Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Lisse

De Verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLisse
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingDe Verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2017
CiteertitelVerordening marktgelden Lisse 2017
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze verordening vervangt per 1 januari 2017 de Verordening marktgelden 2016.

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2017.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-12-201601-01-2018Nieuwe regeling

15-12-2016

gmb-2016-167982

W057825

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening marktgelden Lisse 2017

De raad van de gemeente Lisse;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 8 november 2016; nr. W057813/9140;

gelet op het bepaalde in artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet;

Besluit:

vast te stellen:

De Verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2017

Artikel 1 Belastbaar feit

Onder de naam ‘marktgeld’ wordt een recht geheven voor het innemen van, dan wel voor het zijn toegewezen van standplaatsen tijdens de markt op het marktterrein.

Artikel 2 Belastingplicht

Het marktgeld is verschuldigd door degene die de standplaats heeft ingenomen, dan wel door degene aan wie de standplaats is toegewezen.

Artikel 3 Belastingtijdvak

Voor zover het marktgeld per dag wordt geheven, is het belastingtijdvak gelijk aan een dag. Ingeval het marktgeld per kalenderkwartaal wordt geheven, is het belastingtijdvak gelijk aan een kalenderkwartaal.

Artikel 4 Maatstaf van heffing

Het marktgeld wordt geheven naar het aantal ingenomen strekkende meters van de standplaats.

Artikel 5 Belastingtarief

 • 1.

  Het marktgeld bedraagt voor iedere strekkende meter grond, waarover de standplaats wordt ingenomen, gemeten in de lengterichting:

  • a.

   per dag: € 2,40;

  • b.

   per kalenderkwartaal: € 22,70.

 • 2.

  Voor de berekening van de marktgelden wordt een gedeelte van een dag, een kalenderkwartaal of een strekkende meter als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De marktgelden worden geheven bij wege van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur, waarop het gevorderde bedrag is vermeld.

Artikel 7 Termijn van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de marktgelden worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 8 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van marktgelden wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Teruggaaf

Indien de belastingplichtige door omstandigheden, onafhankelijk van zijn wil, geen gebruik kan maken van een standplaats, waarvoor het marktgeld voor tenminste één kalenderkwartaal is voldaan, wordt het betaalde marktgeld naar tijdsduur gerestitueerd, met dien verstande, dat alleen rekening wordt gehouden met het aantal volle maanden, dat nog in de termijn over is, nadat de schriftelijke melding van verhindering bij de gemeente is ontvangen.

Artikel 10 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van de marktgelden.

Artikel 11 Overgangsrecht

 • 1.

  De ‘Verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2016’ van 17 december 2015 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 12, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 12, tweede lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van marktgelden hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 12 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2017.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als de ‘Verordening marktgelden Lisse 2017’.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Lisse in zijn openbare vergadering van

15 december 2016.

M.Verhoev

griffier

A.W.M. Spruit

voorzitter