Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Lisse

Uitvoeringsregeling gemeentelijke belastingen Lisse

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLisse
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsregeling gemeentelijke belastingen Lisse
CiteertitelUitvoeringsregeling gemeentelijke belastingen Lisse
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt per 11 april 2017 het besluit tot vaststelling van de Uitvoeringsregeling gemeentelijke belastingen 2015.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet inzake rijksbelastingen, art. 6
 2. Algemene wet inzake rijksbelastingen, art. 7
 3. Algemene wet inzake rijksbelastingen, art. 8
 4. Algemene wet inzake rijksbelastingen, art. 13 en
 5. Algemene wet inzake rijksbelastingen, art. 14
 6. Invorderingswet 1990, art. 31 juncto
 7. Gemeentewet, art. 231, tweede lid, onderdeel a en derde lid
 8. Gemeentewet, art. 237
 9. 160, eerste lid, onderdeel b, van de Gemeentewet
 10. Algemene wet bestuursrecht, art. 4:81

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-04-2017Nieuwe regeling

07-03-2017

gmb-2017-57616

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsregeling gemeentelijke belastingen Lisse

Het college van burgemeester en wethouders van Lisse;

Gelet op de artikelen 6, 7, 8, 13 en 14 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, artikel 31 van de Invorderingswet 1990 in verbinding met de artikelen 231, tweede lid, onderdeel a en derde lid, en artikel 237 van de Gemeentewet, op artikel 160, eerste lid, onderdeel b, van de Gemeentewet, op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht, alsmede op het betreffende artikel van de in de gemeente Lisse geldende belastingverordeningen, waarin aan het college de bevoegdheid is toegekend nadere regels te geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de onderscheiden gemeentelijke belastingen;

besluit;

vast te stellen de:

UITVOERINGSREGELING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN LISSE

Artikel 1 Algemene bepaling

Deze regeling geeft uitvoering aan de artikelen 6, 7, 8, 13 en 14 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, artikel 31 van de Invorderingswet 1990, artikel 160, eerste lid, onderdeel b, van de Gemeentewet, artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht en de artikelen in de belastingverordeningen van de gemeente Lisse op grond waarvan het college van burgemeester en wethouders nadere regels kan geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de onderscheiden gemeentelijke belastingen.

Artikel 2 Aangifte

 • 1.

  De belastingplichtige voor de toeristenbelasting en de hondenbelasting aan wie niet binnen veertien dagen na afloop van het belastingtijdvak/belastingjaar een aangiftebiljet is uitgereikt of een aanslag is opgelegd, is gehouden binnen veertien dagen na afloop van die termijn bij de in artikel 231, tweede lid, onderdeel b, van de Gemeentewet bedoelde gemeenteambtenaar een schriftelijk verzoek in te dienen om uitreiking van een aangiftebiljet.

 • 2.

  Indien de belastingplicht voor de hondenbelasting in de loop van het belastingjaar ontstaat dan wel het aantal honden dat door de belastingplichtige wordt gehouden wijziging ondergaat, moet de belastingplichtige binnen veertien dagen na het tijdstip waarop de belastingplicht is ontstaan of de wijziging van het aantal honden heeft plaatsgevonden, bij de in artikel 231, tweede lid, onderdeel b, van de Gemeentewet bedoelde gemeenteambtenaar schriftelijk verzoeken om uitreiking van een aangiftebiljet.

 • 3.

  Als formulieren van de aangiftebiljetten toeristenbelasting worden vastgesteld de formulieren die in overeenstemming zijn met de in bijlagen 1 tot en met 4 opgenomen modellen.

 • 4.

  Als formulieren van de aangiftebiljetten hondenbelasting worden vastgesteld:

  • a.

   voor het doen van aangifte van een of meer honden, het formulier dat in overeenstemming is met het in bijlage 5 opgenomen model;

  • b.

   voor het afmelden van een of meer honden, het formulier dat in overeenstemming is met het in bijlage 6 opgenomen model.

 • 5.

  Overeenkomstig het bepaalde in artikel 8 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen dienen de in het aangiftebiljet gevraagde gegevens duidelijk, stellig en zonder voorbehoud te worden ingevuld. Het aangiftebiljet wordt ondertekend en met de daarbij gevraagde bescheiden ingeleverd of toegezonden.

Artikel 3 Gebruik nachtverblijfregister t.b.v. de heffing van toeristenbelasting

Bij de vaststelling van feiten ten behoeve van de heffing van toeristenbelasting kan de in artikel 231, tweede lid, onderdeel b, bedoelde gemeenteambtenaar het door belastingplichtige bijgehouden nachtverblijfregister raadplegen.

Artikel 4 Voorlopige aanslag/kennisgeving voorlopig gevorderd bedrag

 • 1.

  De in artikel 231, tweede lid, onderdeel b van de Gemeentewet bedoelde gemeenteambtenaar legt een voorlopige aanslag of een kennisgeving voorlopig gevorderd bedrag op, indien het bedrag waarop de aanslag vermoedelijk zal worden vastgesteld of het bedrag dat vermoedelijk gevorderd zal worden, na verrekening van voorheffing en reeds opgelegde voorlopige aanslagen of voorlopig gevorderde bedragen, zulks naar zijn mening rechtvaardigt.

 • 2.

  De bepaling van het bedrag van een voorlopige aanslag die wordt vastgesteld in het tijdvak waarover de belasting wordt geheven, dan wel na het tijdstip waarop de belastingschuld is ontstaan kan voor de precariobelasting geschieden op grond van berekening overeenkomstig het bepaalde in de Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting en de daarbij behorende tarieventabel, waarbij de Heffingsambtenaar de periode gedurende welke de voorwerpen zich op, onder of boven de voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond bevinden, op basis van ervaring inschat. Ingeval de belastingplichtige aannemelijk maakt dat het bedrag waarop de aanslag vermoedelijk zal worden vastgesteld lager is dan het op de voet van de vorige volzin berekende bedrag, wordt de voorlopige aanslag gesteld op dit lagere bedrag;

 • 3.

  De bepaling van het voorlopig gevorderde bedrag dat wordt vastgesteld voor het in behandeling nemen van een principeverzoek als bedoeld in Titel 2, hoofdstuk 2 van de tarieventabel behorende bij de Verordening op de heffing en invordering van leges (hierna: de tarieventabel) of een aanvraag omgevingsvergunning als bedoeld in Titel 2, hoofdstuk 3, onderdelen 2.3.1 en 2.3.2 en subonderdeel 2.3.3.3 van de tarieventabel, kan voor de leges geschieden op grond van een raming van de aanlegkosten als bedoeld in subonderdeel 2.1.1.1 van de tarieventabel dan wel een raming van de bouwkosten als bedoeld in subonderdeel 2.1.1.2 van de tarieventabel. Op de raming van de bouwkosten zijn de ‘Uitvoeringsregels berekening bouwkosten voor de legesheffing Lisse’ van toepassing.

  Ingeval de belastingplichtige aannemelijk maakt dat het bedrag waarop de voorlopige vordering vermoedelijk zal worden vastgesteld lager is dan het op de voet van de vorige volzin berekende bedrag, wordt het voorlopige gevorderde bedrag gesteld op dit lagere bedrag.

Artikel 5 Rente

 • 1.

  Bij de invordering van de gemeentelijke belastingen vindt de ministeriële regeling bedoeld In artikel 31 van de Invorderingswet 1990 overeenkomstige toepassing.

 • 2.

  In afwijking van de in het eerste lid bedoelde regeling wordt geen invorderingsrente in rekening gebracht indien deze in totaal een bedrag van € 25,00 niet te boven gaat.

Artikel 6 Intrekking besluit

Het besluit van 27 januari 2015 tot vaststelling van de ‘Uitvoeringsregeling gemeentelijke belastingen 2015’ wordt ingetrokken met ingang van de datum van inwerkingtreding van dit besluit.

Artikel 7 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de dag van bekendmaking.

Artikel 8 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als 'Uitvoeringsregeling gemeentelijke belastingen Lisse'.

Lisse, 

7 maart 2017

Het college van burgemeester en wethouders van Lisse,

de secretaris,

J. Schellevis

de burgemeester,

mevrouw A.W.M. Spruit

Bijlage 1  

Aangifteformulier toeristenbelasting campings

Bedrijfsnaam

: ________________________________________________________________________

 

 

K.v.K. – nr

: ________________________________________________________________________

 

 

Adres

: ________________________________________________________________________

 

 

Postcode/woonplaats

: ________________________________________________________________________

 

 

Telefoonnummer

: ________________________________________________________________________

 

 

E-mailadres

: ________________________________________________________________________

Ondergetekende verklaart hierbij als eigenaar/huurder/exploitant* van het terrein …………………

 • 1.

  dat hij/zij in het belastingtijdvak 1 januari t/m 31 december ………… wel/geen* gelegenheid biedt/zal bieden tot verblijf met overnachting;

 • 2.

  dat hij/zij gelegenheid biedt tot verblijf met overnachting in:

  • A.

   mobiele kampeermiddelen op niet vaste standplaatsen;

  • B.

   kampeermiddelen op vaste standplaatsen

 • 3.

  dat hij/zij verzoekt om:

  • o.

   forfaitaire berekening van het aantal overnachtingen (vast aantal op basis van gemiddelden), vraag 4 en 5 ook invullen;

  • o.

   toepassing van het werkelijk aantal overnachtingen, u moet maandelijks aangifte doen en de verschuldigde belasting tegelijkertijd voldoen.

 • 4.

  dat er op het terrein aanwezig zijn:

  • A

   …… kampeermiddelen welke geschikt zijn voor gebruik of slechts gebruikt mogen worden gedurende ten hoogste 3 maanden;

  • B

   …… kampeermiddelen welke geschikt zijn voor gebruik of slechts gebruikt mogen worden gedurende meer dan 3 en ten hoogste 6 maanden;

  • C

   …… kampeermiddelen welke geschikt zijn voor gebruik of slechts gebruikt mogen worden gedurende meer dan 6 en ten hoogste 9 maanden;

  • D

   …… kampeermiddelen welke geschikt zijn voor gebruik of slechts gebruikt mogen worden gedurende meer dan 9 en ten hoogste 12 maanden.

 • 5.

  dat het aantal slaapplaatsen van de onder 4 aangegeven kampeermiddelen bedraagt:

  • A

   …… kampeermiddelen met 3 of minder slaapplaatsen

   …… kampeermiddelen met meer dan 3 slaapplaatsen

  • B

   …… kampeermiddelen met 3 of minder slaapplaatsen

   …… kampeermiddelen met meer dan 3 slaapplaatsen

  • C

   …… kampeermiddelen met 3 of minder slaapplaatsen

   …… kampeermiddelen met meer dan 3 slaapplaatsen

  • D

   …… kampeermiddelen met 3 of minder slaapplaatsen

   …… kampeermiddelen met meer dan 3 slaapplaatsen

Aldus naar waarheid ingevuld en ondertekend,

Plaats _______________ Datum __________ Handtekening ______________

N.B.

Het verblijfsregister dient nauwkeurig te worden ingevuld. Bij twijfel omtrent de juistheid van het aantal overnachtingen wordt belastingplichtige gevraagd de juistheid aan te tonen. Indien belastingplichtige hier niet in slaagt zal alsnog een forfaitaire aanslag worden opgelegd.

*doorhalen wat niet van toepassing is

 

Kampeermiddelen:

Voor de tariefstelling wordt onderscheid gemaakt tussen kampeermiddelen en mobiele kampeermiddelen.

Op grond van de Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting Lisse wordt verstaan onder:

 

 

Mobiel kampeermiddel:

tent, tentwagen, kampeerauto, toercaravan, vouwwagen en huifkar, een en ander voor zover deze onderkomens of voertuigen geheel of ten dele blijvend zijn bestemd of opgericht dan wel worden of kunnen worden gebruikt voor recreatief nachtverblijf

 

 

Kampeermiddel:

tent, tentwagen, kampeerauto, toercaravan, vouwwagen en huifkar, dan wel enig ander onderkomen of ander voertuig of gewezen voertuig of een gedeelte daarvan, voor zover geen bouwwerk zijnde waarvoor een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel a, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is vereist; een en ander voor zover deze onderkomens of voertuigen geheel of ten dele blijvend zijn bestemd of opgericht dan wel worden of kunnen worden gebruikt voor recreatief nachtverblijf.

 

 

Voor mobiele kampeermiddelen geldt een lager tarief. Raadpleeg hiervoor de Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting Lisse.

Bijlage 2  

Aangifteformulier toeristenbelasting woningen particulier

Achternaam

: ________________________________________________________________________

 

 

Voorletters

: ________________________________________________________________________

 

 

Adres

: ________________________________________________________________________

 

 

Postcode/woonplaats

: ________________________________________________________________________

 

 

Telefoonnummer

: ________________________________________________________________________

 

 

E-mailadres

: ________________________________________________________________________

Ondergetekende verklaart hierbij als eigenaar/huurder/exploitant* van de woning(en) …..

 • 1.

  dat hij/zij in het belastingtijdvak 1 januari t/m 31 december ………… wel/geen* gelegenheid biedt/zal bieden tot verblijf met overnachting;

 • 2.

  dat het verblijf betrekking heeft op een woning of woningen (bijvoorbeeld zomerhuis, recreatiewoning of appartement);

 • 3.

  dat hij/zij verzoekt om:

  • o

   forfaitaire berekening van het aantal overnachtingen (vast aantal op basis van gemiddelden) en dat voor toeristen beschikbaar wordt/worden gehouden;

   ……… woningen met ……… slaapplaatsen

   ……… woningen met ……… slaapplaatsen

   ……… woningen met ……… slaapplaatsen

   ……… woningen met ……… slaapplaatsen

  • o

   toepassing van het werkelijk aantal overnachtingen, u moet maandelijks aangifte doen en de verschuldigde belasting tegelijkertijd voldoen.

Aldus naar waarheid ingevuld en ondertekend,

Plaats ______________ Datum __________ Handtekening ______________

N.B.

Het verblijfsregister dient nauwkeurig te worden ingevuld. Bij twijfel omtrent de juistheid van het aantal overnachtingen wordt belastingplichtige gevraagd de juistheid aan te tonen. Indien belastingplichtige hier niet in slaagt zal alsnog een forfaitaire aanslag worden opgelegd.

* doorhalen wat niet van toepassing is.

Bijlage 3  

Aangifteformulier toeristenbelasting werkelijk aantal overnachtingen

Na afloop van elke maand dient één biljet te worden ingeleverd en dient de belasting direct te worden betaald.

 

Ondergetekende:

…………………………………………………………..

 

 

Naam:

…………………………………………………………..

Adres:

…………………………………………………………..

Postcode/woonplaats:

…………………………………………………………..

 

 

Eigenaar/huurder/exploitant van het pand/terrein: ………………………………………………………………….

 

 

verklaart, dat hij/zij ingevolge de ‘Verordening Toeristenbelasting’ van de gemeente Noordwijk toeristenbelasting afdraagt over het tijdvak:

0 januari

(jaar)

0 juli

(jaar)

0 februari

(jaar)

0 augustus

(jaar)

0 maart

(jaar)

0 september

(jaar)

0 april

(jaar)

0 oktober

(jaar)

0 mei

(jaar)

0 november

(jaar)

0 juni

(jaar)

0 december

(jaar)

Aantal overnachtingen in dit tijdvak:………………………………..…………………………………

Verschuldigde belasting:……………. overnachtingen x € (tarief) = €……………………….

Dit bedrag wordt heden betaald door storting of overschrijving op BNG Bank IBAN-nummer NL76BNGH0285005065 ten name van de gemeente Lisse o.v.v. de betreffende maand en de naam van de belastingplichtige.

Inleveren bij:

Belastingen Bollenstreek

 

t.a.v. Team Belastingen

 

Voorstraat 42 / Postbus 330

2201 HW Noordwijk / 2200 AH Noordwijk

Aldus naar waarheid ingevuld en ondertekend,

Plaats:…………………………datum:…………………..handtekening:……………………………….

Bijlage 4  

Onderwerp: Overzicht aangiften toeristenbelastingen jaar:

Aangiften toeristenbelasting over de periode 1 januari tot en met 31 december jaar:

periode:

aantal overnachtingen:

 

ontvangen bedrag:

januari

 

 

februari

 

 

maart

 

 

april

 

 

mei

 

 

juni

 

 

juli

 

 

augustus

 

 

september

 

 

oktober

 

 

november

 

 

december

 

 

Eindtotaal

 

 

Hierbij verklaart ondergetekende dat de bovengenoemde aangiften conform de in de administratie opgenomen gegevens zijn opgesteld.

Stempel en handtekening

boekhouder c.q. accountant,

 

 

Gezien de exploitant,

 

 

 

 

………………………………………….

…………………………

 

…………………………………

plaats

datum

 

handtekening

Bijlage 5  

AANGIFTEFORMULIER HONDENBELASTING

Achternaam

: ________________________________________________________________________

 

 

Voorletters

: ________________________________________________________________________

 

 

Adres

: ________________________________________________________________________

 

 

Postcode/woonplaats

: ________________________________________________________________________

 

 

Geboortedatum

: ________________________________________________________________________

 

 

Telefoonnummer

: ________________________________________________________________________

 

 

E-mailadres

: ________________________________________________________________________

1.

Bent u houder van één of meer hond(en)?

Indien ja, hoeveel honden houdt u (incl. deze aanmelding)

Ja/Nee

aantal:

 

 

 

2.

Sinds welke datum bent u houder van deze hond(en)?

Datum:….…….

 

 

 

3.

Dient uw hond uitsluitend voor het begeleiden van blinden? (kopie meesturen)

Ja/Nee

 

 

 

4.

Valt uw hond onder één van de onderstaande vrijstellingbepalingen van de verordening Hondenbelasting?

Dient uw hond tot het begeleiden van gehandicapten en is de hond beschikbaar gesteld door de Stichting sociale honden voor gehandicapten Nederland of dient uw hond voor het begeleiden van blinden of bent u houder van een geldig diploma afgegeven door de Koninklijke Nederlandse Politiehondenvereniging?

Ja/Nee

Zo ja, bewijsstukken bijvoegen

 

 

 

5.

Is uw hond jonger dan drie maanden?

Zo ja, wat is de geboortedatum van uw hond?

Ja/Nee

Datum:.…….

 

 

 

6.

Houdt u honden in een kennel, als bedoeld in artikel 3.7, eerste lid van het Besluit houders van dieren, bestemd en gebruikt voor het fokken van honden voor de verkoop of aflevering van nakomelingen?

Ja/Nee

 

Indien ja, op welke datum en onder welk nummer staat de kennel geregistreerd bij het Ministerie van Economische zaken?

Datum: ……….

Nr.: …………..…

Datum uitreiking/verzending

op

Aldus naar waarheid ingevuld op

 

 

 

Handtekening

Bijlage 6  

AFMELDINGSFORMULIER HONDENBELASTING

Achternaam

: ________________________________________________________________________

 

 

Voorletters

: ________________________________________________________________________

 

 

Adres

: ________________________________________________________________________

 

 

Postcode/woonplaats

: ________________________________________________________________________

 

 

Geboortedatum

: ________________________________________________________________________

 

 

Telefoonnummer

: ________________________________________________________________________

 

 

E-mailadres

: ________________________________________________________________________

1. 

Datum verandering belastingplicht

Datum:………………….

 

2.

Is de hond overleden?

(zo ja, kopie van euthanasieverklaring van de dierenarts meesturen)

Ja/Nee

3.

Heeft de hond een nieuwe eigenaar?

(naam, adres van de nieuwe eigenaar invullen)

Naam: ………………………………………………………………………………………….

Adres: ………………………………………………………………………………………….

Woonplaats: ………………………………………………………………………………..

Ja/Nee

4.

Andere reden:

……………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………

 

Aldus naar waarheid ingevuld,

Datum:………………………………………… Plaats…………………………………………..

Handtekening………………………………………………….