Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Lochem

Verordening categoriale verlening van bijzondere bijstand

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLochem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening categoriale verlening van bijzondere bijstand
CiteertitelVerordening categoriale verlening van bijzondere bijstand
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet werk en bijstand, art. 35
 2. Gemeentewet, art. 147
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-12-201001-01-201016-02-2012Nieuwe regeling

17-05-2010

Extra Nieuws, 29-12-2010

2010-003994

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening categoriale verlening van bijzondere bijstand

 

 

 

De raad van de gemeente Lochem

Overwegende dat een verruiming van de mogelijkheden voor verstrekking van categoriale bijzondere bijstand voor specifieke doelgroepen noodzakelijk is om:

 • ·

  te kunnen blijven participeren in de Lochemse samenleving en

 • ·

  een bijdrage te kunnen verstrekken in de hogere kosten als gevolg van een ziekte, handicap of ouderdom;

Gelezen het voorstel van de burgemeester en wethouders d.d. 30 maart 2010;

Gelet op artikel 35 van de Wet werk en bijstand;

Gelet op artikel 147 van de Gemeentewet;

B E S L U I T:

vast te stellen de volgende verordening:

Verordening categoriale verlening van bijzondere bijstand

 

Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsbepalingen

 • 1.

  Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben betekenis als in de Wet werk en bijstand en de Algemene wet bestuursrecht.

 • 2.

  Deze verordening verstaat onder:

  • a.

   Rechthebbenden: personen van 18 jaar en ouder, niet zijnde een student, die:

   • §

    staan ingeschreven in het persoonsregister van de gemeente Lochem;

   • §

    een zelfstandige woonruimte bewonen;

   • §

    voorafgaande aan de datum van een aanvraag een gezinsinkomen / uitkering hebben tot 120% van de bijstandsnorm, zoals vastgelegd in de Wet werk en bijstand en de verordening toeslagen en een vermogen dat minder is dan de vermogensgrens als bedoeld in artikel 34 van de Wet werk en bijstand.

  • b.

   Zelfstandige woonruimte: woonruimte welke geschikt is voor permanente huisvesting. Voorts moeten elementaire voorzieningen als douche, toilet en keuken zich binnen de eigenlijke woonruimte bevinden en moet de woning een eigen toegang hebben.

  • c.

   Inkomen: het netto inkomen, derhalve het bruto-inkomen na aftrek van de verschuldigde loonheffing en premies ingevolge sociale zekerheidswetten, met inachtneming van bepalingen in artikelen 31 t/m 33 van de Wet werk en bijstand.

  • d.

   Student: studerende van 18 jaar en ouder die recht heeft op studiefinanciering op grond van de Wet studiefinanciering 2000 (WSF) en de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (Wtos). 

Artikel 2. Verstrekkingen

In deze verordening zijn de volgende verstrekkingen opgenomen die vallen onder de categoriale verlening van bijzondere bijstand:

 • 1.

  Categoriale verstrekking van bijzondere bijstand aan personen van 65 jaar en ouder:

  a. Categoriale bijzondere bijstand wordt verstrekt aan personen die op het moment van de aanvraag 65 jaar of ouder zijn;

  b. De personen die op het moment van aanvraag 65 jaar of ouder zijn, moeten tevens rechthebbende zijn in de zin van artikel 1, lid 2, sub a;

  c. De categoriale bijstand wordt verstrekt als tegemoetkoming in de kosten voor de aanschaf van duurzame gebruiksgoederen;

  d. De tegemoetkoming in de kosten voor aanschaf duurzame gebruiksgoederen wordt eenmaal per jaar verstrekt.

 • 2.

  Categoriale verstrekking van bijzondere bijstand aan chronisch zieken en gehandicapten:

  a. Categoriale bijzondere bijstand aan chronisch zieken en gehandicapten wordt verstrekt aan:

  i. Een persoon aan wie langer dan 6 maanden thuiszorg wordt verleend;

  ii. Een persoon aan wie in het lopende jaar of het vorige kalenderjaar een Wmo-(vervoers)voorziening is verleend;

  iii. Een persoon die arbeidsongeschikt is voor 80-100%;

  iv. Een persoon die in het lopende of het vorige kalenderjaar bijzondere bijstand heeft ontvangen voor de kosten in verband met ziekte of handicap;

  v. Een persoon die op andere wijze kan aantonen dat hij of zij lijdt aan een chronische ziekte of gehandicapt is.

  b. De persoon die voldoet aan de voorwaarden in lid a dient tevens rechthebbende te zijn in de zin van artikel 1, lid 2, sub a;

  c. De categoriale bijstand wordt verstrekt als een tegemoetkoming in de verborgen kosten, in verband met ziekte of handicap en wordt eenmaal per jaar verstrekt;

  d. In afwijking van artikel 1, lid 2 kan ook categoriale bijstand worden verstrekt ter behoeve van kinderen die leiden aan een chronische ziekte of gehandicapt zijn.

 • 3.

  Categoriale verstrekking van bijzondere bijstand ten behoeve van kinderen:

  a. De grondslag voor de categoriale verstrekking van bijzondere bijstand aan kinderen is het convenant "Kinderen doen mee!";

  b. De categoriale bijstand wordt verstrekt aan ouders/verzorgers met kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar;

  c. De ouders/verzorgers die voldoen aan de voorwaarden die in lid b worden genoemd, dienen tevens rechthebbende te zijn in de zin van artikel 1, lid 2, sub a;

  d. De categoriale bijstand wordt in principe verstrekt in natura;

  e. De verstrekking van categoriale bijzondere bijstand aan ouders/verzorgers van kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar is de voorliggende voorziening voor de subsidieregeling "Deelname aan Maatschappelijke Activiteiten (DMA)".

 • 4.

  Categoriale verstrekking van bijzondere bijstand in de vorm een collectieve ziektekostenverzekering:

  a. Categoriale bijzondere bijstand in de vorm van een collectieve ziektekostenverzekering wordt verstrekt aan rechthebbenden in de zin van artikel 1, lid 2, sub a;

  b. De categoriale bijzondere bijstand wordt verstrekt in de vorm van een korting op de premie van de (collectieve) ziektekostenverzekering;

Artikel 3. Voorzieningen

Burgemeester en wethouders hebben de bevoegdheid om:

 • a.

  nadere regels te stellen voor de uitvoering van het armoedebeleid en de verlening van bijzondere bijstand;

 • b.

  nadere regels te stellen voor de verstrekking van categoriale bijstand aan ouders/verzorgers van kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar in natura en/of als financiële tegemoetkoming;

 • c.

  de hoogte van de verstrekkingen jaarlijks vast te stellen in het financieel besluit;

 • d.

  jaarlijks per 1 januari de verstrekkingen van bijzondere bijstand te indexeren.

 

Behandelprocedure

Artikel 4. Aanvraag

Een aanvraag dient te worden ingediend op een door burgemeester en wethouders ter beschikking gesteld formulier.

Artikel 5. Bewijsstukken

 • 1.

  Een aanvrager is verplicht aan burgemeester en wethouders of de door hen aangewezen adviesinstantie al die gegevens te verschaffen of te doen verschaffen die noodzakelijk zijn voor de beoordeling van de aanvraag.

 • 2.

  De rechthebbende hoeft niet aan te tonen dat hij de kosten daadwerkelijk maakt.

Artikel 6. Beslistermijn

Burgemeester en wethouders beslissen over een aanvraag als bedoeld in artikel 4 binnen 8 weken na de dag waarop de aanvraag is ontvangen.

Artikel 7. Hardheidsclausule

 • 1.

  Burgemeester en wethouders kunnen in bijzondere gevallen ten gunste van de aanvrager afwijken van de bepalingen van deze verordening, indien toepassing van de verordening tot onbillijkheden van overwegende aard leidt;

 • 2.

  Voorafgaande aan de toepassing van het eerste lid kunnen burgemeester en wethouders informatie inwinnen.

Artikel 8. Onvoorziene omstandigheden

In gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslissen burgemeester en wethouders.

Artikel 9. Herzien van besluit en terugvordering

Indien de tegemoetkoming ten onrechte is toegekend, kunnen burgemeester en wethouders het besluit herzien en de ten onrechte verstrekte tegemoetkoming terugvorderen. Deze terugvordering geschiedt volgens de regels aangegeven in de terugvorderingparagraaf van de Wet werk en bijstand.

Artikel 10. Uitvoering

De uitvoering van deze regeling berust bij burgemeester en wethouders.

Artikel 11. Naamgeving

Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening categoriale verlening van bijzondere bijstand.

Artikel 12. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt na publicatie, met terugwerkende kracht tot 1 januari 2010, in werking onder gelijktijdige intrekking van de verordening "Verordening verlening van bijzondere bijstand aan personen van 65 jaar en ouder" d.d. 10 juni 2009.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lochem op 17 mei 2010.

 De griffier,

 De voorzitter,

J.P. Stegeman

 F.J. Spekreijse