Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Lochem

Verordening op de heffing en invordering van haven-, kade- en opslaggelden 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLochem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van haven-, kade- en opslaggelden 2017
CiteertitelVerordening haven-, kade- en opslaggelden 2017
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel a en b

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-12-201613-01-2018Nieuwe regeling

06-12-2016

Gemeenteblad, 21 december 2016 Nr. 181271

2016-016448

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van haven-, kade- en opslaggelden 2017

De Raad van de GemeenteLochem;

 

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 01-11-2016;

 

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel a en b van de Gemeentewet;

 

BESLUIT:

 

de volgende verordening vast te stellen.

 

Verordening op de heffing en invordering van haven-, kade- enopslaggelden 2017.

Hoofdstuk 1 INLEIDENDE BEPALINGEN

Artikel 1. Aard

Krachtens deze verordening wordt geheven:

a. havengeld;

b. kade- en opslaggeld.

 

Artikel 2. Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

a. “vaartuig”: vaartuig in de zin van de Havenverordening;

b. “schipper” schipper in de zin van de Havenverordening;

c. “havenmeester”: havenmeester in de zin van de Havenverordening;

d. “gemeentelijk vaarwater”: gemeentelijk vaarwater in de zin van de Havenverordening;

e. Week: een tijdvak van zeven achtereenvolgende dagen;

f. Reis: het binnenkomen en ligplaats kiezen van een vaartuig bestemd of geschikt zijn voor het vervoer te water van zaken in, en het weer verlaten van het gemeentelijk vaarwater;

g. Vrachtschip: een vaartuig dat hoofdzakelijk is bestemd of wordt gebruikt voor het vervoer van zaken en als vrachtschip op de meetbrief is aangemerkt;

h. Waterverplaatsing: de in m3 uitgedrukte waterverplaatsing bij de grootste toegelaten diepgang van het vaartuig op de Twentekanalen volgens een bij het vaartuig behorende geldige meetbrief,waarbij 1.000 kg laadvermogen gelijkgesteld wordt met 1 m3 waterverplaatsing;

i. meetbrief: het document als bedoeld in de Meetbrievenwet 1981;

j. sleepboot: een vaartuig dat hoofdzakelijk wordt gebruikt voor het slepen of duwen van andere vaartuigen.

 

Hoofdstuk 2 VAN HET HAVENGELD

Artikel 3. Belastbaar feit

Onder de naam van ‘havengeld’ wordt een recht geheven ter zake:

a. van het gebruik van het voor de openbare dienst bestemde gemeentelijk vaarwater door vrachtschepen of

b. van het gebruik van andere voor de openbare dienst bestemde werken of inrichtingen door deze vrachtschepen en

c. voor het genot van de diensten die in verband daarmee worden verleend.

 

Artikel 4. Belastingplicht

Belastingplichtig is de schipper, de gezagvoerder, de reder of de eigenaar van het vaartuig dat gebruik maakt van gemeentelijk vaarwater, dan wel degene die het vaartuig heeft gecharterd of degene die als vertegenwoordiger van één van dezen optreedt.

 

Artikel 5. Vrijstellingen

Geen havengeld wordt geheven voor:

a.vaartuigen met bijbehorende roeiboten, welke onmiddellijk of middellijk in gebruik zijn bij het rijk voor de naleving of de handhaving van de scheepvaartreglementen;

b.vaartuigen met bijbehorende roeiboten, welke onmiddellijk of middellijk in gebruik zijn voor het beheer en onderhoud van de haven van de gemeente Lochem;

c. vaartuigen behorende aan de gemeente Lochem;

d.roeiboten, behorende bij vaartuigen, waarvoor havengeld verschuldigd is;

e.vrachtschepen, die uitsluitend aanleggen voor het innemen van levensmiddelen voor eigen gebruik voor de opvarenden, waarbij de duur van de aanleg vier uren niet mag overschrijden;

f.vaartuigen die uitsluitend voor het uitvoeren van reparaties in gemeentelijk vaarwater verblijven;

g. lichters, die in geval van averij aan een vaartuig, de lading van een dergelijk vaartuig lossen;

h. sleepboten die niet langer dan vierentwintig uur in gemeentelijk vaarwater verblijven;

i. hospitaalschepen, uitsluitend als zodanig in gebruik;

j. voor vaartuigen, waarmede uitsluitend gebruik wordt gemaakt van het gemeentelijk vaarwater voor doorvaart of om van vaarrichting te veranderen;

k.indien en voor zover het voortgezet verblijf uitsluitend een gevolg is van de stremming van de scheepvaart door ijs of andere meteorologische omstandigheden of door het onklaar worden van delen van het Twentekanaal, als sluizen en dergelijke.

 

Artikel 6. Maatstaf van heffing en tarief

De rechten worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in hoofdstuk 2 van de bij deze verordening behorende tarieventabel, met inachtneming van de in de verordening en tarieventabel gegeven aanwijzigen en bijzondere bepalingen.

 

Artikel 7 Tarieftoepassing

1. Voor de toepassing van de tarieven wordt:

a. bij het aantal m3 waterverplaatsing uitgegaan van de meetbrief.

b. bij het ontbreken van een meetbrief of enig ander daarmee vergelijkbaar document of bij weigering om één van deze te tonen, de waterverplaatsing door de ambtenaar - belast met de heffing van de gemeentelijke belastingen als bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel b van de Gemeentewet vastgesteld en wordt het havengeld naar de uitkomst daarvan geheven.

2. De heffing van havengeld voor een reis geeft recht op een onafgebroken gebruik van het gemeentelijk vaarwater gedurende een week, doch niet op een vaste ligplaats.

3. Indien de in het tweede lid genoemde termijn van een week eindigt op een zondag of een algemeen erkende feestdag, wordt deze termijn verlengd met zoveel dagen als er zon- en feestdagen na het einde van de voornoemde termijn, direct daarop aansluitend, volgen, vermeerderd met één.

4. Bij een voortgezet verblijf wordt voor vaartuigen waarvoor het havengeld is geheven na afloop van het in het tweede lid van dit artikel genoemde tijdvak en voorts telkens na verloop van een tijdvak van een week het havengeld opnieuw geheven.

 

Artikel 8. Belastingtijdvak

1.Met betrekking tot de rechten die worden geheven voor een jaarabonnement als bedoeld in hoofdstuk 2, onder 2.1.2 tot en met 2.1.3.1, 2.2.1.c, onder 2.2.2.c en onder 2.2.3.c van de Tarieventabel, is het belastingjaar gelijk aan de aaneengesloten periode van een jaar waarin het belastbare feit zich voordoet.

2.In andere dan in het eerste lid bedoelde gevallen, is het belastingtijdvak de aaneengesloten periode waarin het belastbare feit zich voordoet of heeft voorgedaan.

 

Artikel 9. Ontstaan van de belastingschuld

1.De belastingschuld ontstaat op de eerste dag waarop het gebruik en/of genot als bedoeld in artikel 3 van deze verordening plaats vindt.

2.In afwijking van het eerste lid ontstaat de belastingschuld indien een abonnement wordt genomen, op het tijdstip waarop het abonnement wordt verleend.

 

Artikel 10. Overschrijving, verrekening, teruggaaf en ontheffing

1.Indien het gebruik met een vaartuig van het in artikel 3 bedoelde vaarwater in de loop van een abonnementsperiode eindigt kan het abonnement met toestemming van het college van burgemeester en wethouders worden overgeschreven op een vervangend vaartuig.

2.Indien een vaartuig waarvoor het havengeld bij wijze van abonnement is geheven, in de loop van de abonnementsduur wordt vervangen door een vaartuig met een grotere waterverplaatsing, dan wordt over het verschil alsnog havengeld geheven. Het nog te heffen havengeld bedraagt dan het verschil tussen het havengeld berekend naar de waterverplaatsing van het vervangende vaartuig en het oorspronkelijk geheven havengeld, een en ander berekend over de periode dat er nog volle maanden in het abonnement overblijven.

3.Indien een vaartuig, waarvoor het havengeld bij wijze van abonnement is geheven, in de loop van de abonnementsduur wordt vervangen door een vaartuig met een kleinere waterverplaatsing, dan vindt op verzoek teruggaaf van havengeld plaats voor het verschil. Het terug te geven havengeld bedraagt dan het verschil tussen het oorspronkelijk geheven havengeld en het havengeld berekend naar de waterverplaatsing van het vervangende vaartuig, een en ander berekend over de periode dat er nog volle maanden in het abonnement overblijven.

4.Indien de belasting bij wijze van abonnement is geheven, wordt voor een vaartuig dat in de loop van de abonnementsperiode het gemeentelijke vaarwater heeft verlaten en daarin door overmacht niet heeft kunnen terugkeren, op aanvraag ontheffing van belasting verleend over het aantal volle maanden dat de overmachtsituatie heeft bestaan. Het bestaan van overmachtsituatie en de duur daarvan moeten schriftelijk worden aangetoond.

 

Hoofdstuk 3 VAN HET KADE- EN OPSLAGGELD

Artikel 11 Belastbaar feit

Onder de naam ‘kade- en opslaggeld’ wordt een recht geheven voor:

a. het gebruik van voor de openbare dienst bestemde werken en inrichtingen door de gemeente ten behoeve van de scheepvaart gemaakt, die in beheer of onderhoud zijn bij de gemeente en/of

b. het genot van de diensten die in verband daarmee worden verleend.

 

Artikel 12 Belastingplicht

Belastingplichtig is degene, die gebruik maakt van de in artikel 11 genoemde voor de openbare dienst bestemde werken en inrichtingen, dan wel het genot daarvan heeft.

 

Artikel 13 Vrijstelling

Geen opslaggeld wordt geheven voor het opslaan van aan het Rijk of aan de gemeente Lochem toebehorende zaken.

 

Artikel 14 Maatstaf van heffing en belastingtarief

1. De rechten wordt geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in hoofdstuk 3 van de bij de verordening behorende tarieventabel, met inachtneming van de daarin gegeven aanwijzingen en bijzondere bepalingen.

2. Het recht als bedoeld in hoofdstuk 3, lid 1 van de tarieventabel, wordt berekend naar de oppervlakte van de grond, welke door de zaken aan het gebruik of verkeer wordt onttrokken.

 

Artikel 15 Belastingtijdvak

1. Met betrekking tot de rechten als bedoeld in hoofdstuk 3, onder 3.2 van de Tarieventabel, die per jaar worden geheven, is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

2. In andere dan in het eerste lid bedoelde gevallen, is het belastingtijdvak de aaneengesloten periode gedurende welke het belastbare feit zich voordoet of heeft voorgedaan.

 

Artikel 16 Ontstaan van de belastingschuld

De belastingschuld ontstaat bij aanvang van het gebruik van de gemeentelijke kade en/of het opslagterrein, dan wel bij aanvraag van het genot van de dienst.

 

Artikel 17 Teruggaaf

1. Indien voor het verstrijken van de termijn het gebruik, waarvoor het onder Hoofdstuk 3, onder 3.1.1 van de bij de verordening behorende tarieventabel genoemde opslaggeld is betaald, niet meer plaatsvindt, wordt teruggaaf verleend van het gedeelte van het kade- en opslaggeld dat overblijft na aftrek van de kade- en opslaggelden, welke voor het plaatsgevonden gebruik of genot worden geheven.

2. Teruggaaf van het kade- en opslaggeld vindt op aanvraag plaats voor zover als gevolg van overmacht geen afvoer per schip van de ter verzending geplaatste zaken kan plaatsvinden. Het bestaan van overmachtsituatie en de duur daarvan moeten schriftelijk worden aangetoond.

 

Hoofdstuk 4 SLOTBEPALINGEN

Artikel 18. Wijze van heffing

De rechten op grond van hoofdstuk 2, juncto hoofdstuk 2 van de tarieventabel, worden geheven bij wege van aanslag.

De rechten op grond van hoofdstuk 3, juncto hoofdstuk 3 van de tarieventabel, worden geheven bij wege van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder wordt begrepen een nota of andere schriftuur.

 

Artikel 19. Termijn van betaling

1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moet het recht worden betaald ingeval:

a. Bij wege van aanslag wordt geheven, binnen een maand na dagtekening van de aanslag;

b. In afwijking van het eerste lid, onder a, kan op verzoek van de belastingplichtige de aanslag als bedoeld in de hoofdstukken 2.1.2, 2.2.1c, 2.2.2c en 2.2.3c worden betaald in zes gelijke termijnen indien de verschuldigde bedragen door middel van automatische betalingsincasso van de betaalrekening van de belastingschuldige kunnen worden afgeschreven.

c. Bij wege van schriftelijke kennisgeving wordt geheven als bedoeld in artikel 18, lid 2, op het moment van uitreiken van de kennisgeving.

2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het voorgaande lid gestelde termijnen.

 

Artikel 20. Kwijtschelding

Bij de invordering van het haven-, opslag-, en kadegeld wordt geen kwijtschelding verleend.

 

Artikel 21 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de geheven rechten.

Artikel 22. Overgangsrecht

1.De ‘’Verordening Haven-, kade en opslaggelden 2015’’ vastgesteld op 13 oktober 2014, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 23, tweede lid genoemde datum van ingang van heffing met dien verstande dat zij van toepassing blijft op belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

2.Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 23, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de rechten hiervoor in die periode plaatsvindt.

 

Artikel 23. Inwerkingtreding

1.Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2017.

2.De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2017.

 

Artikel 24. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening haven-, kade-, en opslaggelden 2017”.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lochem 6 december 2016.

de griffier, M. Veenbergen

de voorzitter, S.W. van ‘t Erve

TARIEVENTABEL BEHORENDE BIJ DE ‘VERORDENING HAVEN-, KADE-, EN OPSLAGGELD 2017

 

Hoofdstuk 1 Algemeen

1.1Alle in deze verordening opgenomen tarieven zijn exclusief verschuldigdeomzetbelasting.

1.2Een gedeelte van een eenheid wordt voor een volle eenheid aangemerkt

 

Hoofdstuk 2. Havengelden

2.1Het havengeld bedraagt per reis voor vaartuigen:

2.1.1per kubieke meter waterverplaatsing of gedeelte daarvan€ 0,135

2.1.1.1met een minimum van€ 16,88

per vaartuig, tenzij een deel van de lading wordt gelost of een deel van het schip wordt beladen en het vaartuig in een andere gemeentelijke haven aan het Twentekanaal verder wordt geladen en/of gelost, in welk geval het havengeld wordt berekend naar de helft van de inhoudsgrootte of van het laadvermogen, met een minimum van€ 8,44

2.1.2Het havengeld kan ook per jaar bij abonnement worden voldaan, in welk geval per kubieke meter waterverplaatsing het recht bedraagt:

2.1.3voor onbeperkt gebruik per jaar€ 3,51

2.1.3.1met een minimum van€ 438,75

2.2In afwijking van het bepaalde onder 2.1 bedraagt het havengeld per reis voor vaartuigen

2.2.1met een bronzen Green Award-certificaat

a. per kubieke meter waterverplaatsing of gedeelte daarvan€ 0,128

a1met een minimum van€ 16,00

bper vaartuig, tenzij een deel van de lading wordt gelost of een deel van het schip wordt beladen en het vaartuig in een andere gemeentelijke haven aan het Twentekanaal verder wordt geladen en/of gelost, in welk geval het havengeld wordt berekend naar de helft van de inhoudsgrootte of van het laadvermogen, met een minimum van€ 8,00

cHet havengeld kan ook per jaar bij abonnement worden voldaan, in welk geval per kubieke meter waterverplaatsing het recht bedraagt:

c1voor onbeperkt gebruik per jaar€ 3,33

c2met een minimum van€ 416,00

2.2.2met een zilveren Green Award-certificaat

aper kubieke meter waterverplaatsing of gedeelte daarvan€ 0,125

a1met een minimum van€ 15,63

bper vaartuig, tenzij een deel van de lading wordt gelost of een deel van het schip wordt beladen en het vaartuig in een andere gemeentelijke haven aan het Twentekanaal verder wordt geladen en/of gelost, in welk geval het havengeld wordt berekend naar de helft van de inhoudsgrootte of van het laadvermogen, met een minimum van€ 7,81

cHet havengeld kan ook per jaar bij abonnement worden voldaan, in welk geval per kubieke meter waterverplaatsing het recht bedraagt:

c1voor onbeperkt gebruik per jaar€ 3,25

c2met een minimum van€ 406,25

2.2.3met een gouden Green Award-certificaat

aper kubieke meter waterverplaatsing of gedeelte daarvan€ 0,122

a1met een minimum van€ 15,25

bper vaartuig, tenzij een deel van de lading wordt gelost of een deel van het schip wordt beladen en het vaartuig in een andere gemeentelijke haven aan het Twentekanaal verder wordt geladen en/of gelost, in welk geval het havengeld wordt berekend naar de helft van de inhoudsgrootte of van het laadvermogen, met een minimum van€ 7,63

cHet havengeld kan ook per jaar bij abonnement worden voldaan, in welk geval per kubieke meter waterverplaatsing het recht bedraagt:

c1voor onbeperkt gebruik per jaar€ 3,17

c2met een minimum van€ 396,50

 

Hoofdstuk 3 Kade-en opslaggelden

1Het opslaggeld bedraagt:

avoor het gebruik van kaden of loswallen voor de plaatsing van losse goederen per etmaal en per m2 door de goederen in beslag genomen ruimte€ 0,11

bvoor de overige aan of bij het gemeentelijke vaarwater gelegen terreinen, dienstig voor de opslag van goederen,

1voor zover de terreinen van verharding zijn voorzien:

per m2 per week€ 0,61

per m2 per maand€ 1,62

per m² per jaar€ 13,80

2voor zover de terreinen niet van verharding zijn voorzien:

per m2 per week€ 0,20

per m2 per maand€ 0,41

per m2 per jaar€ 3,96

2Het recht bedraagt per jaar voor:

a het hebben van een weegbrug€ 147,18

bhet hebben van een laad- of loskraan€ 355,27

 

Behoort bij besluit van de raad van 6 december 2016

 

de raadsgriffier van Lochem,