Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Lochem

Subsidieverordening afkoppelen regenwater

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLochem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieverordening afkoppelen regenwater
CiteertitelSubsidieverordening afkoppelen regenwater
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-02-200601-01-200612-11-2013Nieuwe regeling

30-01-2006

Extra Nieuws, 15-02-2006

205-8541

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieverordening afkoppelen regenwater

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 januari 2006;

 

gelet op artikel 4.23 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 149 van de Gemeentewet;

 

B E S L U I T:

 

vast te stellen de volgende verordening:

Subsidieverordening afkoppelen regenwater

Hoofdstuk  

Paragraaf 1 Inleidende bepalingen

Artikel 1.1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  schoon verhard oppervlak: het oppervlak zoals daken, wegen, verharde terreinen, waarvan het hemelwater, dat tot afstroming komt, als schoon kan worden aangemerkt;

 • b.

  gemengd stelsel: gecombineerde afvoer van afvalwater en hemelwater;

 • c.

  bestaande woonkernen: binnen de Gemeente Lochem bestaande panden, grootschalige verbouw of uitbreiding, nieuwbouw zijnde inbreiding van de bestaande stad of dorp;

 • d.

  afkoppelen: het definitief ongedaan maken van een situatie waarin hemelwater dat op een verhard oppervlak valt via de gemengde riolering wordt afgevoerd naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie;

 • e.

  vervangende nieuwbouw: nieuwbouw ter vervanging van bestaande bebouwing, waarvan het verhard oppervlak is aangesloten op een gemengde riolering;

Artikel 1.2 Subsidievoorwaarden algemeen

 • 1.

  Subsidie kan worden verstrekt aan particulieren en rechtspersonen;

 • 2.

  Subsidie wordt verstrekt voor het afkoppelen van bestaand schoon verhard oppervlak van de riolering in de bestaande woonkernen met een gemengd stelsel;

 • 3.

  Ten aanzien van vervangende nieuwbouw kan een projectbijdrage worden verleend afhankelijk van de te nemen maatregelen en wijze van uitvoering;

 • 4.

  Het minimale oppervlak dat moet worden afgekoppeld is 40 m2.

Artikel 1.3 Subsidieplafond

 • 1.

  Het college stelt jaarlijks de hoogte van het subsidiebudget vast, met inachtneming van de desbetreffende begrotingspost;

 • 2.

  De aanvragen om subsidie worden op volgorde van ontvangst beschikt. Een aanvraag wordt in de bedoelde volgorde opgenomen indien zij volledig is;

 • 3.

  Aanvragen die gedurende een jaar het subsidiebudget te boven gaan, kunnen geweigerd worden.

Artikel 1.4 Aard van de subsidie

Voorafgaande aan de subsidievaststelling wordt een beschikking tot subsidietoekenning gegeven.

Artikel 1.5 Hoogte van de subsidie

1.Voor het afkoppelen van schoon verhard oppervlak van de riolering wordt gesubsidieerd met een bedrag van € 5,00 per m2 afgekoppeld verhard oppervlak en een bedrag van 50% van de werkelijk gemaakte kosten voor het materiaal, met een maximum van samen € 9,00 per m2.

Artikel 1.6 Samenloop

Indien sprake is van samenloop van deze regeling met een vergelijkbare andere regeling en uit hoofde van die andere regeling een subsidiebedrag is verleend en/of vastgesteld wordt dit bedrag in mindering gebracht bij de vaststelling van de subsidiehoogte door burgemeester en wethouders.

Paragraaf 2 De Subsidieverlening

Artikel 2.1 Indiening aanvraag

 • 1.

  Het college verleent de subsidie op aanvraag;

 • 2.

  De aanvraag wordt in 2-voud ingediend;

 • 3.

  Voordat het college op de aanvraag voor subsidieverlening heeft beslist, mag niet met het afkoppelen een aanvang worden gemaakt;

 • 4.

  Burgemeester en wethouders stellen een aanvraagformulier vast waarop tevens staat aangegeven welke bescheiden ingediend moeten worden;

 • 5.

  Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om het overleggen van andere bescheiden, redelijkerwijs noodzakelijk voor het beoordelen van de aanvraag, te verlangen.

 • 6.

  Een aanvraag voor het afkoppelen in grondwaterbeschermingsgebied wordt door het college voor advies in kopie voorgelegd aan het dagelijks bestuur van de grondwaterbeheerder.

 • 7.

  Gedurende vier weken na verzending door het college heeft de grondwaterbeheerder de gelegenheid om schriftelijk advies uit te brengen.

Artikel 2.2 Informatieplicht

Indien voor hetzelfde project tevens subsidie en/of investeringsaftrek is aangevraagd uit hoofde van een andere subsidieregeling of bij een ander bestuursorgaan, doet de aanvrager daarvan mededeling in de aanvraag.

Artikel 2.3 Beslistermijn; de beschikking

 • 1.

  Het college beslist binnen 8 weken na ontvangst van de volledige aanvraag;

 • 2.

  Het college kan de beslissing eenmaal voor ten hoogste 8 weken verdagen;

 • 3.

  In afwijking van het bepaalde in het eerste lid houdt het college de beslissing op de aanvraag aan, indien ter zake van het afkoppelen een aanvraag voor subsidieverlening bij een andere instelling aanhangig is, tot het moment waarop deze instelling op deze aanvraag heeft beslist.

 • 4.

  Een beschikking tot subsidietoekenning geeft in ieder geval een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving van de locatie en de oppervlakte van het af te koppelen verhard oppervlak en vermeldt het bedrag van de subsidie, dan wel het bedrag waarop de subsidie ten hoogste kan worden vastgesteld.

 • 5.

  De gemeente zendt een kopie van de beschikking aan de grondwaterbeheerder indien deze op grond van art. 2.1 sub 7 advies heeft uitgebracht.

Artikel 2.4 Weigeringgronden

De subsidie wordt geweigerd:

 • 1.

  Indien naar het oordeel van burgemeester en wethouders hemelwater dat afstroomt van afgekoppeld verhard oppervlak niet geïnfiltreerd kan worden in de bodem, dan wel afvoer naar open water niet haalbaar is;

 • 2.

  Indien het vastgestelde plafond uit artikel 1.3 lid 1 bereikt is;

 • 3.

  Indien niet wordt voldaan aan de oppervlakte-eis van artikel 1.2, lid 4;

 • 4.

  Indien en voor zover een andere instelling voor het afkoppelen van het verhard oppervlak reeds subsidie heeft verstrekt en/of investeringsaftrek is toegepast tot een bedrag dat minstens gelijk is aan de op grond van artikel 1.5 toe te kennen maximale bijdrage;

 • 5.

  Indien het afkoppelen anderszins vanuit milieuhygiënisch of hydrologisch oogpunt ongewenst is.

Het college kan de subsidie weigeren:

 • 6.

  Indien ten tijde van de beslissing reeds met het afkoppelen van het verhard oppervlak een aanvang is gemaakt;

 • 7.

  Indien het afkoppelen op enigerlei wijze overlast veroorzaakt.

 • 8.

  Indien de grondwaterbeheerder negatief heeft geadviseerd over de aanvraag.

Artikel 2.5 Verplichtingen van de subsidieontvanger

 • 1.

  Het project waarvoor subsidie is verleend moet binnen 6 maanden na subsidieverlening in uitvoering zijn genomen. Het project moet uiterlijk binnen 2 jaar na subsidieverlening gereed zijn;

 • 2.

  In de beschikking tot subsidieverlening kunnen burgemeester en wethouders andere verplichtingen of nadere uitvoeringsvoorschriften geven die strekken tot verwezenlijking van het doel van de subsidie.

Paragraaf 3 De Subsidievaststelling en Betaling

Artikel 3.1 Subsidievaststelling

 • 1.

  De subsidieontvanger dient binnen 6 maanden na oplevering van het werk een aanvraag tot vaststelling van de subsidie in, maar uiterlijk binnen de uitvoeringstermijn van 2 jaar (zie artikel 2.4 lid 1);

 • 2.

  De aanvraag wordt ingediend met gebruikmaking van het door burgemeester en wethouders vastgesteld aanvraagformulier;

 • 3.

  Burgemeester en wethouders beslissen binnen 8 weken na ontvangst op de aanvraag;

 • 4.

  De beslissing kan eenmaal voor ten hoogste 8 weken worden verdaagd.

Artikel 3.2 Betaling

De betaling vindt plaats binnen 8 weken na de subsidievaststelling.

Paragraaf 4 Intrekking

Artikel 4.1 Intrekking

 • 1.

  Burgemeester en wethouders kunnen de subsidieverlening intrekken indien met het project, waarvoor de subsidie verleend is, geen begin is gemaakt uiterlijk 6 maanden na verlening van de subsidie;

 • 2.

  Burgemeester en wethouders kunnen op verzoek ontheffing verlenen van de in het eerste lid genoemde termijn.

Paragraaf 5 Hardheidsclausule en Slotbepalingen

Artikel 5.1. Hardheidsclausule

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd in gevallen, waarin de toepassing van deze verordening naar hun oordeel leidt tot een bijzondere hardheid jegens aanvrager, af te wijken van de bepalingen van deze verordening.

Artikel 5.2 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking op de eerste dag na de datum van haar bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 2006;

 • 2.

  Deze regeling kan worden aangehaald als "Subsidieverordening afkoppelen regenwater".

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 30 januari 2006.

De griffier, De voorzitter,

J.P. Stegeman F. Spekreijse