorkeursvolgorde zou volgen.

9. Wijzigingen kunnen - indien reeds een aanslag aan een belastingplichtige is opgelegd - pas plaatsvinden met ingang van het eerstvolgende belastingtijdvak.

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking.

Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: “Beleidsregels aanwijzen van een belastingplichtige in een keuzesituatie”.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 27 januari 2015.

de secretaris, de burgemeester,

J. Schellevis mevrouw A.W.M. Spruit