Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Lochem

Procedureregeling functiehuis gemeente Lochem

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLochem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingProcedureregeling functiehuis gemeente Lochem
CiteertitelProcedureregeling functiehuis gemeente Lochem
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-01-201601-01-200501-01-2020art. Publicatie ivm Wet Elektronische Bekendmaking

01-01-2005

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Procedureregeling functiehuis gemeente Lochem

 

 

Functiehuis, procedureregeling

Procedureregeling functiehuis

Inhoudsopgave

 • Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 • Artikel 2 Werkingssfeer en methode

 • Artikel 3 Functieprofielvorming

 • Artikel 4 Wijzigingen in de functieprofielen

 • Artikel 5 Waarderingscommissie

 • Artikel 6 Vaststelling functiehuis

 • Artikel 7 Onvoorziene gevallen

 • Artikel 8 Slotbepaling

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

 • a

  medewerker: de ambtenaar zoals bedoeld in artikel 1:1, lid 1 onder a van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling voor de sector gemeenten (CAR);

 • b

  functiewaarderingscommissie:de commissie bedoeld in artikel 5;

 • c

  functieanalist/adviseur: de met de uitvoering van de procedureregeling functiehuis belaste materie deskundige.

 • d

  conversietabel: een tabel die een koppeling legt tussen de resultaten van de waardering en de salarisniveaus.

 • e

  functie: samenstel van werkzaamheden door een medewerker verricht in opdracht van bestuur/leiding.

 • f

  functieprofiel:generieke beschrijving van functies binnen een functiefamilie met de bijbehorende bandbreedtes

 • g

  functiefamilie: generieke beschrijving van werkzaamheden die karakteristiek/kenmerkend zijn voor een groep functies met gemeenschappelijke kenmerken.

 • h

  bandbreedte: generieke beschrijving van de niveaubepalende taken binnen een functiefamilie.

 • i

  specifiek functieprofiel: een generieke beschrijving van een functie niet behorende tot een functiefamilie.

 • j

  functiehuis:het geheel van gewaardeerde functieprofielen en specifieke functieprofielen, dat door het college van burgemeester en wethouders is vastgesteld.

 • k

  functiehouder:de medewerker die is geplaatst in een (specifiek) functieprofiel.

Artikel 2 Werkingssfeer en methode

Lid 1

Alle bij de gemeente voorkomende functies worden beschreven en gewaardeerd op basis van deze regeling.

Lid 2

Het bepaalde in het eerste lid geldt slechts ten aanzien van de functies waarvoor de bezoldiging van gemeentewege wordt vastgesteld.

Lid 3

De plaats in de rangorde van de functie wordt bepaald aan de hand van de vigerende methode van functiewaardering, zoals is weergeven in beschrijving van het waarderingsysteem (bijlage 1).

Lid 4

De conversietabel is zodanig vormgegeven dat de waarderingsuitkomst van de functieprofielen leidt tot een beloning op basis van één schaal die voorkomt in bijlage II van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling voor de sector gemeenten (CAR).

Lid 5

De conversietabel wordt vastgesteld wanneer daarover overeenstemming is bereikt met de Ondernemingsraad.

Artikel 3 Functieprofielvorming

Bij de beschrijving van de functieprofielen worden de volgende stappen in acht genomen:

 • -

  De afdeling Bestuurs- en Personeelszaken stelt in opdracht van de algemeen secretaris/directeur, op aangeven van het afdelingshoofd, een concept (specifiek) functieprofiel op.

 • -

  Het concept (specifieke) functieprofiel wordt met betrekking tot de organisatorische plaats en de daaraan verbonden, taken verantwoordelijkheden en bevoegdheden, besproken door de directie en het managementoverleg.

 • -

  Het concept (specifieke) functieprofiel wordt voor advies voorgelegd aan de ondernemingsraad. De ondernemingsraad raadpleegt daartoe een representatieve vertegenwoordiging uit de functiehouders.

 • -

  Het college van burgemeester en wethouders stelt na advisering door de ondernemingsraad de beschrijving van het (specifieke) functieprofiel vast.

Artikel 4 Wijzigingen in de functieprofielen

Lid 1

De beschrijving van de (specifieke) functieprofielen bevat taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden die duurzaam moeten worden verricht en kunnen op de volgende momenten worden aangepast:

 • a

  bij de omzetting van de bestaande functiebeschrijvingen naar de nieuwe (specifieke) functieprofielen;

 • b

  bij wijziging van het functiewaarderingssysteem wanneer het bestuursorgaan dit noodzakelijk acht;

 • c

  bij wijziging van de organisatie wanneer deze gevolgen heeft voor de betrokken (specifieke) functieprofielen;

 • d

  bij wijziging van de (specifieke) functieprofielen als de algemeen directeur/gemeentesecretaris daartoe aanleiding ziet;

 • e

  bij de periodieke toetsing/evaluatie van het functiehuis eenmaal per 3 jaar;

 • f

  op verzoek van de ondernemingsraad en/of een representatieve vertegenwoordiging uit de functiehouders.

Lid 2

De wijziging in de beschrijving van de (specifieke) functieprofielen wordt op haar consequentie voor de waardering beoordeeld, volgens het in bijlage I gevoegde systeem voor functiewaardering en met inachtneming van het bepaalde in artikel 3, functieprofielvorming.

Artikel 5 Waarderingscommissie

Lid 1

Er is een externe regionale functiewaarderingscommissie, te benoemen door burgemeester en wethouders. De commissie bestaat uit:

 • a

  een lid op voordracht van de werkgever;

 • b

  een lid op voordracht van de gezamenlijke organisaties voor overheidspersoneel die zijn vertegenwoordigt in de commissie Arbeidsvoorwaarden van de Ondernemingsraad;c) een onafhankelijke voorzitter op voordracht van de onder a en b genoemde leden;

 • c

  een onafhankelijke voorzitter op voordracht van de onder a en b genoemde leden;

Aan de waarderingscommissie wordt toegevoegd een functieanalist/adviseur zonder stemrecht.

Lid 2

Voor de leden van de commissie worden vervangers benoemd. Dit geschiedt op dezelfde wijze en onder dezelfde condities als het benoemen van de leden.

Lid 3

Burgemeester en wethouders wijzen aan de commissie een secretaris toe. De secretaris heeft alleen een registrerende en ondersteunende taak. Hij is geen lid van de commissie, neemt geen deel aan de beraadslaging en advisering en heeft geen stemrecht.

Lid 4

De functieanalist/adviseur stelt de conceptwaardering op en licht deze in een voltallige vergadering van de commissie toe. Nadat de leden van de commissie over voldoende informatie beschikken om tot een oordeel te kunnen komen, start de commissie de beraadslaging.

Lid 5

De leden van de commissie brengen ieder één stem uit. De uitslag van de stemming wordt als advies voorgelegd aan burgemeester en wethouders. Minderheidsstandpunten worden in het advies verwoord.

Lid 6

De vergaderingen van de functiewaarderingscommissie zijn niet openbaar. De leden van de commissie, de secretaris en functieanalist/adviseur zijn verplicht tot geheimhouding van hetgeen hen uit de stukken of beraadslagingen bekend is geworden.

Artikel 6 Vaststelling functiehuis

Lid 1

De waarderingscommissie stelt met als uitgangspunt het functiehuis en met inachtneming van de in artikel 5, lid 4 bedoelde waardering een rangorde advies op voor burgemeester en wethouders.

Lid 2

De secretaris/directeur legt het advies van de waarderingscommissie voor aan burgemeester en wethouders.

Lid 3

Burgemeester en wethouders leggen het functiehuis voor aan de Ondernemingsraad en de conversietabel voor aan het Georganiseerd Overleg.

Lid 4

Met inachtneming van het resultaat van het overleg met de Ondernemingsraad en het Georganiseerd Overleg, stellen burgemeester en wethouders het functiehuis en de conversietabel definitief vast.

Artikel 7 Onvoorziene gevallen

Voor gevallen waarin deze regeling niet of niet naar billijkheid voorziet, treffen burgemeester en wethouders een bijzondere regeling.

Artikel 8 Slotbepaling

Deze regeling alsmede de hierbij behorende toelichting treedt in werking op 1 januari 2005 en kan worden aangehaald als "Procedureregeling functiehuis gemeente Lochem".

Toelichting procedureregeling functiehuis (T)

Procedureregeling functiehuis:

Hierin worden de werkwijze en procedures geregeld hoe het functiehuis en de wijzigingen daarin tot stand komen.

Artikel 1 geeft de omschrijving van de diverse begrippen weer.

Artikel 2 onder lid 1 en 2 geeft aan op welke functies deze procedure regeling van toepassing is.

Artikel 2 lid 3 en 4 verwijzen naar de te hanteren functiewaarderingsmethode, de conversietabel en de koppeling naar de salaristabellen uit de CAR.

In artikel 2, lid 5 is opgenomen de vereiste overeenstemming in de ondernemingsraad.

Artikel 3 regelt de wijze waarop functieprofielen tot stand komen en de adviesrol van de ondernemingsraad daarin. De wijze waarop de ondernemingsraad deze rol invult is tevens hierin aangegeven. De ondernemingsraad bepaalt de representatieve vertegenwoordiging.

Artikel 4 regelt de werkwijze bij wijziging van, dan wel toevoeging van, functieprofielen in het functiehuis.

Artikel 5 regelt samenstelling en werkwijze van de functiewaarderingscommissie. Gelet op het gezamenlijk optrekken wordt er door de deelnemende gemeenten gezamenlijk een vertegenwoordiger namens de werkgever aangewezen. De functienanalist/adviseur komt in principe uit de werkgroep, of is zonodig een externe deskundige.

Artikel 6 regelt de formele vaststelling van het functiehuis en daaruit voortvloeiende schaalniveaus via de conversietabel door het college van burgemeester en wethouders waarbij het gevoerde overleg en de bereikte overeenstemming in de ondernemingsraad noodzakelijk zijn.