Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Lochem

Verordening deelname aan maatschappelijke activiteiten

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLochem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening deelname aan maatschappelijke activiteiten
CiteertitelVerordening deelname aan maatschappelijke activiteiten
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet werk en bijstand
 2. Gemeentewet, art. 147
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-12-201001-01-201016-02-2012Nieuwe regeling

17-05-2010

Extra Nieuws, 29-12-2010

2010-003994

Tekst van de regeling

Intitulé

De raad van de gemeente Lochem;

 

gelet op de Wet werk en bijstand;

 

gelet op artikel 147 van de Gemeentewet;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 30 maart 2010,

 

B E S L U I T:

 

vast te stellen de volgende verordening:

 

"Verordening deelname aan maatschappelijke activiteiten"

Artikel 1. Begripsomschrijving

 • 1.

  Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Wet werk en bijstand en de Algemene wet bestuursrecht.

 • 2.

  Deze verordening verstaat onder:

  • a.

   Rechthebbenden: personen van 18 jaar en ouder, niet zijnde een student, die:

   • ·

    staan ingeschreven in het persoonsregister van de gemeente Lochem;

   • ·

    een zelfstandige woonruimte bewonen;

   • ·

    voorafgaande aan de datum van een aanvraag een gezinsinkomen / uitkering hebben tot 120% van de bijstandsnorm, zoals vastgelegd in de Wet werk en bijstand en de verordening toeslagen en een vermogen dat minder is dan de vermogensgrens als bedoeld in artikel 34 van de Wet werk en bijstand.

  • b.

   Inkomen: het netto inkomen, derhalve het bruto-inkomen na aftrek van de verschuldigde loonheffing en premies ingevolge sociale verzekeringswetten, met inachtneming van de bepalingen in de artikelen 31 tot en met 33 van de Wet werk en bijstand.

  • c.

   Student: studerende van 18 jaar en ouder die recht heeft op studiefinanciering op grond van de Wet studiefinanciering 2000 (WSF) en de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (Wtos).

  • d.

   Subsidiejaar: het kalenderjaar.

Artikel 2. Voorzieningen

 • 1.

  Aan een rechthebbende kan een subsidie worden verstrekt in de kosten van deelname aan sport-, culturele- en sociaal-culturele activiteiten.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders bepalen bij beleidsregels voor welke voorzieningen op het terrein van sport-, culturele- en sociaal-culturele activiteiten een subsidie als bedoeld in artikel 3 kan worden verstrekt.

Artikel 3. Subsidie

 • 1.

  Rechthebbende op een subsidie als bedoeld in artikel 2 zijn de mensen die beschikken over een inkomen tot en met 120% van de bijstandsnormen en een vermogensgrens als bedoeld in artikel 34 derde lid van de Wet werk en bijstand.

 • 2.

  De subsidie als bedoeld in artikel 3 lid 1 kan worden vermeerderd met de kosten van aanschaf van de Nederlandse Identiteitskaart. De subsidie voor de Nederlandse Identiteitskaart kan eenmaal in de vijf jaar worden verstrekt.

 • 3.

  De rechthebbende moet uit overgelegde bewijsstukken aantonen dat hij de kosten daadwerkelijk maakt. De controle zal steekproefsgewijs plaatsvinden.

Artikel 4. Behandelingsprocedure

De aanvragen om een subsidie ingevolge deze verordening moeten schriftelijk op het daarvoor bestemde formulier bij burgemeester en wethouders worden ingediend tijdens het jaar waarin de kosten worden gemaakt. In het subsidiejaar kan maximaal op twee momenten een aanvraag worden ingediend.

Artikel 5.

Burgemeester en wethouders beslissen over een aanvraag als bedoeld in artikel 4 binnen acht weken na de dag waarop de aanvraag is ontvangen.

Artikel 6. Onvoorziene omstandigheden

 • 1.

  Burgemeester en wethouders kunnen in bijzondere gevallen ten gunste van de aanvrager afwijken van de bepalingen van deze verordening, indien toepassing van de verordening tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

 • 2.

  Voorafgaande aan d e toepassing van het eerste lid kunnen burgemeester en wetho uders advies vragen.

Artikel 7.

In gevallen waarin, bij de uitvoering van de verordening, deze verordening niet voorziet, beslissen burgemeester en wethouders.

Artikel 8. Voorzieningen

Burgemeester en wethouders hebben de bevoegdheid om:

 • a.

  nadere regels te stellen voor de uitvoering van deze verordening;

 • b.

  de hoogte van de verstrekking jaarlijks vast te stellen in het financieel besluit;

 • c.

  jaarlijks per 1 januari de verstrekking deelname aan maatschappelijke activiteiten te indexeren.

Artikel 9. Herzien van het besluit en terugvordering

Indien de subsidie ten onrechte is toegekend kunnen burgemeester en wethouders het besluit herzien. Intrekking en wijziging van de subsidie vindt plaats op de wijze en de gronden als genoemd in artikel 4:49 van de Algemene wet bestuursrecht. Terugvordering van onverschuldigd betaalde subsidies vindt plaats op de wijze en de gronden als genoemd in artikel 4:57 van de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 10. Uitvoering

De uitvoering van deze verordening berust bij burgemeester en wethouders.

Artikel 11. Beleid

Burgemeester en wethouders kunnen ten behoeve van de uitvoering van deze verordening nadere beleidsregels vaststellen.

Artikel 12. Naamgeving

Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening deelname aan maatschappelijke activiteiten".

Artikel 13. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking zes weken na de datum van bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2010 onder gelijktijdige intrekking van de "Verordening subsidie voor deelname aan maatschappelijke activiteiten" van 9 maart 2009.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lochem op 17 mei 2010.

De griffier,

 De voorzitter,

J.P. Stegeman

 F.J. Spekreijse

Toelichting Verordening Deelname Maatschappelijke Activiteiten

Het doel van de subsidie is het bevorderen van deelname van personen aan maatschappelijke activiteiten op het gebied van sport en cultuur, door middel van het opheffen respectievelijk het verminderen van financiële belemmeringen.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1. Begripsomschrijving

Dit artikel bevat de begripsomschrijvingen en bevordert de inzichtelijkheid van de verordening. Gehanteerde termen die niet nader worden gedefinieerd in de onderhavige verordening hebben dezelfde betekenis zoals deze in de Wet werk en bijstand en de Algemene wet bestuursrecht zijn verwoord.

De verordening wordt uitgevoerd op declaratiebasis, dat wil zeggen dat mensen hun kosten moeten aantonen. Mogelijkheden hiertoe zijn facturen of kassabonnen waaruit de kosten en de producten blijken. Verdere mogelijkheden zijn kwitanties, contributiekaarten, abonnementskaarten, enzovoorts met naam en prijs vermeld. Voor de aanschaf van een identificatiebewijs worden maximaal de kosten van de Nederlandse Identiteitskaart vergoed.

Artikel 4. Behandelingsprocedure

Om te voorkomen dat voor iedere afzonderlijke uitgave een aanvraag komt totdat de maximale subsidie wordt bereikt, wordt in de verordening opgenomen dat in het subsidiejaar maximaal op twee momenten aanvragen kunnen worden ingediend. Dit voorkomt extra veel administratieve handelingen.