Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Lochem

Verordening op de monumentencommissie Lochem 2005

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLochem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de monumentencommissie Lochem 2005
CiteertitelVerordening op de monumentencommissie 2005
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Monumentenwet 1988, art. 15
 2. Gemeentewet, art. 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-12-200527-04-2017Nieuwe regeling

24-10-2005

Extra Nieuws, 09-11-2005

2005-07022

Tekst van de regeling

Intitulé

De raad van de gemeente Lochem;

 

Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 29 maart 2005;

 

Gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en op artikel 15 van de monumentenwet 1988;

 

B E S L U I T:

 

vast te stellen de volgende verordening:

 

Verordening op de monumentencommissie Lochem 2005

Artikel 1

De monumentencommissie heeft tot taak Burgemeester en Wethouders, gevraagd of ongevraagd, te adviseren over de uitvoering van de gemeentelijke Monumentenverordening, de Monumentenwet en voorts over andere aangelegenheden, die van belang zijn voor de behartiging van de monumentenzorg

Artikel 2

Bij het uitbrengen van adviezen laat de Monumentencommissie zich voornamelijk leiden door overwegingen van geschiedkundig, architectonisch, cultuur- of sociaalhistorisch belang.

Artikel 3
 • 1.

  De Monumentencommissie bestaat uit minimaal vijf en ten hoogste zeven leden.

 • 2.

  De Monumentencommissie is als volgt samengesteld:

  • a.

   voorzitter, één lid van de monumentencommissie;

  • b.

   een architectuur-/restauratiedeskundige;

  • c.

   één lid namens een historische vereniging;

  • d.

   een bouwhistorisch adviseur;

  • e.

   één of meer leden op uitnodiging van het college van Burgemeester en Wethouders.

 • 3.

  De Monumentencommissie mandateert de advisering over aanvragen om vergunning als bedoeld in artikel 1, tweede lid en artikel 37 van de Monumentenwet 1988 en artikel 10 van de Monumentenverordening Lochem, aan één of meerdere daartoe aangewezen leden of extern adviseur(s) die plaatsneemt/plaatsnemen in de welstandscommissie

  • a.

   Het gemandateerde lid/leden legt/leggen daarbij verantwoording af aan de Monumentencommissie;

  • b.

   Het gemandateerde lid/leden beoordeelt/beoordelen of een aanvraag om vergunning als bedoeld in artikel 1, tweede lid en artikel 37 van de Monumentenwet 1988 en artikel 10 van de Monumentenverordening Lochem van dien aard is dat deze ter beoordeling aan de Monumentencommissie moet worden voorgelegd.

 • 4.

  De Monumentencommissie is bevoegd om deskundigen en belanghebbenden, niet leden van de commissie, uit te nodigen om vergaderingen bij te wonen, teneinde haar van voorlichting te dienen.

Artikel 4
 • 1.

  De leden van de Monumentencommissie worden op persoonlijke titel benoemd voor een periode gelijk aan de zittingsperiode van de raad.

 • 2.

  De leden van de Monumentencommissie worden door het college van Burgemeester en Wethouders benoemd en ontslagen.

 • 3.

  Zij kunnen ten alle tijden ontslag nemen en dienen dit schriftelijk in bij Burgemeester en Wethouders.

 • 4.

  De aftredende leden zijn voor een volgende zittingsperiode hernoembaar.

Artikel 5
 • 1.

  Burgemeester en Wethouders wijzen een ambtenaar aan als secretaris van de Monumentencommissie en zijn/haar plaatsvervanger.

 • 2.

  De secretaris van de Monumentencommissie heeft een adviserende stem.

Artikel 6
 • 1.

  de Monumentencommissie komt bijeen:

 • a.

  na schriftelijke oproep van de voorzitter, ten minste viermaal per jaar;

 • b.

  op verzoek van ten minste twee van haar leden;

 • c.

  op verzoek van Burgemeester en wethouders.

In de gevallen bedoeld onder b. en c. belegt de voorzitter de vergaderingen binnen veertien dagen na de dag van ontvangst van het verzoek.

 • 2.

  De commissie vergadert slechts indien tenminste de helft van het aantal zitting hebbende leden aanwezig is. Manneer het vereiste aantal leden niet is opgekomen, dan kan een nieuwe vergadering worden belegd, waarin de dan aanwezige leden over de aanhangige onderwerpen beraadslagen en adviseren.

 • 3.

  In spoedeisende gevallen kan van het in lid twee van dit artikel bepaalde worden afgeweken, waarvan mededeling moet worden gedaan in het uit te brengen advies.

 • 4.

  De vergaderingen van de Monumentencommissie zijn openbaar.

 • 5.

  De deuren worden gesloten indien de voorzitter van de Monumentencommissie of één van de aanwezige leden het nodig oordeelt.

 • 6.

  De Monumentencommissie beslist vervolgend of met gesloten deuren zal worden vergaderd.

Artikel 7
 • 1.

  Over zaken wordt mondeling gestemd.

 • 2.

  Alle besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen. Bij het staken van de stemmen is artikel 32, leden 4, 5 en 6 van de gemeentewet van toepassing.

 • 3.

  De monumentencommissie mag slechts besluiten nemen indien tenminste de helft van de leden aanwezig is.

 • 4.

  Geen lid mag tegenwoordig zijn bij de beraadslaging en bij de vaststelling van een advies over zaken, waarbij hij/zij als belanghebbende is betrokken.

 • 5.

  Alle adviezen zijn met redenen omkleed.

 • 6.

  De adviezen worden in een verslag vastgelegd.

 • 7.

  Op voorstel van de voorzitter kan de besluitvorming over zaken plaatsvinden door toezending van het voorstel aan de leden, die daarover schriftelijk een mening kenbaar kunnen maken.

Artikel 8
 • 1.

  De voorzitter is bevoegd om de adviezen omtrent aanvragen om onderhoud aan een monument af te doen, als deze in overeenstemming zijn met de uitvoeringsvoorschriften, zoals deze zijn vastgelegd in de Monumentenverordening van de gemeente Lochem.

 • 2.

  Van de adviezen als bedoeld in lid één van dit artikel wordt mededeling gedaan aan de Monumentencommissie.

Artikel 9

De secretaris van de Monumentencommissie draagt er zorg voor dat van het behandelde in een vergadering een verslag wordt gemaakt.

Artikel 10

In alle gevallen, waarin deze verordening niet voorziet beslissen Burgemeester en Wethouders, doch niet dan na de Monumentencommissie te hebben gehoord.

Artikel 11

Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na het verstrijken van een termijn van zes weken na bekendmaking.

Artikel 12

Deze verordening kan worden aangehaald als ‘verordening op de Monumentencommissie 2005’.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van25 april 2005

De griffier, voorzitter,

J.P. Stegeman F.J. Spekreijse