Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Lisse

Verordening behandeling bezwaar- en beroepschriften

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLisse
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening behandeling bezwaar- en beroepschriften
CiteertitelVerordening behandeling bezwaar- en beroepschriften
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet bestuursrecht 
 2. Gemeentewet 

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-05-199401-09-2011nieuwe regeling

23-03-1994

De Lisser, 13-04-1994

Commissie bezwaar

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening behandeling bezwaar- en beroepschriften

De raad van de gemeente Lisse;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders

d.d. 8 maart 1994, nummer 37;

gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht  en de Gemeentewet ;

besluit:

vast te stellen de volgende "Verordening Inzake de behandeling van bezwaar- en beroepschriften.

Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen

Artikel 1

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  bestuursorgaan: gemeenteraad;

 • b.

  verwerend orgaan: bestuursorgaan dat het bestreden besluit heeft genomen;

 • c.

  commissie vaste commissie van advies voor de bezwaar- en beroepschriften;

 • d.

  wet: wet van 4 juni 1992 (Stbl. 1992, 315) houdende algemene regels van bestuursrecht (Algemene wet bestuursrecht ).

Hoofdstuk 2 Behandeling van de bezwaar- en beroepschriften

Paragraaf 1 De commissie

Artikel 2 inleidende bepaling

 • 1.

  Er is een commissie ter voorbereiding van de beslissing op gemaakte bezwaren en ingestelde administratieve beroepen als bedoeld In artikel 1:5 van de wet .

 • 2.

  De commissie is uitsluitend bevoegd ten aanzien van bezwaar- en beroepschriften waarop door het bestuursorgaan een beslissing dient te worden genomen.

Artikel 3 Samenstelling van de commissie

 • 1.

  De commissie bestaat uit een voorzitter en twee leden.

 • 2.

  De leden worden, op voorstel van burgemeester en wethouders, door en uit de gemeenteraad benoemd, geschorst en ontslagen.

 • 3.

  De gemeenteraad benoemt, overeenkomstig het tweede lid, een genoegzaam aantal plaatsvervangende leden.

 • 4.

  De voorzitter van de commissie wordt, op voorstel van burgemeester en wethouders, benoemd, geschorst en ontslagen door de gemeenteraad.

 • 5.

  De (plaatsvervangend) voorzitter van de commissie mag geen deel uitmaken van of werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid van een gemeentelijk bestuursorgaan.

 • 6.

  De gemeenteraad benoemt, overeenkomstig het vierde lid, een plaatsvervangend voorzitter.

Artikel 4 Secretaris

De secretaris van de commissie is een door burgemeester en wethouders aangewezen ambtenaar.

Artikel 5 zittingsduur

 • 1.

  De voorzitter en de leden van de commissie treden af op de dag van het aftreden van de gemeenteraad.

 • 2.

  De voorzitter en de leden van de commissie kunnen op ieder moment ontslag nemen.

 • 3.

  De aftredende voorzitter en de aftredende leden van de commissie blijven hun functie vervullen totdat in de opvolging is voorzien.

Paragraaf 2 Procedure

Artikel 6 ingediend bezwaar- of beroepschrift

 • 1.

  Op het ingediende bezwaar— of beroepschrift wordt de datum van ontvangst aangetekend.

 • 2.

  Het bezwaar- of beroepschrift met de daarbij overgelegde stukken wordt, zo spoedig mogelijk in handen van de commissie gesteld.

Artikel 7 Overdracht bevoegdheden

De bevoegdheden ingevolge de artikelen

 • -

  2:1, tweede lid,

 • -

  6:6, voor wat betreft het de indiener stellen van een termijn waarbinnen het verzuim in de zin van niet voldoen aan de vereisten als gesteld in artikel 6:5 van de wet , kan worden hersteld

 • -

  6:17, voor zover het betreft de verzending van stukken tijdens de behandeling door de commissie;

 • -

  7:4, tweede lid,

 • -

  7:6, vierde lid,

 • -

  7:18, tweede en zesde lid, en

 • -

  7:20, vierde lid, van de wet , worden voor de toepassing van deze verordening uitgeoefend door de voorzitter van de commissie.

Artikel 8 Vooronderzoek

 • 1.

  De voorzitter van de commissie is in verband met de voorbereiding van de behandeling van het bezwaar- of beroepschrift bevoegd rechtstreeks alle gewenste inlichtingen in te winnen of te doen inwinnen.

 • 2.

  De voorzitter kan uit eigen beweging of op verlangen van de commissie bij deskundigen advies of inlichtingen inwinnen en dezen zo nodig uitnodigen daartoe in de zitting te verschijnen.

Artikel 9 Hoorzitting

 • 1.

  De voorzitter van de commissie bepaalt plaats en tijdstip van de zitting waarin de belanghebbenden en het verwerend orgaan in de gelegenheid worden gesteld zich door de commissie te doen horen.

 • 2.

  De voorzitter beslist over de toepassing van de artikelen 7:3  en 7:17 van de wet .

 • 3.

  Indien de voorzitter op grond van de in het tweede lid genoemde artikelen besluit van het horen af te zien doet hij daarvan mededeling aan:

  • a.

   de belanghebbenden;

  • b.

   het verwerend orgaan en,

  • c.

   in geval van behandeling van een beroepschrift, het beroepsorgaan.

Artikel 10 Uitnodiging hoorzitting

 • 1.

  De voorzitter deelt de belanghebbenden en het verwerend orgaan ten minste twee weken voor de zitting schriftelijk mee, dat zij in de gelegenheid worden gesteld zich te doen horen tijdens de zitting.

 • 2.

  De voorzitter is bevoegd in bijzondere omstandigheden af te wijken of afwijking toe te staan van de termijn als genoemd in het eerste lid.

Artikel 11 Quorum

Voor het houden van een zitting is vereist, dat de meerderheid van het aantal leden, waaronder in ieder geval de voorzitter aanwezig is.

Artikel 12 Niet deelneming aan de behandeling

De voorzitter en de leden van de commissie nemen niet deel aan de behandeling van een bezwaar- of beroepschrift , indien daarbij hun onpartijdigheid in het geding kan zijn.

Artikel 13 openbaarheid zitting

 • 1.

  De zitting van de commissie is openbaar.

 • 2.

  De deuren worden gesloten indien de voorzitter van de commissie of een van de aanwezige leden het nodig oordeelt of indien een belanghebbende daartoe een verzoek doet.

 • 3.

  Indien de commissie vervolgens beslist dat gewichtige redenen aanwezig zijn die zich tegen openbaarheid van de zitting verzetten, vindt de zitting plaats met gesloten deuren.

Artikel 14 Schriftelijke verslaglegging

 • 1.

  Het verslag als bedoeld in de artikelen 7:7  en 7:21 van de wet  vermeldt de namen van de aanwezigen, met daarbij een vermelding van hun hoedanigheid.

 • 2.

  Het verslag houdt een korte vermelding in van hetgeen over en weer is gezegd en overigens is voorgevallen.

 • 3.

  Indien de zitting geheel of gedeeltelijk met gesloten deuren plaatsvond of indien belanghebbenden respectievelijk hun gemachtigden niet in eikaars tegenwoordigheid zijn gehoord, maakt het verslag hiervan melding.

 • 4.

  Het verslag wordt ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de commissie.

Artikel 15 Nader onderzoek

 • 1.

  Indien na afloop van de zitting maar voordat het advies wordt opgesteld, nader onderzoek wenselijk blijkt te zijn, kan de voorzitter uit eigen beweging of op verlangen van de commissie dit onderzoek houden.

 • 2.

  De uit het nader onderzoek verkregen informatie wordt in afschrift aan de leden van de commissie, het verwerend orgaan en de belanghebbenden toegezonden.

 • 3.

  De leden van de commissie, het verwerend orgaan en de belanghebbenden kunnen binnen een week na verzending van de in het eerste lid bedoelde nadere informatie aan de voorzitter van de commissie een verzoek richten tot het beleggen van een nieuwe hoorzitting. De voorzitter beslist omtrent een dergelijk verzoek.

 • 4.

  Op een nieuwe hoorzitting, als bedoeld in het derde lid, zijn de bepalingen in deze verordening, die betrekking hebben op de hoorzitting zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing.

Artikel 16 Raadkamer en advies

 • 1.

  De commissie beraadslaagt en beslist achter gesloten deuren over het door haar uit te brengen advies.

 • 2.

  a. De commissie beslist bij meerderheid van stemmen over het uit te brengen advies;

  • b.

   Indien bij een stemming de stemmen staken dan beslist de stem van de voorzitter;

  • c.

   Van een minderheidsstandpunt wordt bij het advies melding gemaakt, indien die minderheid dat verlangt.

 • 3.

  Het advies is gemotiveerd en omvat een voorstel voor de te nemen beslissing op het bezwaar- of beroepschrift .

 • 4.

  Het advies wordt door de voorzitter en de secretaris van de commissie ondertekend.

Artikel 17 uitbrengen advies

 • 1.

  Het advies wordt, onder medezending van het verslag als bedoeld in artikel 14 en eventueel door de commissie ontvangen nadere informatie, tijdig uitgebracht aan het bestuursorgaan.

 • 2.

  Indien naar het oordeel van de voorzitter van de commissie de termijn van tien weken, als bedoeld in artikel 7:10, eerste lid , of artikel 7:24, tweede lid, van de wet,  ontoereikend is voor achtereenvolgens het uitbrengen van een advies door de commissie en het nemen van een beslissing, verzoekt hij het in het eerste lid bedoelde bestuursorgaan tijdig de beslissing te verdagen.

 • 3.

  Van een besluit tot verdaging ontvangen de commissie, de belanghebbenden en in het geval van behandeling van een beroepschrift het verwerend orgaan, een afschrift.

Hoofdstuk 3 Slotbepalingen

Artikel 18 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de eerste dag van de maand, volgende op die waarin de bekendmaking heeft plaatsgevonden.

 • 2.

  Op dat tijdstip vervallen de volgende verordeningen:

  • a.

   Verordening behandeling beroepschriften ingevolge de Woningwet  en de bouwverordening;

  • b.

   Verordening behandeling bezwaarschriften ingevolge de Wet Arob en beroepschriften ingevolge de Verordening op de inspraakverordening Lisse.

Artikel 19 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening behandeling bezwaar- en beroepschriften.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Lisse in zijn openbare vergadering van 23 maart 1994.

De secretaris. De voorzitter,

H.W. de Vries. G. J. van der Kroft.