Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Lochem

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLochem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van leges 2011
CiteertitelLegesverordening 2011
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 156 en 229

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-04-201101-01-2011Wijziging 1.8.1, 1.8.1.1, 1.8.1.2 en 1.20.1.6

14-03-2011

Berkelbode, 06-04-2011

2011-000579
01-01-201101-01-2012Nieuwe regeling

08-11-2010

Extra Nieuws, 8-11-2010

2010-10137
01-01-201105-04-2011Nieuwe regeling

08-11-2010

Extra Nieuws, 8-11-2010

2010-10137

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2011

De raad van de gemeente Lochem;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28-9-2010;

 

gelet op de artikelen 156, tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b van de Gemeentewet;

 

B E S L U I T:

 

vast te stellen de volgende verordening:

 

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2011

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  'dag': de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  'week': een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  'maand': het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand;

 • d.

  'jaar': het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  'kalenderjaar': de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam 'leges' worden rechten geheven voor het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten, genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • 1.

  stukken of verrichtingen door openbare besturen of instellingen in het openbaar belang aangevraagd;

 • 2.

  het in behandeling nemen van aanvragen van verklaringen omtrent inkomen en vermogen;

 • 3.

  attestatiën de vita (verklaring van in leven zijn), strekkende tot het belang van pensioenen, lijfrenten en andere periodieke uitkeringen ten laste van de staat, provinciën, gemeenten, waterschappen en andere publiekrechtelijke lichamen;'jaar': het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • 4.

  de aan belanghebbende uit te reiken minuten, afschriften of uittreksels van besluiten, akten en beschikkingen, houdende benoeming, bevordering, verhoging van bezoldiging of ontslag van ambtenaren en leden van colleges of commissies;

 • 5.

  kwitanties voor geldsommen en andere stukken, waarbij de ontvangst of overneming van gelden of goederen wordt erkend of vermeld;

 • 6.

  voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in de artikelen 2.2 (optocht), 2.7 (feest, muziek,en wedstrijd op of aan de weg ), 2.25 (evenement), 4.5 (geluidshinder) en 5.27 (stookvergunning) van de Algemene Plaatselijke Verordening ten behoeve van de plaatselijke verenigingen en instellingen welke niet-commerciële activiteiten organiseren voor hun leden danwel de plaatselijke bevolking;

 • 7.

  voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in de artikel 35 van de Drank- en Horecawet ten behoeve van de plaatselijke verenigingen en instellingen welke niet-commerciële activiteiten organiseren voor hun leden danwel de plaatselijke bevolking;

 • 8.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald.

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door t oezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 14 dagen na de dagtekening van de kennisgeving;

 • 2.

  De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

 • 1.

  Gehele of gedeeltelijke teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend op een aanvraag als bedoeld in artikel 242 van de Gemeentewet en overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in de bij deze verordening behorende tarieventabel opgenomen bepaling.

 • 2.

  Voor de toepassing van artikel 28, vierde en vijfde lid, van de Invorderingswet 1990 wordt de teruggaaf van leges, bedoeld in het eerste lid, aangemerkt als een vermindering van de belastingaanslag.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • ·

  a. van zuiver redactionele aard zijn;

 • ·

  b. een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

  • o

   1. onderdeel 1.1.9 (akten burgerlijke stand);

  • o

   2. hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

  • o

   3. hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

  • o

   4. onderdeel 1.4.5 (papieren verstrekking uit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens);

  • o

   5. hoofdstuk 6 (verstrekkingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens);

  • o

   6. onderdeel 1.9 1 (verklaring omtrent het gedrag);

  • o

   7. hoofdstuk 16 (kansspelen);

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 12 Inwerkingtreding en overgangsbepaling

 • 1.

  De artikelen en de tarieventabel van de 'Legesverordening 2010' van 8 december 2008 en de Eerste aanvulling op de tarieventabel 2010 van 18 mei 2010, worden ingetrokken met ingang van de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op de belastbare feiten:

 • a.

  die zich voor die datum hebben voorgedaan;

 • b.

  waarop de Wet ruimtelijke ordening of de Woningwet zoals deze luidden voor inwerkingtreding van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht nog moeten worden toegepast, met dien verstande dat de van toepassing zijnde tarieven worden verhoogd met 2,25 %, waarbij de uitkomst rekenkundig wordt afgerond op twee decimalen.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, blijft de ingetrokken verordening 2010 en de eerste aanvulling op de tarieventabel 2010 gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover terzake daarvan de heffing van de leges in die periode plaatsvindt.

 • 4.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2011.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Legesverordening 2011.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lochem op 8 november 2010.

De griffier,

J.P. Stegeman

De voorzitter,

F.J. Spekreijse

Bijlage

Tarieventabel leges

behorende bij de Legesverordening 2011.

Indeling tarieventabel

Titel 1 Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Hoofdstuk 5

Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

Hoofdstuk 10

Hoofdstuk 11

Hoofdstuk 12

Hoofdstuk 13 Gemeentegarantie

Hoofdstuk 14 Marktstandplaatsen

Hoofdstuk 15 Winkeltijdenwet

Hoofdstuk 16 Kansspelen

Hoofdstuk 17

Hoofdstuk 18 Telecommunicatie

Hoofdstuk 19 Verkeer en vervoer

Hoofdstuk 20 Diversen

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordelen conceptaanvraag

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

Hoofdstuk 4

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning

Hoofdstuk 7

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

Hoofdstuk 9 Sloopmelding

Hoofdstuk 10 In deze titel niet benoemde beschikking

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Horeca

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

Hoofdstuk 4

Hoofdstuk 5

Hoofdstuk 6 Brandbeveiligingsverordening

Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

Titel 1 Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

1.1.1.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk, de registratie van een partnerschap of de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk in het Stadhuis in Lochem en in het gemeentehuis in Gorssel op:

 

1.1.1.1.1

zaterdag, zondag of daarmee gelijkgestelde dag

€ 621,00;

1.1.1.1.2

een ander tijdstip dan onder 1.1.1.1.1 genoemd

€ 237,00;

1.1.1.2

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of de registratie van een partnerschap in Huis de Voorst op:

 

1.1.1.2.1

zaterdag, zondag of daarmee gelijkgestelde dag

€ 1.062,00;

1.1.1.2.2

een ander tijdstip dan onder 1.1.1.2.1 genoemd

€ 758,00;

1.1.1.3.

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of de registratie van een partnerschap in De Vijverhof of Huis Verwolde (Oranjerie) op:

 

1.1.1.3.1

zaterdag, zondag of daarmee gelijkgestelde dag

€ 966,00;

1.1.1.3.2

een ander tijdstip dan onder 1.1.1.3.1 genoemd

€ 684,00;

1.1.1.4

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of de registratie van een partnerschap in een door het bruidspaar te kiezen locatie op

maandag tot en met zondag

€ 237,00

1.1.2.1

Op maandagmorgen en donderdagmorgen tussen 8.30 – 9.00 uur, voor welke tijdstippen een kosteloze huwelijksvoltrekking of registratie van een partnerschap ingevolge de Wet rechten burgerlijke stand is bepaald, worden geen leges geheven voor bedoelde voltrekkingen of registraties in het stadhuis Lochem en in het gemeentehuis Gorssel.

1.1.2.2

Met ingang van het wijzigen of vervallen van de wettelijk regels met betrekking tot een kosteloze huwelijksvoltrekking of registratie van partnerschap, wijzigt of vervalt het onderdeel 1.1.2.1 overeenkomstig.

1.1.3

Het tarief voor de voltrekking van een huwelijk of de registratie van een partnerschap in een bijzonder huis ex artikel 64, Boek 1, Burgerlijk Wetboek, bedraagt het onder 1.1.1.1.1 respectievelijk 1.1.1.1.2 genoemde bedrag vermeerderd met:

€ 282,00

 

 

 

1.1.4

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een trouwboekje of partnerschapboekje:

€ 28,40;

 

 

 

1.1.5

Het tarief bedraagt voor het verlenen van medewerking voor het getuigen bij voltrekking van een huwelijk, per getuige:

€ 56,50;

 

 

 

1.1.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van één inlichting betreffende één met naam aangeduide persoon uit de registers van de Burgerlijke stand:

€ 5,75;

 

 

 

1.1.7

Het tarief bedraagt voor het doen van naspeuringen in de registers van de burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 11,40

 

 

 

1.1.8

In afwijking van het onder 1.1.6 en 1.1.7 genoemde worden geen leges geheven voor nasporingen en inlichtingen ten dienst van een wetenschappelijk of filantropisch doel:

 

 

 

 

1.1.9

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

 

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

1.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.2.1.1

tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

€ 52,10

1.2.1.2

tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in 1.2.1.1 (zakenpaspoort)

€ 58,20

1.2.1.3

tot het verstrekken van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers van 9 september 1976 ( Stb.468) als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort)

€ 52,10

1.2.1.4

tot het bijschrijven van een kind in een reisdocument als bedoeld in 1.2.1.1, 1.2.1.2 en 1.2.1.3 direct bij de aanvraag van dit nieuwe reisdocument

€ 9,20

1.2.1.5

tot het bijschrijven van een kind door middel van een bijschrijvingssticker in een al uitgegeven reisdocument als bedoeld in 1.2.1.1, 1.2.1.2 en 1.2.1.3

€ 21,50

1.2.1.6

tot het verkrijgen van een verklaring van vermissing van een vorig reisdocument

€ 22,35

1.2.1.7

tot het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart (NIK) aan personen in de leeftijd van veertien jaar en ouder

€ 43,85

1.2.1.8

tot het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart (NIK) aan personen in de leeftijd tot en met dertien jaar

€ 9,20;

 

 

 

1.2.2

De tarieven genoemd in de onderdelen 1.2.1.1 tot en met 1.2.1.3 alsmede in 1.2.1.7 en 1.2.1.8 worden bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag van

€ 45.00;

 

 

 

1.2.3

Het tarief genoemd in 1.2.2 wordt bij een gecombineerde spoedlevering van een nieuw reisdocument als bedoeld in 1.2.1.1, 1.2.1.2 en 1.2.1.3 en het bijschrijven van één of meer kinderen als bedoeld in 1.2.1.4, slechts één keer per reisdocument berekend.

 

 

 

 

1.2.4

Het tarief genoemd in onderdeel 1.2.1.5 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag per bijschrijvingssticker van:

€ 21,40

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 

1.3.1.1

het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

€ 42,25

1.3.1.2

het verkrijgen van gegevens uit het Centraal Register Rijbewijzen

€ 5,65

1.3.1.3

het verkrijgen van een verklaring van vermissing van een vorig rijbewijs

€ 22,35

 

 

 

1.3.2

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met

€ 33,25

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens moet worden geraadpleegd.

 

 

 

 

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

 

 

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking

€ 6,65;

 

 

 

1.4.3

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de gemeentelijke basisadministratie, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 12,00

 

 

 

1.4.4

Voor de toepassing van de onderdelen 1.4.5 en 1.4.6 wordt onder verstrekking verstaan het langs geautomatiseerde weg vervaardigen van tellingen, lijsten, opgaven van gegevens omtrent niet met name genoemde personen.

 

 

 

 

1.4.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek tot verstrekking van een telling, lijst of opgave, naar gewenste rangschikking, waarvoor een variabele uitvoer ontworpen moet worden, of waarvoor een variabele uitvoer moet worden aangepast:

 

1.4.5.1

voor het ontwerpen of aanpassen van een variabele uitvoer

€ 76,80

1.4.5.2

voor elk blad waaruit de telling, lijst of opgave bestaat

€ 0,83

 

 

 

1.4.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek tot verstrekking van een telling naar leeftijd, geslacht, burgerlijke staat of gezinsverhouding, of naar nationaliteit, door middel van een standaardpakket:

 

1.4.6.1

voor de gehele gemeente

€ 37,00

1.4.6.2

voor de gehele gemeente, gesplitst naar onderdelen van de gemeente

€ 54,90

1.4.6.3

voor een of meer onderdelen van de gemeente, per onderdeel

€ 1,85

Hoofdstuk 5

Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

1.6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een bericht als bedoeld in artikel 35 van de Wet bescherming persoonsgegevens:

 

1.6.1.1

bij verstrekking op papier, indien het afschrift bestaat uit:

 

1.6.1.1.1

ten hoogste 100 pagina’s, per pagina

€ 0,23;

 

met een maximum per bericht van

€ 4,50;

1.6.1.1.2

meer dan 100 pagina’s

€ 22,50;

1.6.1.2

bij verstrekking anders dan op papier

€ 4,50

1.6.1.3

dat bestaat uit een afschrift van een, vanwege de aard van de verwerking, moeilijk toegankelijke gegevensverwerking

€ 22,50

 

 

 

1.6.2

Indien voor hetzelfde bericht op grond van de onderdelen 1.6.1.1, 1.6.1.2 en 1.6.1.3 meerdere vergoedingen kunnen worden gevraagd, wordt slechts de hoogste gevraagd.

 

1.6.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzet als bedoeld in artikel 40 van de Wet bescherming persoonsgegevens

€ 4,50

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

1.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.7.1.1

een afschrift van de gemeentebegroting met toelichting

€ 58,50;

1.7.1.2

een afschrift van de jaarrekening met toelichting

€ 58,50;

1.7.1.3

een afschrift van het jaarverslag

€ 29,10;

 

 

 

1.7.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.7.2.1

tot het verstrekken van een afschrift van de agenda van een raadsvergadering, incl. stukken, per vergadering

€ 5,90;

1.7.2.2

tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar op de agenda’s van raadsvergaderingen, incl. stukken

 

1.7.2.2.1

en afgehaald op het gemeentehuis

€ 37,40

1.7.2.2.2

en bezorgd per post

€ 79,80

 

 

 

1.7.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.7.3.1

tot het verstrekken van een afschrift van het verslag van een raadsvergadering, per vergadering

€ 2,25;

1.7.3.2

tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar op de verslagen van de raadsvergaderingen

 

1.7.3.2.1

en afgehaald op het gemeentehuis

€ 22,00;

1.7.3.2.2

en bezorgd per post

€ 40,70;

 

 

 

1.7.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.7.4.1

tot het verstrekken van een afschrift van de besluitenlijst van een rondetafelgesprek, per gesprek

€ 2,25;

1.7.4.2

tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar op afschriften van de besluitenlijsten van rondetafelgesprekken

 

1.7.4.2.1

en afgehaald op het gemeentehuis:

€ 15,95;

1.7.4.2.2

en bezorgd per post

€ 31,90

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

1.8.

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van actuele informatieproducten als bedoeld in de Kadasterwet geldt het tarief zoals dat laatstelijk is opgenomen in het Besluit kadastrale tarieven.

 

1.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.8.1.1

tot het afgeven van afschriften of kopieën van bestemmingsplanvoorschriften, alsmede rapporten voor planologische doeleinden, per bladzijde

€ 1,35

1.8.1.2

tot het afgeven van plankaarten, per kaart, per tekening of per kopie

€12,20

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

1.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.9.1

tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag

€ 30,05;

 

 

 

1.9.2

tot het verkrijgen van een verklaring van Nederlanderschap, een attestatie de vita (verklaring van in leven zijn) en alle andere in deze verordening niet genoemde verklaringen in het bijzonder belang van de aanvrager

€ 6,05;

 

 

 

1.9.3

tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening

€ 6,05;

 

 

 

1.9.4

tot het verkrijgen van een uitnodiging voor kortstondig verblijf in Nederland

€ 6,05.

Hoofdstuk 10

Hoofdstuk 11

Hoofdstuk 12

Hoofdstuk 13 Gemeentegarantie

1.13

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.13.1

tot het verkrijgen van een gemeentegarantie

€ 82,00;

1.13.2

tot het instemmen met het wijzigen of omzetten van een door de gemeente gegarandeerde hypothecaire geldlening

€ 87,90

Hoofdstuk 14

Hoofdstuk 15 Winkeltijdenwet

1.15 1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.15.1.1

voor een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet of het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet

€ 12,95

1.15.1.2

tot het verlenen van toestemming om een in onderdeel 1.15.1.1 bedoelde ontheffing over te dragen aan een ander

€ 22,25;

1.15.1.3

tot het intrekken of wijzigen van een in onderdeel 1.15.1.1 bedoelde ontheffing

€ 22,25

Hoofdstuk 16 Kansspelen

1.16.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een aanwezigheidsvergunning die geldt voor een tijdvak van 12 maanden, als bedoeld in artikel 30d, derde lid,van de Wet op de kansspelen bedraagt:

 

1.16.1.1

Indien de vergunning voor één speelautomaat geldt:

€ 56,50;

1.16.1.2

Indien de vergunning voor twee speelautomaten geldt:

€ 90,50

 

 

 

1.16.2

Het genoemde onder 1.16.1.1 en 1.16.1.2 is van overeenkomstige toepassing, indien de vergunning geldt voor een tijdvak, korter dan 12 maanden of langer dan 12 maanden doch ten hoogste vier jaar, met dien verstande dat de onder 1.16.1.1 en 1.16.1.2 bedoelde maximumbedragen naar evenredigheid van het verschil in looptijd van de vergunning verlaagd onderscheidenlijk verhoogd worden.

 

 

 

 

1.16.3

Het genoemde onder 1.16.1.1 en 1.16.1.2 is van overeenkomstige toepassing, indien de vergunning geldt voor een tijdvak van meer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd, met dien verstande dat in dat geval

 

1.16.3.1

voor de toepassing van onderdeel 1.16.1.1 in plaats van € 56,50

het tarief bedraagt

€ 226,50;

1.16.3.2

en voor de toepassing van onderdeel 1.16.1.2 in plaats van € 90,50

het tarief bedraagt

€ 362,50

 

 

 

1.16.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

€ 14,65

 

 

 

1.16.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 28 van de Wet op de kansspelen (prijsvraagvergunning)

€ 14,65

Hoofdstuk 17

Hoofdstuk 18 Telecommunicatie

1.18.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.2, derde lid van de Telecommunicatiewet

€ 184,00

 

 

 

1.18.2

Het in 1.18.1 vermelde bedrag wordt:

 

1.18.2.1

indien het betreft werkzaamheden in tegel-, klinker- en sierbestratingen, alsmede gesloten verhardingen, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, per strekkende meter sleuf verhoogd met:

€ 1,40

1.18.2.2

indien het betreft werkzaamheden in bermen, groenstroken en dergelijke, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, per strekkende meter sleuf verhoogd met

€ 1,35

 

 

 

1.18.3

Het in 1.18.1 vermelde bedrag wordt:

 

1.18.3.1

indien met betrekking tot een melding overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het netwerk, verhoogd met

€ 325;

1.18.3.2

indien met betrekking tot een melding onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de melding aan de melder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

 

 

 

1.18.4

Indien een begroting als bedoeld in 1.18.3.2 is uitgebracht, wordt een melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de melder ter kennis is gebracht, tenzij de melding voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

 

1.18.5

Het tarief bedoeld in de onderdelen 1.18.1, 1.18.2.1 en 1.18.2.2 wordt verminderd met de van de melder verkregen of te verkrijgen privaatrechtelijke vergoeding voor beheerskosten in verband met de werkzaamheden, met dien verstande dat de uitkomst van de vermindering niet minder dan nihil kan bedragen.

 

Hoofdstuk 19 Verkeer en vervoer

1.19.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.19.1.1

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 voor zover noodzakelijk voor en direct samenhangend met de uitvoering van bijzondere transporten

€ 34,50;

1.19.1.2

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (stb. 459) anders dan bedoeld in onderdeel 1.19.1.1

€ 10,95;

1.19.1.3

tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

€ 54,50;

1.19.1.4

tot het verkrijgen van een duplicaat, wijziging - niet zijnde kentekenwijziging of adreswijziging - , passagierskaart of een nieuwe gehandicaptenparkeerkaart, mits geen medisch onderzoek is vereist

€ 30,40;

1.19.1.5

tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 5 van de Wet personenvervoer

€ 10,95;

1.19.1.6

tot het nemen van een verkeersbesluit

€ 10,95;

1.19.1.7

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in de parkeerverordening

€ 10,95;

 

 

 

1.19.2

Onder parkeerdocument wordt in dit onderdeel verstaan: parkeervergunning bewoners, parkeervergunning zakelijke gebruikers en tijdelijke parkeerontheffingen, al dan niet op kenteken verstrekt.

 

1.19.2.1

Bij verlies, diefstal of het verloren gaan van een parkeerdocument, wordt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een duplicaatdocument een tarief in rekening gebracht die 30% bedraagt van de oorspronkelijke kosten van dat document. De oorspronkelijke kosten worden berekend naar evenredigheid van de resterende geldigheidsduur van het parkeerdocument. Een duplicaatdocument wordt slechts verstrekt na overlegging van een bewijs van aangifte van de plaatselijke politie.

 

Hoofdstuk 20 Diversen

1.20.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.20.1.1

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 0,62;

1.20.1.2

afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

 

1.20.1.2.1

per pagina op papier van A4-formaat

€ 0,52;

1.20.1.2.2

per pagina op papier van een ander formaat

€ 1,10;

1.20.1.3

kaarten, tekeningen en lichtdrukken, al dan niet behorend bij de in de onderdelen 1.20.1.1 en 1.20.1.2 genoemde stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per kaart, tekening of lichtdruk

€ 3,85

vermeerderd met

€ 0,04

voor elke dm2 waarmee de oppervlakte van de kaart, tekening of lichtdruk de 18 dm2 te boven gaat;

 

1.20.1.4

een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

€ 16,65;

1.20.1.5

stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 4,50.

1.20.1.6

 

Voor het per e-mail, per fax of anderszins schriftelijk en op verzoek verstrekken van informatie:over de staat van gebouw(en) en/of over de grond van een door de verzoeker opgegeven bebouwd of onbebouwd perceel en/of over de aanwezigheid van ondergrondse olietanks bij gebouwen of in onbebouwde percelen en/of over het, voor het door de verzoeker opgegeven perceel of gebouw, geldende bestemmingsplan en de planvoorschriften,aan personen en organisaties die bedrijfsmatig bemiddelen bij de koop en verkoop van onroerende zaken, en/of die bedrijfsmatig taxaties verrichten van gronden en opstallen, en die in deze hoedanigheid de hierboven genoemde informatie vragen, wordt per verzoek geheven een bedrag van

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€ 38,80

1.20.2

De tarieven als opgenomen in deze tabel worden vermeerderd met

portokosten indien er stukken per post moeten worden toegezonden dan wel wanneer er per post bescheiden van derden moeten worden opgevraagd.

 

1.20.2.1

De portokosten bedragen voor:

 

1.20.2.1.1

brieven, drukwerken en kaarten van:

0 tot 20 gram

20 tot 50 gram

50 tot 100 gram

100 tot 250 gram

250 tot 500 gram

500 tot 3000 gram

€ 0,46 € 0,92

€ 1,38

€ 1,84

€ 2,20

€ 2,64

1.20.2.1.2

pakketten van:

0 tot 10 kilogram

€ 6,75

1.20.2.1.3

aangetekende:

poststuk 0 tot 5 kilogram

poststuk 5 tot 10 kilogram

€ 7,00

€ 8,50

1.20.2.2

De tarieven genoemd in onderdeel 1.7 worden niet verhoogd met de portokosten genoemd in onderdeel 1.20.2.1

 

1.20.2.3

De tarieven voor poststukken die niet in onderdeel 1.20.2.1 zijn genoemd zijn gelijk aan de door TNT Post gehanteerde tarieven.

 

 

 

 

1.20.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.20.3.1

tot het verstrekken van een plattegrond van de gemeente Lochem

€ 6,65

1.20.3.2

voor het verkrijgen van een internationaal inentingsboekje

€ 4,95

 

 

 

1.20.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.20.4.1

tot het verkrijgen van een gemeentegarantie

€ 82,00

1.20.4.2

tot het instemmen met het wijzigen of omzetten van een door de gemeente gegarandeerde hypothecaire geldlening

€ 87,90

 

 

 

1.20.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor een rioolaansluiting

€ 48,80

 

 

 

1.20.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:tot het verkrijgen van een vergunning stadsontsiering als bedoeld in artikel 3 van de Verordening tot het weren van ontsiering in het stedelijk gedeelte van de gemeente Lochem

€ 17,60

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 

2.1.1.1

aanlegkosten:

 

 

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft;

 

2.1.1.2

bouwkosten:

 

 

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV 1989), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten, exclusief omzetbelasting, bedoeld in het normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft;

 

2.1.1.3

sloopkosten:

 

 

de aannemingssom exclusief omzetbelasting,, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de sloopkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien het slopen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder sloopkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het slopen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft;

 

2.1.1.4

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 

 

 

 

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 

 

 

 

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag

2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

om vooroverleg in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project in het kader van de Wabo vergunbaar is

€ 117,00

 

Indien een aanvraag tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor een op basis van het conceptplan uitgewerkt plan in behandeling wordt genomen, worden de daarvoor geheven leges met deze leges verrekend.

 

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

 

 

 

2.3.1

Bouwactiviteiten

 

2.3.1.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.1.1.1

indien de bouwkosten minder dan € 1.000.000 bedragen:

2,3%

van de bouwkosten met een minimum van:

€ 126,50;

 

 

2.3.1.1.2

indien de bouwkosten € 1.000.000 of meer bedragen:

2,3%

van de bouwkosten tot € 1.000.000 plus:

1%

van de bouwkosten vanaf € 1.000.000.

 

 

 

 

 

Welstandstoets

 

2.3.1.2

Indien de aanvraag betrekking heeft op een bouwplan waarvoor een omgevingsvergunning moet worden verleend en hierover het advies van de welstandscommissie of stadsbouwmeester moet worden ingewonnen, wordt het overeenkomstig 2.3.1.1.1. respectievelijk 2.3.1.1.2 berekende bedrag verhoogd met de kosten van welstandstoezicht, welke als volgt bedragen:

 

 

over de geraamde bouwkosten van € 1,-- tot en met € 500.000,--

0,19 %

 

van de bouwkosten met een minimum

€ 44,50

 

plus over het gedeelte van de bouwsom van € 500.001,-- tot en met € 2.500.000,--

0,06%

 

plus over het gedeelte van de bouwsom van € 2.500.001,-- tot en met € 5.000.000,--

0,025%

 

plus over het gedeelte van de bouwsom van € 5.000.001,-- en meer

0,011%.

 

Deze bedragen worden naar boven afgerond op hele euro’s.

 

 

 

 

 

Verplicht advies agrarische commissie

 

2.3.1.3.

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een advies van de agrarische commissie nodig is en wordt beoordeeld: de werkelijke advieskosten met een maximum bedrag van

€ 1.023,00;

 

 

 

 

Achteraf ingediende aanvraag

 

2.3.1.4

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit:

10%

 

van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges.

 

 

 

 

 

Beoordeling aanvullende gegevens

 

2.3.1.5

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van aanvullende gegevens die worden ingediend nadat de in dat onderdeel bedoelde aanvraag al in behandeling is genomen:

€ 63,60

 

 

 

2.3.2

Aanlegactiviteiten

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 204,50

 

 

 

2.3.3

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1:

 

2.3.3.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

€ 92,40;

2.3.3.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

€ 190,00;

2.3.3.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

 

2.3.3.3.1

indien het verzoek

 

 

de bouw van maximaal vier woningen mogelijk maakt en/of

de bouw van overige gebouwen met een oppervlakte van maximaal 1000 m² mogelijk maakt;

€ 5.113,00;

 

 

2.3.3.3.2

indien het verzoek

 

 

de bouw van meer dan vier woningen mogelijk maakt en/of

 

 

de bouw van overige gebouwen met een oppervlakte van meer dan 1000 m² mogelijk maakt, maximaal;

€ 25.563,--;

 

 

 

2.3.3.3.3

Voorafgaand aan het in behandeling nemen van een aanvraag als bedoeld onder 2.3.3.3.2, worden de te heffen bedragen aan de aanvrager meegedeeld, blijkens uit een begroting die ter zake door de gemeenteambtenaar, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel b van de Gemeentewet is opgesteld.

 

2.3.3.3.4

Indien een begroting als bedoeld in het vorige onderdeel is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

2.3.3.3.5

Indien de werkelijke advieskosten minder bedragen dan het aan de hand van de begroting geraamde bedrag, wordt voor het verschil teruggaaf verleend.

 

2.3.3.4

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

€ 204,50;

2.3.3.5

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

€ 204,50;

2.3.3.6

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

€ 204,50

 

 

 

2.3.4

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.4.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

€ 204,50;

2.3.4.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

€ 204,50;

2.3.4.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

€ 5.624,00;

2.3.4.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking)

€ 204,50;

2.3.4.5

--

 

2.3.4.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

€ 204,50;

2.3.4.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

€ 204,50;

2.3.4.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

€ 204,50;

 

 

 

2.3.5

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 304,00;

 

 

 

2.3.6

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

 

 

 

 

2.3.7

Sloopactiviteiten

 

2.3.7.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk bedraagt het tarief:

€ 212,00;

 

 

 

 

Aanleggen of veranderen weg

 

2.3.8

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2.11 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 204,50.

 

 

 

 

Uitweg/inrit

 

2.3.9

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening <of artikel .. van de Algemene plaatselijke verordening> een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 204,50.

 

 

 

2.3.10

Kappen

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 4.11 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 28,95.

 

 

 

2.3.11

Opslag van roerende zaken

 

 

 

 

2.3.12

Projecten of handelingen in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998

 

2.3.12.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op handelingen in een beschermd natuurgebied die schadelijk kunnen zijn voor het natuurschoon, de natuurwetenschappelijke betekenis of voor de dieren of planten, als bedoeld in artikel 16, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 bedraagt het tarief:

€ 204,50;

2.3.12.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het realiseren van projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats en soorten in een door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aangewezen gebied als bedoeld in artikel 19d, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998

€ 200,--.

 

 

 

2.3.13

Handelingen in het kader van de Flora- en Faunawet

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een handeling waarvoor op grond van artikel 75, derde lid, van de Flora- en Faunawet ontheffing nodig is, bedraagt het tarief

€ 204,50;

 

 

 

2.3.14

Andere activiteiten

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

 

2.3.14.1

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 204,50;

2.3.14.2

behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 204,50;

2.3.14.2.1

als het een gemeentelijke verordening betreft: het bedrag dat op grond van deze tarieventabel voor de betreffende vergunning of ontheffing verschuldigd is als de activiteit zou worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning. Als de activiteit in geen enkel geval kan worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning bedraagt het tarief:

€ 204,50;

2.3.14.2.2

als het een provinciale of waterschapsverordening betreft: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien een begroting als bedoeld in de eerste volzin is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

 

2.3.15

Omgevingsvergunning in twee fasen

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.15.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

1%

 

van de bouwkosten met een minimum van:

€ 126,50;

2.3.15.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

1,4%

 

van de bouwkosten met een minimum van:

€ 189,00;

 

 

 

2.3.16

Beoordeling bodemrapport

 

 

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

 

2.3.16.1

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport

€ 42,40;

2.3.16.2

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport

€ 42,40.

2.3.17

Advies

 

 

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning:

€ 204,50.

 

 

 

2.3.18

Verklaring van geen bedenkingen

 

2.3.18.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

 

2.3.18.1.1

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

€ 204,50;

2.3.18.1.2

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

€ 204,50;

Hoofdstuk 4

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

2.5.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

 

Als een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, wordt ingetrokken door de aanvrager, of als een verleende omgevingsvergunning ten gevolge van een ingesteld beroep als bedoeld in de Algemene wet bestuursrecht wordt vernietigd, worden de berekende leges met

50%

 

verminderd, met dien verstande dat tenminste wordt geheven een bedrag van

€ 126,30

en ten hoogste een bedrag van

€ 3.787,00

 

en dat geen leges worden gerestitueerd die zijn geheven terzake de toetsing door de welstandscommissie, besluiten op grond van de Wet ruimtelijke ordening, de kosten van externe adviseurs en de kosten van publicaties.

 

 

 

 

2.5.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

 

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 24 maanden na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt:

50%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges met dien verstande dat altijd geheven wordt een bedrag van

€ 126,30

 

en dat geen leges worden gerestitueerd die zijn geheven terzake de toetsing door de welstandscommissie, besluiten op grond van de Wet ruimtelijke ordening, de kosten van externe adviseurs en de kosten van publicaties.

 

 

 

 

2.5.3

-

 

2.5.4

-

 

2.5.5

Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen

 

 

Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.17 en 2.3.18 wordt geen teruggaaf verleend.

 

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning

2.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.33, tweede lid, onder b, van de Wabo, tenzij onderdeel 2.5.2 van toepassing is:

50%

Hoofdstuk 7

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen

2.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening:

 

2.8.1.1

indien het verzoek

de bouw van maximaal vier woningen mogelijk maakt en/of

de bouw van overige gebouwen met een oppervlakte van maximaal 1000 m² mogelijk maakt of

uitsluitend de wijziging van het gebruik van een perceel betreft

€ 5.113,00

 

 

 

2.8.1.2

indien het verzoek

 

 

de bouw van meer dan vier woningen mogelijk maakt en/of

 

 

de bouw van overige gebouwen met een oppervlakte van meer dan 1000 m² mogelijk maakt:

€ 25.563,00

 

 

 

2.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen danwel uitwerken van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a en b, van de Wet ruimtelijke ordening

 

2.8.2.1

indien het verzoek

de bouw van maximaal vier woningen mogelijk maakt en/of

de bouw van overige gebouwen met een oppervlakte van maximaal 1000 m2 mogelijk maakt of uitsluitend de wijziging van het gebruik van een perceel betreft

€ 4.601,00

 

 

 

2.8.2.2

indien het verzoek

de bouw van meer dan vier woningen mogelijk maakt en/of

de bouw van overige gebouwen met een oppervlakte van meer dan 1000 m² mogelijk maakt:

€ 25.051,00

 

 

 

2.8.3

Voorafgaand aan het in behandeling nemen van een aanvraag als bedoeld onder 2.8.1.2, 2.8.1.3, 2.8.2.1 en 2.8.2.2 worden de te heffen bedragen aan de aanvrager meegedeeld, blijkens uit een begroting die ter zake door de gemeenteambtenaar, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel b van de Gemeentewet is opgesteld.

 

 

 

 

2.8.4

Indien een begroting als bedoeld in het vorige onderdeel is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

 

2.8.5

Indien de werkelijke advieskosten minder bedragen dan het aan de hand van de begroting geraamde bedrag, wordt voor het verschil teruggaaf verleend.

 

Hoofdstuk 9 Sloopmelding

2.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een sloopmelding als bedoeld in artikel 8.2.1 van de Bouwverordening worden geen leges geheven

 

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Horeca

3.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet

€ 362,00

 

 

 

3.1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot

het wijzigen van de tenaamstelling van een leidinggevende

van een verleende vergunning bedoeld in het onderdeel 3.1.1

€ 86,10

 

 

 

3.1.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet

€ 27,70

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

3.2.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een evenementenvergunning als bedoeld in artikel 2.25 van de APV, per stuk

€ 58,30;

3.2.1.2

In afwijking van het onderdeel 3.2.1.1 bedraagt het tarief van een aanvraag om een evenementenvergunning op grond van artikel 2.25 APV wanneer het besluit tot het verlenen van de evenementenvergunning moet worden voorbereid met toepassing van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, per stuk

€ 163,50;

 

 

 

3.2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 2.7 van de APV tot het maken van muziek door middel van muziekinstrumenten of langs mechanische weg op of aan de openbare weg:

 

3.2.2.1

geldig voor een dag

€ 13,85

3.2.2.2

geldig voor een week

€ 33,10

3.2.2.3

geldig voor een maand

€ 66,70

3.2.2.4

gedurende maximaal een dag per week, geldig voor een kalenderjaar

€ 86,90

3.2.2.5

gedurende meerdere dagen per week, geldig voor een kalenderjaar

€ 213,50

 

 

 

3.2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze tarieventabel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

€ 14,65;

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

3.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

3.3.1

tot het verkrijgen van een exploitatievergunning voor een seksinrichting of escortbedrijf (artikel 3.4 APV)

€ 589,00

3.3.2

tot het wijzigen van een vergunning voor een seksinrichting of escortbedrijf (artikel 3.4 APV)

€ 267,50;

Hoofdstuk 4

Hoofdstuk 5

Hoofdstuk 6 Brandbeveiligingsverordening

3.6.1

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om vergunning als bedoeld

in artikel 2.1.1 van de Brandbeveiligingsverordening bedraagt

€ 193,50..

 

 

 

3.6.2

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om vergunning als bedoeld in artikel 2.1.1 van de Brandbeveiligingsverordening voor circustenten alsmede voor een tijdelijke inrichting waarvoor al eerder een gebruiksvergunning is verleend en welke inrichting op dezelfde wijze wordt uitgevoerd, bedraagt

€ 70,30

Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

3.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 5.14 van de APV om in de gemeente te mogen venten

 

3.7.1.1

geldig voor een dag

€ 21,10

3.7.1.2

geldig voor een week

€ 26,30

3.7.1.3

geldig voor een maand

€ 52,40

3.7.1.4

geldig voor een kalenderjaar

€ 171,50

3.7.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 2.9 van de APV om in de gemeente te mogen fotograferen op of aan de openbare weg:

 

3.7.2.1

geldig voor een dag

€ 20,25

3.7.2.2

geldig voor een week

€ 26,30

3.7.2.3

geldig voor een maand

€ 52,70

3.7.2.4

geldig voor een kalenderjaar

€ 171,50

 

 

 

3.7.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing ter zake van geluid (hinder in openlucht) als bedoeld in artikel 4.6 de Algemene Plaatselijke Verordening

€ 18,10

3.7.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

 

3.7.4.1

tot het verkrijgen van een exploitatievergunning kleinschalig kamperen als bedoeld in artikel 2.1 van de verordening verblijfsrecreatie

€ 122,00

3.7.4.2

tot het verkrijgen van een ontheffing groepskamperen als bedoeld in artikel 5.6 van de verordening verblijfsrecreatie

€ 37,10

 

 

 

Behorende bij raadsbesluit van 8 november 2010

De griffier van Lochem

J.P. Stegeman