Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Lisse

Verordening op de heffing en invordering van leges 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLisse
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van leges 2016
CiteertitelLegesverordening Lisse 2016
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van ingang van de heffing is 1 maart 2016

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet art. 229, lid 1, aanhef en onder b
 2. Paspoortwet art. 2, lid 2
 3. Paspoortwet art. 7

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-02-201601-01-20171e wijziging

18-02-2016

gmb-2016-21804

Onbekend.
29-01-201625-02-2016Rectificatie

17-12-2015

gmb-2016-9902

Onbekend.
01-01-201629-01-2016Nieuwe regeling

17-12-2015

gmb-2015-128963

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Legesverordening 2016

De raad van de gemeente Lisse;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 17 november 2015, nr W053416/85180;

 

gelet op het bepaalde in artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet;

 

B e s l u i t :

 

vast te stellen:

 

De Verordening op de heffing en invordering van leges 2016

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  ‘dag’: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  ‘week’: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  ‘maand’: het tijdvak dat loopt van de 1e dag in een kalendermaand tot en met de laatste dag van dezelfde kalendermaand;

 • d.

  ‘jaar‘ en ‘kalenderjaar’: de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

 • a.

  het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

 • b.

  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;

een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  het raadplegen van de bij de gemeente berustende registers, leggers en plankaarten van de Dienst van het Kadaster en de openbare registers door ambtenaren, in de uitoefening van hun functie;

 • b.

  het in behandeling nemen van aanvragen van verklaringen omtrent inkomen en vermogen.

 • c.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • d.

  diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning, voor zover die aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wabo.

 • e.

  het in behandeling nemen van een aanvraag tot verlening van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel i, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor zover het een activiteit betreft bedoeld in artikel 2.2a van het Besluit omgevingsrecht (omgevingsvergunning beperkte milieutoets).

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

 • 3.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekend gemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving dan wel ingeval van toezending daarvan, binnen 8 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

 • 1.

  Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

 • 2.

  Voor de toepassing van artikel 28a van de Invorderingswet 1990 wordt de teruggaaf van leges, bedoeld in het eerste lid, aangemerkt als een vermindering van de belastingaanslag.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   onderdeel 1.1.8 (akten burgerlijke stand);

  • 2.

   hoofdstuk 2 ( reisdocumenten);

  • 3.

   hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

  • 4.

   onderdeel 1.4.5 (papieren verstrekking uit de basisregistratie personen)

  • 5.

   hoofdstuk 6 (verstrekkingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens);

  • 6.

   onderdeel 1.9.1.1 (verklaring omtrent het gedrag);

  • 7.

   hoofdstuk 16 (kansspelen).

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van leges.

Artikel 12 Overgangsrecht

 • 1.

  De ‘Verordening op de heffing en invordering van leges 2014’ van 18 december 2014 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 13, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan;

 • 2.

  Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 13, tweede lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 13 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2016.

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als de ‘Legesverordening Lisse 2016’.

 

Aldus besloten door de raad van de gemeente Lisse in zijn openbare vergadering van

17 december 2015.

M. Verhoev

griffier

A.W.M. Spruit

voorzitter

Tarieventabel 2016 Lisse

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2016

 

Inhoudsopgave

 

 

 

Titel 1 Algemene dienstverlening

 

Hoofdstuk 1

Burgerlijke stand

Hoofdstuk 2

Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

Hoofdstuk 3

Rijbewijzen

Hoofdstuk 4

Verstrekkingen uit de basisregistratie personen

Hoofdstuk 5

Verstrekkingen uit het Kiezersregister

Hoofdstuk 6

Verstrekking op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

Hoofdstuk 7

Bestuursstukken

Hoofdstuk 8

Vastgoedinformatie

Hoofdstuk 9

Overige publiekszaken

Hoofdstuk 10

Gemeentearchief

Hoofdstuk 11

Huisvestingswet 2014

Hoofdstuk 12

Leegstandwet

Hoofdstuk 13

Gemeentegarantie (niet van toepassing)

Hoofdstuk 14

Standplaatsen

Hoofdstuk 15

Winkeltijdenwet

Hoofdstuk 16

Kansspelen

Hoofdstuk 17

Telecommunicatie

Hoofdstuk 18

Verkeer en vervoer

Hoofdstuk 19

In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

 

 

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1

Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk 2

Vooroverleg/beoordelen conceptaanvraag

Hoofdstuk 3

Omgevingsvergunning

Hoofdstuk 4

Vermindering

Hoofdstuk 5

Teruggaaf

Hoofdstuk 6

Intrekking omgevingsvergunning

Hoofdstuk 7

Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

Hoofdstuk 8

In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

Hoofdstuk 9

Woonschepen

 

 

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1

Horeca

Hoofdstuk 2

Organiseren van evenementen of markten

Hoofdstuk 3

Prostitutiebedrijven

Hoofdstuk 4

Huisvestingswet 2014

Hoofdstuk 5

Brandbeveiligingsverordening

Hoofdstuk 6

Terrasvergunning

Hoofdstuk 7

Uithangborden en andere daarmee gelijk te stellen voorwerpen

Hoofdstuk 8

Overige verstrekkingen op grond van de APV

Hoofdstuk 9

Kinderopvang/Gastouderopvang

Hoofdstuk 10

In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

 

Titel 1 Algemene dienstverlening

 

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

 

 

 

1.1.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap, in het gemeentehuis, op

 

1.1.1.1

maandag om 09.00 en 10.00 uur:

 kosteloos

1.1.1.2

maandag van 11.00 tot en met 16.00 uur, dinsdag tot en met donderdag van 09.00

 

 

tot en met 16.00 uur en vrijdag van 9.00 tot met 12.00 uur:

€ 298,75

1.1.1.3

vrijdag van 13.00 tot en met 16.00 uur:

€ 358,75

1.1.1.4

zaterdag van 9.00 tot en met 16.00 uur:

€ 632,35

 

 

 

1.1.2

Het tarief bedraagt voor een voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap op een andere locatie dan het gemeentehuis:

€ 254,95

 

 

 

1.1.3

Als op verzoek het huwelijk wordt voltrokken of het partnerschap wordt geregistreerd door een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand van een andere gemeente, worden de leges als bedoeld in de onderdelen 1.1.1.2 tot en met 1.1.2 verhoogd met:

€ 103,50

 

 

 

1.1.4

Het tarief bedraagt:

 

1.1.4.1

voor het vastleggen van het tijdstip, de datum en de locatie voor het voltrekken van een huwelijk en/of registreren van een partnerschap als bedoeld in subonderdeel 1.1.1.1:

€ 34,50

 

 

 

1.1.4.2

voor het op verzoek wijzigen van het tijdstip en/of de datum en/of de locatie voor het voltrekken van een huwelijk en/of registreren van een partnerschap als bedoeld in de onderdelen 1.1.1 en 1.1.2:

€ 34,50

 

 

 

1.1.5

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:

 

1.1.5.1

een trouwboekje of partnerboekje ingeval van een huwelijksvoltrekking of een partnerschapsregistratie als bedoeld in subonderdeel 1.1.1.1:

€ 25,45

1.1.5.2

een duplicaat van een trouwboekje of partnerboekje:

€ 25,45

 

 

 

1.1.6

Het tarief bedraagt voor het beschikbaar stellen van:

 

1.1.6.1

gemeentelijke getuigen bij een huwelijksvoltrekking en/of bij een registratie

 

 

van een partnerschap, per getuige:

€ 103,50

1.1.6.2

een gemeentebode bij een huwelijksvoltrekking en/of een registratie van een

 

 

partnerschap op een andere locatie:

€ 103,50

 

 

 

1.1.7

Het tarief bedraagt voor het doen van nasporingen in de registers van de

 

 

Burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed kwartier of gedeelte daarvan:

€ 17,25

 

 

 

1.1.8

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

 

 

 

 

1.1.9

Voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk, waarbij de aanwezigheid van de Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke Stand is gewenst, gelden de tarieven zoals genoemd in de subonderdelen 1.1.1.2 t/m 1.1.1.4 en de onderdelen 1.1.2 en 1.1.3.

 

 

 

 

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

 

 

 

1.2

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

 

 

 

 

1.2.1

van een nationaal paspoort:

 

1.2.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 64,40

1.2.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet

 

 

heeft bereikt

€ 51,20

 

 

 

1.2.2

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal

 

 

paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort):

 

1.2.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 64,40

1.2.2.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet

 

 

heeft bereikt

€ 51,20

 

 

 

1.2.3

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende

 

 

de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

 

1.2.3.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 64,40

1.2.3.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet

 

 

heeft bereikt

€ 51,20

 

 

 

1.2.4

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

€ 51,20

 

 

 

1.2.5

van een Nederlandse identiteitskaart:

 

1.2.5.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 50,40

1.2.5.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet

 

 

heeft bereikt

€ 28,45

 

 

 

1.2.6

voor een spoedlevering van de in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 genoemde

 

 

documenten, worden de in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met een

 

 

bedrag van

€ 47,30

 

 

 

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

 

 

 

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het

 

 

afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs:

€ 38,95

 

 

 

1.3.2

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij spoedlevering vermeerderd met:

€ 34,10

 

 

 

1.3.3

Voor het uitreiken van een aanvraagformulier voor een geneeskundige verklaring

 

 

bij het CBR geldt het tarief zoals dat is opgenomen op het aanvraagformulier.

 

 

 

 

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen

 

 

 

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt onder één verstrekking verstaan één of

 

 

meer gegevens over één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden

 

 

geraadpleegd.

 

 

 

 

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken

 

 

van een uittreksel uit de basisregistratie, per verstrekking:

€ 8,65

 

 

 

1.4.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken

 

 

van een overzicht naar leeftijdsopbouw uit het geautomatiseerd systeem:

€ 34,50

 

 

 

1.4.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van

 

 

een overzicht anders dan naar leeftijdsopbouw uit het geautomatiseerd systeem:

€ 69,00

 

 

 

1.4.5

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling

 

 

nemen van een aanvraag tot het schriftelijk verstrekken van gegevens bedoeld in artikel 17,

 

 

tweede lid van het Besluit basisregistratie personen

€ 7,50

 

 

 

1.4.6

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de basisregistratie

 

 

personen, voor ieder daaraan besteed kwartier of gedeelte daarvan:

€ 17,25

 

 

 

Hoofdstuk 5 Kiezersregister

 

 

 

1.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het

 

 

verstrekken van een inlichting betreffende de registratie van de aanvrager als kiezer,

 

 

bedoeld in artikel D4 van de Kieswet, per inlichting:

€ 17,25

 

 

 

Hoofdstuk 6 Wet bescherming persoonsgegevens

 

 

 

1.6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken

 

 

van een bericht als bedoeld in artikel 35 van de Wet bescherming persoonsgegevens:

 

 

 

 

1.6.1.1

bij verstrekking op papier, indien het afschrift bestaat uit:

 

1.6.1.1.1

ten hoogste 100 pagina's, per pagina

€ 0,23

 

met een maximum per bericht van

€ 5,00

1.6.1.1.2

meer dan 100 pagina's

€ 22,50

1.6.1.2

bij verstrekking anders dan op papier:

€ 5,00

 

 

 

1.6.1.3

dat bestaat uit een afschrift van een, vanwege de aard van de

 

 

verwerking, moeilijk toegankelijke gegevensverwerking:

€ 22,50

 

 

 

1.6.2

Indien voor hetzelfde bericht op grond van de subonderdelen 1.6.1.1 tot en met 1.6.1.3

 

 

meerdere vergoedingen kunnen worden gevraagd, wordt slechts de hoogste gevraagd.

 

 

 

 

1.6.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzet als bedoeld

 

 

in artikel 40 van de Wet bescherming persoonsgegevens:

€ 4,50

 

 

 

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

 

 

 

1.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het

 

 

verstrekken van een verordening van de gemeente, de voorschriften, behorende bij

 

 

bestemmingplannen daaronder begrepen:

€ 16,40

 

vermeerderd met € 0,05 per geheel of gedeeltelijk bedrukte bladzijde.

 

 

 

 

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

 

 

 

1.8.1

Het tarief bedraagt voor van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

 

 

1.8.1.1

tot het verstrekken van een fotokopie of een lichtdruk van een plan, zoals een bestem-

 

 

mingsplan, voorbereidingsbesluit, streekplan, wegenkaart behorende bij de legger

 

 

bedoeld in onderdeel 1.8.2.2, structuurplan of stadsvernieuwingplan:

 

1.8.1.1.1.

per bladzijde A4-formaat:

€ 16,50

1.8.1.1.2

per bladzijde A3-formaat:

€ 32,50

 

 

 

1.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken

 

 

van een afschrift van of een uittreksel uit:

 

1.8.2.1

de gemeentelijke gebouwenadministratie:

€ 16,50

1.8.2.2

de legger bedoeld in artikel 27 van de Wegenwet:

€ 16,50

1.8.2.3

van de inschrijving in het register bedoeld in artikel 6, eerste lid van de Monumenten wet 1988:

€ 16,50

1.8.2.4

het openbare register van beschermde monumenten bedoeld in artikel 20 van de Monumentenwet 1988:

€ 16,50

1.8.2.5

het register bedoeld in artikel 57, eerste lid, van de Woningwet:

€ 16,50

1.8.2.6

de kadastrale massale output:

€ 16,50

1.8.2.7

het gemeentelijke beperkingenregister of de gemeentelijke beperkingenregistratie,

 

 

dan wel tot het verstrekken van een aan die registratie ontleende verklaring, als

 

 

bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen:

 € 16,50

 

 

 

1.8.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het

 

 

verstrekken van kopieën van:

 

1.8.3.1

het gemeentelijk adressenbestand, per adres:

€ 16,50

1.8.3.2

het gemeentelijke relatiebestand adres-kadastraal perceel, per perceel:

€ 16,50

1.8.3.3

het gemeentelijke adres-coördinatenbestand, per adres-coördinaat:

€ 16,50

1.8.3.4

de gebouwenregistratie, per bladzijde op A4-formaat:

€ 16,50

 

 

 

1.8.4

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:

 

1.8.4.1

een kopie van een digitale fotokaart, op A4-formaat tot schaal 1:1000, per pagina

€ 1,00

1.8.4.2

een kopie van een digitale fotokaart, op A3-formaat tot schaal 1:1000, per pagina

€ 2,00

 

 

 

1.8.5

Het tarief voor het raadplegen van de geautomatiseerde kadastrale stukken bedraagt:

 

1.8.5.1

per kadastraal perceel:

€ 16,50

1.8.5.2

per hypotheekinschriijving:

€ 16,50

1.8.5.3

per beslaglegging:

€ 16,50

1.8.5.4

per inschrijving in het scheepsregister:

€ 16,50

 

 

 

1.8.6

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een kopie (analoog) vanuit de digitale

 

 

Grootschalige Basiskaart, per A4-formaat:

€ 16,50

 

 

 

1.8.7

Het tarief bedraagt voor het uitvoeren van een historisch bodemonderzoek:

€ 72,00

 

 

 

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

 

 

 

1.9.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.9.1.1

tot het verstrekken van een verklaring omtrent het gedrag

€ 41,35

1.9.1.2

tot het legaliseren van een handtekening:

€ 8,65

1.9.1.3

tot het waarmerken van een fotokopie:

 

1.9.1.3.1

voor de eerste verstrekte pagina:

 € 8,65

1.9.1.3.2

voor elke volgende gelijktijdig verstrekte pagina voor zover deze afkomstig is uit

 

 

hetzelfde dossier:

 € 0,50

 

 

 

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

 

 

 

1.10.1

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van nasporingen in de in het

 

 

gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier:

€ 17,25

 

 

 

1.10.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken

 

 

van stukken geprint vanaf microfiches:

 

1.10.2.1

voor de eerste pagina:

€ 0,50

1.10.2.2

voor elke volgende gelijktijdig verstrekte pagina, voor zover deze afkomstig is

 

 

uit hetzelfde dossier:

€ 0,10

 

 

 

Hoofdstuk 11 Huisvestingswet 2014

 

 

 

1.11.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van de aanvraag±

 

1.11.1.1

tot het verlenen van een huisvestingsvergunning als bedoeld in artikel 8, eerste lid, van de Huisvestingswet 2014:

€ 72,00

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 12 Leegstandwet

 

 

 

1.12.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.12.1.1

tot het verlenen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte

 

 

als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet:

€ 72,00

1.12.1.2

tot het verlengen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld

 

 

in artikel 15, vijfde lid, van de Leegstandwet:

 € 72,00

 

 

 

1.12.2

Indien aanvragen als bedoeld in de subonderdelen 1.12.1.1 en 1.12.1.2 gelijktijdig worden

 

 

ingediend en woonruimten in hetzelfde gebouw, zoals een flat, een school of een kantoor

 

 

betreffen, worden de in die subonderdelen bedoelde leges slechts eenmaal geheven.

 

 

Dit geldt ook als het gaat om een geheel van huurwoningen bestemd voor sloop of renovatie

 

 

waarvoor gelijktijdig aanvragen worden ingediend.

 

 

 

 

Hoofdstuk 13 Gemeentegarantie

n.v.t.

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 14 Standplaatsen

 

 

 

1.14.1*)

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen

 

 

van een vergunning voor een standplaats:

€ 128,00

 

 

 

1.14.2

In afwijking van 1.14.1 bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen

 

 

van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor het innemen van een

 

 

standplaats voor de verkoop van snijbloemen, bloemslingers, souvenirs en waren

 

 

gedurende het bloembollenseizoen:

 

1.14.2.1

voor één dag t/m 1 week :

€ 64,00

1.14.2.2

voor het gehele bloembollenseizoen:

€ 128,00

 

 

 

Hoofdstuk 15 Winkeltijdenwet

 

 

 

1.15

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.15.1

tot het verlenen van een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet of het

 

 

Vrijstellingsbesluit Winkeltijden:

€ 64,00

1.15.2

tot het verlenen van toestemming om een in subonderdeel 1.15.1 bedoelde ontheffing

 

 

over te dragen aan een ander:

€ 64,00

1.15.3

tot het intrekken of wijzigen van een in subonderdeel 1.15.1 bedoelde ontheffing:

€ 64,00

 

 

 

Hoofdstuk 16 Wet op de Kansspelen

 

 

 

1.16.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen

 

 

van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de

 

 

Kansspelen:

 

1.16.1.1

voor een periode van twaalf maanden voor één kansspelautomaat:

€ 56,50

1.16.1.2

voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer kansspelautomaten:

 

1.16.1.2.1

voor de eerste kansspelautomaat:

€ 56,50

1.16.1.2.2

en voor iedere volgende kansspelautomaat:

€ 34,00

1.16.1.3

voor de periode van vijf jaar voor één kansspelautomaat:

€ 226,50

1.16.1.4

voor de periode van vijf jaar voor twee of meer kansspelautomaten:

 

1.16.1.4.1

voor de eerste kansspelautomaat:

€ 226,50

1.16.1.4.2

en voor iedere volgende kansspelautomaat:

€ 136,00

 

 

 

1.16.2*)

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het

 

 

verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de Kansspelen

 

 

(loterijvergunning):

€ 64,00

 

 

 

1.16.2.1*)

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een herhalingsaanvraag tot

 

 

het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de Kansspelen

 

 

(loterijvergunning):

€ 32,00

 

 

 

Hoofdstuk 17 Telecommunicatie

 

 

 

1.17.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een instemmingsbesluit

 

 

of vergunning zoals bedoeld in artikle 2.1, lid 1 van de Algemene verordening ondergrondse

 

 

infrastructuur gemeente Lisse

€ 188,50

1.17.1.1

verhoogd per meter waarbij wordt uitgegaan van het theoretisch profiel van de beschikbaar

 

 

gestelde tekeningen, met

€ 1,71

1.17.1.2

Het in onderdeel 1.17.1 genoemde bedrag wordt:

 

 

indien met betrekking tot een aanvraag overleg moet plaatsvinden tussen de gemeente, andere

 

 

beheerders van openbare gronden en de aanbieder van het netwerk, verhoogd met

€ 150,80

1.17.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met de uitvoering

 

 

van werkzaamheden van niet ingrijpende aard zoals bedoeld in artikel 2.1, lid 2 van de Algemene

 

 

verordening ondergrondse infrastructuur gemeente Lisse

€ 45,24

 

 

 

Hoofdstuk 18 Verkeer en vervoer

 

 

 

1.18.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.18.1.1

tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement

 

 

verkeersregels en verkeerstekens 1990:

€ 32,00

1.18.1.2

tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling

 

 

voertuigen:

€ 32,00

1.18.1.3

tot het verstrekken van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van

 

 

het B.A.B.W.:

€ 30,55

 

 

 

1.18.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken

 

 

van een gehandicaptenparkeerkaart op basis van een keuring bij de GGD, indien:

 

1.18.2.1

uit onderzoek blijkt dat de verlenging van de gehandicaptenparkeerkaart

 

 

kan geschieden op basis van dossieronderzoek bij de GGD:

€ 30,55

1.18.2.2

uit onderzoek blijkt dat voor de verlenging van de gehandicaptenparkeerkaart

 

 

volstaan kan worden met de raadpleging van het dossier van de ISD:

€ 30,55

 

 

 

1.18.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken

 

 

van een duplicaat van een eerder afgegeven gehandicaptenparkeerkaart met dezelfde

 

 

einddatum:

€ 30,00

 

 

 

1.18.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.18.4.1

tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerplaats:

€ 96,00

1.18.4.2

tot het realiseren van een gehandicaptenparkeerplaats:

€ 219,00

1.18.4.3

voor het wijzigen van een gehandicaptenparkeerplaats:

€ 47,00

 

 

 

1.18.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van

 

 

een vergunning als bedoeld in artikel 5 van de Wet personenvervoer:

€ 32,00

 

 

 

1.18.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van

 

 

een schriftelijke ontheffing van de verplichting gevaarlijke stoffen te vervoeren langs

 

 

de route aangegeven in de route gevaarlijke stoffen:

€ 64,00

 

 

 

1.18.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.18.7.1*)

tot het verlenen van een ontheffing op grond van artikel 2.6 van de APV, lid 1,

 

 

per week, per aanvraag

€ 32,00

1.18.7.2*)

tot het verlenen van een ontheffing op grond van artikel 2.6 van de APV, lid 1,

 

 

langer dan een week, per aanvraag

€ 128,00

 

 

 

1.18.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van

 

 

een ontheffing op grond van artikel 10, lid 1, van de Wegenverkeerswet 1994 (het houden

 

 

van wedstrijden op de openbare weg):

€ 32,00

 

 

 

 

 

 

1.19.1*)

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het

 

 

verlenen van een vergunning, ontheffing, of toestemming op grond van de

 

 

Algemene Plaatselijke Verordening Lisse, voorzover daaromtrent in deze verordening

 

 

niet anders is bepaald, voor elke gelegenheid, waarvoor vergunning, ontheffing of

 

 

toestemming is vereist:

€ 128,00

1.19.1.1*)

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een herhalingsaanvraag tot

 

 

het verlenen van een vergunning, ontheffing, of toestemming op grond van de

 

 

Algemene Plaatselijke Verordening Lisse, voorzover daaromtrent in deze verordening

 

 

niet anders is bepaald, voor elke gelegenheid, waarvoor vergunning, ontheffing of

 

 

toestemming is vereist:

€ 96,00

 

 

 

1.19.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het

 

 

verstrekken van:

 

1.19.2.1

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel

 

 

of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

€ 16,40

 

vermeerderd met € 0,10 per geheel of gedeeltelijk bedrukte bladzijde.

 

1.19.2.2

afschriften, doorslagen of fotokopiën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in

 

 

deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, uitgaande

 

 

van A4 formaat:

€ 0,50

 

vermeerderd met € 0,05 per geheel of gedeeltelijk bedrukte bladzijde.

 

1.19.2.3

kaarten, tekeningen en lichtdrukken, al dan niet behorend bij de in de subonderdeel 1.19.2.1

 

 

genoemde stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een

 

 

andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per kaart, tekening of lichtdruk,

 

 

omgerekend naar A4 formaat, per A4 formaat:

€ 0,50

 

vermeerderd met € 0,10 per geheel of gedeeltelijk bedrukte bladzijde.

 

1.19.2.4

de stukken als bedoeld in de subonderdelen 1.19.2.2 en 1.19.2.3, maar dan in kleur:

€ 1,00

 

vermeerderd met € 0,10 per geheel of gedeeltelijk bedrukte bladzijde.

 

1.19.2.5

een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of andere

 

 

wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

€ 16,40

1.19.2.6

stukken of uittreksels, welke op verzoek van de aanvrager moeten worden opgemaakt,

 

 

voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een

 

 

een tarief is opgenomen:

€ 16,40

 

vermeerderd met € 0,10 per geheel of gedeeltelijk bedrukte bladzijde.

 

 

 

 

1.19.3

Indien de stukken, genoemd in de bovenstaande artikelen, op A0 formaat afgedrukt

 

 

worden, bedraagt het tarief:

 

1.19.3.1

voor de 1e afdruk:

€ 5,45

1.19.3.2

voor elke volgende afdruk, uit hetzelfde dossier:

€ 4,35

 

 

 

1.19.4

Voor zover daarvoor niet elders in deze titel of in een andere wettelijke regeling

 

 

een tarief is opgenomen, wordt bij intrekking en/of weigering van de aanvraag,

 

 

op schriftelijk verzoek van de aanvrager, teruggaaf van 75% van de geheven

 

 

leges (exclusief de externe kosten) verleend. Bovenstaande geldt niet voor

 

 

artikel 1.1.4.1. en 1.1.4.2.

 

 

 

 

1.19.5

Teruggaaf van een bedrag, kleiner dan € 5,00, vindt niet plaats.

 

 

 

 

 

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

 

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

 

 

 

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 

2.1.1.1

aanlegkosten:

 

 

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de

 

 

Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van

 

 

technische installatiewerken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of

 

 

voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, de omzetbelasting niet

 

 

inbegrepen. Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door

 

 

zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan:

 

 

de prijs die aan een derde in het economische verkeer zou moeten worden betaald

 

 

voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft;

 

 

 

 

2.1.1.2

bouwkosten:

 

 

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de

 

 

Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische

 

 

installatiewerken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze

 

 

ontbreekt een raming van de kosten die voortvloeien uit aangegane verplichtingen ten

 

 

behoeve van de fysieke realisatie (het bouwen) van de bouwwerken, exclusief omzet-

 

 

belasting. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt,

 

 

wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch

 

 

verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop

 

 

de aanvraag betrekking heeft.

 

 

 

 

2.1.1.3

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 

 

 

 

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde

 

 

betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 

 

 

 

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die

 

 

betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een andere wettelijk

 

 

voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift

 

 

bedoeld.

 

 

 

 

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag (principeverzoek)

 

 

 

 

2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag (principeverzoek):

 

 

tot het houden van vooroverleg in verband met het verkrijgen van een indicatie of een

 

 

voorgenomen project of plan in het kader van de Wabo vergunbaar is of tot het

 

 

beoordelen van een conceptaanvraag om een omgevingsvergunning: 25% van de leges

 

 

berekend op basis van de bouw- en/of realisatiekosten met een minimum van € 144,00

 

 

en een maximum van € 1.000,00.

 

 

 

 

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

 

 

 

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een

 

 

omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de

 

 

verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk

 

 

bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor

 

 

de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend

 

 

naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van

 

 

deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere

 

 

grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

 

 

 

2.3.1

Bouwactiviteiten

 

2.3.1.1*)

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouw-

 

 

activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het

 

 

tarief:

€ 144,00

 

vermeerderd met 2,3% van de bouwkosten met een maximum legesbedrag

 

 

van € 1.000.000,00

 

 

 

 

2.3.1.2

Welstandstoets

 

2.3.1.2.1

Onverminderd het bepaalde in subonderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien

 

 

een welstandstoets noodzakelijk is:

 

 

bij vastgestelde bouwkosten van:

 

2.3.1.2.1.a

€ 0,00 tot € 25.000,00

€ 45,00

2.3.1.2.1.b

€ 25.000,00 en hoger

 1,8‰

 

van de bouwkosten met een maximum legesbedrag van

€ 2.250,00

 

 

 

 

De op grond van 2.3.1.2.1.a en 2.3.1.2.1.b berekende bedragen worden naar boven

 

 

afgerond op € 5,00.

 

 

 

 

2.3.1.2.2

Onverminderd het bepaalde in subonderdeel 2.3.1.2.1 bedraagt het tarief voor extra

 

 

werkzaamheden (kwaliteitsteam, locatiebezoek, etc) per uur:

€ 96,00

 

 

 

2.3.1.2.3

Onverminderd het bepaalde in de subonderdelen 2.3.1.1 en 2.3.1.2.1 t/m 2.3.1.2.2 wordt

 

 

het tarief, indien zich tijdens de beoordeling van de aanvraag wijzigingen voordoen in het bouwplan,

 

 

de ruimtelijke activiteit of de gebruiksverandering en daarvoor een nieuwe

 

 

welstandstoets noodzakelijk is, verhoogd met de tarieven genoemd in subonderdeel

 

 

2.3.1.2.1 t/m 2.3.1.2.2.

 

 

 

 

 

Verplicht advies agrarische commissie

 

2.3.1.3

Onverminderd het bepaalde in de subonderdelen 2.3.1.1 en 2.3.1.2 bedraagt het tarief, indien

 

 

krachtens wettelijk voorschrift voor de in die subonderdelen bedoelde aanvraag een advies

 

 

van de agrarische commissie wordt gevraagd:

€ 592,90

 

 

 

2.3.2

Aanlegactiviteiten

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanleg-

 

 

activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief

 

2.3.2.1

bij vastgestelde aanlegkosten t/m € 10.000,00:

€ 288,00

2.3.2.2

bij vastgestelde aanlegkosten hoger dan € 10.000,00: vermeerderd met 1% van de aanlegkosten

 

 

met een maximum legesbedrag van € 100.000,00

 

 

 

 

2.3.3

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een

 

 

activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van

 

 

een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het

 

 

tarief, onverminderd het bepaalde in ondereel 2.3.1:

 

 

 

 

2.3.3.1

Binnenplanse afwijking

 

 

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1°, van de Wabo wordt toegepast:

€ 144,00

 

 

 

2.3.3.2

Buitenplanse kleine afwijking of tijdelijke afwijking

 

 

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2°, van de Wabo wordt toegepast:

€ 396,00

 

 

 

2.3.3.3

Buitenplanse afwijking

 

 

Indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3°, van de Wabo wordt toegepast:

 

2.3.3.3.1

bij vastgestelde bouwkosten t/m € 100.000,00 :

€ 2.880,00

2.3.3.3.2

bij vastgestelde bouwkosten hoger dan € 100.000,00 :

 

 

vermeerderd met 1% van de vastgestelde bouwkosten

 

 

met een maximum legesbedrag van € 6.000,00

 

 

 

 

2.3.3.4

Afwijking van het exploitatieplan

 

 

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast:

€ 468,00

 

 

 

2.3.3.5

Afwijking van provinciale wetgeving

 

 

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is

 

 

met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet Ruimtelijke

 

 

ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast:

€ 720,00

 

 

 

2.3.3.6

Afwijking van nationale wetgeving

 

 

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is

 

 

met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke

 

 

ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast:

€ 720,00

 

 

 

2.3.3.7

Afwijking van voorbereidingsbesluit

 

 

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast:

€ 468,00

 

 

 

2.3.4

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een

 

 

activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is

 

 

van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo,

 

 

bedraagt het tarief:

 

 

 

 

2.3.4.1

Binnenplanse afwijking

 

 

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1°, van de Wabo wordt toegepast:

€ 144,00

 

 

 

2.3.4.2

Buitenplanse kleine afwijking of tijdelijke afwijking

 

 

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2°, van de Wabo wordt toegepast:

€ 396,00

 

 

 

2.3.4.3

Buitenplanse afwijking

 

 

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3°, van de Wabo wordt toegepast

€ 2.880,00

 

 

 

2.3.4.4

Afwijking exploitatieplan

 

 

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b van de Wabo wordt toegepast:

€ 720,00

 

 

 

2.3.4.5

Afwijking provinciale regelgeving

 

 

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is

 

 

met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke

 

 

ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast:

€ 720,00

 

 

 

2.3.4.6

Afwijking van nationale wetgeving

 

 

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is

 

 

met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke

 

 

ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast:

€ 720,00

 

 

 

2.3.4.7

Afwijking voorbereidingsbesluit

 

 

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast:

€ 720,00

 

 

 

2.3.4.a

Vaststellen bestemmingsplan (postzegelbestemmingsplan)

 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vast-

 

 

stellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de

 

 

Wet ruimtelijke ordening:

€ 4.320,00

 

 

 

2.3.5

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

 

2.3.5.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit

 

 

als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

bij een gebruiksoppervlakte van:

 

2.3.5.1.a

0 t/m 100 m²:

€ 432,00

2.3.5.1.b

101 t/m 500 m²:

€ 720,00

2.3.5.1.c

meer dan 500 m²:

€ 1.080,00

 

vermeerderd met € 0,07 per m² met een maximum van € 1.224,00.

 

 

 

 

2.3.5.2

Wijziging dan wel uitbreiding van een vergunning

 

 

Indien de aanvraag om een vergunning als bedoeld in onderdeel 2.3.5.1 betrekking heeft

 

 

op een vergunning tot wijziging, danwel uitbreiding van een vergunning, bedraagt

 

 

het legestarief, indien het gaat om:

 

2.3.5.2.1

uitbreiding van het bouwwerk, het legestarief vermeld in onderdeel 2.3.5.1 met dien

 

 

verstande dat de toeslag uitsluitend wordt berekend over de oppervlakte van de

 

 

uitbreiding;

 

2.3.5.2.2

herindeling, interne verbouwing of gewijzigd gebruik van het gehele bouwwerk, dan-

 

 

wel een deel van het bouwwerk, 50% van het legestarief vermeld onder onderdeel 2.3.5.1

 

 

met dien verstande dat de toeslag uitsluitend wordt berekend over de

 

 

oppervlakte van de herindeling, interne verbouwing of gewijzigd gebruik.

 

 

 

 

2.3.5.3

Tijdelijke omgevingsvergunning

 

 

Indien een aanvraag om een vergunning als bedoeld in onderdeel 2.3.5.1 betrekking

 

 

heeft op het tijdelijk gebruik voor maximaal vier weken, bedraagt het tarief

 

 

indien de gebruiksoppervlakte is:

 

2.3.5.3.1

minder dan 500 m²:

€ 144,00

2.3.5.3.2

500 m² of meer:

€ 288,00

 

 

 

2.3.5.4

Herhalingsaanvraag

 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een herhalingsaanvraag

 

 

tot het verstrekken van een tijdelijke omgevingsvergunning als bedoeld in

 

 

onderdeel 2.3.5.1 waarin een gebruiksoppervlakte wordt gebruikt van:

 

2.3.5.4.1

minder dan 500 m²:

€ 126,00

2.3.5.4.2

500 m² of meer:

€ 252,00

 

 

 

2.3.5.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het

 

 

overschrijven van een verleende omgevingsvergunning op naam van een ander:

€ 36,00

 

 

 

2.3.6

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten (nvt)

 

 

 

 

2.3.7

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van

 

 

een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of

 

 

voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g. van de Wabo

 

 

bedraagt het tarief:

€ 324,00

 

 

 

2.3.8

Aanleggen of veranderen weg

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen

 

 

van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor

 

 

ingevolge een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2.7 van de

 

 

Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld

 

 

in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 126,00

 

 

 

2.3.9

Uitweg/inrit

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben,

 

 

veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg waarvoor op grond van een

 

 

bepaling in een provinciale verordening of een bepaling in de Algemeen Plaatselijke

 

 

Verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel

 

 

2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 144,00

 

 

 

2.3.10

Kappen

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen van

 

 

doen vellen van houtopstand, waarvoor ingevolge een bepaling in een provinciale

 

 

verordening of artikel 2 van de Bomenverordening Lisse 2015 een

 

 

vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en

 

 

onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 112,00

 

 

 

2.3.11

Opslag van roerende zaken

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op de opslag

 

 

van roerende zaken in een bepaald gedeelte van de provincie of de gemeente,

 

 

waarvoor ingevolge een bepaling in een provinciale verordening of artikel 4:29

 

 

van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist,

 

 

bedraagt het tarief:

 

2.3.11.1

indien de activiteit bestaat uit het daar opslaan van roerende zaken, bedoeld in

 

 

artikel 2.2, eerste lid, onder j, van de Wabo:

€ 112,00

2.3.11.2

indien de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker van

 

 

van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat daar roerende zaken worden

 

 

opgeslagen, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder k, van de Wabo:

€ 126,00

 

 

 

2.3.12

Projecten of handelingen in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998

 

2.3.12.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op handelingen

 

 

in een beschermd natuurgebied die schadelijk kunnen zijn voor het natuurschoon,

 

 

de natuurwetenschappelijke betekenis of voor de dieren of planten, als bedoeld in

 

 

artikel 16, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 bedraagt het tarief:

€ 592,90

 

 

 

2.3.12.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het realiseren

 

 

van projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitas en soorten in een

 

 

door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aangewezen gebied

 

 

als bedoeld in artikel 19d, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998:

€ 592,90

 

 

 

2.3.13

Handelingen in het kader van de Flora- en Faunawet

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een handeling

 

 

waarvoor op grond van artikel 75, derde lid, van de Flora- en Faunawet ontheffing

 

 

nodig is, bedraagt het tarief:

€ 592,90

 

 

 

2.3.14

Andere activiteiten

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten

 

 

van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit

 

 

hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

 

2.3.14.1

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten

 

 

die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1,

 

 

eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 324,00

2.3.14.2

behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschaps-

 

 

verordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de

 

 

fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt

 

 

het tarief:

 

2.3.14.2.1

als het een gemeentelijke verordening betreft:

€ 324,00

2.3.14.2.2

als het een provinciale of waterschapsverordening betreft: het bedrag van de

 

 

voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevings-

 

 

vergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door

 

 

het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien een begroting als

 

 

bedoeld in de eerste volzin is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen

 

 

op de tiende werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis

 

 

is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze tiende werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

 

2.3.15

Omgevingsvergunning in twee fasen

 

2.3.15.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen

 

 

plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking

 

 

tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven

 

 

in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase

 

 

betrekking heeft;

 

2.3.15.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking

 

 

tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven

 

 

in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase

 

 

betrekking heeft.

 

 

 

 

2.3.16

Beoordeling bodemrapport

 

 

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien krachtens

 

 

wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport

 

 

wordt beoordeeld:

 

2.3.16.1

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport:

€ 144,00

2.3.16.2

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport:

€ 144,00

 

 

 

2.3.17

Advies

 

2.3.17.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt

 

 

het tarief, indien een daartoe bij algemene maatregel van bestuur, provinciale of

 

 

gemeentelijk verordening aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies

 

 

moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag

 

 

om een omgevingsvergunning, als bedoeld in artikel 2.26, derde lid, van de Wabo:

 

 

het bedrag van de (voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag

 

 

om een omgevingsvergunning) aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een

 

 

begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

2.3.17.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.17.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in

 

 

behandeling genomen op de tiende werkdag na de dag waarop de begroting

 

 

aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze tiende werkdag

 

 

schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

 

2.3.18

Verklaring van geen bedenkingen

 

2.3.18.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt

 

 

het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen

 

 

bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de

 

 

omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid,

 

 

van de Wabo:

 

2.3.18.1.1

indien een ander bestuursorgaan dan de gemeenteraad een verklaring van geen

 

 

bedenkingen moet afgeven: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling

 

 

nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager mee-

 

 

gedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en

 

 

wethouders is opgesteld.

 

2.3.18.2

Indien een begroting als bedoeld in subonderdeel 2.3.18.1.1 is uitgebracht, wordt een

 

 

aanvraag in behandeling genomen op de tiende werkdag na de dag waarop de begroting

 

 

aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze tiende werkdag

 

 

schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

 

Hoofdstuk 4 Vermindering

 

 

 

2.4.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een aanvraag

 

 

om vooroverleg of beoordeling van een conceptaanvraag (principeverzoek) als bedoeld

 

 

in hoofdstuk 2, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake

 

 

van het vooroverleg of de beoordeling van de conceptaanvraag geheven leges, in

 

 

mindering gebracht op de kosten voor het in behandeling nemen van de aanvraag

 

 

om de omgevingsvergunning bedoeld in hoofdstuk 3, mits de aanvraag om de

 

 

omgevingsververgunning is ingediend binnen een jaar na de datum van beslissing op

 

 

de aanvraag om vooroverleg of beoordeling van de conceptaanvraag (principeverzoek).

 

 

 

 

2.4.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op meer dan vijf

 

 

activiteiten, bestaat aanspraak op vermindering van leges, met uitzondering van het

 

 

legesdeel in verband met adviezen of verklaringen van geen bedenkingen als bedoeld

 

 

in de onderdelen 2.3.16, 2.3.17 en 2.3.18. De vermindering beloopt:

 

2.4.2.1

bij 5 tot 10 activiteiten: 2% van de voor die activiteiten verschuldigde leges;

 

2.4.2.2

bij 10 tot 15 activiteiten: 3% van de voor die activiteiten verschuldigde leges;

 

2.4.2.3

bij 15 of meer activiteiten: 5% van de voor die activiteiten verschuldigde leges.

 

 

 

 

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

 

 

 

2.5.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-,

 

 

aanleg- of sloopactiviteiten

 

 

Als een aanvrager zijn, in behandeling genomen, aanvraag om een omgevingsver-

 

 

gunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of

 

 

sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2 en 2.3.7, intrekt, binnen

 

 

12 maanden na het indienen van de aanvraag, bestaat er aanspraak op teruggaaf

 

 

van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt 75% van de op grond van die

 

 

onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

 

 

 

 

 

 

2.5.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-,

 

 

aanleg- of sloopactiviteiten

 

 

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel

 

 

of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld

 

 

in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2 en 2.3.7, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder

 

 

houder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze

 

 

aanvraag is ingediend binnen 12 maanden na verlening van de vergunning en van de

 

 

vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt 25% van de op grond van

 

 

die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

 

 

 

2.5.3

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-,

 

 

aanleg- of sloopactiviteiten

 

 

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk

 

 

bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen

 

 

2.3.1, 2.3.2 en 2.3.7 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel

 

 

van de leges. De teruggaaf bedraagt 25% van de op grond van die onderdelen voor de

 

 

betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

 

 

 

2.5.4

Minimumbedrag voor teruggaaf

 

 

Een bedrag minder dan € 5,00 wordt niet teruggeven.

 

 

 

 

 

 

 

2.5.5

Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen

 

 

Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.1.2, 2.3.1.3, 2.3.16,

 

 

2.3.17 en 2.3.18 wordt geen teruggaaf verleend.

 

 

 

 

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning

 

 

 

2.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot gehele of

 

 

gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.33, tweede

 

 

lid, onder b, van de Wabo, tenzij onderdeel 2.5.2 van toepassing is:

€ 72,00

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

 

 

 

2.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging

 

 

van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden be-

 

 

oordeeld, geringe wijziging in het project:

€ 144,00

 

 

 

Hoofdstuk 8 In deze titel niet genoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

 

 

 

 

2.8.1

Overige in deze titel niet genoemde beschikking

 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een

 

 

andere, in deze titel niet benoemde beschikking:

€ 324,00

 

 

 

2.8.2

Overschrijving

 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het

 

 

wijzigen van de tenaamstelling van de omgevingsvergunning:

€ 72,00

 

 

 

2.8.3

Definitief buiten behandeling laten

 

 

Het tarief bedraagt indien een aanvraag omgevingsvergunning definitief buiten

 

 

behandeling wordt gelaten vanwege het niet voldoen aan de indieningsvereisten

 

 

zoals aangegeven in de Ministriële regeling Omgevings Recht (MOR).

€ 126,00

 

 

 

2.8.4

Vergunningvrije bouwwerken

 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het ver-

 

 

strekken van een schriftelijke verklaring met betrekking tot de vraag of een bepaald

 

 

bouwplan of gebruik al dan niet omgevingsvergunningvrij is:

€ 126,00

 

 

 

Hoofdstuk 9 Woonschepen

 

 

 

2.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen

 

 

van een vergunning tot het innemen van een ligplaats, het overschrijven van een ligplaats-

 

 

vergunning op de naam van een nieuwe rechtsverkrijger, of het wijzigen van de

 

 

ligplaatsvergunning:

€ 128,00

 

Titel 3 Dienstverlenening vallend onder de Europese dienstenrichtlijn en niet vallend onder titel 2

 

Hoofdstuk 1 Horeca

 

 

 

3.1.1*)

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het

 

 

verlenen van een vergunning ingevolge artikel 3 van de Drank- en Horecawet:

€ 320,00

 

 

 

3.1.1.1*)

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een herhalingsaanvraag tot

 

 

het verlenen van een vergunning ingevolge artikel 3 van de Drank- en Horecawet:

€ 224,00

 

 

 

3.1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in

 

 

artikel 30 van de Drank- en Horecawet:

€ 256,00

 

 

 

3.1.3

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing

 

 

of een verklaring als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet bedraagt het

 

 

tarief:

€ 64,00

 

 

 

3.1.4

In afwijking van het in onderdeel 3.1.1 bepaalde bedraagt het tarief voor het in behandeling

 

 

nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning ingevolge artikel 3

 

 

van de Drank- en Horecawet, voor zover het uitsluitend gaat om een wijziging

 

 

van de rechtsvorm:

€ 32,00

 

 

 

3.1.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen

 

 

van het aanhangsel als bedoeld in artikel 30a, tweede lid van de Drank- en Horecawet:

€ 32,00

 

 

 

3.1.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen

 

 

van de inrichtingseisen als bedoeld in artikel 10 van de Drank- en Horecawet

€ 32,00

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 2 Organiseren van evenementen of markten

 

 

 

3.2.1*)

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen een

 

 

vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2.14 van

 

 

de Algemene plaatselijke verordening (evenementenvergunning), indien het

 

 

betreft:

 

3.2.1.1*)

een grootschalig evenement of een evenement met verhoogd risicoprofiel:

€ 256,00

3.2.1.2*)

een herdenkingsplechtigheid:

€ 128,00

3.2.1.3*)

een braderie:

€ 128,00

3.2.1.4*)

een optocht, niet zijnde een betoging, op de weg:

€ 128,00

3.2.1.5*)

een feest, muziekvoorstelling of wedstrijd op of aan de weg:

€ 256,00

3.2.1.6*)

een klein evenement dat niet voldoet aan de eisen bedoeld in artikel 2.25, tweede

 

 

lid, van de Algemene plaatselijke verordening:

€ 256,00

 

 

 

3.2.2*)

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van

 

 

een vergunning voor het organiseren van een snuffelmarkt als bedoeld in artikel 5.21 van de

 

 

Algemene plaatselijke verordening:

€ 256,00

 

 

 

3.2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van

 

 

een vergunning voor het organiseren van een markt als bedoeld in artikel 4 van de

 

 

Marktverordening 2008 (vergunning organisatie):

€ 256,00

 

 

 

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

 

 

 

3.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 

3.3.1

het verlenen van een exploitatievergunning of wijziging van een exploitatievergunning

 

 

als bedoeld in artikel 3.4, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening, anders

 

 

dan een wijziging bedoeld in onderdeel 3.3.2.:

 

3.3.1.1

voor een seksinrichting:

€ 2.160,00

3.3.1.2

voor een escortbedrijf:

€ 2.160,00

 

 

 

3.3.2

het wijzigen van een exploitatievergunning in verband met uitsluitend een wijziging

 

 

van het beheer in een seksinrichting of escortbedrijf, als bedoeld in artikel 3.16,

 

 

tweede lid, van de Algemene plaatselijke verordening:

 

3.3.2.1

voor een seksinrichting:

€ 320,00

3.3.2.2

voor een escortbedrijf:

€ 320,00

 

 

 

Hoofdstuk 4 Huisvestingswet 2014

 

 

 

3.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

3.4.1

tot het verlenen van een vergunning voor het onttrekken van woonruimte aan de

 

 

bestemming tot bewoning als bedoeld in artikel 21, aanhef en onder a, van de

 

 

Huisvestingswet 2014:

€ 144,00

3.4.2

tot het verlenen van een vergunning voor het samenvoegen van woonruimte met andere

 

 

woonruimte als bedoeld in artikel 21, aanhef en onder b, van de Huisvestingswet 2014:

€ 144,00

3.4.3

tot het verlenen van een vergunning voor het omzetten van zelfstandige woonruimte in

 

 

onzelfstandige woonruimte als bedoeld in artikel 21, aanhef en onder c, van de

 

 

Huisvestingswet 2014:

€ 144,00

3.4.4

tot het verlenen van een splitsingsvergunning als bedoeld in artikel 22 van de Huis-

 

 

vestingswet 2014:

€ 144,00

 

 

 

Hoofdstuk 5 Brandbeveiligingsverordening

 

 

 

3.5.1*)

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het

 

 

verlenen van een (tijdelijke) gebruiksvergunning met betrekking tot het brandveilig

 

 

gebruik van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1 van de brandbeveiligingsverordening:

€ 144,00

 

 

 

3.5.2*)

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een herhalingsaanvraag tot het

 

 

verlenen van een (tijdelijke) gebruiksvergunning met betrekking tot het brandveilig

 

 

gebruik van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1 van de brandbeveiligingsverordening

€ 126,00

 

 

 

3.5.3*)

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het overschrijven

 

 

van een verleende gebruiksvergunning als bedoeld in onderdeel 3.5.1 op naam van

 

 

een ander:

€ 36,00

 

 

 

Hoofdstuk 6 Terrasvergunning

 

 

 

3.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

3.6.1

tot het verlenen van een vergunning voor het inrichten van een terras:

€ 192,00

3.6.2

tot wijziging van een vergunning als bedoeld in onderdeel 3.6.1:

€ 64,00

 

 

 

Hoofdstuk 7 Uithangborden en andere daarmee gelijk te stellen voorwerpen

 

 

 

3.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van

 

 

een vergunning tot het hebben van een uithangbord, reclamebord, lichtreclame en andere

 

 

daarmede gelijk te stellen voorwerpen, per aanvraag:

€ 324,00

 

 

 

3.7.2

Indien met betrekking tot een aanvraag op grond van onderdeel 3.7.1 door een wel-

 

 

standscommissie een advies over de welstandsaspecten en/of door een monument-

 

 

encommissie wordt uitgebracht, bedragen de leges onverminderd het vermelde

 

 

onder onderdeel 3.7.1 en ongeacht of tot verlening van een vergunning wordt overgegaan:

€ 45,00

 

 

 

Hoofdstuk 8 Overige verstrekkingen op grond van de APV

 

 

 

3.8.1

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:

 

3.8.1.1

een nachtverblijfregister:

€ 32,00

3.8.1.2

een register op grond van het Honden- en Kattenbesluit:

€ 32,00

3.8.1.3

een register op grond van de Waarborgwet:

€ 32,00

 

 

 

Hoofdstuk 9 Kinderopvang/gastouderopvang

 

 

 

3.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

3.9.1.1

tot het bieden van gastouderschap voor het eerste adres

€ 234,50

3.9.1.2

tot het bieden van gastouderschap voor het tweede e.v. adres, mits de eerdere

 

 

aanvraag ook betrekking had op een adres in de gemeente Lisse

€ 131,50

3.9.2.2

tot het in exploitatie nemen van een kindercentrum, gastouderbureau of peuter-

 

 

speelzaal

€ 449,50

 

 

 

Hoofdstuk 10 In deze titel niet genoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

 

 

 

 

3.10

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een

 

 

andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking:

€ 324,00

 

*) Voor deze artikelen kan de compensatieregeling van toepassing zijn.

 

Behorende bij raadsbesluit van 17 december 2015.

 

De griffier van de gemeente Lisse