Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Lochem

Subsidieregeling sportvoorzieningen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLochem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling sportvoorzieningen
CiteertitelSubsidieregeling sportvoorzieningen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-02-201001-01-2010nieuwe regeling

16-02-2010

Extra Nieuws, 24 februari 2010

2010-000878

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling sportvoorzieningen

 

 

Subsidieregeling sportvoorzieningen

 

Doelstelling subsidies sportaccommodaties

Het verstrekken van gemeentelijke investeringsbijdragen aan sportverenigingen en sportstichtingen voor investeringen in de aanpassing, uitbreiding of vernieuwing van sportvoorzieningen.

Soort subsidie en budget

 • a)

  De gemeente verleent subsidies voor de aanpassing, uitbreiding of vernieuwing van de sportvoorziening in de vorm van incidentele investeringsbijdragen.

 • b)

  De gemeente gaat uit van de eigen verantwoordelijkheid van de sportvereniging of sportstichting voor de uitvoering en bekostiging van maatregelen.

 • c)

  De gemeente heeft niet op voorhand budget beschikbaar voor subsidieverzoeken die verband houden met de aanpassing uitbreiding of vernieuwing van de sportvoorziening. De gemeente betrekt de subsidieverzoeken van sportverenigingen of sportstichtingen bij de voorbereiding van haar eerstvolgende Programmabegroting in enig jaar. De gemeenteraad van Lochem neemt een definitief besluit over het ingediende verzoek bij de vaststelling van de Programmabegroting. Het besluit is mede afhankelijk van de beschikbare financiële middelen van de gemeente.

 

Subsidieontvangers

Sportverenigingen of sportstichtingen uit de gemeente Lochem, die voldoen aan de gestelde subsidievoorwaarden. Hierna te noemen: de aanvrager.

Subsidieverplichtingen en –voorwaarden sportinfrastructuur

 

Voor wie is de regeling bedoeld.

 • a)

  De aanvrager is gevestigd in de gemeente Lochem.

 • b)

  De aanvrager moet onder één van de volgende categorieën van sporttakken vallen:voetbal, volleybal, gymnastiek, paardrijden voor gehandicapten, badminton, zaalsport, tennis, hockey, korfbal, tafeltennis, watersport.

c) De aanvrager is zelf verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de

sportvoorziening of heeft de bereidheid uitgesproken voor het doorlopen van

een privatiseringstraject voor onderhoud en beheer van de sportvoorziening.

 

Waarvoor kan subsidie worden aangevraagd.

d) De aanvraag heeft betrekking op een verenigingsgebonden sportvoorziening binnen de gemeente Lochem. In dit geval heeft de vereniging zelf opstallen in eigendom bij de sportvoorziening zoals een kantine, was- en kleedgelegenheid en of toeschouwertribune. Of de aanvrager is zelf hoofdgebruiker van de sportvoorziening.

e) De aanpassing, uitbreiding of vernieuwing van een sportvoorziening betreft een (kunst)grasveld, was- en kleedgelegenheid, berging voor spelmaterialen, EHBO ruimte, fysieke trainingsfaciliteiten of lichtinstallatie.

De aanpassing, uitbreiding of vernieuwing van de toeschouwertribune, horeca,

vergaderruimte, ontmoetingsruimte en of elke andere commerciële voorziening wordt uitgesloten van deze regeling omdat deze investeringen gefinancierd moeten worden uit eigen middelen of te verwachtenmeeropbrengst van de aanvrager zelf.

De aanvrager garandeert een ongewijzigd gebruik van voorzieningen voor de

eerstvolgende periode van minimaal 10 jaar waarvoor subsidie is aangevraagd. De periode gaat in op datum van de afgifte van de subsidiebeschikking. Anders geldt de plicht tot terugbetaling van de verleende subsidie aan de gemeente naar evenredigheid voor de resterende hele jaren van afschrijving in relatie tot de periode van 10 jaar.

f) De aanvrager moet nut en noodzaak van de aanpassing, uitbreiding of vernieuwing van de sportvoorziening aantonen.

g) De aanvrager moet voldoen aan de geldende capaciteitsnormen of sporttechnische eisen van de sportbond of het Instituut voor Sport Accommodaties (ISA) voor de te realiseren sportvoorziening waarvoor nieuwe investeringen noodzakelijk zijn.

 

Welke financiële informatie moet worden verstrekt.

h) De aanvrager moet aantonen dat haar aandeel van de kapitaallasten evenals de gevolgen van de investering voor het beheer en onderhoud van de sportvoorziening binnen de eigen exploitatie wordt opgevangen. Hiervoor wordt een meerjarenbegroting van vier jaar overlegd.

i) De aanvrager voert een actief financieel beleid om te komen tot een sluitende begroting voor de financiering van de investeringskosten voor de te realiseren sportvoorziening. De aanvrager zet naast de gemeentelijke bijdrage eigen middelen en of andere financieringsvormen in voor de dekking van de investeringskosten. De aanvrager mag in het financieringsplan 10% van de investeringskosten laten dekken door zelfwerkzaamheid

van de eigen leden.

j) De aanvrager kan een beroep doen op de gemeente voor een garantstelling op een geldlening indien dit door de geldverstrekker wordt geëist. De aanvrager vraagt een garantstelling op de geldlening eerst aan bij de Stichting Waarborgfonds voor de Sport(SWS). In deze constructie staan de SWS en de gemeente elk voor 50% garant voor de geldlening. De SWS beoordeelt inhoudelijk de aanvraag voor de garantstelling. De gemeente is hierin volgend. Het College van Burgemeester en Wethouders van Lochem moet goedkeuring verlenen aan de garantstelling op de geldlening.

 

Op welke wijze wordt de subsidie berekend.

k) De maximale gemeentelijke investeringsbijdrage bedraagt € 125.000, -- bij een omvang van een totale investering van € 500.000, -- of hoger en bij een omvang van 600 leden of meer. De gemeentelijke investeringsbijdrage wordt naar evenredigheid teruggebracht door:

 • §

  Stap 1: De gemeentelijke investeringsbijdrage wordt uitgedrukt als een percentage van de opgegeven investeringskosten gedeeld door de totale investeringsomvang van € 500.000, --.

 • §

  Stap 2: De onder stap 1 berekende investeringsbijdrage wordt vervolgens uitgedrukt als een percentage van de omvang van het aantal leden gedeeld door de totale ledenomvang van 600.

l) De aanvrager overlegt minimaal drie offertes voor de te realiseren sportvoorziening. De sporttechnische eisen van de sportbond of het ISA vormen de basis voor het Programma van Eisen voor het opvragen van offertes.

m) De economisch meest voordelige aanbieding voor de te realiseren sportvoorziening is leidend voor de bepaling van de gemeentelijke investeringsbijdrage waarbij prijs, kwaliteit en levertijd in ogenschouw wordt genomen.

n) De gemeente kan om haar moverende redenen in bijzondere gevallen

afwijken van de financiële criteria. In dat geval krijgt het verzoek een bijzondere status en wordt als zodanig specifiek beoordeeld. De bevoegdheid om af te wijken van de financiële criteria ligt bij de gemeenteraad van Lochem.

 

Welke procedure wordt gevolgd voor de behandeling van het subsidieverzoek

o) Aanvragen moeten voor 1 februari van enig jaar worden ingediend bij de gemeente. De aanvrager maakt bij haar verzoek gebruik van het Aanvraagformulier Regeling Sportvoorzieningen.

p) De gemeente toetst het verzoek voor 15 maart van enig jaar aan de criteria in de regeling.

q) Indien het verzoek voldoet aan de criteria in de regeling dan wordt het verzoek betrokken bij de voorbereiding van de Programmabegroting van de gemeente voor het daaropvolgende boekjaar.

r) De gemeenteraad van Lochem stelt voor 1 december van enig jaar de

Programmabegroting vast voor het daaropvolgende boekjaar. Via deze begroting geeft de gemeenteraad van Lochem aan welke subsidieverzoeken zij heeft gehonoreerd.

s) De aanvrager ontvangt voor 31 december van enig jaar de beschikking met de beslissing van de gemeenteraad van Lochem over het ingediende subsidieverzoek.

t) Het College van Burgemeester en Wethouders van Lochem verleent een voorschot op de subsidie nadat de aanvrager aannemelijk heeft gemaakt dat opdracht is verleend aan een bedrijf tot de te realiseren sportvoorziening. Hiervoor overlegt aanvrager een kopie van een uitvoeringsovereenkomst binnen één jaar na afgifte van de subsidiebeschikking.

u) Het College van Burgemeester en Wethouders van Lochem stelt de subsidie vast nadat de aanvrager een kopie van het proces verbaal voor oplevering van de te realiseren sportvoorziening heeft overlegd.

v) De aanvrager start niet eerder met de te sportvoorziening nadat de gemeentelijke subsidie is verleend in de vorm van de subsidiebeschikking tenzij de gemeente en aanvrager specifieke afspraken zijn overeengekomen over de start van de realisatie van de sportvoorziening waarvoor subsidie is aangevraagd.

 

Aldus vastgesteld in de b&w-vergadering van 16 februari 2010

 

de secretaris,

 

De burgemeester,