Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Lisse

Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Lisse 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLisse
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Lisse 2010
CiteertitelVerordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Lisse 2010
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

In de verordening is bepaald, dat het college een onderzoek kan instellen naar de doelmatigheid en doeltreffendheid.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 213a 

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201118-12-2014nieuwe regeling

28-10-2010

De Lisser, 03-11-2010

onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Lisse 2010

De raad van de gemeente Lisse;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.;

gelet op het bepaalde in artikel 213a van de Gemeentewet;

Besluit:

vast te stellen:

de Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Lisse 2010.

I Artikel 1. Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Doelmatigheid

 • De mate waarin de gewenste prestaties en beoogde maatschappelijke effecten worden gerealiseerd met een zo beperkt mogelijke inzet van middelen.

 • b.

  Doeltreffendheid

 • De mate waarin de gewenste prestaties en beoogde maatschappelijke effecten van het beleid daadwerkelijk worden behaald.

II Artikel 2. Onderzoek

Het college kan de doelmatigheid van (onderdelen van) de organisatie-eenheden van de gemeente en de uitvoering van taken door de gemeente en/of de doeltreffendheid van een (deel van) de programma's en de paragrafen onderzoeken.

III Artikel 3. Onderzoeksplan

 • 1.

  Wanneer het college heeft besloten tot een onderzoek, zendt het college uiterlijk voor 31 december een onderzoeksplan naar de raad voor de in het erop volgende jaar te verrichten interne onderzoeken naarde doelmatigheid en de doeltreffendheid en doet zij een budgetvoorstel. De raad kan het onderzoeksplan ter bespreking agenderen en aan het college aanpassingsvoorstellen doen. Het onderzoeksplan wordt door het college vastgesteld.

 • 2.

  In het onderzoeksplan wordt per intern onderzoek globaal aangegeven:

  • a.

   het object van onderzoek

  • b.

   de reikwijdte van het onderzoek

  • c.

   de onderzoeksmethode

  • d.

   doorlooptijd van het onderzoek

  • e.

   de wijze van uitvoering.

IV Artikel 4. Voortgang onderzoeken

 • 1.

  Het college rapporteert in de bedrijfsvoeringparagraaf van de tussentijdse rapportages en de jaarstukken over de voortgang van het onderzoek.

V Artikel 5. Rapportage en gevolgtrekking

 • 1.

  De uitkomsten van een onderzoek worden vastgelegd in een rapportage. Elke rapportage bevat tenminste een analyse van de onderzoeksresultaten en aanbevelingen voor verbeteringen.

 • 2.

  Op basis van de resultaten van ieder onderzoek stelt het college indien nodig een plan van verbetering op. De rapportage en het plan van verbetering worden ter kennisgeving aan de raad aangeboden. Het college neemt op basis van het plan van verbetering organisatorische maatregelen.

VI Artikel 6. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2011. De oude verordeningen d.d. 15 december 2005 en d.d. 26 oktober 2006 komen per die datum te vervallen.

VII Artikel 7. Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: "Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Lisse 2010".

Aldus besloten door de raad van de gemeente Lisse in zijn openbare vergadering van 28 oktober 2010.

B. Blonk mevrrouwC. Langelaar

griffier voorzitter